Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 10/10/2023
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Lublin:Consommables médicaux autres que chimiques à usage unique et consommables hématologiques

2023/S 195-611933  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
10/10/2023 S195 Pologne-Lublin: Consommables médicaux autres que chimiques à usage unique et consommables hématologiques 2023/S 195-611933 Avis d'attribution de marché Résultats de la procédure de marché Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 w Lublinie Adresse postale: ul. Staszica 16 Ville: Lublin Code NUTS: PL Polska Code postal: 20-081 Pays: Pologne Point(s) de contact: Dagmara Samu?a Courriel: dsamula@spsk1.lublin.pl Téléphone: +48 815344610 Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://portal.smartpzp.pl/spsk1
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Organisme de droit public
I.5) Activité principale Santé
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Dostawa sterylnych ob?o?e? operacyjnych
II.1.2) Code CPV principal 33141000 Consommables médicaux autres que chimiques à usage unique et consommables hématologiques
II.1.3) Type de marché Fournitures
II.1.4) Description succincte:
 
1.Przedmiot zamówienia stanowi dostawa sterylnych ob?o?e? operacyjnych
   2.  Zamawiaj?cy dopuszcza sk?adanie ofert cz??ciowych. Przedmiot zamówienia stanowi 8 zada?. Wykonawca mo?e z?o?y? ofert? na dowoln? liczb? zada?.
   3.  W przypadku gdy w dokumentacji zosta?y wskazane, znaki towarowe, patenty lub pochodzenia, ?ród?a lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty - Zamawiaj?cy dopuszcza oferowanie rozwi?za? równowa?nych. W opisie przedmiotu zamówienia Zamawiaj?cy okre?li? kryteria stosowane w celu oceny równowa?no?ci. W celu oceny równowa?no?ci Zamawiaj?cy okre?li? tolerancj? rozmiaru, a tak?e dopuszcza tolerancj? rozmiaru serwet (os?on) +/- 10 cm (tolerancja rozmiaru otworu/ ?aty ch?onne + /-2 cm) - za wyj?tkiem zada?, gdzie szczegó?owo okre?lono tolerancj? rozmiaru.
   4.  Termin wa?no?ci dostarczanego asortymentu musi wynosi? - min. 12 miesi?cy licz?c od daty dostawy towaru do siedziby Zamawiaj?cego.
   5.  Zamawiaj?cy wymaga, aby zaoferowany przez Wykonawc? przedmiot zamówienia posia
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: oui
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) Valeur hors TVA: 210 990.40 PLN
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Zadanie 1
Lot nº: 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33141000 Consommables médicaux autres que chimiques à usage unique et consommables hématologiques
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL Polska Lieu principal d'exécution:
Kliniki SPSK Nr 1
II.2.4) Description des prestations:
Ja?owy zestaw brzuszno - kroczowy- 700 szt. - szczegó?owy opis zawiera za??cznik nr 1 do SWZ
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: jako?? / Pondération: 50 Prix - Pondération: 50
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Zadanie 2
Lot nº: 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33141000 Consommables médicaux autres que chimiques à usage unique et consommables hématologiques
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL Polska Lieu principal d'exécution:
Kliniki SPSK Nr 1
II.2.4) Description des prestations:
Ob?o?enie chirurgiczne do ci?cia carskiego- 600 szt. - szczegó?owy opis zawiera za??cznik nr 2 do SWZ
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: jako?? / Pondération: 50 Prix - Pondération: 50
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Zadanie 3
Lot nº: 3
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33141000 Consommables médicaux autres que chimiques à usage unique et consommables hématologiques
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL Polska Lieu principal d'exécution:
Kliniki SPSK Nr 1
II.2.4) Description des prestations:
Zestaw do laparoskopii (MA?Y). 350 szt. - szczegó?owy opis zawiera za??cznik nr 3 do SWZ
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: jako?? / Pondération: 50 Prix - Pondération: 50
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Zadanie 4
Lot nº: 4
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33141000 Consommables médicaux autres que chimiques à usage unique et consommables hématologiques
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL Polska Lieu principal d'exécution:
Kliniki SPSK Nr 1
II.2.4) Description des prestations:
Zestaw do zabiegów bariatrycznych (du?y). 6 szt. - szczegó?owy opis zawiera za??cznik nr 4 do SWZ
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: jako?? / Pondération: 50 Prix - Pondération: 50
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Zadanie 5
Lot nº: 5
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33141000 Consommables médicaux autres que chimiques à usage unique et consommables hématologiques
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL Polska Lieu principal d'exécution:
Kliniki SPSK Nr 1
II.2.4) Description des prestations:
Zestaw do cholecystektomii (onkologia) - 35 szt. - szczegó?owy opis zawiera za??cznik nr 5 do SWZ
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: jako?? / Pondération: 50 Prix - Pondération: 50
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Zadanie 6
Lot nº: 6
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33141000 Consommables médicaux autres que chimiques à usage unique et consommables hématologiques
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL Polska Lieu principal d'exécution:
Kliniki SPSK Nr 1
II.2.4) Description des prestations:
Laparoskopia diagnostyczna (onkologia) - 75 szt.- szczegó?owy opis zawiera za??cznik nr 6 do SWZ
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: jako?? / Pondération: 50 Prix - Pondération: 50
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Zadanie 7
Lot nº: 7
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33141000 Consommables médicaux autres que chimiques à usage unique et consommables hématologiques
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL Polska Lieu principal d'exécution:
Kliniki SPSK Nr 1
II.2.4) Description des prestations:
Serweta sterylna nieprzylepna rozm. 50x50cm - 11 000 szt. Serweta sterylna nieprzylepna rozm. 75x90cm- 6500 Serweta sterylna nieprzylepna rozm. min. 200x150cm. 1700 szt. Serweta sterylna samoprzylepna rozm. 75x90cm. - 3500 szt.- szczegó?owy opis zawiera za??cznik nr 7 do SWZ
