Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 06/04/2020
Date de péremption : 14/05/2020
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis de marché
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Lublin: Appareils et instruments mÈdicaux divers

2020/S 68-161159  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
06/04/2020 S68 Fournitures - Avis de marchÈ - ProcÈdure ouverte Pologne-Lublin: Appareils et instruments mÈdicaux divers 2020/S 068-161159 Avis de marchÈ Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 w Lublinie Adresse postale: ul. Staszica 16 Ville: Lublin Code NUTS: PL Code postal: 20-081 Pays: Pologne Point(s) de contact: Paulina Osetek Courriel: posetek@spsk1.lublin.pl TÈlÈphone: +48 815344610 Adresse(s) internet: Adresse principale: https://portal.smartpzp.pl/spsk1 Adresse du profil díacheteur: https://portal.smartpzp.pl/spsk1 https://portal.smartpzp.pl/spsk1 https://portal.smartpzp.pl/spsk1
I.2) Informations sur la passation conjointe de marchÈs
I.3) Communication
Les documents du marchÈ sont disponibles gratuitement en accËs direct non restreint et complet, l'adresse: https://portal.smartpzp.pl/spsk1 Adresse laquelle des informations complÈmentaires peuvent Ítre obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionnÈ(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent Ítre envoyÈes par voie Èlectronique via: https://portal.smartpzp.pl/spsk1
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Organisme de droit public
I.5) ActivitÈ principale SantÈ
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Dostawa wyrobÛw medycznych stosowanych na bloku operacyjnym Chirurgii Onkologicznej NumÈro de rÈfÈrence: EO/LA-2722/XXVIII/20
II.1.2) Code CPV principal 33190000
II.1.3) Type de marchÈ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
 
1.Przedmiot zamÛwienia stanowi dostawa wyrobÛw medycznych stosowanych na bloku operacyjnym Chirurgii Onkologicznej, ktÛrego szczegÛ?owy opis i zakres zawarto w Za??czniku nr 1 ñ 5 do SIWZ.
   2.  Zamawiaj?cy dopuszcza mo?liwo? sk?adania ofert cz??ciowych. Przedmiot zamÛwienia stanowi 5 zada?. Wykonawca mo?e z?o?y ofert na dowoln ilo? zada?.
   3.  W przypadku gdy w dokumentacji zosta?y wskazane nazwy, znaki towarowe lub typy produktÛw, normy, certyfikaty ñ zamawiaj?cy dopuszcza oferowanie rozwi?za rÛwnowa?nych pod warunkiem, ?e zapewni uzyskanie parametrÛw technicznych rÛwnych lub wy?szych od okre?lonych w dokumentacji.
II.1.5) Valeur totale estimÈe
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: oui Il est possible de soumettre des offres pour tous les lots
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Zadanie 1
Lot n : 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33190000
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL
II.2.4) Description des prestations:
Sonda elektrochirurgiczna jednorazowego u?ytku z ewakuacj smogu koagulacyjnego o ?rednicy 5 mm i d?ugo?ci 42 cm, rami urz?dzenia wygi?te, 3 rodzaje (kszta?t szpatuli, kszta?t haczyka w formie litery L oraz kszta?t ig?y) do wyboru przez zamawiaj?cego przy sk?adaniu zamÛwienia. 60 szt.
II.2.5) CritËres díattribution CritËres ÈnoncÈs ci-dessous CritËre de qualitÈ - Nom: Termin dostawy / PondÈration: 40 Prix - PondÈration: 60
II.2.6) Valeur estimÈe
II.2.7) DurÈe du marchÈ, de l'accord-cadre ou du systËme d'acquisition dynamique DurÈe en mois: 12 Ce marchÈ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considÈration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.12) Informations sur les catalogues Èlectroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Zadanie 2
Lot n : 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33190000
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL
II.2.4) Description des prestations:
Ko?cÛwka OP Flex Pool do odsysania z pola operacyjnego w zabiegach jamy brzusznej. Ko?cÛwka wyposa?ona jest w ca?kowicie widoczn w RTG nasadk z wieloma otworami odbarczaj?cymi. 100 op.
II.2.5) CritËres díattribution CritËres ÈnoncÈs ci-dessous CritËre de qualitÈ - Nom: Termin dostawy / PondÈration: 40 Prix - PondÈration: 60
II.2.6) Valeur estimÈe
II.2.7) DurÈe du marchÈ, de l'accord-cadre ou du systËme d'acquisition dynamique DurÈe en mois: 12 Ce marchÈ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considÈration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.12) Informations sur les catalogues Èlectroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Zadnie 3
Lot n : 3
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33190000
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL
II.2.4) Description des prestations:
?adunek artykulacyjny z no?em wzmocniony wch?anialnym materia?em PGA z dwoma potrÛjnymi rz?dami zszywek o d?ugo?ci 60 mm. Zszywki o wysoko?ci 4,0ñ4,5ñ5,0 mm przed zamkni?ciem. Opakowanie handlowe liczy 6 szt. 10 op.
