Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 25/01/2023
Date de péremption : 09/02/2023
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Lublin:...lectricitÈ, chauffage, Ènergie solaire et nuclÈaire

2023/S 18-048980  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E

25/01/2023
S18
Pologne-Lublin: ...lectricitÈ, chauffage, Ènergie solaire et nuclÈaire

2023/S 018-048980

Rectificatif

Avis d'information complÈmentaire ou avis rectificatif

Fournitures

(SupplÈment au Journal officiel de l'Union europÈenne, 2023/S 002-002927)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entitÈ adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Politechnika Lubelska
NumÈro national d'identification: PL7120104651
Adresse postale: ul. Nadbystrzycka 38 D
Ville: Lublin
Code NUTS: PL814 Lubelski
Code postal: 20-618
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Piotr S?kowski
Courriel: bzp@pollub.pl
TÈlÈphone: +48 815384633
Fax: +48 815384372
Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.pollub.pl

Section II: Objet

II.1)
...tendue du marchÈ
II.1.1)
IntitulÈ:
Kompleksowa dostawa energii elektrycznej (sprzeda? i dystrybucja) oraz rozliczanie energii elektrycznej wprowadzanej do sieci z mikroinstalacji wytwÛrczych na potrzeby Politechniki Lubelskiej

NumÈro de rÈfÈrence: KP-272-PNU-107/2022

II.1.2)
Code CPV principal
09300000 ...lectricitÈ, chauffage, Ènergie solaire et nuclÈaire

II.1.3)
Type de marchÈ
Fournitures

II.1.4)
Description succincte:
Przedmiotem zamÛwienia jest ?wiadczenie przez Wykonawc? na rzecz Zamawiaj?cego Kompleksowa dostawa energii elektrycznej (sprzeda? i dystrybucja) oraz rozliczanie energii elektrycznej wprowadzanej do sieci z mikroinstalacji wytwÛrczych na potrzeby Politechniki Lubelskiej Sprzeda? energii elektrycznej oraz ?wiadczenie us?ug dystrybucji odbywa? si? b?dzie na warunkach okre?lonych we Wzorze umowy, w niniejszej Specyfikacji oraz w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2022 r. poz. 1385 z pÛ?n. zm.) oraz przepisach wykonawczych do tej ustawy.

Section VI: Renseignements complÈmentaires

VI.5)
Date díenvoi du prÈsent avis:
20/01/2023

VI.6)
RÈfÈrence de l'avis original
NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2023/S 002-002927

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations rectifier ou ajouter
VII.1.2)
Texte rectifier dans l'avis original
NumÈro de section: IV.2.2

Au lieu de:

Termin sk?adania ofert lub wnioskÛw o dopuszczenie do udzia?u Data: 02/02/2023 Czas lokalny: 10:00

Lire:

Termin sk?adania ofert lub wnioskÛw o dopuszczenie do udzia?u Data: 09/02/2023 Czas lokalny: 10:00

NumÈro de section: IV.2.6

Au lieu de:

Minimalny okres, w ktÛrym oferent b?dzie zwi?zany ofert? Oferta musi zachowa? wa?no?? do: 02/05/2023

Lire:

Minimalny okres, w ktÛrym oferent b?dzie zwi?zany ofert? Oferta musi zachowa? wa?no?? do: 09/05/2023

NumÈro de section: IV.2.7

Au lieu de:

Warunki otwarcia ofert Data: 02/02/2023 Czas lokalny: 10:05

Lire:

Warunki otwarcia ofert Data: 09/02/2023 Czas lokalny: 10:05

VII.2)
Autres informations complÈmentaires: Kompleksowa dostawa energii elektrycznej (sprzeda? i dystrybucja) oraz rozliczanie energii elektrycznej wprowadzanej do sieci z mikroinstalacji wytwÛrczych na potrzeby Politechniki Lubelskiej 09/02/2023 25/01/2023 POL National
 
 
C L A S S E    C P V
09300000 - Électricité, chauffage, énergie solaire et nucléaire 
09310000 - Électricité 
65310000 - Distribution d'électricité