Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 26/01/2022
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Lublin: Appareils de contrÙle et d'essai

2022/S 18-043256  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
26/01/2022 S18 Pologne-Lublin: Appareils de contrÙle et d'essai 2022/S 018-043256 Avis díattribution de marchÈ RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Politechnika Lubelska NumÈro national d'identification: PL7120104651 Adresse postale: ul. Nadbystrzycka 38 D Ville: Lublin Code NUTS: PL814 Lubelski Code postal: 20-618 Pays: Pologne Point(s) de contact: Kornelia Leszko Courriel: bzp@pollub.pl TÈlÈphone: +48 815384655 Fax: +48 815384372 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.pollub.pl
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: Uczelnia publiczna
I.5) ActivitÈ principale ...ducation
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Dostawa, monta? i uruchomienie systemu mikroskopowego NumÈro de rÈfÈrence: KP-272-PNU-84/2021
II.1.2) Code CPV principal 38500000 Appareils de contrÙle et d'essai
II.1.3) Type de marchÈ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zamÛwienia jest Dostawa, monta? i uruchomienie systemu mikroskopowego. SzczegÛ?owy opis przedmiotu zamÛwienia zosta? zawarty w Za??czniku nr 1 do SWZ ñ Opis przedmiotu zamÛwienia.
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) Valeur hors TVA: 9 000 000.00 PLN
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 38511000 Microscopes Èlectroniques 38510000 Microscopes
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL814 Lubelski Lieu principal d'exÈcution:
Politechnika Lubelska, ul. Nadbystrzycka 38 D, 20-618 Lublin
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamÛwienia jest Dostawa, monta? i uruchomienie systemu mikroskopowego. System mikroskopowy w sk?ad ktÛrego wejd? dwa systemy - transmisyjny system mikroskopowy oraz skaningowy system mikroskopowy powinny dzia?a? kompatybilnie ze sob? pod tym samym oprogramowaniem. SzczegÛ?owy opis przedmiotu zamÛwienia zosta? zawarty w Za??czniku nr 1 do SWZ ñ Opis przedmiotu zamÛwienia.
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: Funkcjonalno?ci transmisyjnego systemu mikroskopowego / PondÈration: 30 CritËre de qualitÈ - Nom: Funkcjonalno?ci skaningowego systemu mikroskopowego / PondÈration: 30 Prix - PondÈration: 40
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: oui Identification du projet:
Zamawiaj?cy informuje, ?e przedmiot zamÛwienia dofinansowany zosta? z Programu Operacyjnego Inteligentny RozwÛj 2014-2020 w ramach Dzia?ania
   4. 2, wspÛ?finansowanego ze ?rodkÛw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Nr Umowy
:
POIR.04.02.00-00-D009/20-00 ÑCentrum badawcze pro?rodowiskowych i energooszcz?dnych materia?Ûw oraz technologii (CeBMaT)î.
II.2.14) Informations complÈmentaires Post?powanie o udzielenie zamÛwienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o warto?ci zamÛwienia przekraczaj?cej progi unijne, o jakich stanowi art. 3 ustawy z dnia 11 wrze?nia 2019 r. - Prawo zamÛwie? publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z pÛ?n. zm.)
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2021/S 230-602841
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de prÈinformation
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
IntitulÈ:
Dostawa, monta? i uruchomienie systemu mikroskopowego
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
19/01/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Labsoft Sp. z o.o.
NumÈro national d'identification: NIP 9512443337 Adresse postale: ul. Pu?awska 469 Ville: Warszawa Code NUTS: PL814 Lubelski Code postal: 02-844 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Offre la plus basse: 11 070 000.00 PLN / Offre la plus ÈlevÈe: 11 070 000.00 PLN prise en considÈration
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
 
