Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 22/05/2023
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Lublin:Électricité, chauffage, énergie solaire et nucléaire

2023/S 97-302667  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
22/05/2023 S97 Pologne-Lublin: Électricité, chauffage, énergie solaire et nucléaire 2023/S 097-302667 Avis d'attribution de marché Résultats de la procédure de marché Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Politechnika Lubelska Numéro national d'identification: PL7120104651 Adresse postale: ul. Nadbystrzycka 38 D Ville: Lublin Code NUTS: PL814 Lubelski Code postal: 20-618 Pays: Pologne Point(s) de contact: Piotr S?kowski Courriel: bzp@pollub.pl Téléphone: +48 815384633 Fax: +48 815384372 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.pollub.pl
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: Uczelnia publiczna
I.5) Activité principale Éducation
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Kompleksowa dostawa energii elektrycznej (sprzeda? i dystrybucja) oraz rozliczanie energii elektrycznej wprowadzanej do sieci z mikroinstalacji wytwórczych na potrzeby Politechniki Lubelskiej Numéro de référence: KP-272-PNU-107/2022
II.1.2) Code CPV principal 09300000 Électricité, chauffage, énergie solaire et nucléaire
II.1.3) Type de marché Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zamówienia jest ?wiadczenie przez Wykonawc? na rzecz Zamawiaj?cego Kompleksowa dostawa energii elektrycznej (sprzeda? i dystrybucja) oraz rozliczanie energii elektrycznej wprowadzanej do sieci z mikroinstalacji wytwórczych na potrzeby Politechniki Lubelskiej Sprzeda? energii elektrycznej oraz ?wiadczenie us?ug dystrybucji odbywa? si? b?dzie na warunkach okre?lonych we Wzorze umowy, w niniejszej Specyfikacji oraz w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2022 r. poz. 1385 z pó?n. zm.) oraz przepisach wykonawczych do tej ustawy.
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) Valeur hors TVA: 3 512 898.00 EUR
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 09310000 Électricité 65310000 Distribution d'électricité
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL814 Lubelski
II.2.4) Description des prestations:
 
1.Przedmiotem zamówienia jest ?wiadczenie przez Wykonawc? na rzecz Zamawiaj?cego Kompleksowa dostawa energii elektrycznej (sprzeda? i dystrybucja) oraz rozliczanie energii elektrycznej wprowadzanej do sieci z mikroinstalacji wytwórczych na potrzeby Politechniki Lubelskiej Sprzeda? energii elektrycznej oraz ?wiadczenie us?ug dystrybucji odbywa? si? b?dzie na warunkach okre?lonych we Wzorze umowy, w niniejszej Specyfikacji oraz w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2022 r. poz. 1385 z pó?n. zm.) oraz przepisach wykonawczych do tej ustawy. Wykonawca zobowi?zuje si? do sprzeda?y na rzecz Zamawiaj?cego energii elektrycznej oraz ?wiadczenia us?ugi jej dystrybucji do punktów poborów energii elektrycznej w nast?puj?cych obiektach Zamawiaj?cego: 1) Budynek Mieszkalny - 20-640 Lublin, ul. M. Brzeskiej 11; 2) Dom Wypoczynkowy Pracowników PL - 24-120 Kazimierz Dolny, ul. Kwaskowa Góra 2b; 3) Centrum Innowacji i Zaawansowanych Technologii Politechniki Lubelskiej 20-618 Lublin, ul. Nadbystrzycka 36C; 4) O?wietlenie terenu oraz hydrofornia - 20-618 Lublin, ul. Nadbystrzycka 36 i 42; 5) Rektorat - 20-618 Lublin, ul. Nadbystrzycka 38D; 6) Spichlerz - 20-618 Lublin, ul. Nadbystrzycka 38H; 7) Wydzia? Elektrotechniki i Informatyki - 20-618 Lublin, ul. Nadbystrzycka 38A; 8) Sto?