Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 05/08/2022
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Lublin:Location d'autobus et d'autocars avec chauffeur

2022/S 150-430756  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
05/08/2022 S150 Pologne-Lublin: Location d'autobus et d'autocars avec chauffeur 2022/S 150-430756 Avis d'attribution de marché - secteurs spéciaux Résultats de la procédure de marché Services
 
 
Section I: Entité adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: POLREGIO S. A. w Warszawie ul. Kolejowa 1, 01-217 Warszawa Lubelski Zak?ad w Lublinie Adresse postale: ul. Gazowa 4 Ville: Lublin Code NUTS: PL814 Lubelski Code postal: 20-406 Pays: Pologne Point(s) de contact: Andrzej Paw?owski Courriel: andrzej.pawlowski.lub@polregio.pl Téléphone: +48 722348982 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.polregio.pl
I.6) Activité principale Services de chemin de fer
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Wykonanie zast?pczej komunikacji autobusowej na odcinku Bystrzyca k/Lublina - Lubartów S?owackiego - Parczew Kolejowa - Lubartów S?owackiego - Bystrzyca k/Lublina Numéro de référence: Lu.240.1043.2022
II.1.2) Code CPV principal 60172000 Location d'autobus et d'autocars avec chauffeur
II.1.3) Type de marché Services
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zamówienia jest ?wiadczenie us?ugi przewozu osób komunikacj? autobusow? na odcinku Bystrzyca k/Lublina - Lubartów S?owackiego - Parczew Kolejowa - Lubartów S?owackiego - Bystrzyca k/ Lublina za niekursuj?ce poci?gi (odwo?ane z powodu robót realizowanych przez Zarz?dc? infrastruktury kolejowej - PKP Polskie Linie Kolejowe), w okresie od 25.VII.2022 r. do 04.VIII.2022 r. z zajazdem na wyznaczone stacje i przystanki osobowe
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) (Accord pour publication? oui) Valeur hors TVA: 42 716.70 PLN
II.2) Description
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL81 Lubelskie
II.2.4) Description des prestations:
 
