Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 28/03/2023
Date de péremption : 07/04/2023
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Lublin:Produits pharmaceutiques

2023/S 62-185543  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E

28/03/2023
S62
Pologne-Lublin: Produits pharmaceutiques

2023/S 062-185543

Rectificatif

Avis d'information complÈmentaire ou avis rectificatif

Fournitures

(SupplÈment au Journal officiel de l'Union europÈenne, 2023/S 045-130860)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entitÈ adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 w Lublinie
Adresse postale: ul. Staszica 16
Ville: Lublin
Code NUTS: PL Polska
Code postal: 20-081
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Natalia Ulanicka
Courriel: nulanicka@spsk1.lublin.pl
TÈlÈphone: +48 815344610
Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://portal.smartpzp.pl/spsk1
Adresse du profil díacheteur: https://portal.smartpzp.pl/spsk1

Section II: Objet

II.1)
...tendue du marchÈ
II.1.1)
IntitulÈ:
Dostawa produktÛw leczniczych stosowanych w ramach ProgramÛw Lekowych i Chemioterapii - 46 zada?

NumÈro de rÈfÈrence: EO/LA-2722/XI/23

II.1.2)
Code CPV principal
33600000 Produits pharmaceutiques

II.1.3)
Type de marchÈ
Fournitures

II.1.4)
Description succincte:

   1.  Przedmiot zamÛwienia stanowi dostawa produktÛw leczniczych stosowanych w ramach ProgramÛw Lekowych i Chemioterapii ñ 46 zada?.
   2.  Zamawiaj?cy dopuszcza sk?adanie ofert cz??ciowych. Przedmiot zamÛwienia stanowi 46 zada?.
   3.  SzczegÛ?owy opis oraz sposÛb realizacji zamÛwienia zawiera OPZ, stanowi?cy Za??cznik nr 1 ñ 46 do SWZ.
   4.  Zamawiaj?cy dopuszcza rozwi?zania rÛwnowa?ne opisane w niniejszej SWZ.
   5.  W przypadku gdy w dokumentacji zosta?y wskazane, znaki towarowe, patenty lub pochodzenia, ?rÛd?a lub szczegÛlny proces, ktÛry charakteryzuje produkty - Zamawiaj?cy dopuszcza oferowanie rozwi?za? rÛwnowa?nych. W opisie przedmiotu zamÛwienia Zamawiaj?cy okre?li? kryteria stosowane w celu oceny rÛwnowa?no?ci. ñ je?eli dotyczy.

Section VI: Renseignements complÈmentaires

VI.5)
Date díenvoi du prÈsent avis:
23/03/2023

VI.6)
RÈfÈrence de l'avis original
NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2023/S 045-130860

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations rectifier ou ajouter
VII.1.2)
Texte rectifier dans l'avis original
NumÈro de section: VI.3

Au lieu de:


   2.  Zamawiaj?cy przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawc?, ktÛrego oferta zosta?a najwy?ej oceniona, do z?o?enia w wyznaczonym terminie, nie krÛtszym ni? 10 dni, aktualnych na dzie? z?o?enia nast?puj?cych podmiotowych ?rodkÛw dowodowych: a) O?wiadczenie wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 p.z.p., o braku przynale?no?ci do tej samej grupy kapita?owej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentÛw (Dz. U. z 2019 r. poz. 369), z innym wykonawc?, ktÛry z?o?y? odr?bn? ofert?, ofert? cz??ciow? lub wniosek o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu, albo o?wiadczenia o przynale?no?ci do tej samej grupy kapita?owej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzaj?cymi przygotowanie oferty, oferty cz??ciowej lub wniosku o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu niezale?nie od innego wykonawcy nale??cego do tej samej grupy kapita?owej - Za??cznik nr 49 do SWZ, b) Odpis lub informacj? z Krajowego Rejestru S?dowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia?alno?ci Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 p.z.p., sporz?dzonych nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed jej z?o?eniem, je?eli odr?bne przepisy wymagaj? wpisu do rejestru lub ewidencji, c) Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie dotycz?cym podstaw wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 p.z.p. sporz?dzona nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed jej z?o?eniem, d) O?wiadczenie wykonawcy o aktualno?ci informacji zawartych w o?wiadczeniu, o ktÛrym mowa w art. 125 ust. 1 p.z.p. w zakresie odnosz?cym si? do podstaw wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 3 - 6 p.z.p. oraz w zakresie podstaw wykluczenia wskazanych w art. 109 ust. 1 pkt 5, 7 p.z.p. e) Zezwolenie G?Ûwnego Inspektora Farmaceutycznego na prowadzenie Hurtowni Farmaceutycznej lub inny dokument rÛwnowa?ny. f) O?wiadczenie wykonawcy o aktualno?ci informacji zawartych w o?wiadczeniu z?o?onym na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegÛlnych rozwi?zaniach w zakresie przeciwdzia?ania wspieraniu agresji na Ukrain? oraz s?u??cych ochronie bezpiecze?stwa narodowego (Dz.U. 2022 poz. 835) oraz na podstawie art. 5k rozporz?dzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporz?dzeniem 2022/576.