II.2.5) CritËres díattribution CritËres ÈnoncÈs ci-dessous CritËre de qualitÈ - Nom: Termin dostawy / PondÈration: 40 Prix - PondÈration: 60
II.2.6) Valeur estimÈe
II.2.7) DurÈe du marchÈ, de l'accord-cadre ou du systËme d'acquisition dynamique DurÈe en mois: 12 Ce marchÈ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considÈration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.12) Informations sur les catalogues Èlectroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Zadnie 4
Lot n : 4
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33190000
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL
II.2.4) Description des prestations:
Znacznik ferromagnetyczny kompatybilny z systemem Sentimag przeznaczony do nieizotopowego wykrywania w?z?Ûw ch?onnych wartownicznych, b?d?cego w posiadaniu przez zamawiaj?cego, 1 fiolka o pojemno?ci ok. 2 ml, op. 10 fiolek. 10 op.
II.2.5) CritËres díattribution CritËres ÈnoncÈs ci-dessous CritËre de qualitÈ - Nom: Termin dostawy / PondÈration: 40 Prix - PondÈration: 60
II.2.6) Valeur estimÈe
II.2.7) DurÈe du marchÈ, de l'accord-cadre ou du systËme d'acquisition dynamique DurÈe en mois: 12 Ce marchÈ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considÈration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.12) Informations sur les catalogues Èlectroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Zadnie 5
Lot n : 5
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33190000
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL
II.2.4) Description des prestations:
Siatka cz??ciowo wch?anialna do rekonstrukcji piersi, wykonana z biokomponentowych w?Ûkien sk?adaj?cych si z rdzenia wykonanego z polipropylenu pokrytego wch?anian otoczk wykonan ze zwi?zku kwasu poliglikolowego i kaprolaktonu. Gramatura implantu przed wch?oni?ciem 85 g/m2. Gramatura implantu po wch?oni?ciu 28 g/m2. Implant o optymalnej mi?kko?ci po wch?oni?ciu, tj. 0,5 mg zapewniaj?cej maks. komfort pacjenta. Grubo? siatki przed wch?oni?ciem 0,5 mm i 0,2 mm po wch?oni?ciu. Wielko? porÛw 2,5 mm2. Porowato? implantu 60 %. Wytrzyma?o? na rozerwanie przed wch?oni?ciem 430 N, po wch?oni?ciu 260 N. Rozmiar 13,5 x 9,5 cm. 5 szt. Siatka cz??ciowo wch?anialna do rekonstrukcji piersi, wykonana z biokomponentowych w?Ûkien sk?adaj?cych si z rdzenia wykonanego z polipropylenu pokrytego wch?anian otoczk wykonan ze zwi?zku kwasu poliglikolowego i kaprolaktonu. Gramatura implantu przed wch?oni?ciem 85 g/m2. Gramatura implantu po wch?oni?ciu 28 g/m2. Implant o optymalnej mi?kko?ci po wch?oni?ciu, tj. 0,5 mg zapewniaj?cej maks. komfort pacjenta. Grubo? siatki przed wch?oni?ciem 0,5 mm i 0,2 mm po wch?oni?ciu. Wielko? porÛw 2,5 mm2. Porowato? implantu 60 %. Wytrzyma?o? na rozerwanie przed wch?oni?ciem 430 N, po wch?oni?ciu 260 N. Rozmiar 17,5 x 11,5 cm. 5 szt Siatka cz??ciowo wch?anialna do rekonstrukcji piersi, wykonana z biokomponentowych w?Ûkien sk?adaj?cych si z rdzenia wykonanego z polipropylenu pokrytego wch?anian otoczk wykonan ze zwi?zku kwasu poliglikolowego i kaprolaktonu. Gramatura implantu przed wch?oni?ciem 85 g/m2. Gramatura implantu po wch?oni?ciu 28 g/m2. Implant o optymalnej mi?kko?ci po wch?oni?ciu, tj. 0,5 mg zapewniaj?cej maks. komfort pacjenta. Grubo? siatki przed wch?oni?ciem 0,5 mm i 0,2 mm po wch?oni?ciu. Wielko? porÛw 2,5 mm2. Porowato? implantu 60 %. Wytrzyma?o? na rozerwanie przed wch?oni?ciem 430 N, po wch?oni?ciu 260 N. Rozmiar 22,5 x 14,5 cm 10 szt. Siatka cz??ciowo wch?anialna do rekonstrukcji piersi, wykonana z biokomponentowych w?Ûkien sk?adaj?cych si z rdzenia wykonanego z polipropylenu pokrytego wch?anian otoczk wykonan ze zwi?zku kwasu poliglikolowego i kaprolaktonu. Gramatura implantu przed wch?oni?ciem 85 g/m2. Gramatura implantu po wch?oni?ciu 28 g/m2. Implant o optymalnej mi?kko?ci po wch?oni?ciu, tj. 0,5 mg zapewniaj?cej maks. komfort pacjenta. Grubo? siatki przed wch?oni?ciem 0,5 mm i 0,2 mm po wch?oni?ciu. Wielko? porÛw 2,5 mm2. Porowato? implantu 60 %. Wytrzyma?o? na rozerwanie przed wch?oni?ciem 430 N, po wch?oni?ciu 260 N. Rozmiar 28,5 x 17,5 cm. 10 szt.
