Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 14/01/2022
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Lublin: Huile diesel

2022/S 10-022089  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
14/01/2022 S10 Pologne-Lublin: Huile diesel 2022/S 010-022089 Avis d'attribution de marché - secteurs spéciaux Résultats de la procédure de marché Fournitures
 
 
Section I: Entité adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Miejskie Przedsi?biorstwo Komunikacyjne - Lublin - Spó?ka z ograniczon odpowiedzialno?ci Adresse postale: ul. Antoniny Grygowej 56 Ville: Lublin Code NUTS: PL814 Lubelski Code postal: 20-260 Pays: Pologne Point(s) de contact: Dariusz Purc Courriel: zp@mpk.lublin.pl Téléphone: +48 817100408 Fax: +48 815254226 Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://mpk.lublin.pl
I.6) Activité principale Services de chemin de fer urbain, de tramway, de trolleybus ou d'autobus
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Zakup i sukcesywna dostawa oleju nap?dowego dla "MPK Lublin" Sp. z o.o. w okresie 27 miesi?cy od podpisania umowy
II.1.2) Code CPV principal 09134100 Huile diesel
II.1.3) Type de marché Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zamówienia jest zakup i sukcesywna dostawa dla "MPK Lublin" Sp. z o.o. w okresie 27 miesi?cy od podpisania umowy oleju nap?dowego standardowego oraz oleju nap?dowego o polepszonych w?a?ciwo?ciach niskotemperaturowych w ??cznej ilo?ci szacunkowej 14000 m3.
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) (Accord pour publication oui) Valeur hors TVA: 62 398 800.00 PLN
II.2) Description
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL814 Lubelski Lieu principal d'exécution:
Lublin, Polska.
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamówienia jest zakup i sukcesywna dostawa dla "MPK Lublin" Sp. z o.o. w okresie 27 miesi?cy od podpisania umowy oleju nap?dowego standardowego oraz oleju nap?dowego o polepszonych w?a?ciwo?ciach niskotemperaturowych w ??cznej ilo?ci szacunkowej 14000 m3. Okre?lona ilo? oleju nap?dowego wynosz?ca 14000 m3 jest ??czn ilo?ci szacunkow wszystkich dostarczanych zamawiaj?cemu gatunków oleju nap?dowego, w tym równie oleju o polepszonych w?a?ciwo?ciach niskotemperaturowych, którego przewidywana ilo? w okresie realizacji zamówienia mo?e wynie? oko?o 1800 m3. Szczegó?owy opis przedmiotu zamówienia znajduje si w Specyfikacji warunków zamówienia.
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2021/S 218-575222
IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis périodique indicatif
 
 
Section V: Attribution du marché
Intitulé:
Zakup i sukcesywna dostawa oleju nap?dowego dla "MPK Lublin" Sp. z o.o. w okresie 27 miesi?cy od podpisania umowy
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
04/01/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 3 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 2 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 3
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: ORLEN Paliwa Spó?ka z ograniczon odpowiedzialno?ci Adresse postale: Wide?ka 869 Ville: Wide?ka Code NUTS: PL823 Rzeszowski Code postal: 36-145 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) (Accord pour publication oui) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 66 448 960.00 PLN Valeur totale du marché/du lot: 62 398 800.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
V.2.6) Prix payé pour les achats d'opportunité
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
 
1.Odwo?anie przys?uguje na:
   1. 1. niezgodn z przepisami ustawy czynno? zamawiaj?cego, podj?t w post?powaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienia umowy,
   1. 2. zaniechanie czynno?ci w post?powaniu o udzielenie zamówienia, do której zamawiaj?cy by obowi?zany na podstawie ustawy.
   2.  Odwo?anie wnosi si do Prezesa Izby.
   3.  Odwo?uj?cy przekazuje zamawiaj?cemu odwo?anie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopi tego odwo?ania, je?eli zosta?o ono wniesione w formie pisemnej, przed up?ywem terminu wniesienia odwo?ania w taki sposób, aby móg on zapozna si z jego tre?ci przed up?ywem tego terminu.
   4.  Domniemywa si?, ?e zamawiaj?cy móg zapozna si z tre?ci odwo?ania przed up?ywem terminu do jego wniesienia, je?eli przekazanie odpowiednio odwo?ania albo jego kopii nast?pi?o przed up?ywem terminu do jego wniesienia przy u?yciu ?rodków komunikacji elektronicznej.
   5.  Odwo?anie wnosi si w terminie 10 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw jego wniesienia.
   6.  Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia wszczynaj?cego post?powanie o udzielenie zamówienia lub wobec tre?ci dokumentów zamówienia wnosi si w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.
   7.  Odwo?anie w przypadkach innych ni okre?lone w pkt 5 i 6 wnosi si w terminie 10 dni od dnia, w którym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi? wiadomo? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw jego wniesienia.
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
11/01/2022 Pologne-Lublin: Huile dieselType d'acheteur: Service d'utilité publiqueType d'avis: Avis d'attribution de marchéType de procédure: Procédure ouverteType de marché: Fournitures 14/01/2022 PL National
 
 
C L A S S E    C P V
09134100 - Huile diesel