Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 31/07/2020
Date de péremption : 13/08/2020
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis de marché
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Lublin: Entretien d'installations d'éclairage public et de feux de signalisation

2020/S 147-361567  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 31/07/2020 S147 Pologne-Lublin: Entretien d'installations d'éclairage public et de feux de signalisation 2020/S 147-361567 Avis de marché Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Gmina Lublin Adresse postale: pl. Króla W?adys?awa ?okietka 1 Ville: Lublin Code NUTS: PL814 Lubelski Code postal: 20-109 Pays: Pologne Point(s) de contact: Ma?gorzata Kubiczek Courriel: zamowienia@lublin.eu Téléphone: +48 814663013 Adresse(s) internet: Adresse principale: https://lublin.eu https://lublin.eu
I.2) Informations sur la passation conjointe de marchés
I.3) Communication L'accès aux documents du marché est restreint. De plus amples informations peuvent être obtenues à l'adresse suivante: https://bip.lublin.eu/ Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées au(x) point(s) de contact susmentionné(s)
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autorité régionale ou locale
I.5) Activité principale Services généraux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Utrzymanie instalacji i urz?dze o?wietlenia parkowego i iluminacyjnego, linii kablowej SN, stacji transformatorowej K-1596 oraz instalacji elektroenergetycznej nN na pl. Litewskim w Lublinie Numéro de référence: ZP-P-I.271.76.2020
II.1.2) Code CPV principal 50232000 Entretien d'installations d'éclairage public et de feux de signalisation
II.1.3) Type de marché Services
II.1.4) Description succincte:
 
1.utrzymanie instalacji i urz?dze o?wietlenia parkowego i iluminacyjnego (1094 punkty o?wietleniowe) na pl. Litewskim w Lublinie;
   2.  utrzymanie stacji transformatorowej K-1596 wraz z elektroenergetyczn lini kablow SN 15 kV oraz altan?, w której znajduje si stacja na pl. Litewskim w Lublinie;
   3.  utrzymanie instalacji elektroenergetycznej nN 0,4 kV zasilanej ze stacji transformatorowej K-1596 na pl. Litewskim w Lublinie, w szczególno?ci:
   3. 1. elektroenergetycznej linii kablowej nN zasilaj?cej rozdzielnice g?ówn fontanny multimedialnej (z wy??czeniem rozdzielnicy i instalacji wewn?trznej fontanny);
   3. 2. elektroenergetycznych linii kablowych nN zasilaj?cych studnie z gniazdami elektrycznymi do udost?pniania energii elektrycznej dla imprez organizowanych na pl. Litewskim (z wy??czeniem oczyszczania, konserwacji i udost?pniania samych studni). Cd. w pkt II.2.4.
II.1.5) Valeur totale estimée
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 50232100 Services d'entretien de l'éclairage public 71314000 Énergie et services connexes 71314100 Services d'électricité
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL814 Lubelski Lieu principal d'exécution:
Lublin
II.2.4) Description des prestations:
Cd. z pkt II.1.4: (...)
   3. 3. elektroenergetycznej linii kablowej nN zasilaj?cej rozdzielnice g?ówn o?wietlenia zlokalizowan w budynku szaletu miejskiego;
   3. 4. rozdzielnicy g?ównej o?wietlenia zlokalizowanej w szalecie miejskim z wszystkimi urz?dzeniami elektroenergetycznymi i sterowniczymi oraz instalacj zasilan z rozdzielnicy g?ównej, tj. ww. instalacj o?wietlenia parkowego i iluminacyjnego, lini kablow zasilaj?c rozdzielnice systemu nawadniania zieleni, liniami kablowymi zasilaj?cymi 5 pomp retencyjnych do nawadniania zieleni, lini kablow zasilaj?c automatyk zniczy gazowych oraz lini kablow zasilaj?c rozdzielnic SZ1 wraz z rozdzielnic i instalacj zasilaj?c 32 gniazda retencyjne do monta?u gablot ekspozycyjnych (z wy??czeniem wewn?trznej instalacji elektrycznej szaletu miejskiego);
   3. 5. elektroenergetycznej linii kablowej nN zasilaj?cej ?awk Niepodleg?o?ci (zasilanie ze studni do udost?pniania energii elektrycznej SK-5.2);
   3. 6. elektroenergetycznej linii kablowej nN zasilaj?cej Okno Czasu wraz z jego instalacj wewn?trzn (zasilanie z 3 komory fontanny liniowej);
   3. 7. instalacji elektrycznej i o?wietleniowej 4 s?upów og?oszeniowych (zasilanie ze s?upów o?wietleniowych);
   4.  utrzymanie infrastruktury informatycznej systemu sterowania o?wietleniem. Przez utrzymanie rozumie si wykonanie czynno?ci eksploatacyjnych i konserwacyjnych zapewniaj?cych utrzymanie w niepogorszonym stanie oraz w pe?nej sprawno?ci elektrycznej, technicznej i estetycznej urz?dze?, instalacji i sieci.
