Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 22/11/2022
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Lublin:Électricité, chauffage, énergie solaire et nucléaire

2022/S 225-648059  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
22/11/2022 S225 Pologne-Lublin: Électricité, chauffage, énergie solaire et nucléaire 2022/S 225-648059 Avis d'attribution de marché Résultats de la procédure de marché Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa, Prowadz?cy post?powanie: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddzia? w Lublinie Adresse postale: ul. Ogrodowa 21 Ville: Lublin Code NUTS: PL81 Lubelskie Code postal: 20-075 Pays: Pologne Point(s) de contact: Agnieszka Pilarska Courriel: zam_publ_lublin@gddkia.gov.pl Téléphone: +48 815349241 Fax: +48 815349239 Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.gddkia.gov.pl Adresse du profil d'acheteur: http://www.gddkia.gov.pl
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Ministère ou toute autre autorité nationale ou fédérale, y compris leurs subdivisions régionales ou locales
I.5) Activité principale Autre activité: zarz?dzanie drogami krajowymi
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Dostawa energii elektrycznej do obiektów i urz?dze? infrastruktury drogowej administrowanej przez GDDKiA Oddzia? w Lublinie - na okres od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r. Numéro de référence: O/LU.D-3.2421.28.2022.AG
II.1.2) Code CPV principal 09300000 Électricité, chauffage, énergie solaire et nucléaire
II.1.3) Type de marché Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zamówienia jest: "Dostawa energii elektrycznej do obiektów i urz?dze? infrastruktury drogowej administrowanej przez GDDKiA Oddzia? w Lublinie. - na okres od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r." Szczegó?owo przedmiot zamówienia zosta? opisany w Tomie III OPZ. Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej do 359 punktów poboru energii elektrycznej (PPE), ilo?? zamówionej energii wynosi 10 800 410 kWh.
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.2) Description
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL81 Lubelskie
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamówienia jest: "Dostawa energii elektrycznej do obiektów i urz?dze? infrastruktury drogowej administrowanej przez GDDKiA Oddzia? w Lublinie. - na okres od dnia 01.01.2023r. do dnia 31.12.2023 r." Szczegó?owo przedmiot zamówienia zosta? opisany w Tomie III OPZ. Przedmiot zamówienia stanowi dostawa energii elektrycznej do 359 punktów poboru energii elektrycznej (PPE). Szczegó?owy wykaz punktów poboru z uwzgl?dnieniem ich lokalizacji oraz charakterystyki przedstawiaj? tabele stanowi?ce Za??cznik nr 1 ÷ 4 do OPZ: Za??cznik nr 1 - wykaz istniej?cych punktów poboru energii elektrycznej "PPE", dla ka?dej z Cz??ci Za??cznik nr 2 - wykaz planowanych do w??czenia punktów poboru energii elektrycznej "PPE" Za??cznik nr 3 - wykaz przewidzianych do likwidacji (przekazania innym podmiotom gospodarczym) punktów poboru energii elektrycznej "PPE" Za??cznik nr 4 - wykaz z planowanym zu?yciem energii elektrycznej na poszczególne strefy czasowe dla istniej?cych punktach poboru energii elektrycznej "PPE"
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 
1.Wykonawca jest zobowi?zany do wniesienia wadium w wysoko?ci: 240 000,00 PLN (s?ownie: dwie?cie czterdzie?ci tysi?cy z?otych 00/100)
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2022/S 199-562801
IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation
 
 
Section V: Attribution du marché
Intitulé:
Dostawa energii elektrycznej do obiektów i urz?dze? infrastruktury drogowej administrowanej przez GDDKiA Oddzia? w Lublinie - na okres od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r.
