Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 17/03/2023
Date de péremption : 27/04/2023
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis de marché
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Lublin:...quipements mÈdicaux

2023/S 55-158387  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
17/03/2023 S55 Pologne-Lublin: ...quipements mÈdicaux 2023/S 055-158387 Avis de marchÈ Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 w Lublinie Adresse postale: ul. Staszica 16 Ville: Lublin Code NUTS: PL Polska Code postal: 20-081 Pays: Pologne Point(s) de contact: Paulina Osetek Courriel: posetek@spsk1.lublin.pl TÈlÈphone: +48 815344610 Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://portal.smartpzp.pl/spsk1 Adresse du profil díacheteur: https://portal.smartpzp.pl/spsk1
I.3) Communication
Les documents du marchÈ sont disponibles gratuitement en accËs direct non restreint et complet, l'adresse: https://portal.smartpzp.pl/spsk1 Adresse laquelle des informations complÈmentaires peuvent Ítre obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionnÈ(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent Ítre envoyÈes par voie Èlectronique via: https://portal.smartpzp.pl/spsk1
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Organisme de droit public
I.5) ActivitÈ principale SantÈ
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Dostawa kolumny dwustanowiskowej wraz z urz?dzeniami nr POIS.11.03.00-00-0108/22 w ramach Dzia?ania 11.3 Wspieranie naprawy i odporno?ci systemu ochrony zdrowia O? priorytetowa XI REACT-EU NumÈro de rÈfÈrence: EO/TA-2722/XXI/23
II.1.2) Code CPV principal 33100000 ...quipements mÈdicaux
II.1.3) Type de marchÈ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
 
1.Przedmiot zamÛwienia stanowi dostawa kolumny dwustanowiskowej w sk?ad ktÛrej wchodz? 24 pompy infuzyjne oraz dwa kardiomonitory z mo?liwo?ci? kapnometrii, pulsoksymetrii i pomiaru ci?nienia i temperatury cia?a wraz z urz?dzeniem do inwazyjnego pomiaru ci?nienia t?tniczego. w ramach Projektu ÑPoprawa ?wiadczonych us?ug medycznych z zakresu chorÛb uk?adu kr??enia poprzez doposa?enie Kliniki Chirurgii Naczyniowej i Angiologii oraz jednostek pomocniczych w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym Nr 1 w Lublinieî nr POIS.11.03.00-00-0108/22 w ramach Dzia?ania 11.3 Wspieranie naprawy i odporno?ci systemu ochrony zdrowia O? priorytetowa XI REACT-EU Programu Operacyjnego Infrastruktura i ?rodowisko 2014 ñ 2020î, ktÛrego szczegÛ?owy opis zawarto w Za??czniku Nr 1a do SWZ - ÑFormularz oferty ñ opis przedmiotu zamÛwieniaì.
   2.  Zamawiaj?cy nie dopuszcza mo?liwo?ci sk?adania ofert cz??ciowych. Przedmiot zamÛwienia stanowi jedno zadanie.
II.1.5) Valeur totale estimÈe
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33123210 SystËme de surveillance cardiaque
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL Polska
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiot zamÛwienia stanowi dostawa kolumny dwustanowiskowej w sk?ad ktÛrej wchodz? 24 pompy infuzyjne oraz dwa kardiomonitory z mo?liwo?ci? kapnometrii, pulsoksymetrii i pomiaru ci?nienia i temperatury cia?a wraz z urz?dzeniem do inwazyjnego pomiaru ci?nienia t?tniczego. w ramach Projektu ÑPoprawa ?wiadczonych us?ug medycznych z zakresu chorÛb uk?adu kr??enia poprzez doposa?enie Kliniki Chirurgii Naczyniowej i Angiologii oraz jednostek pomocniczych w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym Nr 1 w Lublinieî nr POIS.11.03.00-00-0108/22 w ramach Dzia?ania 11.3 Wspieranie naprawy i odporno?ci systemu ochrony zdrowia O? priorytetowa XI REACT-EU Programu Operacyjnego Infrastruktura i ?rodowisko 2014 ñ 2020î, ktÛrego szczegÛ?owy opis zawarto w Za??czniku Nr 1a do SWZ - ÑFormularz oferty ñ opis przedmiotu zamÛwieniaì.
