Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 07/04/2020
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Lublin: Implants chirurgicaux

2020/S 69-163973  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 07/04/2020 S69 Fournitures - Avis d'attribution de marché - Procédure ouverte Pologne-Lublin: Implants chirurgicaux 2020/S 069-163973 Avis d'attribution de marché Résultats de la procédure de marché Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 w Lublinie Adresse postale: ul. Staszica 16 Ville: Lublin Code NUTS: PL Code postal: 20-081 Pays: Pologne Point(s) de contact: Dorota G?siorowska Courriel: dgasiorowska@spsk1.lublin.pl Téléphone: +48 815344610 Adresse(s) internet: Adresse principale: https://portal.smartpzp.pl/spsk1 Adresse du profil d'acheteur: https://portal.smartpzp.pl/spsk1 https://portal.smartpzp.pl/spsk1 https://portal.smartpzp.pl/spsk1
I.2) Informations sur la passation conjointe de marchés
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Organisme de droit public
I.5) Activité principale Santé
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Dostawa wyrobów medycznych stosowanych podczas zabiegów chirurgicznych wraz z dzier?aw wirówki laboratoryjnej dla potrzeb Kliniki Chirurgii Urazowej i Medycyny Ratunkowej Numéro de référence: EO/LA-M-2722/CXI/19
II.1.2) Code CPV principal 33184100
II.1.3) Type de marché Fournitures
II.1.4) Description succincte:
 
1.Przedmiot zamówienia stanowi dostawa wyrobów medycznych stosowanych podczas zabiegów chirurgicznych wraz z dzier?aw wirówki laboratoryjnej dla potrzeb Kliniki Chirurgii Urazowej i Medycyny Ratunkowej, którego szczegó?owy opis i zakres zawarto w Za??cznikach nr 1-7 do SIWZ ("Formularz oferty - formularz cenowy").
   2.  Zamawiaj?cy dopuszcza mo?liwo? sk?adania ofert cz??ciowych. Przedmiot zamówienia stanowi 7 zada?.
   3.  Zamawiaj?cy dopuszcza sk?adanie ofert równowa?nych. Za ofert równowa?n Zamawiaj?cy b?dzie uwa?a osprz?t kompatybilny ze sprz?tem posiadanym przez Zamawiaj?cego, o parametrach jako?ciowych nie ni?szych ni opisane oraz funkcjonalno?ci, przeznaczeniu i zastosowaniu wymaganym w opisie przedmiotu zamówienia. Zamawiaj?cy wymaga wskazania pozycji, w których zastosowano rozwi?zania równowa?ne.
   4.  Termin wa?no?ci dostarczanego asortymentu musi wynosi min. 12 miesi?cy, licz?c od daty dostawy towaru do siedziby Zamawiaj?cego.
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: oui
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) Valeur hors TVA: 162 978.00 PLN
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Zadanie 1
Lot nº: 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33184100 33141770 33141620
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL Lieu principal d'exécution:
Magazyn Medyczny SPSK 1 w Lublinie, ul. Szewska 14, POLSKA
II.2.4) Description des prestations:
1 Jednorazowy, sterylnie pakowany system do przezskórnej mikrodyscektomii oraz nukleoplastyki. System zawiera: - jednorazow elektrod bipolarn?, kompatybiln z urz?dzeniem do elektrokoagulacji, daj?cym mo?liwo? wygenerowania cz?stotliwo?ci od 1,7 do 4,0 MHz, - jednorazowego u?ytku kaniule, dylatatory i ig? kr?gos?upow 16G x 8, kompatybilne z wy?ej wymienion elektrod bipolarn - 2 op.
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Termin dostawy / Pondération: 40 Prix - Pondération: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Zadanie 2
Lot nº: 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33184100 33141770 33141620
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL Lieu principal d'exécution:
Magazyn Medyczny SPSK 1 w Lublinie, ul. Szewska 14, POLSKA
II.2.4) Description des prestations:
Tabela 1 Zamkni?ty system jednorazowy do uzyskiwania osocza bogatop?ytkowego, posiadaj?cy elementy s?u??ce do pobierania, preparatyki i aplikacji materia?u biologicznego. W sk?ad zestawu wchodz?: - tuba 30 ml do separowania materia?u biologicznego, - strzykawka 5-10 ml, 1 szt., - strzykawka 30 ml, 1-2 szt., - antykoagulant - ig?a do aferezy, 1 szt., - ig?a 18 G, 3-5 szt., oraz zestaw do przygotowania autologicznej trombiny pozyskiwanej zarówno z krwi obwodowej, jak i z osocza ubogop?ytkowego pacjenta, niezb?dne do wykonywania zabiegów ?ródoperacyjnych - 40 op. Tabela 2 Wirówka laboratoryjna kompatybilna z zestawem z tabeli 1 - 1 szt.
