Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 26/01/2022
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Lublin: Appareils de contrÙle et d'essai

2022/S 18-043263  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
26/01/2022 S18 Pologne-Lublin: Appareils de contrÙle et d'essai 2022/S 018-043263 Avis díattribution de marchÈ RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrza?skiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie Adresse postale: ul. Do?wiadczalna 4 Ville: Lublin Code NUTS: PL814 Lubelski Code postal: 20-290 Pays: Pologne Courriel: ebuchajczuk@ipan.lublin.pl TÈlÈphone: +48 817445061 Fax: +48 817445067 Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.ipan.lublin.pl/
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: Instytut Naukowy Polskiej Akademii Nauk
I.5) ActivitÈ principale Autre activitÈ: BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTA?YCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Dostawa ultramikrotomu na rzecz Instytutu Agrofizyki im. Bohdana Dobrza?skiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie NumÈro de rÈfÈrence: A-2401-50/2021
II.1.2) Code CPV principal 38500000 Appareils de contrÙle et d'essai
II.1.3) Type de marchÈ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
 
1.Przedmiotem zamÛwienia jest dostawa ultramikrotomu ñ 1 sztuka
   2.  Zakres zamÛwienia obejmuje dostaw? na rzecz Zamawiaj?cego
:
Ultramikrotom ñ 1 sztuka
   3.  Nazwa zamÛwienia uj?ta w tytule zamÛwienia nie stanowi nazwy w?asnej producentÛw/dystrybutorÛw produktÛw, lecz jest to oznaczenie wy??cznie pomocnicze zastosowane przez Zamawiaj?cego.
   4.  Kod i nazwa zamÛwienia wed?ug WspÛlnego S?ownika ZamÛwie? (CPV): 38500000-0 Aparatura kontrolna i badawcza
   5.  SzczegÛ?owy opis przedmiotu zamÛwienia zawarty jest w Za??czniku nr 1 do SWZ.
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) Valeur hors TVA: 405 000.00 PLN
II.2) Description
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL814 Lubelski Lieu principal d'exÈcution:
Instytut Agrofizyki im. B. Dobrza?skiego PAN, ul. Do?wiadczalna 4, 20-290 Lublin, Polska
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamÛwienia jest dostawa ultramikrotomu ñ 1 sztuka
   2.  SzczegÛ?owy opis przedmiotu zamÛwienia zawarty jest w Za??czniku nr 1 do SWZ. 1 Uk?ad automatycznego posuwu preparatu z silnikiem krokowym w zakresie minimum 200µm (0,2mm) 2 Szybko?? ci?cia preparatÛw w zakresie minimum od 0,1mm/s do 99,9mm/s 3 Uk?ad regulacji no?a - precyzyjny mechanizm z regulacj? k?ta nachylenia no?a ze skal? 1 w zakresie od minimum -2 do +15 4 Ultramikrotom posiada precyzyjny manualny nap?d mikrometryczny do ruchu no?a N-S i E-W 5 Uk?ad o?wietlenia - o?wietlenie ca?ego obszaru ci?cia diodami LED (gÛrne, dolne jak rÛwnie? przez preparat) z regulowanym poziomem jasno?ci 6 Ultramikrotom powinien umo?liwia? prac? z no?ami szklanymi, jak i uniwersalnymi no?ami diamentowymi o grubo?ci do minimum 12 mm 7 Precyzja krojenia - grubo?? krojonych skrawkÛw: ultramikrotom powinien umo?liwia? krojenie preparatÛw w zakresie skrawkÛw ultracienkich i semicienkich, tj. od minimum 5nm do minimum 10µm 8 Sterowanie urz?dzeniem za pomoc? elektronicznego panelu dotykowego z du?ym ekranem min. 21î 1080p HD, bez fizycznych przyciskÛw (touchpad), umo?liwiaj?cego pomiar przesuni?cia no?a, pomiar przesuwu no?a w osi E-W, zliczanie ca?kowitej ilo?ci ci?tych sekcji, zliczanie zadanej ilo?ci wycinanych skrawkÛw. 9 Ultramikrotom powinien by? wyposa?ony w kompatybilny mikroskop stereoskopowy, z minimalnym zakresem powi?ksze? od 6,5x do 50x, zoom minimum 8:1, k?tem obserwacji minimum 35 i z regulowanym rozstawem okularÛw. Mikroskop powinien posiada? mo?liwo?? opcjonalnego zamontowania kamery mikroskopowej. 