Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 16/09/2020
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Lublin: Location d'autobus et d'autocars avec chauffeur

2020/S 180-435649  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 16/09/2020 S180 Pologne-Lublin: Location d'autobus et d'autocars avec chauffeur 2020/S 180-435649 Avis d'attribution de marché - secteurs spéciaux Résultats de la procédure de marché Services
 
 
Section I: Entité adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Polregio sp. z o.o. w Warszawie, ul. Kolejowa 1, 01-217 Warszawa, Lubelski Zak?ad w Lublinie Adresse postale: ul. Gazowa 4 Ville: Lublin Code NUTS: PL814 Lubelski Code postal: 20-406 Pays: Pologne Point(s) de contact: Andrzej Paw?owski Courriel: andrzej.pawlowski.lub@p-r.com.pl Téléphone: +48 722348982 Adresse(s) internet: Adresse principale: www.polregio.pl www.polregio.pl
I.2) Informations sur la passation conjointe de marchés
I.6) Activité principale Services de chemin de fer
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Wykonywanie kolejowej komunikacji zast?pczej na linii nr 30 Numéro de référence: PRTb-251/4/2020
II.1.2) Code CPV principal 60172000 Location d'autobus et d'autocars avec chauffeur
II.1.3) Type de marché Services
II.1.4) Description succincte:
Wykonywanie kolejowej komunikacji zast?pczej na linii nr 30 za odwo?ane poci?gi: 1) I etap - za 12 odwo?anych poci?gów na odcinku Lublin G?. / Lubartów S?owackiego - Parczew Kolejowa - Lubartów S?owackiego / Lublin G?. w okresie 31.8.2020-6.12.2020; 2) II etap - za 8 odwo?anych poci?gów na odcinku Lubartów / Lubartów S?owackiego - Parczew Kolejowa - Lubartów S?owackiego / Lubartów w okresie
   7. 12.2020-30.7.2021. Przewidywana ilo? kilometrów do przejechania w ramach kolejowej komunikacji zast?pczej wynosi 247 101 kilometrów.
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) (Accord pour publication oui) Valeur hors TVA: 659 759.67 PLN
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL814 Lubelski
II.2.4) Description des prestations:
Wykonywanie kolejowej komunikacji zast?pczej na linii nr 30 za odwo?ane poci?gi: 1) I etap - za 12 odwo?anych poci?gów na odcinku Lublin G?. / Lubartów S?owackiego - Parczew Kolejowa - Lubartów S?owackiego / Lublin G?. w okresie 31.8.2020-6.12.2020; 2) II etap - za 8 odwo?anych poci?gów na odcinku Lubartów / Lubartów S?owackiego - Parczew Kolejowa - Lubartów S?owackiego / Lubartów w okresie
   7. 12.2020-30.7.2021. Przewidywana ilo? kilometrów do przejechania w ramach kolejowej komunikacji zast?pczej wynosi 247 101 kilometrów.
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui Identification du projet:
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze ?rodków Unii Europejskiej: tak. Numer identyfikacyjny projektu: "Rewitalizacja linii kolejowej nr 30 na odcinku Lubartów-Parczew" przewidzianego do wspó?finansowania ze ?rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa lubelskiego 2014-2020, kod projektu: IPS-00870-I.
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.6) Enchère électronique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2020/S 148-364026
IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis périodique indicatif
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: CRU-K/Lu/30/2020 Intitulé:
Wykonywanie kolejowej komunikacji zast?pczej na linii nr 30
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
31/08/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 11
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Jacek Legendziewicz Jordan Group Adresse postale: ul. G?sia nr 8 Ville: Kraków Code NUTS: PL214 Krakowski Code postal: 31-535 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) (Accord pour publication oui) Valeur totale du marché/du lot: 712 540.44 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
V.2.6) Prix payé pour les achats d'opportunité
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Urz?d Zamówie Publicznych Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224587801 Adresse internet: www.uzp.gov.pl www.uzp.gov.pl
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation Nom officiel: Nie dotyczy Ville: Nie dotyczy Pays: Pologne Adresse internet: www.uzp.gov.pl www.uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
Pouczenie o ?rodkach ochrony prawnej:
   1.  Od niezgodnej z przepisami ustawy czynno?ci zamawiaj?cego podj?tej w post?powaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynno?ci, do której zamawiaj?cy jest zobowi?zany na podstawie ustawy Pzp, przys?uguje odwo?anie.
   2.  Odwo?anie wnosi si do Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wa?nego kwalifikowanego certyfikatu lub równowa?nego ?rodka, spe?niaj?cego wymagania dla tego rodzaju podpisu.
   3.  Odwo?anie wnosi si w terminie: 1) w terminie 10 dni od dnia przes?ania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw jego wniesienia - je?eli zosta?y przes?ane w sposób okre?lony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy Pzp, albo w terminie 15 dni - je?eli zosta?y przes?ane w inny sposób; 2) 10 dni - wobec tre?ci og?oszenia o zamówieniu lub postanowie SIWZ - od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej; 3) 10 dni - wobec czynno?ci innych ni okre?lone w pkt 1 i 2 - od dnia, w którym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi? wiadomo? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw jego wniesienia.
   4.  Odwo?anie powinno wskazywa czynno? lub zaniechanie czynno?ci zamawiaj?cego, której zarzuca si niezgodno? z przepisami ustawy, zawiera zwi?z?e przedstawienie zarzutów, okre?la ??danie oraz wskazywa okoliczno?ci faktyczne i prawne uzasadniaj?ce wniesienie odwo?ania.
   5.  Odwo?uj?cy przesy?a kopi odwo?ania zamawiaj?cemu przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki sposób, aby móg on zapozna si z jego tre?ci przed up?ywem tego terminu. Domniemywa si?, i zamawiaj?cy móg zapozna si z tre?ci odwo?ania przed up?ywem terminu do jego wniesienia, je?eli przes?anie jego kopii nast?pi?o przed up?ywem terminu do jego wniesienia przy u?yciu ?rodków komunikacji elektronicznej.
   6.  Pozosta?e postanowienia dotycz?ce ?rodków ochrony prawnej zawarte s w dziale VI ustawy Pzp.
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Urz?d Zamówie Publicznych Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224587801 Adresse internet: www.uzp.gov.pl www.uzp.gov.pl
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
11/09/2020
 
 
C L A S S E    C P V
60172000 - Location d'autobus et d'autocars avec chauffeur