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Termin dostawy / Pondération: 40 Prix - Pondération: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Zadanie 3
Lot nº: 3
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33184100 33141770 33141620
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL Lieu principal d'exécution:
Magazyn Medyczny SPSK 1 w Lublinie, ul. Szewska 14, POLSKA
II.2.4) Description des prestations:
Drut Kirschnera, cienki i sztywny drut u?ywany do stabilizacji od?amów kostnych 150-310 mm, 0,8 ÷ 3,0 mm - 180 szt.
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Termin dostawy / Pondération: 40 Prix - Pondération: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Zadanie 4
Lot nº: 4
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33184100 33141770 33141620
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL Lieu principal d'exécution:
Magazyn Medyczny SPSK 1 w Lublinie, ul. Szewska 14, POLSKA
II.2.4) Description des prestations:
Sterylny, jednorazowy zestaw do przygotowania i podania 5 ml pow?oki antybakteryjnej z dobranymi antybiotykami. Zestaw zawiera: - steryln strzykawk z 300 mg suchego proszku sk?adaj?cego si z dwóch bioresorbowalnych polimerów: kwasu hialuronowego i kwasu polimlekowego, - sterylny komplet akcesoriów (??cznik luer-lock, blokada wsteczna i profilowany podajnik), - steryln strzykawk 10 ml - 19 op.
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Termin dostawy / Pondération: 40 Prix - Pondération: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Zadanie 5
Lot nº: 5
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33184100 33141770 33141620
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL Lieu principal d'exécution:
Magazyn Medyczny SPSK 1 w Lublinie, ul. Szewska 14, POLSKA
II.2.4) Description des prestations:
Ca?kowita proteza stawu ?ródstopno-paliczkowego, dost?pna w 4 rozmiarach. Dost?pna w wersji rewizyjnej, wykonana w ca?o?ci z bioaktywnej ceramiki - 10 szt.
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Termin dostawy / Pondération: 40 Prix - Pondération: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Zadanie 6
Lot nº: 6
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33184100 33141770 33141620
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL Lieu principal d'exécution:
Magazyn Medyczny SPSK 1 w Lublinie, ul. Szewska 14, POLSKA
II.2.4) Description des prestations:
Implanty do zatoki st?pu wykonane ze stopu tytanu w kszta?cie kielichowatym w rozmiarach 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 - 10 op.
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Termin dostawy / Pondération: 40 Prix - Pondération: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Zadanie 7
Lot nº: 7
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33184100 33141770 33141620
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL Lieu principal d'exécution:
Magazyn Medyczny SPSK 1 w Lublinie, ul. Szewska 14, POLSKA
II.2.4) Description des prestations:
Gwó?d rekonstrukcyjny antyrotacyjny, kaniulowany do bli?szej nasady ko?ci udowej, blokowany, rekonstrukcyjny do z?ama przezkr?tarzowych oraz wielopoziomowych: a) gwó?d rekonstrukcyjny - szt. 10; b) ?ruba doszyjkowa gwintowana - szt. 10; c) ?ruba rygluj?ca z gniazdem gwiazdkowym - szt. 20; d) za?lepka - szt. 10.
   2.  Gwó?d piszczelowy, rekonstrukcyjny, kaniulowany, gwó?d umo?liwiaj?cy zaopatrzenie z?ama w obr?bie zarówno dalszej, jak i bli?szej nasady piszczeli: a) gwó?d piszczelowy - szt. 5; b) ?ruba g?bczasto-korowa 5 mm - szt. 10; c) ?ruba rygluj?ca do gwo?dzia piszczelowego - szt. 10; d) za?lepka do gwo?dzia piszczelowego - szt.
   5. 
   3.  Zewn?trzna tuleja ochronna 12 i 14,5 mm do dost?pu nadrzepkowego - szt.
   5. 