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: jako?? / Pondération: 50 Prix - Pondération: 50
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Zadanie 8
Lot nº: 8
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33141000 Consommables médicaux autres que chimiques à usage unique et consommables hématologiques
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL Polska Lieu principal d'exécution:
Kliniki SPSK Nr 1
II.2.4) Description des prestations:
Serweta sterylna z przylepnym otworem 6 cm x 8 cm, rozm. serwety min. 50x50-60cm - 3250 szt. - Serweta sterylna samoprzylepna do znieczulenia przewodowego min. rozm. 60-75x90cm, z przylepcem. - 60 szt. - Serweta na stolik Mayo - 700 szt.. Os?ona na ko?czyn? o wymiarze 35 x120 cm - 50 szt. - szczegó?owy opis zawiera za??cznik nr 8 do SWZ
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: jako?? / Pondération: 50 Prix - Pondération: 50
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2023/S 127-404760
IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 1
Lot nº: 1
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
26/09/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 2
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Paul Hartmann Polska Ville: Pabianice Code NUTS: PL Polska Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot: 120 953.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 2
Lot nº: 2
Un marché/lot est attribué: non
V.1) Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué Autres raisons (interruption de la procédure)
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 2
Lot nº: 2
Un marché/lot est attribué: non
V.1) Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué Autres raisons (interruption de la procédure)
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 4
Lot nº: 4
Un marché/lot est attribué: non
V.1) Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué Autres raisons (interruption de la procédure)
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 5
Lot nº: 5
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
26/09/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Molnlycke Health Care Polska Ville: Warszawa Code NUTS: PL Polska Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot: 49 280.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 6
Lot nº: 6
Un marché/lot est attribué: non
V.1) Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué Autres raisons (interruption de la procédure)
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 1
Lot nº: 7
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
03/10/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 3
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Zarys International Group Ville: Zabrze Code NUTS: PL Polska Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot: 32 097.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 8
Lot nº: 8
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
03/10/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 2
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Zarys International Group Ville: Zabrze Code NUTS: PL Polska Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot: 8 660.40 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Prezes UZP Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: sekretariat@uzp.gov.pl Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
XXIII. POUCZENIE O ?RODKACH OCHRONY PRAWNEJ
   1.  ?rodki ochrony prawnej okre?lone w niniejszym dziale przys?uguj? wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia? interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniós? lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez zamawiaj?cego przepisów ustawy p.z.p.
   2.  ?rodki ochrony prawnej wobec og?oszenia wszczynaj?cego post?powanie o udzielenie zamówienia lub og?oszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przys?uguj? równie? organizacjom wpisanym na list?, o której mowa w art. 469 pkt 15 p.z.p. oraz Rzecznikowi Ma?ych i ?rednich Przedsi?biorców.
   3.  Odwo?anie przys?uguje na: a) niezgodn? z przepisami ustawy czynno?? Zamawiaj?cego, podj?t? w post?powaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy, b) zaniechanie czynno?ci w post?powaniu o udzielenie zamówienia do której zamawiaj?cy by? obowi?zany na podstawie ustawy.
   4.  Odwo?anie wnosi si? do Prezesa Izby. Odwo?uj?cy przekazuje kopi? odwo?ania zamawiaj?cemu przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki sposób, aby móg? on zapozna? si? z jego tre?ci? przed up?ywem tego terminu.
   5.  Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia lub tre?ci SWZ wnosi si? w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.
   6.  Odwo?anie wnosi si? w terminie: a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana przy u?yciu ?rodków komunikacji elektronicznej, b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana w sposób inny ni? okre?lony w pkt 1).
   7.  Odwo?anie w przypadkach innych ni? okre?lone w pkt 5 i 6 wnosi si? w terminie 10 dni od dnia, w którym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia.
   9.  Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy p.z.p., stronom oraz uczestnikom post?powania odwo?awczego przys?uguje skarga do s?du. 10. W post?powaniu tocz?cym si? wskutek wniesienia skargi stosuje si? odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17.11.1964 r. - Kodeks post?powania cywilnego o apelacji, je?eli przepisy niniejszego rozdzia?u nie stanowi? inaczej. 11. Skarg? wnosi si? do S?du Okr?gowego w Warszawie - s?du zamówie? publicznych, zwanego dalej "s?dem zamówie? publicznych". 12. Skarg? wnosi si? za po?rednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia dor?czenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy p.z.p., przesy?aj?c jednocze?nie jej odpis przeciwnikowi skargi. Z?o?enie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. - Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem. 13. Prezes Izby przekazuje skarg? wraz z aktami post?powania odwo?awczego do s?du zamówie? publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Urz?d Zamówie? Publicznych Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
05/10/2023 Dostawa sterylnych ob?o?e? operacyjnych 10/10/2023 POL National Original
 
 
C L A S S E    C P V
33141000 - Consommables médicaux autres que chimiques à usage unique et consommables hématologiques