   2.  Zamawiaj?cy nie dopuszcza mo?liwo?ci sk?adania ofert cz??ciowych. Przedmiot zamÛwienia stanowi jedno zadanie.
   3.  Zamawiaj?cy wymaga, aby zaoferowany przez Wykonawc? przedmiot zamÛwienia posiada? wszelkie wymagane prawem dopuszczenia do stosowania, pozwolenia, atesty, certyfikaty.
   4.  Oferowane urz?dzenia maj? by? nowe, nie u?ywane, nie by? przedmiotem ekspozycji, wystaw itp.
   5.  Miejscem dostarczenia i monta?u przedmiotu zamÛwienia jest: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 w Lublinie, strefa przygotowania pacjenta oznaczona numerem 3a (oznaczenie kolumn Ih
   2. 1 wg za??cznika graficznego stanowi?cego Za??cznik nr A ,B,C do niniejszej SWZ)
   6.  W ramach realizacji zamÛwienia nale?y rozumie? dostarczenie, wniesienie i monta? sprz?tu wraz ze wszystkimi niezb?dnymi do jego nale?ytego funkcjonowania elementami wynikaj?cymi z zastosowanego przez Wykonawc? sposobu monta?u, usuni?cie opakowa?, przeszkolenie personelu, uzyskanie odpowiedniej certyfikacji w celu zgodnego z przepisami u?ytkowania. a) Zamawiaj?cy informuje, ?e instalacja gazÛw medycznych, do ktÛrych maj? by? przy??czone kolumny obj?te niniejszym przedmiotem zamÛwienia realizuje firma INMED KARCZEWSCY . b) Gazy medyczne 2xO2, 2xA5, 2xVAC, 2xAGSS s? doprowadzone i opisane pod stropem przy miejscu monta?u kolumn. c) Ca?a kompletna instalacja gazÛw medycznych ??cznie z kolumnami i mostami jest traktowana jako jeden wyrÛb medyczny. Zgodnie z Ustawa o Wyrobach Medycznych z dnia 07 kwietnia 2022r. (Dz.U. z 2022r., poz. 974) oraz Dyrektyw? Rady 93/42/EWG z dnia 14 czerwca 1993 r. dotycz?ca wyrobÛw medycznych (Dz.U.UE.L.1993.169.1 ze zm.) i zgodnie z Rozporz?dzeniem Ministra Zdrowia z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie sposobu klasyfikowania wyrobÛw medycznych (Dz.U. z 2010 r., nr 215, poz. 1416 tj.)î System ruroci?gowy do gazÛw medycznychî jest wyrobem medycznym klasy IIb. Jak ka?dy wyrÛb medyczny, aby mÛg? by? wprowadzony do u?ywania, zgodnie art. 11 Ustawy o Wyrobach Medycznych musi by? oznaczony znakiem CE i zgodnie z art. 58 Ustawy o Wyrobach Medycznych musi by? zg?oszony do Rejestru WyrobÛw Medycznych. d) Zamawiaj?cy wskazuje, ?e dla potrzeb monta?u, z uwagi na prefabrykowan? konstrukcj? stropÛw, zosta?y przygotowane podkonstrukcje pod monta? urz?dze? obj?tych niniejszym przedmiotem zamÛwienia. SposÛb przygotowania podkonstrukcji patrz Za??cznik nr B do niniejszej SWZ. e) Obwody instalacji elektrycznej i teletechnicznej zosta?y doprowadzone do miejsca monta?u kolumn z zapasem ok. 3m zgodnie z dokumentacj? projektow? stanowi?c? Za??cznik C do niniejszej SWZ. f) W zakresie dostawcy jest dobranie odpowiedniego systemu monta?u z uwzgl?dnieniem informacji zawartych w za??cznikach A oraz B oraz C do niniejszej SWZ