   4.  Gwó?d udowy wprowadzany od góry lub od do?u, gwó?d udowy, blokowany, kaniulowany, tytanowy: a) gwó?d udowy uniwersalny - szt. 5; b) ?ruba rygluj?ca do gwo?dzia udowego - szt. 10; c) za?lepka - szt.
   5. 
   5.  ?ruba spiralna do gwo?dzia uniwersalnego, ?ruba implantowana do k?ykci ko?ci udowej, przy wej?ciu odkolanowym gwo?dziem. ?ruba w kszta?cie ?mig?a wbijana w ko? udow po uprzednim otwarciu korówki bocznej. D?ugo? od 40 mm do 100 mm. Materia?: tytan - szt.
   5. 
   6.  System blokowania gwo?dzi stabilno-k?towy, ?ruby tytanowe do blokowania gwo?dzi ?ródszpikowych ze stabilizacj k?tow poprzez tuleje biowch?anialne. ?ruby dostosowane do gwo?dzi kaniulowanych tytanowych, blokowanych przy pomocy rygli o ?rednicy od 3,9 mm do 6 mm. ?ruby posiadaj?ce trzy ?rednice gwintu (najmniejszy na czubku - blokowanie w bli?szej korówce). ?rodkowy gwint przeznaczony do zablokowania w gwo?dziu poprzez rozparcie biowch?anialnej tulejki w otworze blokuj?cym gwo?dzia ?ródszpikowego. Dost?pne ?rednice ?rub: 4, 5, 6 mm. Oznaczenie kolorystyczne u?atwiaj?ce dobór w?a?ciwej ?rednicy i narz?dzi operacyjnych - szt.
   5. 
   7.  Gwó?d ramienny, kaniulowany z mo?liwo?ci wielop?aszczyznowego blokowania w ?rubie w cz??ci bli?szej: a) gwó?d - szt. 5; b) ?ruba rygluj?ca 4,5 mm - szt. 7; c) ?ruba rygluj?ca 4 mm - szt. 7; d) za?lepka - szt.
   5. 
   8.  Gwó?d udowy boczny, blokowany, kaniulowany, tytanowy. Proksymalne ugi?cie umo?liwiaj?ce za?o?enie z dost?pu bocznego w stosunku do szczytu kr?tarza wi?kszego: a) gwó?d - szt. 2; b) ?ruba blokuj?ca 5,0 - szt. 5; c) ?ruba blokuj?ca 6,0 - szt. 5; d) ?ruba doszyjkowa - szt. 2; e) za?lepka - szt.
   2. 
   9.  Gwó?d tytanowy odpi?towy. Gwó?d anatomiczny umo?liwiaj?cy wykonanie pe?nej artrodezy stawu skokowego: a) gwó?d - szt. 2; b) ?ruba blokuj?ca 5,0 - szt. 2; c) ?ruba blokuj?ca 6,0 - szt. 7; d) za?lepka - szt.
   2. 
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Termin dostawy / Pondération: 40 Prix - Pondération: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.6) Enchère électronique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2019/S 226-553508
IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 1
Lot nº: 1 Intitulé:
Zadanie nr 1
Un marché/lot est attribué: non
V.1) Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué Aucune offre ou demande de participation n'a été reçue ou elles ont toutes été rejetées
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 2
Lot nº: 2 Intitulé:
Zadanie nr 2
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
04/03/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Nowa Medycyna Gra?yna Orlik Adresse postale: Konopnica 95 p Ville: Konopnica Code NUTS: PL Code postal: 21-030 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 29 412.00 PLN Valeur totale du marché/du lot: 19 812.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 3
Lot nº: 3 Intitulé:
Zadanie nr 3
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
13/03/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 3 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 3 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 3
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Medgal Sp. z o.o.
Adresse postale: ul. Niewodnicka 26 A Ville: Ksi??yno Code NUTS: PL Code postal: 16-001 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 1 170.00 PLN Valeur totale du marché/du lot: 828.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 4
Lot nº: 4 Intitulé:
Zadanie nr 4
Un marché/lot est attribué: non
V.1) Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué Aucune offre ou demande de participation n'a été reçue ou elles ont toutes été rejetées
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 5
Lot nº: 5 Intitulé:
Zadanie nr 5
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
04/03/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Nowa Medycyna Gra?yna Orlik Adresse postale: Konopnica 95 p Ville: Konopnica Code NUTS: PL Code postal: 21-030 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 72 000.00 PLN Valeur totale du marché/du lot: 72 000.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 6
Lot nº: 6 Intitulé:
Zadanie nr 6
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
04/03/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Nowa Medycyna Gra?yna Orlik Adresse postale: Konopnica 95 p Ville: Konopnica Code NUTS: PL Code postal: 21-030 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 13 900.00 PLN Valeur totale du marché/du lot: 13 900.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 7
Lot nº: 7 Intitulé:
Zadanie nr 7
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
04/03/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Johnson & Johnson Poland Sp. z o.o.