ówka - 20-618 Lublin, ul. Nadbystrzycka 40A; 9) Wydzia? Mechaniczny - 20-618 Lublin, ul. Nadbystrzycka 36; 10) Wydzia? Budownictwa i Architektury - 20-618 Lublin, ul. Nadbystrzycka 40; 11) Dom Studenta nr 1 - 20-501 Lublin, ul. Nadbystrzycka 42; 12) Dom Studenta nr 2 - 20-501 Lublin, ul. Nadbystrzycka 44; 13) Dom Studenta nr 3 - 20-501 Lublin, ul. Nadbystrzycka 44A; 14) Dom Studenta nr 4 - 20-501 Lublin, ul. Nadbystrzycka 42A; 15) Wydzia? Zarz?dzania oraz Wydzia? Podstaw Techniki - 20-618 Lublin, ul. Nadbystrzycka 38; 16) Budynek Coe Asspect - 20-618 Lublin, ul. Nadbystrzycka 36A; 17) Budynek CEN-TECH - 20-618 Lublin, ul. Nadbystrzycka 38B; 18) Wydzia? In?ynierii ?rodowiska - 20-618 Lublin, ul. Nadbystrzycka 40B; 19) Domki letniskowe - 22-232 Okuninka k/W?odawy; 20) Budynek administracyjno-biurowy- 20-950, ul. Bernardy?ska 13; 21) Politechnika Lubelska Uk?ad ?adowania pojazdów - ul. Nadbystrzycka 42, 20-618 Lublin. Prognozowane zu?ycie energii elektrycznej w okresie od 15 kwietnia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. - 2 341 932 kWh
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2023/S 002-002927
IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation
 
 
Section V: Attribution du marché
Intitulé:
Kompleksowa dostawa energii elektrycznej (sprzeda? i dystrybucja) oraz rozliczanie energii elektrycznej wprowadzanej do sieci z mikroinstalacji wytwórczych na potrzeby Politechniki Lubelskiej
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
14/04/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: PGE Obrót SA Ville: Rzeszów Code NUTS: PL82 Podkarpackie Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot: 3 992 376.70 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
Ofert? sporz?dza si? na Formularzu Ofertowym - zgodnie z Za??cznikiem nr 2 do SWZ oraz Za??cznikiem nr 2a do SWZ - Szczegó?owy formularz cenowy. Wraz z ofert? Wykonawca jest zobowi?zany z?o?y?: 1) O?wiadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ) zgodniez Za??cznikiem nr 3 do SWZ, O?wiadczenie sk?adaj? odr?bnie Wykonawca/ka?dy spo?ród Wykonawców wspólnie ubiegaj?cych si? o udzielenie zamówienia. W takim przypadku o?wiadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia Wykonawcy oraz spe?nienie warunków udzia?u w post?powaniu w zakresie, w jakim ka?dy z Wykonawców wykazuje spe?nienie warunków udzia?u w post?powaniu; 2) O?wiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z post?powania na podstawie art. 5k rozporz?dzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotycz?cego ?rodków ograniczaj?cych w zwi?zku z dzia?aniami Rosji destabilizuj?cymi sytuacj? na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), w brzmieniu nadanym rozporz?dzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporz?dzenia (UE) nr 833/2014 dotycz?cego ?rodków ograniczaj?cych w zwi?zku z dzia?aniami Rosji destabilizuj?cymi sytuacj? na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z
   8. 4.2022, str. 1) oraz na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwi?zaniach w zakresie przeciwdzia?ania wspieraniu agresji na Ukrain? oraz s?u??cych ochronie bezpiecze?stwa narodowego (wg za??cznika nr 8 do SWZ). O?wiadczenie sk?adaj? odr?bnie Wykonawca/ka?dy spo?ród Wykonawców wspólnie ubiegaj?cych si? o udzielenie zamówienia. Potwierdzenie umocowania do dzia?ania w imieniu Wykonawcy (je?eli dotyczy): a) Zamawiaj?cy w celu potwierdzenia, ?e osoba dzia?aj?ca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania, ??da z?o?enia wraz z ofert? odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru S?dowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia?alno?ci Gospodarczej lub innego w?a?ciwego rejestru; b) je?eli w imieniu Wykonawcy dzia?a osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w lit a), Zamawiaj?cy ??da od Wykonawcy lub podmiotu udost?pniaj?cego zasoby z?o?enia wraz z ofert? pe?nomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzaj?cego umocowanie do reprezentowania Wykonawcy. 4) Pe?nomocnictwo do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegaj?cych si? o udzielenie zamówienia w post?powaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania ich w post?powaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (je?eli dotyczy). 