II.2.5) CritËres díattribution CritËres ÈnoncÈs ci-dessous CritËre de qualitÈ - Nom: parametry techniczne aparatu / PondÈration: 40 Prix - PondÈration: 60
II.2.6) Valeur estimÈe
II.2.7) DurÈe du marchÈ, de l'accord-cadre ou du systËme d'acquisition dynamique DurÈe en mois: 3 Ce marchÈ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considÈration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: oui Identification du projet:
nr POIS.11.03.00-00-0108/22 w ramach Dzia?ania 11.3 Wspieranie naprawy i odporno?ci systemu ochrony zdrowia O? priorytetowa XI REACT-EU Programu Operacyjnego Infrastruktura i ?rodowisko 2014 ñ 2020î,
II.2.14) Informations complÈmentaires Zgodnie z art. 257 p.z.p., Zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo?? uniewa?nienia przedmiotowego post?powania, je?eli ?rodki publiczne, ktÛre Zamawiaj?cy zamierza? przeznaczy? na sfinansowanie ca?o?ci lub cz??ci zamÛwienia, nie zosta?y mu przyznane. Wykonawcy przyst?puj?cy do przetargu zobowi?zani s? wnie?? wadium w wysoko?ci:
   6. 000,00 z? Do 27.04.2023 r. do godz. 10:15
 
 
Section III: Renseignements díordre juridique, Èconomique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation exercer l'activitÈ professionnelle, y compris exigences relatives l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:
zamawiaj?cy nie stawia warunku
III.1.2) CapacitÈ Èconomique et financiËre Liste et description succincte des critËres de sÈlection:
zamawiaj?cy nie stawia warunku
III.1.3) CapacitÈ technique et professionnelle Liste et description succincte des critËres de sÈlection:
zamawiaj?cy nie stawia warunku
III.2) Conditions liÈes au marchÈ
III.2.2) Conditions particuliËres d'exÈcution:
Przedmiotem umowy jest dostawa kolumny dwustanowiskowej, w ktÛrej sk?ad wchodz? 24 pompy infuzyjne oraz dwa kardiomonitory z mo?liwo?ci? kapnometrii, pulsokoksymetrii i pomiaru ci?nienia i temperatury cia?a wraz z urz?dzeniem do inwazyjnego pomiaru ci?nienia t?tniczego, w ramach Projektu ÑPoprawa ?wiadczonych us?ug medycznych z zakresu chorÛb uk?adu kr??enia poprzez doposa?enie Kliniki Chirurgii Naczyniowej i Angiologii oraz jednostek pomocniczych w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym Nr 1 w Lublinieî nr POIS.11.03.00-00-0108/22 w ramach Dzia?ania 11.3 Wspieranie naprawy i odporno?ci systemu ochrony zdrowia O? priorytetowa XI REACT-EU Programu Operacyjnego Infrastruktura i ?rodowisko 2014 ñ 2020î (zgodnie ze z?o?on? ofert?).