Adresse postale: ul. I??ecka 24 Ville: Warszawa Code NUTS: PL Code postal: 02-135 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 56 698.00 PLN Valeur totale du marché/du lot: 56 438.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Prezes UZP Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: sekretariat@uzp.gov.pl Adresse internet: www.uzp.gov.pl www.uzp.gov.pl
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
I. ?rodki ochrony prawnej okre?lone w niniejszym dziale przys?uguj wykonawcy i uczestnikowi konkursu, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniós lub mo?e ponie? szkod w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisów ustawy. II. ?rodki ochrony prawnej wobec og?oszenia o zamówieniu oraz SIWZ przys?uguj równie organizacjom wpisanym na list?, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp. III. Odwo?anie
   1.  Odwo?anie przys?uguje wy??cznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynno?ci Zamawiaj?cego podj?tej w post?powaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynno?ci, do której Zamawiaj?cy jest zobowi?zany na podstawie ustawy.
   2.  Je?eli warto? zamówienia jest równa lub wy?sza ni kwoty okre?lone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, odwo?anie przys?uguje wy??cznie wobec czynno?ci okre?lonych w art. 182 ustawy Pzp.
   3.  Odwo?anie powinno wskazywa czynno? lub zaniechanie czynno?ci Zamawiaj?cego, której zarzuca si niezgodno? z przepisami ustawy, zawiera zwi?z?e przedstawienie zarzutów, okre?la ??danie oraz wskazywa okoliczno?ci faktyczne i prawne uzasadniaj?ce wniesienie odwo?ania.
   4.  Odwo?anie wnosi si do Prezesa Izby w formie pisemnej albo postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomoc wa?nego kwalifikowanego certyfikatu lub równowa?nego ?rodka, spe?niaj?cego wymagania dla tego rodzaju podpisu.
   5.  Odwo?uj?cy przesy?a kopi odwo?ania Zamawiaj?cemu przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki sposób, aby móg on zapozna si z jego tre?ci przed up?ywem tego terminu. IV. Terminy do wniesienia odwo?ania
   1.  Odwo?anie wnosi si?: w terminie 10 dni od dnia przes?ania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw jego wniesienia - je?eli zosta?y przes?ane w sposób okre?lony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie
   2.  albo w terminie 15 dni - je?eli zosta?y przes?ane w inny sposób - w przypadku gdy warto? zamówienia jest równa lub przekracza kwoty okre?lone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.
   8. 
   3.  Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia o zamówieniu, a je?eli post?powanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, tak?e wobec postanowie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi si w terminie 10 dni od dnia zamieszczenia og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej - je?eli warto? zamówienia jest równa lub przekracza kwoty okre?lone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8
   4.  Odwo?anie wobec czynno?ci innych ni okre?lone w ust. 1 i 2 wnosi si?: w przypadku zamówie?, których warto? zamówienia jest równa lub przekracza kwoty okre?lone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 - w terminie 10 dni od dnia, w którym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi? wiadomo? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw jego wniesienia. V. Skarga do s?du
   1.  Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom post?powania odwo?awczego przys?uguje skarga do s?du.
   2.  Skarg wnosi si do s?du okr?gowego w?a?ciwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiaj?cego. Skarg wnosi si za po?rednictwem Prezesa Izby w 7 dni od dnia dor?czenia orzeczenia Izby, przesy?aj?c jednocze?nie jej odpis Przeciwnikowi skargi. Z?o?enie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz.U. 2017 poz. 1481 z pó?n. zm.) jest równoznaczne z jej wniesieniem.
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Urz?d Zamówie Publicznych Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
02/04/2020
 
 
C L A S S E    C P V
33141620 - Trousses médicales 
33141770 - Appareils pour fractures, broches et plaques 
33184100 - Implants chirurgicaux