10 Zestaw akcesoriÛw do ultramikrotomii: uchwyt dla no?y szklanych, uchwyt dla bloczkÛw, element mocowania uchwytÛw, klucze ampulowe do uchwytu 11 System krio kompatybilny z ultramikrotomem, umo?liwiaj?cy przygotowanie skrawkÛw w temperaturze od minimum -180 C do minimum 35 C 12 System krio ñ powinien posiada? uk?ad automatycznego zasilania komory ciek?ym azotem z do??czonego do zestawu naczynia Dewara o pojemno?ci min. 10L oraz za pomoc? do??czonej bezci?nieniowej pompy ciek?ego azotu z bezpiecznym izolowanym ??czem 13 System krio ñ powinien posiada? mo?liwo?? sterowania wysoko?ci? temperatury oddzielnie dla prÛbki zamontowanej w g?owicy, oddzielnie dla no?a oraz oddzielnie dla gazu w komorze 14 System krio - zestaw powinien zawiera? niezb?dne narz?dzia do pracy w niskich temperaturach: specjalny uchwyt preparatu oraz uchwyty dla no?y diamentowych oraz szklanych 15 System krio - zestaw powinien zawiera? komor? mro?eniow? z uk?adem o?wietlenia LED, ze stabilno?ci? temperatury min. +/- 0,1 C 16 System krio - kompaktowy panel steruj?cy zintegrowany z ultramikrotomem, z pami?ci? minimum 4 ustawie? temperatur 17 Waga Ultramikrotomu: nie przekraczaj?ca 95 kg 18 Wymiary Ultramikrotomu: 860mm (+/- 10 mm) x 550mm (+/- 10 mm) x 650mm (+/- 10 mm) 19 Zasilanie: 220-240 V 50/60 Hz 21 StÛ? antywibracyjny umo?liwiaj?cy bezwibracyjn?, stabiln? prac? z ultramikrotomem 21 Instrukcja obs?ugi w j?zyku angielskim i polskim w formie elektronicznej i drukowanej 22 Gwarancja ñ minimum12 miesi?cy daj?ca mo?liwo?? specjalistycznej pomocy w pierwszym roku u?ytkowania sprz?tu
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: Jako?? 1 - mo?liwo?? zaoferowania Ultramikrotomu posiadaj?cego precyzyjny manualny nap?d mikrometryczny do ruchu no?a N-S i E-W / PondÈration: 20 CritËre de qualitÈ - Nom: Jako?? 2 - mo?liwo?? zaoferowania ultramikrotomu sterowanego za pomoc? elektronicznego panelu dotykowego z du?ym ekranem min. 21,5î 1080p HD, bez fizycznych przyciskÛw (touchpad); umo?liwiaj?cego pomiar przesuni?cia no?a, pomiar przesuwu no?a w osi E-W, zliczanie ca?kowitej ilo?ci ci?tych sekcji, zliczanie zadanej ilo?ci wycinanych skrawkÛw / PondÈration: 10 CritËre de qualitÈ - Nom: Okres gwarancji - punktowane rozszerzenie okresu gwarancji / PondÈration: 10 Prix - PondÈration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires ?rÛd?o finansowania: ï Projekt pt. Badania bia?ek arabinogalaktanowych (AGPs) jako istotnych sk?adnikÛw ?ciany komÛrkowej podczas procesu dojrzewania owocÛwî, nr: 2020/39/D/NZ9/00232, finansowany przez Narodowe Centrum Nauki w ramach konkursu SONATA 16 - Umowa UMO-2019/35/D/NZ9/01835
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2021/S 217-570699
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de prÈinformation
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : A-2401-50/2021 IntitulÈ:
Dostawa ultramikrotomu na rzecz Instytutu Agrofizyki im. Bohdana Dobrza?skiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
22/12/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Labsoft SpÛ?ka z ograniczon? odpowiedzialno?ci? NumÈro national d'identification: 368030964 Adresse postale: ul. Pu?awska 469 Ville: Warszawa Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Code postal: 02-844 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 405 000.00 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 405 000.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17 a Ville: WARSZAWA Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2) Organe chargÈ des procÈdures de mÈdiation Nom officiel: nd Ville: nd Pays: Pologne Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
SzczegÛ?owe regulacje dot. ?rodkÛw ochrony prawnej s? zawarte w art. 505- 590 ustawy PZP.