   2.  Wykonawca zobowi?zuje si? do: a) Dostawy, monta?u oraz uruchomienia sprz?tu/aparatury/urz?dzenia zg. z Za??cznikiem nr 1 do niniejszej Umowy w terminie maksymalnie do 12 tygodni od daty podpisania umowy
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2) Date limite de rÈception des offres ou des demandes de participation Date: 27/04/2023 Heure locale: 10:15
IV.2.3) Date díenvoi estimÈe des invitations soumissionner ou participer aux candidats sÈlectionnÈs
IV.2.4) Langue(s) pouvant Ítre utilisÈe(s) dans l'offre ou la demande de participation:
polonais
IV.2.6) DÈlai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre DurÈe en mois: 3 ( compter de la date limite de rÈception des offres)
IV.2.7) ModalitÈs díouverture des offres Date: 27/04/2023 Heure locale: 10:30 Lieu:
Dzia? ZamÛwie? Publicznych Informations sur les personnes autorisÈes et les modalitÈs d'ouverture:
Komisja Przetargowa
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marchÈ renouvelable: non
VI.3) Informations complÈmentaires:
IX. O?WIADCZENIA I DOKUMENTY, JAKIE ZOBOWI?ZANI S? DOSTARCZY? WYKONAWCY W CELU WYKAZANIA BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA ORAZ POTWIERDZENIA SPE?NIANIA WARUNK"W UDZIA?U W POST?POWANIU
   1.  Do oferty Wykonawca zobowi?zany jest do??czy? aktualne na dzie? sk?adania ofert: ï o?wiadczenie, ?e nie podlega wykluczeniu oraz spe?nia warunki udzia?u w post?powaniu. Przedmiotowe o?wiadczenie Wykonawca sk?ada w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu ZamÛwienia (JEDZ), stanowi?cego Za??cznik nr 2 do Rozporz?dzenia Wykonawczego Komisji (EU) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiaj?cego standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamÛwienia. Informacje zawarte w JEDZ stanowi? wst?pne potwierdzenie, ?e Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spe?nia warunki udzia?u w post?powaniu - Za??cznik nr 2 do SWZ. ï o?wiadczenie, na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegÛlnych rozwi?zaniach w zakresie przeciwdzia?ania wspieraniu agresji na Ukrain? oraz s?u??cych ochronie bezpiecze?stwa narodowego (Dz.U. 2022 poz. 835) oraz na podstawie art. 5k rozporz?dzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporz?dzeniem 2022/576 - Za??cznik nr 2a do SWZ.
   2.  Zamawiaj?cy przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawc?, ktÛrego oferta zosta?a najwy?ej oceniona, do z?o?enia w wyznaczonym terminie, nie krÛtszym ni? 10 dni, aktualnych na dzie? z?o?enia nast?puj?cych podmiotowych ?rodkÛw dowodowych: a) O?wiadczenie wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 p.z.p., o braku przynale?no?ci do tej samej grupy kapita?owej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentÛw (Dz. U. z 2019 r. poz. 369), z innym wykonawc?, ktÛry z?o?y? odr?bn? ofert?, ofert? cz??ciow? lub wniosek o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu, albo o?wiadczenia o przynale?no?ci do tej samej grupy kapita?owej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzaj?cymi przygotowanie oferty, oferty cz??ciowej lub wniosku o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu niezale?nie od innego wykonawcy nale??cego do tej samej grupy kapita?owej - Za??cznik nr 3 do SWZ, b) Odpis lub informacj? z Krajowego Rejestru S?dowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia?alno?ci Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 p.z.p., sporz?dzonych nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed jej z?o?eniem, je?eli odr?bne przepisy wymagaj? wpisu do rejestru lub ewidencji, c) Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie dotycz?cym podstaw wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 p.z.p. sporz?dzona nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed jej z?o?eniem, d) O?wiadczenie wykonawcy o aktualno?ci informacji zawartych w o?wiadczeniu, o ktÛrym mowa w art. 125 ust. 1 p.z.p. w zakresie odnosz?cym si? do podstaw wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 3 - 6 p.z.p. oraz w zakresie podstaw wykluczenia wskazanych w art. 109 ust. 1 pkt 5 , 7 p.z.p. e) O?wiadczenie wykonawcy o aktualno?ci informacji zawartych w o?wiadczeniu z?o?onym na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegÛlnych rozwi?zaniach w zakresie przeciwdzia?ania wspieraniu agresji na Ukrain? oraz s?u??cych ochronie bezpiecze?stwa narodowego (Dz.U. 2022 poz. 835) oraz na podstawie art. 5k rozporz?dzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporz?dzeniem 2022/576. X. PRZEDMIOTOWE ?RODKI DOWODOWE ï o?wiadczenie producenta lub autoryzowanego przedstawiciela/dystrybutora producenta potwierdzaj?cego spe?nienie parametrÛw technicznych okre?lonych w opisie przedmiotu zamÛwienia. II. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporz?dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osÛb fizycznych w zwi?zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep?ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogÛlne rozporz?dzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ÑRODOî, informuj?, ?e: a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Prezes UZP Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: sekretariat@uzp.gov.pl Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
XXIII. POUCZENIE O ?RODKACH OCHRONY PRAWNEJ
   1.  ?rodki ochrony prawnej okre?lone w niniejszym dziale przys?uguj? wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia? interes w uzyskaniu zamÛwienia lub nagrody w konkursie oraz poniÛs? lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez zamawiaj?cego przepisÛw ustawy p.z.p.