II.2.5) Critères d'attribution Critères énoncés ci-dessous Critère de qualité - Nom: Czas w jakim Wykonawca zlikwiduje awarie w urz?dzeniach o?wietlenia ci?gów komunikacyjnych / Pondération: 20 Critère de qualité - Nom: Okres udzielonej gwarancji jako?ci na zrealizowane naprawy wynikaj?ce z wyst?pienia zdarze losowych / Pondération: 20 Prix - Pondération: 60
II.2.6) Valeur estimée
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Début: 01/09/2020 Fin: 30/06/2024 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Termin wykonania zamówienia - od
   1. 9.2020 lub w przypadku niemo?liwo?ci zawarcia umowy do dnia
   1. 9.2020 od dnia nast?pnego po dniu zawarcia umowy do 30.6.2024.
 
 
Section III: Renseignements d'ordre juridique, économique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:
W odniesieniu do tego warunku Zamawiaj?cy nie okre?la minimalnych poziomów zdolno?ci.
III.1.2) Capacité économique et financière Liste et description succincte des critères de sélection:
W odniesieniu do tego warunku Zamawiaj?cy nie okre?la minimalnych poziomów zdolno?ci.
III.1.3) Capacité technique et professionnelle Liste et description succincte des critères de sélection:
Wykazanie: a) wykonanie lub wykonywanie co najmniej jednej us?ugi z zakresu bie??cego utrzymania minimum 50 punktów o?wietlenia zewn?trznego przez okres nie krótszy ni 12 miesi?cy, w okresie ostatnich 5 lat przed up?ywem terminu sk?adania ofert a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest krótszy - w tym okresie lub b) wykonanie lub wykonywanie co najmniej jednej us?ugi z zakresu bie??cego utrzymania minimum 50 punktów o?wietlenia wn?trzowego sterowanych w systemie DMX, DALI, BMS, BSC lub KNX przez okres nie krótszy ni 12 miesi?cy, w okresie ostatnich 5 lat przed up?ywem terminu sk?adania ofert a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest krótszy - w tym okresie lub c) wykonanie us?ugi polegaj?cej na uruchomieniu/zaprogramowaniu minimum 50 punktów o?wietlenia zewn?trznego lub wn?trzowego, przy czym minimum 20 z tych punktów o?wietleniowych by?o sterowanych w systemie DMX, DALI, BMS BSC lub KNX w okresie ostatnich 5 lat przed up?ywem terminu sk?adania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest krótszy - w tym okresie. Przez utrzymanie Zamawiaj?cy rozumie wykonanie czynno?ci eksploatacyjnych i konserwacyjnych zapewniaj?cych utrzymanie w niepogorszonym stanie oraz w pe?nej sprawno?ci elektrycznej, technicznej i estetycznej urz?dze?, instalacji i sieci. Uwaga: Wykonawca nie mo?e polega na zdolno?ciach lub sytuacji innych podmiotów w zakresie okre?lonym w powy?szym warunku.
   2.  Wyka? dysponowanie: a) co najmniej 1 osob posiadaj?c uprawnienia budowlane do kierowania robotami bez ogranicze w specjalno?ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urz?dze elektrycznych i elektroenergetycznych; b) co najmniej 2 osobami posiadaj?cych uprawnienia kwalifikacyjne w zakresie eksploatacji urz?dze?, instalacji i sieci energetycznych grupa 1: - urz?dzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napi?ciu nie wy?szym ni 1 kV, - urz?dzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napi?ciu znamionowym powy?ej 1 kV (min. do 45 kV), - sieci elektrycznego o?wietlenia ulicznego, - aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urz?dzenia i instalacje automatycznej regulacji, sterowania i zabezpiecze urz?dze i instalacji do 1 kV, przy czym co najmniej 1 z osób o których mowa w pkt lit. a) lub b), musi posiada uprawnienia kwalifikacyjne do wykonywania pracy na stanowisku dozoru w zakresie ww. czynno?ci. Uwaga: Wykonawca nie mo?e polega na zdolno?ciach lub sytuacji innych podmiotów w zakresie okre?lonym w powy?szym warunku.
