Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 11/07/2022
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Lublin: Appareils de contrÙle et d'essai

2022/S 131-373056  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
11/07/2022 S131 Pologne-Lublin: Appareils de contrÙle et d'essai 2022/S 131-373056 Avis díattribution de marchÈ RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Uniwersytet Marii Curie-Sk?odowskiej w Lublinie NumÈro national d'identification: PL7120103692 Adresse postale: Plac Marii Curie-Sk?odowskiej 5 Ville: Lublin Code NUTS: PL814 Lubelski Code postal: 20-031 Pays: Pologne Point(s) de contact: Marek Drewienkowski, Ireneusz Kubi? Courriel: zampubl@umcs.lublin.pl TÈlÈphone: +48 815375965 Fax: +48 815375965 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.umcs.pl
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: Uczelnia publiczna
I.5) ActivitÈ principale ...ducation
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Dostawa modu?Ûw do rozbudowy urz?dzenia do spektroskopii w bliskiej podczerwieni NumÈro de rÈfÈrence: PN/34-2022/DZP-p
II.1.2) Code CPV principal 38500000 Appareils de contrÙle et d'essai
II.1.3) Type de marchÈ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zamÛwienia jest dostawa modu?Ûw do rozbudowy funkcjonalnej urz?dzenia do spektroskopii w bliskiej podczerwieni (NIRS), tj. mobilny elektroencefalograf oraz mobilny spektroskop w bliskiej podczerwieni dla Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Marii Curie-Sk?odowskiej w Lublinie, ul. G??boka 43, 20-612 Lublin. SzczegÛ?owy opis przedmiotu zamÛwienia zawarty jest w za??czniku nr 1 do SWZ.
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) Valeur hors TVA: 1 065 040.65 PLN
II.2) Description
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL814 Lubelski Lieu principal d'exÈcution:
Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Marii Curie-Sk?odowskiej w Lublinie, ul. G??boka 43, 20-612 Lublin
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamÛwienia jest dostawa modu?Ûw do rozbudowy funkcjonalnej urz?dzenia do spektroskopii w bliskiej podczerwieni (NIRS), tj. mobilny elektroencefalograf oraz mobilny spektroskop w bliskiej podczerwieni dla Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Marii Curie-Sk?odowskiej w Lublinie, ul. G??boka 43, 20-612 Lublin. SzczegÛ?owy opis przedmiotu zamÛwienia zawarty jest w za??czniku nr 1 do SWZ. Wykonawca zapewni na przedmiot zamÛwienia bezp?atny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji, zgodnie z zapisami zawartymi w opisie przedmiotu zamÛwienia i projektowanych postanowieniach umowy. Oferowany przedmiot zamÛwienia ma by? fabrycznie nowy, niefabrykowany, nieu?ywany oraz nieeksponowany na wystawach lub imprezach targowych, sprawny technicznie, bezpieczny, kompletny i gotowy do pracy, wyprodukowany nie wcze?niej ni? w 2021r., a tak?e musi spe?nia? wymagania techniczno-funkcjonalne wyszczegÛlnione w opisie przedmiotu zamÛwienia, stanowi?cym za??cznik do SWZ. Dostawa przedmiotu zamÛwienia obejmuje: transport do bezpo?redniego u?ytkownika, koszty za?adunku, roz?adunku i wniesienia do pomieszczenia wskazanego przez u?ytkownika, monta? i instalacj? w miejscu wskazanym przez u?ytkownika, pierwsze uruchomienie i przekazanie do u?ytku oraz przeszkolenie w zakresie obs?ugi w miejscu dostawy.
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: Okres gwarancji / PondÈration: 20 CritËre de qualitÈ - Nom: W?a?ciwo?ci techniczne / PondÈration: 20 Prix - PondÈration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2022/S 084-224086
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de prÈinformation
 
 
Section V: Attribution du marchÈ

Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
30/06/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Elmiko Biosignals Sp. z o.o.
NumÈro national d'identification: 529-181-70-32 Adresse postale: ul. Sportowa 3 Ville: MilanÛwek Code NUTS: PL913 Warszawski zachodni Code postal: 05-822 Pays: Pologne Courriel: przetargi@elmiko.pl TÈlÈphone: +48 228553079
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Valeur totale du marchÈ/du lot: 1 059 800.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587840 Fax: +48 224587800 Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
 
1.?rodki ochrony prawnej przys?uguj? Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia? interes w uzyskaniu zamÛwienia lub poniÛs? lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisÛw ustawy, o ktÛrych mowa w Dziale IX ustawy, tj.: odwo?anie oraz skarga.
   2.  Odwo?anie przys?uguje na: 1) niezgodn? z przepisami ustawy czynno?? Zamawiaj?cego, podj?t? w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 2) zaniechanie czynno?ci w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia, do ktÛrej Zamawiaj?cy by? obowi?zany na podstawie ustawy; 3) zaniechanie przeprowadzenia post?powania o udzielenie zamÛwienia na podstawie ustawy, mimo ?e Zamawiaj?cy by? do tego obowi?zany.
   3.  Odwo?anie wnosi si? w terminie 10 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia.
   4.  Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia wszczynaj?cego post?powanie o udzielenie zamÛwienia lub wobec tre?ci dokumentÛw zamÛwienia wnosi si? w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentÛw zamÛwienia na stronie internetowej.
   5.  Odwo?anie w przypadkach innych ni? okre?lone w pkt. 3 oraz 4 wnosi si? w terminie 10 dni od dnia, w ktÛrym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia.
   6.  Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o ktÛrym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy, stronom oraz uczestnikom post?powania odwo?awczego przys?uguje skarga do s?du.
   7.  SzczegÛ?owe informacje dotycz?ce ?rodkÛw ochrony prawnej okre?lone s? w Dziale IX Ñ?rodki ochrony prawnejî ustawy.
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587840 Fax: +48 224587800 Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
06/07/2022 Pologne-Lublin: Appareils de contrÙle et d'essaiType díacheteur: AutresType díavis: Avis d'attribution de marchÈType de procÈdure: ProcÈdure ouverteType de marchÈ: Fournitures 11/07/2022 PL National
 
 
C L A S S E    C P V
38500000 - Appareils de contrôle et d'essai