   2.  ?rodki ochrony prawnej wobec og?oszenia wszczynaj?cego post?powanie o udzielenie zamÛwienia lub og?oszenia o konkursie oraz dokumentÛw zamÛwienia przys?uguj? rÛwnie? organizacjom wpisanym na list?, o ktÛrej mowa w art. 469 pkt 15 p.z.p. oraz Rzecznikowi Ma?ych i ?rednich Przedsi?biorcÛw.
   3.  Odwo?anie przys?uguje na: a) niezgodn? z przepisami ustawy czynno?? Zamawiaj?cego, podj?t? w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia, w tym na projektowane postanowienie umowy, b) zaniechanie czynno?ci w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia do ktÛrej zamawiaj?cy by? obowi?zany na podstawie ustawy.
   4.  Odwo?anie wnosi si? do Prezesa Izby. Odwo?uj?cy przekazuje kopi? odwo?ania zamawiaj?cemu przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki sposÛb, aby mÛg? on zapozna? si? z jego tre?ci? przed up?ywem tego terminu.
   5.  Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia lub tre?ci SWZ wnosi si? w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentÛw zamÛwienia na stronie internetowej.
   6.  Odwo?anie wnosi si? w terminie: a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana przy u?yciu ?rodkÛw komunikacji elektronicznej, b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana w sposÛb inny ni? okre?lony w pkt 1).
   7.  Odwo?anie w przypadkach innych ni? okre?lone w pkt 5 i 6 wnosi si? w terminie 10 dni od dnia, w ktÛrym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia.
   9.  Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o ktÛrym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy p.z.p., stronom oraz uczestnikom post?powania odwo?awczego przys?uguje skarga do s?du. 10. W post?powaniu tocz?cym si? wskutek wniesienia skargi stosuje si? odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17.11.1964 r. - Kodeks post?powania cywilnego o apelacji, je?eli przepisy niniejszego rozdzia?u nie stanowi? inaczej. 11. Skarg? wnosi si? do S?du Okr?gowego w Warszawie - s?du zamÛwie? publicznych, zwanego dalej "s?dem zamÛwie? publicznych". 12. Skarg? wnosi si? za po?rednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia dor?czenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o ktÛrym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy p.z.p., przesy?aj?c jednocze?nie jej odpis przeciwnikowi skargi. Z?o?enie skargi w placÛwce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. - Prawo pocztowe jest rÛwnoznaczne z jej wniesieniem. 13. Prezes Izby przekazuje skarg? wraz z aktami post?powania odwo?awczego do s?du zamÛwie? publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Urz?d ZamÛwie? Publicznych Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
14/03/2023 Dostawa kolumny dwustanowiskowej wraz z urz?dzeniami nr POIS.11.03.00-00-0108/22 w ramach Dzia?ania 11.3 Wspieranie naprawy i odporno?ci systemu ochrony zdrowia O? priorytetowa XI REACT-EU 27/04/2023 17/03/2023 POL National
 
 
C L A S S E    C P V
33100000 - Équipements médicaux 
33123210 - Système de surveillance cardiaque