   3.  Dysponowanie niezb?dnymi do wykonania zamówienia narz?dziami, sprz?tem i materia?ami minimum takimi jak: - miernikiem/miernikami pozwalaj?cym/mi na wykonanie pomiarów: rezystancji izolacji, skuteczno?ci ochrony przeciwpora?eniowej (pomiar impedancji p?tli zwarcia i wy??cznika ró?nicowopr?dowego), nat??enia o?wietlenia. Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s):
Wykaz us?ug wykonanych, a w przypadku ?wiadcze okresowych lub ci?g?ych równie wykonywanych, w okresie ostatnich 5 lat przed up?ywem terminu sk?adania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich warto?ci, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których us?ugi zosta?y wykonane potwierdzaj?cy: a) wykonanie lub wykonywanie co najmniej jednej us?ugi z zakresu bie??cego utrzymania minimum 50 punktów o?wietlenia zewn?trznego przez okres nie krótszy ni 12 miesi?cy, w okresie ostatnich 5 lat przed up?ywem terminu sk?adania ofert a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest krótszy - w tym okresie, oraz za??czeniem dowodów okre?laj?cych czy te us?ugi zosta?y wykonane lub s wykonywane nale?ycie, przy czym dowodami, o których mowa, s referencje b?d inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego us?ugi by?y wykonywane, a w przypadku ?wiadcze okresowych lub ci?g?ych s wykonywane, a je?eli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyska tych dokumentów - o?wiadczenie Wykonawcy; w przypadku ?wiadcze okresowych lub ci?g?ych nadal wykonywanych referencje b?d inne dokumenty potwierdzaj?ce ich nale?yte wykonywanie powinny by wydane nie wcze?niej ni 3 miesi?ce przed up?ywem terminu sk?adania ofert lub b) wykonanie lub wykonywanie co najmniej jednej us?ugi z zakresu bie??cego utrzymania minimum 50 punktów o?wietlenia wn?trzowego sterowanych w systemie DMX, DALI, BMS, BSC lub KNX przez okres nie krótszy ni 12 miesi?cy, w okresie ostatnich 5 lat przed up?ywem terminu sk?adania ofert a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest krótszy - w tym okresie oraz za??czeniem dowodów okre?laj?cych czy te us?ugi zosta?y wykonane lub s wykonywane nale?ycie, przy czym dowodami, o których mowa, s referencje b?d inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego us?ugi by?y wykonywane, a w przypadku ?wiadcze okresowych lub ci?g?ych s wykonywane, a je?eli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyska tych dokumentów - o?wiadczenie Wykonawcy; w przypadku ?wiadcze okresowych lub ci?g?ych nadal wykonywanych referencje b?d inne dokumenty potwierdzaj?ce ich nale?yte wykonywanie powinny by wydane nie wcze?niej ni 3 miesi?ce przed up?ywem terminu sk?adania ofert lub c) wykonanie us?ugi polegaj?cej na uruchomieniu/zaprogramowaniu minimum 50 punktów o?wietlenia zewn?trznego lub wn?trzowego, przy czym minimum 20 z tych punktów o?wietleniowych by?o sterowanych w systemie DMX, DALI, BMS BSC lub KNX w okresie ostatnich 5 lat przed up?ywem terminu sk?adania ofert a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest krótszy - w tym okresie, oraz za??czeniem dowodów okre?laj?cych czy us?ugi zosta?y wykonane nale?ycie, przy czym dowodami, o których mowa, s referencje b?d inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego us?ugi by?y wykonywane, a je?eli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyska tych dokumentów - o?wiadczenie Wykonawcy.