5) O?wiadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp wg wzoru stanowi?cego za??cznik nr 7 do SWZ (je?eli dotyczy). Zamawiaj?cy przed wyborem najkorzystniejszej oferty wzywa Wykonawc?, którego oferta zosta?a najwy?ej oceniona, do z?o?enia w wyznaczonym terminie, nie krótszym ni? 10 dni, aktualnych na dzie? z?o?enia podmiotowych ?rodków dowodowych: 1) o?wiadczenie Wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynale?no?ci do tej samej grupy kapita?owej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym Wykonawc?, który z?o?y? odr?bn? ofert?, ofert? cz??ciow? lub wniosek o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu, albo o?wiadczenia o przynale?no?ci do tej samej grupy kapita?owej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzaj?cymi przygotowanie oferty, oferty cz??ciowej lub wniosku o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu niezale?nie od innego Wykonawcy nale??cego do tej samej grupy kapita?owej - Za??cznik nr 5 do SWZ; 2) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru S?dowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia?alno?ci Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporz?dzonych nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed jej z?o?eniem, je?eli odr?bne przepisy wymagaj? wpisu do rejestru lub ewidencji; 3) o?wiadczenie Wykonawcy o aktualno?ci informacji zawartych w o?wiadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp w zakresie odnosz?cym si? do podstaw wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp oraz w zakresi
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Urz?d Zamówie? Publicznych Adresse postale: ul.Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Téléphone: +48 224587840 Fax: +48 224587700
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation Nom officiel: Urz?d Zamówie? Publicznych Adresse postale: ul.Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Téléphone: +48 224587840 Fax: +48 224587700
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
?rodki ochrony prawnej okre?lone w niniejszym dziale przys?uguj? wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia? interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniós? lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisów ustawy Pzp.
   2.  ?rodki ochrony prawnej wobec og?oszenia wszczynaj?cego post?powanie o udzielenie zamówienia lub og?oszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przys?uguj? równie? organizacjom wpisanym na list?, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp oraz Rzecznikowi Ma?ych i ?rednich Przedsi?biorców.
   3.  Odwo?anie przys?uguje na: 1) niezgodn? z przepisami ustawy czynno?? Zamawiaj?cego, podj?t? w post?powaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 2) zaniechanie czynno?ci w post?powaniu o udzielenie zamówienia do której zamawiaj?cy by? obowi?zany na podstawie ustawy;
   4.  Odwo?anie wnosi si? do Prezesa Izby. Odwo?uj?cy przekazuje kopi? odwo?ania zamawiaj?cemu przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki sposób, aby móg? on zapozna? si? z jego tre?ci? przed up?ywem tego terminu.
   5.  Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia lub tre?ci SWZ wnosi si? w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.
   6.  Odwo?anie wnosi si? w terminie: 1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana przy u?yciu ?rodków komunikacji elektronicznej, 2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana w sposób inny ni? okre?lony w pkt 1).
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Urz?d Zamówie? Publicznych Adresse postale: ul.Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Téléphone: +48 224587840 Fax: +48 224587700
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
17/05/2023 Kompleksowa dostawa energii elektrycznej (sprzeda? i dystrybucja) oraz rozliczanie energii elektrycznej wprowadzanej do sieci z mikroinstalacji wytwórczych na potrzeby Politechniki Lubelskiej 22/05/2023 POL National
 
 
C L A S S E    C P V
09300000 - Électricité, chauffage, énergie solaire et nucléaire 
09310000 - Électricité 
65310000 - Distribution d'électricité