Un marché/lot est attribué: non
V.1) Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué Aucune offre ou demande de participation n'a été reçue ou elles ont toutes été rejetées
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
Dokumentacja przedmiotowego post?powania dost?pna jest na Platformie w zak?adce "Za??czniki". Pobranie dokumentu nast?puje po klikni?ciu na wybrany za??cznik i wci?ni?ciu polecenia "Pobierz". W celu pobrania wszystkich za??czników jednocze?nie nale?y wybra? polecenie "Pobierz paczk?", a nast?pnie "Pobierz wszystkie za??czniki organizatora".
   2.  Zamawiaj?cy b?dzie stosowa? procedur?, o której mowa w art. 139 ust. 1 ustawy Pzp, (tj. tzw. procedur? odwrócon?).
   3.  Wykonawca zobowi?zany jest z?o?y? wraz Ofert? o?wiadczenia o nie podleganiu wykluczeniu i spe?nianiu warunków udzia?u w post?powaniu w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ).
   4.  W przypadku wspólnego ubiegania si? o zamówienie przez Wykonawców, JEDZ sk?ada ka?dy z Wykonawców. O?wiadczenia te potwierdzaj? brak podstaw wykluczenia oraz spe?nianie warunków udzia?u w post?powaniu w zakresie, w jakim ka?dy z Wykonawców wykazuje spe?nianie warunków udzia?u w post?powaniu.
   5.  W zakresie "cz??ci IV Kryteria kwalifikacji" JEDZ, Wykonawca mo?e ograniczy? si? do wype?nienia sekcji alfa, w takim przypadku Wykonawca nie wype?nia ?adnej z pozosta?ych sekcji (A-D) w cz??ci IV JEDZ.
   6.  .Z post?p. o udzielenie zamówienia wyklucza si? Wyk. w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczno?ci, o których mowa w art. 108 ust. 1 i 2 oraz art. 109 ust. 1 pkt 1), 2) lit. a), 3) w zakresie odnosz?cym si? do pkt. 2 lit. a), 4)-10) Pzp, a tak?e Wyk. w stosunku do którego zachodz? okoliczno?ci, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z 13.04.2022 o szczególnych rozwi?zaniach w zakresie przeciwdzia?ania wspieraniu agresji na Ukrain? oraz s?u??cych ochronie bezpiecze?stwa narodowego oraz w art. 5k rozp. Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31.07.2014 dot. ?rodków ograniczaj?cych w zwi?zku z dzia?aniami Rosji destabilizuj?cymi sytuacj? na Ukrainie
   7.  Na wezwanie Zam. Wykonawca zobowi?zany jest do z?o?enia podmiotowych ?rodków dowodowych, o których mowa w §2 ust. 1 pkt 1)-7) rozp. MRPiT z dnia 23.12.2020 w sprawie podmiotowych ?rodków dowodowych oraz innych dokumentów lub o?wiadcze?, jakich mo?e ??da? zamawiaj?cy od wyk. w zakresie podstaw wykluczenia z post?p. wskazanych przez zam. w pkt. 7 powy?ej
   8.  Je?eli Wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej zobowi?zany jest do z?o?enia podmiotowych ?rodków dowodowych, o których mowa w §4 rozporz?dzenia, o którym mowa w pkt 7 powy?ej.
   9.  Termin realizacji zamówienia 12 miesi?cy od daty udzielenia zamówienia, lecz nie wcze?niej ni? od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r.. 10. Zamawiaj?cy nie przewiduje mo?liwo?? udzielenia zamówie?, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 8 ustawy Pzp. 11. Dla przedmiotowego zamówienia Zamawiaj?cy nie przeprowadzi? wst?pnych konsultacji rynkowych.
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul.Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Téléphone: +48 224587701 Fax: +48 224587700 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
Wykonawcy, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia? interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniós? lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisów ustawy Pzp, przys?uguj? ?rodki ochrony prawnej okre?lone w Dziale IX ustawy Pzp. ?rodki ochrony prawnej wobec og?oszenia o zamówieniu oraz dokumentów zamówienia przys?uguj? równie? organizacjom wpisanym na list?, o której mowa w art. 469 pkt 15) ustawy Pzp oraz Rzecznikowi Ma?ych i ?rednich Przedsi?biorców.