II.2.5) CritËres díattribution CritËres ÈnoncÈs ci-dessous CritËre de qualitÈ - Nom: Termin dostawy / PondÈration: 40 Prix - PondÈration: 60
II.2.6) Valeur estimÈe
II.2.7) DurÈe du marchÈ, de l'accord-cadre ou du systËme d'acquisition dynamique DurÈe en mois: 12 Ce marchÈ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considÈration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.12) Informations sur les catalogues Èlectroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
 
Section III: Renseignements díordre juridique, Èconomique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation exercer l'activitÈ professionnelle, y compris exigences relatives l'inscription au registre du commerce ou de la profession
III.1.2) CapacitÈ Èconomique et financiËre
III.1.3) CapacitÈ technique et professionnelle
III.1.5) Informations sur les marchÈs rÈservÈs
III.2) Conditions liÈes au marchÈ
III.2.2) Conditions particuliËres d'exÈcution:
Umowa wykonywana b?dzie w okresie 12 miesi?cy.
III.2.3) Informations sur les membres du personnel responsables de l'exÈcution du marchÈ
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.4) Informations sur la rÈduction du nombre de solutions ou d'offres durant la nÈgociation ou le dialogue
IV.1.6) EnchËre Èlectronique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure
IV.2.2) Date limite de rÈception des offres ou des demandes de participation Date: 14/05/2020 Heure locale: 10:15
IV.2.3) Date díenvoi estimÈe des invitations soumissionner ou participer aux candidats sÈlectionnÈs
IV.2.4) Langue(s) pouvant Ítre utilisÈe(s) dans l'offre ou la demande de participation:
polonais
IV.2.6) DÈlai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre DurÈe en mois: 2 ( compter de la date limite de rÈception des offres)
IV.2.7) ModalitÈs díouverture des offres Date: 14/05/2020 Heure locale: 10:30 Informations sur les personnes autorisÈes et les modalitÈs d'ouverture:
Komisja przetargowa powo?ana przez kierownika zamawiaj?cego podczas otwarcia ofert zamawiaj?cy odczyta informacje, o ktÛrych mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marchÈ renouvelable: non
VI.2) Informations sur les Èchanges Èlectroniques
VI.3) Informations complÈmentaires:
VII. Wykaz o?wiadcze lub dokumentÛw, potwierdzaj?cych spe?nienie warunkÛw udzia?u w post?powaniu oraz brak podstaw wykluczenia:
   1.  europejski dokument zamÛwienia (dalej JEDZ);
   4.  zamawiaj?cy przed udzieleniem zamÛwienia, wezwie wykonawc?, ktÛrego oferta zosta?a najwy?ej oceniona, do z?o?enia w wyznaczonym, nie krÛtszym ni 10 dni, terminie aktualnych na dzie z?o?enia nast?puj?cych o?wiadcze i dokumentÛw potwierdzaj?cych okoliczno?ci, o ktÛrych mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp: a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego; b) za?wiadczenia w?a?ciwego naczelnika urz?du skarbowego; c) za?wiadczenia w?a?ciwej terenowej jednostki organizacyjnej Zak?adu Ubezpiecze Spo?ecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo?ecznego; d) odpisu z w?a?ciwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia?alno?ci Gospodarczej; e) o?wiadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytu?em ?rodka zapobiegawczego zakazu ubiegani... f) o?wiadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku s?du lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatkÛw, op?at lub sk?adek na ubezpieczenia spo?eczne lub zdrowotne albo ñ w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji ñ dokumentÛw potwierdzaj?cych dokonanie p?atno?ci tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wi???cego porozumienia w sprawie sp?at tych nale?no?ci; g) o?wiadczenia wykonawcy o niezaleganiu z op?acaniem podatkÛw i op?at lokalnych, o ktÛrych mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op?atach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716); h) katalogi, ulotki zawieraj?ce opisy oferowanego asortymentu; 10. obowi?zek informacyjny wynikaj?cy z art. 13 RODO. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporz?dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osÛb fizycznych w zwi?zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep?ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogÛlne rozporz?dzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE L 119 z
   4. 5.2016, str. 1), dalej ÑRODOî, informuj?, ?e: a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 w Lublinie (zwany dalej Ñszpitalemî), adres: ul. Stanis?awa Staszica 16, 20-081 Lublin, POLSKA, telefon +48 815323935, e-mail: (sekretariat@spsk1.lublin.pl).