1.Przedmiotem zamówienia jest ?wiadczenie us?ugi przewozu osób komunikacj? autobusow? na odcinku Bystrzyca k/Lublina - Lubartów S?owackiego - Parczew Kolejowa - Lubartów S?owackiego - Bystrzyca k/ Lublina za niekursuj?ce poci?gi (odwo?ane z powodu robót realizowanych przez Zarz?dc? infrastruktury kolejowej - PKP Polskie Linie Kolejowe), w okresie od 25.VII.2022 r. do 04.VIII.2022 r. z zajazdem na wyznaczone stacje i przystanki osobowe, tj. za ni?ej wymienione poci?gi nr: 1) 22901/0 na odcinku Bystrzyca k/Lublina - Lubartów S?owackiego, kursuje 25-29.VII, 01-04.VIII.2022 r. 2) 22909/8 na odcinku Bystrzyca k/Lublina - Lubartów S?owackiego, kursuje 25-29.VII, 01-04.VIII.2022 r. 3) 22923/2 na odcinku Lubartów S?owackiego - Bystrzyca k/Lublina, kursuje 25-29.VII, 01-04.VIII.2022 r. 4) 22931/0 na odcinku Lubartów S?owackiego - Bystrzyca k/Lublina, kursuje 25-29.VII, 01-04.VIII.2022 r. 5) 22903/2 na odcinku Bystrzyca k/Lublina - Parczew Kolejowa, kursuje 25.VII-04.VIII.2022 r. 6) 22907/6 na odcinku Bystrzyca k/Lublina - Parczew Kolejowa, kursuje 25.VII-04.VIII.2022 r. 7) 22905/4 na odcinku Bystrzyca k/Lublina - Parczew Kolejowa, kursuje 25-29.VII, 01-04.VIII.2022 r. 8) 22911/0 na odcinku Bystrzyca k/Lublina - Parczew Kolejowa, kursuje 25.VII-04.VIII.2022 r. 9) 22921/0 na odcinku Parczew Kolejowa - Bystrzyca k/Lublina, kursuje 25.VII-04.VIII.2022 r. 10) 22925/4 na odcinku Parczew Kolejowa - Bystrzyca k/Lublina, kursuje 25.VII-04.VIII.2022 r. 11) 22929/8 na odcinku Parczew Kolejowa - Bystrzyca k/Lublina, kursuje 25.VII-04.VIII.2022 r. 12) 22927/6 na odcinku na odcinku Parczew Kolejowa - Bystrzyca k/Lublina, kursuje 25-29.VII, 01-04.VIII.2022 r. Realizacja kolejowej komunikacji autobusowej wymaga kursowania po jednym autobusie (z mo?liwo?ci? przewozu oko?o 6 rowerów) za ka?dy poci?g oraz dodatkowo Wykonawca zobowi?zany jest do: a) zwi?kszenie ilo?ci autobusów na odc. Bystrzyca k/Lublina - Parczew Kolejowa za poci?g nr 22907/6 w okresie 25-29.VII, 01-04.VIII.2022 r. - dwa autobusy; b) zwi?kszenie ilo?ci autobusów na odc. Parczew Kolejowa - Bystrzyca k/Lublina, za poci?g nr 22921/0 w okresie 25-29.VII, 01-04.VIII.2022 r. - dwa autobusy.
   2.  Przewidywana ilo?? kilometrów do przejechania w ramach zast?pczej komunikacji autobusowej w czasie realizacji zamówienia wynosi 7302 kilometrów (bez pustych przebiegów), tj. liczba kursów zaplanowanych do realizacji zamówienia wynosi ogó?em 141 (relacja Bystrzyca k/Lublina - Lubartów S?owackiego - Bystrzyca k/ Lublina - 36 kursów , 1 kurs - 22km; relacja Bystrzyca k/Lublina - Parczew Kolejowa - Bystrzyca k/Lublina - 105 kursów, 1 kurs - 62km).
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2022/S 107-303052
IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis périodique indicatif
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: CRU-K/Lu/18/2022
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
21/07/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 3 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 3 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 3
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: LEMBUS Józef Lemieszek Adresse postale: Zaciszna 4 Ville: Sobolew Code NUTS: PL91 Warszawski sto?eczny Code postal: 08-460 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) (Accord pour publication? oui) Valeur totale du marché/du lot: 42 716.70 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
V.2.6) Prix payé pour les achats d'opportunité
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Urz?d Zamówien Publicznych Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation Nom officiel: Nie dotyczy Ville: Nie dotyczy Pays: Pologne Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
POUCZENIE O ?RODKACH OCHRONY PRAWNEJ:
   1.  Od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynno?ci Zamawiaj?cego podj?tej w Post?powaniu, do której Zamawiaj?cy jest zobowi?zany na podstawie ustawy Pzp, przys?uguje odwo?anie.
   2.  Odwo?anie wnosi si? do Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej w formie pisemnej lub w formie elektronicznej, podpisane przy pomocy wa?nego kwalifikowanego certyfikatu lub równowa?nego ?rodka, spe?niaj?cego wymagania dla tego rodzaju podpisu.
   3.  Odwo?anie wnosi si? w terminie: 1) 10 dni od dnia przes?ania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia - je?eli zosta?y przes?ane w sposób okre?lony w art. 515 ust.1 lit. a ustawy Pzp albo w terminie 15 dni - je?eli zosta?y przes?ane w inny sposób; 2) 10 dni - wobec tre?ci og?oszenia o zamówieniu lub dokumentów zamówienia - publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej; 3) 10 dni - wobec czynno?ci innych ni? okre?lone w pkt 1 i 2 - od dnia, w którym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia.
   4.  Odwo?anie zawiera: 1) imi? i nazwisko albo nazw?, miejsce zamieszkania albo siedzib?, numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej odwo?uj?cego oraz imi? i nazwisko przedstawiciela (przedstawicieli); 2) nazw? i siedzib? zamawiaj?cego, numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej Zamawiaj?cego; 3) numer Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludno?ci (PESEL) lub NIP odwo?uj?cego b?d?cego osob? fizyczn?, je?eli jest on obowi?zany do jego posiadania albo posiada go nie maj?c takiego obowi?zku; 4) numer w Krajowym Rejestrze S?dowym, a w przypadku jego braku - numer w innym w?a?ciwym rejestrze, ewidencji lub NIP odwo?uj?cego nieb?d?cego osob? fizyczn?, który nie ma obowi?zku wpisu we w?a?ciwym rejestrze lub ewidencji, je?eli jest on obowi?zany do jego posiadania; 5) okre?lenie przedmiotu zamówienia; 6) wskazanie numeru og?oszenia w przypadku zamieszczenia w Biuletynie Zamówie? Publicznych albo publikacji w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej; 7) wskazanie czynno?ci lub zaniechania czynno?ci zamawiaj?cego, której zarzuca si? niezgodno?? z przepisami ustawy, lub wskazanie zaniechania przeprowadzenia post?powania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy; 8) zwi?z?e przedstawienie zarzutów; 9) ??danie co do sposobu rozstrzygni?cia odwo?ania; 10) wskazanie okoliczno?ci faktycznych i prawnych uzasadniaj?cych wniesienie odwo?ania oraz dowodów na poparcie przytoczonych okoliczno?ci; 11) podpis odwo?uj?cego albo jego przedstawiciela lub przedstawicieli; 12) wykaz za??czników.
   4.  Do odwo?ania do??cza si?: 1) dowód uiszczenia wpisu od odwo?ania w wymaganej wysoko?ci; 2) dowód przekazania odpowiednio odwo?ania albo jego kopii zamawiaj?cemu; 3) dokument potwierdzaj?cy umocowanie do reprezentowania odwo?uj?cego.
   5.  Odwo?uj?cy przekazuje Zamawiaj?cemu odwo?anie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopi? tego odwo?ania, je?eli zosta?o ono wniesione w formie pisemnej, przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki sposób, aby móg? on zapozna? si? z jego tre?ci? przed up?ywem tego terminu. Domniemywa si?, ?e Zamawiaj?cy móg? zapozna? si? z tre?ci? odwo?ania przed up?ywem terminu do jego wniesienia, je?eli przekazanie odpowiednio odwo?ania albo jego kopii nast?pi?o przed up?ywem terminu do jego wniesienia przy u?yciu ?rodków komunikacji elektronicznej.
   6.  Pozosta?e postanowienia dotycz?ce ?rodków ochrony prawnej zawarte s? w Dziale IX ustawy Pzp.
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Urz?d Zamówien Publicznych Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
01/08/2022 Pologne-Lublin: Location d'autobus et d'autocars avec chauffeurType d'acheteur: Service d'utilité publiqueType d'avis: Avis d'attribution de marchéType de procédure: Procédure ouverteType de marché: Services 05/08/2022 PL National