Lire:


   1.  Zamawiaj?cy przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawc?, ktÛrego oferta zosta?a najwy?ej oceniona, do z?o?enia w wyznaczonym terminie, nie krÛtszym ni? 10 dni, aktualnych na dzie? z?o?enia nast?puj?cych podmiotowych ?rodkÛw dowodowych: a) O?wiadczenie wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 p.z.p., o braku przynale?no?ci do tej samej grupy kapita?owej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentÛw (Dz. U. z 2019 r. poz. 369), z innym wykonawc?, ktÛry z?o?y? odr?bn? ofert?, ofert? cz??ciow? lub wniosek o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu, albo o?wiadczenia o przynale?no?ci do tej samej grupy kapita?owej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzaj?cymi przygotowanie oferty, oferty cz??ciowej lub wniosku o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu niezale?nie od innego wykonawcy nale??cego do tej samej grupy kapita?owej - Za??cznik nr 49 do SWZ, b) Odpis lub informacj? z Krajowego Rejestru S?dowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia?alno?ci Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 p.z.p., sporz?dzonych nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed jej z?o?eniem, je?eli odr?bne przepisy wymagaj? wpisu do rejestru lub ewidencji, c) Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie dotycz?cym podstaw wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 p.z.p. sporz?dzona nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed jej z?o?eniem, d) O?wiadczenie wykonawcy o aktualno?ci informacji zawartych w o?wiadczeniu, o ktÛrym mowa w art. 125 ust. 1 p.z.p. w zakresie odnosz?cym si? do podstaw wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 3 - 6 p.z.p. oraz w zakresie podstaw wykluczenia wskazanych w art. 109 ust. 1 pkt 5, 7 p.z.p. e) Zezwolenie G?Ûwnego Inspektora Farmaceutycznego na prowadzenie Hurtowni Farmaceutycznej lub inny dokument rÛwnowa?ny. f) O?wiadczenie wykonawcy o aktualno?ci informacji zawartych w o?wiadczeniu z?o?onym na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegÛlnych rozwi?zaniach w zakresie przeciwdzia?ania wspieraniu agresji na Ukrain? oraz s?u??cych ochronie bezpiecze?stwa narodowego (Dz.U. 2022 poz. 835) oraz na podstawie art. 5k rozporz?dzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporz?dzeniem 2022/576. g) Informacja z Centralnego Rejestru BeneficjentÛw Rzeczywistych, w zakresie art. 108 ust. 2, je?eli odr?bne przepisy wymagaj? wpisu do rejestru, sporz?dzona nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed jej z?o?eniem

VII.2)
Autres informations complÈmentaires: Dostawa produktÛw leczniczych stosowanych w ramach ProgramÛw Lekowych i Chemioterapii - 46 zada? 07/04/2023 28/03/2023 POL National
 
 
C L A S S E    C P V
33600000 - Produits pharmaceutiques