   2.  Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawc do realizacji zamówienia publicznego, w szczególno?ci odpowiedzialnych za ?wiadczenie us?ug, wraz z informacjami na temat ich uprawnie niezb?dnych do wykonania zamówienia publicznego, a tak?e zakresu wykonywanych przez nie czynno?ci oraz informacj o podstawie do dysponowania tymi osobami potwierdzaj?cy dysponowanie: a) co najmniej 1 osob posiadaj?c uprawnienia budowlane do kierowania robotami bez ogranicze w specjalno?ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urz?dze elektrycznych i elektroenergetycznych; b) co najmniej 2 osobami posiadaj?cych uprawnienia kwalifikacyjne w zakresie eksploatacji urz?dze?, instalacji i sieci energetycznych grupa 1: Cd. w pkt VI.3).
III.1.5) Informations sur les marchés réservés
III.2) Conditions liées au marché
III.2.1) Information relative à la profession
III.2.2) Conditions particulières d'exécution:
Warunki realizacji umowy zosta?y okre?lone w za??czonym do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wzorze umowy zamieszczonej na stronie internetowej Zamawiaj?cego (https://bip.lublin.eu) w zak?adce "zamówienia publiczne / og?oszone zamówienia publiczne / us?ugi" w folderze dot. przedmiotowego zamówienia. https://bip.lublin.eu
III.2.3) Informations sur les membres du personnel responsables de l'exécution du marché
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte Procédure accélérée Justification:
Z uwagi na fakt opublikowania wst?pnego og?oszenia informacyjnego i zamieszczeniu w profilu nabywcy w dniu 5 lutego 2020 r. Zamawiaj?cy post?puje zgodnie z art. 43 ust. 2b pkt 1 ustawy Prawo zamówie publicznych i skraca terminy sk?adania ofert okre?lone w Pzp.
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.4) Informations sur la réduction du nombre de solutions ou d'offres durant la négociation ou le dialogue
IV.1.6) Enchère électronique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2020/S 114-276918
IV.2.2) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation Date: 13/08/2020 Heure locale: 11:00
IV.2.3) Date d'envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
IV.2.4) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
polonais
IV.2.6) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre Durée en mois: 2 (à compter de la date limite de réception des offres)
IV.2.7) Modalités d'ouverture des offres Date: 13/08/2020 Heure locale: 13:00 Lieu:
Otwarcie ofert nast?pi w Ratuszu, pl. ?okietka 1, 20-950 Lublin, POLSKA, sala nr 2 z zachowaniem odpowiednich rygorów sanitarnych.
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marché renouvelable: oui
VI.2) Informations sur les échanges électroniques
VI.3) Informations complémentaires:
W przedmiotowym post?powaniu zostanie zastosowana procedura okre?lona w art. 24aa ustawy Pzp.
   2.  Ka?dy Wykonawca b?dzie zwi?zany swoj ofert 60 dni od up?ywu terminu sk?adania ofert.
   3.  Wykonawcy zobowi?zani s z?o?y nast?puj?ce dokumenty oraz o?wiadczenia:
   3. 1. formularz ofertowy - w przypadku sk?adania oferty przez podmioty wyst?puj?ce wspólnie nale?y poda nazwy (firmy) oraz dok?adne adresy wszystkich Wykonawców sk?adaj?cych ofert wspóln?. W formularzu ofertowym Wykonawca zobowi?zany jest poda adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona b?dzie korespondencja zwi?zana z post?powaniem;
   3. 2. o?wiadczenie o cz??ci zamówienia, której wykonanie, Wykonawca zamierza powierzy podwykonawcom oraz o firmach podwykonawców - w przypadku powierzenia przez Wykonawc cz??ci zamówienia podwykonawcom;
   3. 3. formularz wyceny ofertowej;
   3. 4. tabele cen jednostkowych;
   3. 5. pe?nomocnictwo do reprezentowania w post?powaniu albo do reprezentowania w post?powaniu i zawarcia umowy, w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegaj?cych si o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 23 ustawy Prawo zamówie publicznych (dotyczy równie wspólników spó?ki cywilnej);
   3. 6. pe?nomocnictwo do wyst?powania w imieniu Wykonawcy w przypadku, gdy dokumenty sk?adaj?ce si na wniosek podpisuje osoba, której umocowanie do reprezentowania Wykonawcy nie b?dzie wynika odpowiednio z w?a?ciwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia?alno?ci Gospodarczej.
   4.  Zamawiaj?cy wykluczy z post?powania Wykonawc podlegaj?cego wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 oraz ust. 5 pkt 1 ustawy.