   2.  Odwo?anie przys?uguje wy??cznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynno?ci Zamawiaj?cego podj?tej w niniejszym post?powaniu o udzielenie zamówienia w tym na projektowane postanowienia umowy oraz na zaniechanie czynno?ci, do której Zamawiaj?cy by? zobowi?zany na podstawie ustawy Pzp.
   3.  Odwo?anie powinno zawiera? informacje, o których mowa w art. 516 ustawy Pzp.
   4.  Odwo?anie wnosi si? do Prezesa Izby w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym.
   5.  Odwo?uj?cy przekazuje kopi? odwo?ania Zamawiaj?cemu przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki sposób, aby móg? on zapozna? si? z jego tre?ci? przed up?ywem tego terminu. Domniemywa si?, i? Zamawiaj?cy móg? zapozna? si? z tre?ci? odwo?ania przed up?ywem terminu do jego wniesienia, je?eli przes?anie jego kopii nast?pi?o przed up?ywem terminu do jego wniesienia przy u?yciu ?rodków komunikacji elektronicznej. Kopi? odwo?ania zamawiaj?cemu nale?y przes?a? za po?rednictwem Platformy. Po zg?oszeniu do post?powania nale?y w zak?adce "Post?powania", wybra? "Moje post?powania" a nast?pnie wybra? niniejsze post?powanie oraz korzystaj?c z zak?adki "Pytania/informacje", polecenie "Nowe/wys?ane" i nast?pnie "Dodaj pytanie/ komentarz" przekaza? tre?? odwo?ania lub za??czy? pliki.
   6.  Terminy wniesienia odwo?ania: 1) Odwo?anie wnosi si? w terminie 10 dni od dnia przes?ania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia - je?eli informacja zosta?a przekazana przy u?ycie ?rodków komunikacji elektronicznej albo w terminie 15 dni - je?eli zosta?a przekazana w inny sposób; 2) Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia o zamówieniu lub wobec tre?ci dokumentów zamówienia, wnosi si? w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na Platformie; 3) Odwo?anie wobec czynno?ci innych ni? okre?lone w pkt. 1) i 2) powy?ej wnosi si? w terminie 10 dni od dnia, w którym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia. 4) Je?eli Zamawiaj?cy nie przes?a? Wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty odwo?anie wnosi si? nie pó?niej ni? w terminie: a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej og?oszenia o udzieleniu zamówienia; b) 6 miesi?cy od dnia zawarcia umowy, je?eli Zamawiaj?cy nie opublikowa? w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej og?oszenia o udzieleniu zamówienia;
   7.  Szczegó?owe zasady post?powania po wniesieniu odwo?ania, okre?laj? stosowne przepisy Dzia?u IX ustawy Pzp.
   8.  Na orzeczenie Krajowej Izby Odwo?awczej, stronom oraz uczestnikom post?powania odwo?awczego przys?uguje skarga do S?du Okr?gowego w Warszawie - s?du zamówie? publicznych.
   9.  Skarg? wnosi za po?rednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej w terminie 14 dni od dnia dor?czenia orzeczenia Krajowej Izby Odwo?awczej lub postanowienia Prezesa izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, przesy?aj?c jednocze?nie jej odpis przeciwnikowi skargi. Z?o?enie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. - Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem. 10. Od wyroku s?du lub postanowienia ko?cz?cego post?powanie w sprawie przys?uguje skarga kasacyjna do S?du Najwy?szego.
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Urz?d Zamówie? Publicznych - Biuro Odwo?a? Adresse postale: ul.Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224587801 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
17/11/2022 Dostawa energii elektrycznej do obiektów i urz?dze? infrastruktury drogowej administrowanej przez GDDKiA Oddzia? w Lublinie - na okres od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r. 22/11/2022 POL National
 
 
C L A S S E    C P V
09300000 - Électricité, chauffage, énergie solaire et nucléaire