   1.  komunikacja mi?dzy zamawiaj?cym a wykonawcami, w tym wszelkie o?wiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane s w formie elektronicznej za po?rednictwem platformy (https://portal.smartpzp.pl/spsk1);
   1.  ofert wraz z wymaganymi dokumentami nale?y z?o?y w formie elektronicznej za po?rednictwem platformy. sekretariat@spsk1.lublin.pl https://portal.smartpzp.pl/spsk1
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Prezes UZP Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: sekretariat@uzp.gov.pl Adresse internet: www.uzp.gov.pl www.uzp.gov.pl
VI.4.2) Organe chargÈ des procÈdures de mÈdiation
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
I. ?rodki ochrony prawnej okre?lone w niniejszym dziale przys?uguj wykonawcy i uczestnikowi konkursu, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia interes w uzyskaniu danego zamÛwienia oraz poniÛs lub mo?e ponie? szkod w wyniku naruszenia przez zamawiaj?cego przepisÛw ustawy. II. ?rodki ochrony prawnej wobec og?oszenia o zamÛwieniu oraz SIWZ przys?uguj rÛwnie organizacjom wpisanym na list?, o ktÛrej mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp. III. Odwo?anie:
   1.  odwo?anie przys?uguje wy??cznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynno?ci zamawiaj?cego podj?tej w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia lub zaniechania czynno?ci, do ktÛrej zamawiaj?cy jest zobowi?zany na podstawie ustawy;
   2.  je?eli warto? zamÛwienia jest rÛwna lub wy?sza ni kwoty okre?lone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, odwo?anie przys?uguje wy??cznie wobec czynno?ci okre?lonych w art. 182 ustawy Pzp;
   3.  odwo?anie powinno wskazywa czynno? lub zaniechanie czynno?ci zamawiaj?cego, ktÛrej zarzuca si niezgodno? z przepisami ustawy, zawiera zwi?z?e przedstawienie zarzutÛw, okre?la ??danie oraz wskazywa okoliczno?ci faktyczne i prawne uzasadniaj?ce wniesienie odwo?ania;
   4.  odwo?anie wnosi si do Prezesa Izby w formie pisemnej albo postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomoc wa?nego kwalifikowanego certyfikatu lub rÛwnowa?nego ?rodka, spe?niaj?cego wymagania dla tego rodzaju podpisu;
   5.  odwo?uj?cy przesy?a kopi odwo?ania zamawiaj?cemu przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki sposÛb, aby mÛg on zapozna si z jego tre?ci przed up?ywem tego terminu. IV. Terminy do wniesienia odwo?ania:
   1.  odwo?anie wnosi si w terminie 10 dni od dnia przes?ania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw jego wniesienia ñ je?eli zosta?y przes?ane w sposÛb okre?lony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie;
   2.  albo w terminie 15 dni ñ je?eli zosta?y przes?ane w inny sposÛb ñ w przypadku gdy warto? zamÛwienia jest rÛwna lub przekracza kwoty okre?lone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8;
   3.  odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia o zamÛwieniu, a je?eli post?powanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, tak?e wobec postanowie Specyfikacji Istotnych WarunkÛw ZamÛwienia, wnosi si w terminie 10 dni od dnia zamieszczenia og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych WarunkÛw ZamÛwienia na stronie internetowej ñ je?eli warto? zamÛwienia jest rÛwna lub przekracza kwoty okre?lone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8;
   4.  odwo?anie wobec czynno?ci innych ni okre?lone w ust. 1 i 2 wnosi si?: w przypadku zamÛwie?, ktÛrych warto? zamÛwienia jest rÛwna lub przekracza kwoty okre?lone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ñ w terminie 10 dni od dnia, w ktÛrym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi? wiadomo? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw jego wniesienia. V. Skarga do s?du:
   1.  na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom post?powania odwo?awczego przys?uguje skarga do s?du;
   2.  skarg wnosi si do s?du okr?gowego w?a?ciwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania zamawiaj?cego. Skarg wnosi si za po?rednictwem Prezesa Izby w 7 dni od dnia dor?czenia orzeczenia Izby, przesy?aj?c jednocze?nie jej odpis Przeciwnikowi skargi. Z?o?enie skargi w placÛwce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. ñ Prawo pocztowe (Dz.U. 2017 r. poz. 1481 z pÛ?n. zm.) jest rÛwnoznaczne z jej wniesieniem.
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Urz?d ZamÛwie Publicznych Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
02/04/2020
 
 
C L A S S E    C P V
33190000 - Appareils et instruments médicaux divers