1.Z post?powania o udzielenie zamÛwienia wyklucza si? WykonawcÛw, w stosunku do ktÛrych zachodzi ktÛrakolwiek z okoliczno?ci wskazanych w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp
   2.  Z post?powania o udzielenie zamÛwienia wyklucza si? WykonawcÛw, w stosunku do ktÛrych zachodzi ktÛrakolwiek z okoliczno?ci wskazanych w art. 109 ust. 1 pkt 4 ñ 10 ustawy Pzp.
   3.  Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okoliczno?ciach okre?lonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2, 5 i 6 ustawy Pzp lub art. 109 ust. 1 pkt 4 - 10 ustawy Pzp, je?eli udowodni Zamawiaj?cemu, ?e spe?ni? ??cznie przes?anki wskazane w art. 110 ust. 2 ustawy Pzp.
   4.  Zamawiaj?cy oceni, czy podj?te przez Wykonawc? czynno?ci, o ktÛrych mowa w art. 110 ust. 2 ustawy Pzp, s? wystarczaj?ce do wykazania jego rzetelno?ci, uwzgl?dniaj?c wag? i szczegÛlne okoliczno?ci czynu Wykonawcy. Je?eli podj?te przez Wykonawc? czynno?ci nie s? wystarczaj?ce do wykazania jego rzetelno?ci, Zamawiaj?cy wyklucza Wykonawc?.
   5.  Wykluczenie Wykonawcy nast?puje zgodnie z art. 111 ustawy Pzp.
   6.  W celu potwierdzenia, ?e Wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 108 ust 1 oraz art. 109 ust. 4 ñ 10 ustawy Pzp oraz spe?nia warunki udzia?u w post?powaniu, o ktÛrych mowa w art. 112 ustawy Pzp nale?y przed?o?y?: - aktualne na dzie? sk?adania ofert o?wiadczenie sk?adane na podstawie art. 125 ust. 1 i 2 ustawy Pzp w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu ZamÛwienia (JEDZ) sporz?dzone zgodnie ze wzorem standardowego formularza okre?lonego w Rozporz?dzeniu Wykonawczym Komisji (EU) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiaj?cego standardowy jednolity europejski dokument zamÛwienia.
   7.  Zamawiaj?cy przed wyborem najkorzystniejszej oferty wzywa Wykonawc?, ktÛrego oferta zosta?a najwy?ej oceniona, do z?o?enia w wyznaczonym terminie, nie krÛtszym ni? 10 dni, aktualnych na dzie? z?o?enia podmiotowych ?rodkÛw dowodowych: 1) O?wiadczenie Wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynale?no?ci do tej samej grupy kapita?owej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentÛw (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym Wykonawc?, ktÛry z?o?y? odr?bn? ofert?, ofert? cz??ciow? lub wniosek o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu, albo o?wiadczenia o przynale?no?ci do tej samej grupy kapita?owej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzaj?cymi przygotowanie oferty, oferty cz??ciowej lub wniosku o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu niezale?nie od innego Wykonawcy nale??cego do tej samej grupy kapita?owej ñ Za??cznik nr 5 do SWZ; 2) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru S?dowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia?alno?ci Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporz?dzonych nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed jej z?o?eniem, je?eli odr?bne przepisy wymagaj? wpisu do rejestru lub ewidencji; 3) O?wiadczenie Wykonawcy o aktualno?ci informacji zawartych w o?wiadczeniu, o ktÛrym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp w zakresie odnosz?cym si? do podstaw wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp oraz w zakresie podstaw wykluczenia wskazanych w art. 109 ust. 1 pkt 4 ñ 10 ustawy Pzp - wzÛr o?wiadczenia stanowi Za??cznik nr 6 do SWZ. 4) Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie dotycz?cym podstaw wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 sporz?dzona nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed jej z?o?eniem.
   8.  Post?powanie prowadzone jest za po?rednictwem ?rodkÛw komunikacji elektronicznej: https://platformazakupowa.pl/pn/pollub
   9.  Zamawiaj?cy ??da od WykonawcÛw wniesienia wadium w wysoko?ci 100 000,00 z? PLN - rozdzia? XII SWZ. https://platformazakupowa.pl/pn/pollub
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Urz?d ZamÛwie? Publicznych Adresse postale: ul.Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne TÈlÈphone: +48 224587840 Fax: +48 224587700
VI.4.2) Organe chargÈ des procÈdures de mÈdiation Nom officiel: Urz?d ZamÛwie? Publicznych Adresse postale: ul.Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne TÈlÈphone: +48 224587840 Fax: +48 224587700
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
?rodki ochrony prawnej okre?lone w niniejszym dziale przys?uguj? wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia? interes w uzyskaniu zamÛwienia lub nagrody w konkursie oraz poniÛs? lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisÛw ustawy Pzp.
   2.  ?rodki ochrony prawnej wobec og?oszenia wszczynaj?cego post?powanie o udzielenie zamÛwienia lub og?oszenia o konkursie oraz dokumentÛw zamÛwienia przys?uguj? rÛwnie? organizacjom wpisanym na list?, o ktÛrej mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp oraz Rzecznikowi Ma?ych i ?rednich Przedsi?biorcÛw.
   3.  Odwo?anie przys?uguje na: 1) niezgodn? z przepisami ustawy czynno?? Zamawiaj?cego, podj?t? w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 2) zaniechanie czynno?ci w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia do ktÛrej zamawiaj?cy by? obowi?zany na podstawie ustawy;
   4.  Odwo?anie wnosi si? do Prezesa Izby. Odwo?uj?cy przekazuje kopi? odwo?ania zamawiaj?cemu przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki sposÛb, aby mÛg? on zapozna? si? z jego tre?ci? przed up?ywem tego terminu.
   5.  Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia lub tre?ci SWZ wnosi si? w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentÛw zamÛwienia na stronie internetowej.
   6.  Odwo?anie wnosi si? w terminie: 1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana przy u?yciu ?rodkÛw komunikacji elektronicznej, 2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana w sposÛb inny ni? okre?lony w pkt 1).
   7.  Odwo?anie w przypadkach innych ni? okre?lone w pkt 5 i 6 wnosi si? w terminie 10 dni od dnia, w ktÛrym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia
   8.  Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o ktÛrym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, stronom oraz uczestnikom post?powania odwo?awczego przys?uguje skarga do s?du.
   9.  W post?powaniu tocz?cym si? wskutek wniesienia skargi stosuje si? odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks post?powania cywilnego o apelacji, je?eli przepisy niniejszego rozdzia?u nie stanowi? inaczej. 10. Skarg? wnosi si? do S?du Okr?gowego w Warszawie - s?du zamÛwie? publicznych, zwanego dalej "s?dem zamÛwie? publicznych". 11. Skarg? wnosi si? za po?rednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia dor?czenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o ktÛrym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, przesy?aj?c jednocze?nie jej odpis przeciwnikowi skargi. Z?o?enie skargi w placÛwce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe jest rÛwnoznaczne z jej wniesieniem. 12. Prezes Izby przekazuje skarg? wraz z aktami post?powania odwo?awczego do s?du zamÛwie? publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Urz?d ZamÛwie? Publicznych Adresse postale: ul.Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne TÈlÈphone: +48 224587840 Fax: +48 224587700
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
21/01/2022 Pologne-Lublin: Appareils de contrÙle et d'essaiType díacheteur: AutresType díavis: Avis d'attribution de marchÈType de procÈdure: ProcÈdure ouverteType de marchÈ: Fournitures 26/01/2022 PL National
 
 
C L A S S E    C P V
38500000 - Appareils de contrôle et d'essai 
38510000 - Microscopes 
38511000 - Microscopes électroniques