   2.  ?rodki ochrony prawnej okre?lone przys?uguj? wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia? interes w uzyskaniu zamÛwienia lub nagrody w konkursie oraz poniÛs? lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisÛw ustawy PZP.
   3.  ?rodki ochrony prawnej wobec og?oszenia wszczynaj?cego post?powanie o udzielenie zamÛwienia lub og?oszenia o konkursie oraz dokumentÛw zamÛwienia przys?uguj? rÛwnie? organizacjom wpisanym na list?, o ktÛrej mowa w art. 469 pkt 15 ustawy PZP oraz Rzecznikowi Ma?ych i ?rednich Przedsi?biorcÛw
   4.  Odwo?anie przys?uguje na: 1) niezgodn? z przepisami ustawy PZP czynno?? Zamawiaj?cego, podj?t? w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 2) zaniechanie czynno?ci w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia do ktÛrej Zamawiaj?cy by? obowi?zany na podstawie ustawy PZP; 3) zaniechanie przeprowadzenia post?powania o udzielenie zamÛwienia lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy, mimo ?e zamawiaj?cy by? do tego obowi?zany.
   5.  Odwo?anie wnosi si? do Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej (zwanej dalej ÑIzb?î).
   6.  Odwo?uj?cy przekazuje Zamawiaj?cemu odwo?anie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopi? tego odwo?ania, je?eli zosta?o ono wniesione w formie pisemnej, przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki sposÛb, aby mÛg? on zapozna? si? z jego tre?ci? przed up?ywem tego terminu. Domniemywa si?, ?e Zamawiaj?cy mÛg? zapozna? si? z tre?ci? odwo?ania przed up?ywem terminu do jego wniesienia, je?eli przekazanie odpowiednio odwo?ania albo jego kopii nast?pi?o przed up?ywem terminu do jego wniesienia przy u?yciu ?rodkÛw komunikacji elektronicznej.
   7.  Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia wszczynaj?cego post?powanie o udzielenie zamÛwienia lub konkurs lub wobec tre?ci dokumentÛw zamÛwienia (tak?e SWZ) wnosi si? w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentÛw zamÛwienia na stronie internetowej.
   8.  Odwo?anie wnosi si? w terminie: 1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana przy u?yciu ?rodkÛw komunikacji elektronicznej, 2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana w sposÛb inny ni? okre?lony w pkt
   1. 
   9.  Odwo?anie w przypadkach innych ni? okre?lone w pkt 7 i 8 wnosi si? w terminie 10 dni od dnia, w ktÛrym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Postepu 17a Ville: WARSZAWA Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
21/01/2022 Pologne-Lublin: Appareils de contrÙle et d'essaiType díacheteur: AutresType díavis: Avis d'attribution de marchÈType de procÈdure: ProcÈdure ouverteType de marchÈ: Fournitures 26/01/2022 PL National
 
 
C L A S S E    C P V
38500000 - Appareils de contrôle et d'essai