   5.  Wykaz o?wiadcze lub dokumentów sk?adanych przez Wykonawc w celu wst?pnego potwierdzenia, ?e nie podlega on wykluczeniu oraz spe?nia warunki udzia?u w post?powaniu oraz spe?nia kryteria selekcji znajduje si w pkt
   6. 1 SIWZ zamieszczonej na stronie internetowej Zamawiaj?cego: (https://bip.lublin.eu) w zak?adce "zamówienia publiczne / og?oszone zamówienia publiczne / us?ugi".
   6.  Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje Zamawiaj?cemu o?wiadczenie o przynale?no?ci lub braku przynale?no?ci do tej samej grupy kapita?owej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze z?o?eniem o?wiadczenia, Wykonawca mo?e przedstawi dowody, ?e powi?zania z innym Wykonawc nie prowadz do zak?ócenia konkurencji w post?powaniu o udzielenie zamówienia.
   7.  Wykaz o?wiadcze lub dokumentów, potwierdzaj?cych spe?nianie warunków udzia?u w post?powaniu oraz brak podstaw wykluczenia znajduje si w pkt
   6. 3 SIWZ zamieszczonej na stronie internetowej Zamawiaj?cego: (https://bip.lublin.eu) w zak?adce "zamówienia publiczne / og?oszone zamówienia publiczne / us?ugi".
   8.  W post?powaniu o udzielenie zamówienia komunikacja mi?dzy Zamawiaj?cym a Wykonawcami odbywa si przy u?yciu miniPortalu (https://miniportal.uzp.gov.pl/), ePUAPu (https://epuap.gov.pl/wps/portal).
   9.  Cd. pkt III.1.3) (...): - urz?dzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napi?ciu nie wy?szym ni 1 kV, - urz?dzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napi?ciu znamionowym powy?ej 1 kV (min. do 45 kV), - sieci elektrycznego o?wietlenia ulicznego, - aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urz?dzenia i instalacje automatycznej regulacji, sterowania i zabezpiecze urz?dze i instalacji do 1 kV, przy czym co najmniej 1 z osób o których mowa w pkt lit. a lub b, musi posiada uprawnienia kwalifikacyjne do wykonywania pracy na stanowisku dozoru w zakresie ww. czynno?ci.
   3.  Wykaz narz?dzi, wyposa?enia zak?adu lub urz?dze technicznych dost?pnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacj o podstawie do dysponowania tymi zasobami: - miernikiem/miernikami pozwalaj?cym/mi na wykonanie pomiarów:rezystancji izolacji, skuteczno?ci ochrony przeciwpora?eniowej (pomiar impedancji p?tli zwarcia i wy??cznika ró?nicowopr?dowego) nat??enia o?wietlenia. https://bip.lublin.eu https://bip.lublin.eu https://miniportal.uzp.gov.pl/ https://epuap.gov.pl/wps/portal
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Téléphone: +48 224587840 Fax: +48 224587700
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
Odwo?anie przys?uguje wy??cznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynno?ci Zamawiaj?cego podj?tej w post?powaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynno?ci, do której Zamawiaj?cy jest zobowi?zany na podstawie ustawy.
   2.  Odwo?anie powinno wskazywa czynno? lub zaniechanie czynno?ci zamawiaj?cego, której zarzuca si niezgodno? z przepisami ustawy, zawiera zwi?z?e przedstawienie zarzutów, okre?la ??danie oraz wskazywa okoliczno?ci faktyczne i prawne uzasadniaj?ce wniesienie odwo?ania.
   3.  Odwo?anie wnosi si do Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio w?asnor?cznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
   4.  Odwo?anie wnosi si w terminie 10 dni od dnia przes?ania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw jego wniesienia - je?eli zosta?y przes?ane w sposób okre?lony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy albo w terminie 15 dni - je?eli zosta?y przes?ane w inny sposób.
   5.  Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia o zamówieniu, a tak?e wobec postanowie specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi si w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.
   6.  Odwo?anie wobec czynno?ci innych ni okre?lone w pkt 4 i 5 wnosi si w terminie 10 dni od dnia, w którym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi? wiadomo? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw jego wniesienia.
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Téléphone: +48 224587840 Fax: +48 224587700
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
28/07/2020
 
 
C L A S S E    C P V
50232000 - Entretien d'installations d'éclairage public et de feux de signalisation 
50232100 - Services d'entretien de l'éclairage public 
71314000 - Énergie et services connexes 
71314100 - Services d'électricité