Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 09/10/2023
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Lublin:...quipements mÈdicaux

2023/S 194-608709  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 09/10/2023 S194 Pologne-Lublin: ...quipements mÈdicaux 2023/S 194-608709 Avis díattribution de marchÈ RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 4 w Lublinie NumÈro national d'identification: PL81 Adresse postale: ul.Dr K Jaczewskiego 8 Ville: Lublin Code NUTS: PL81 Lubelskie Code postal: 20-954 Pays: Pologne Point(s) de contact: mgr El?bieta Zawi?lak-Walczuk Courriel: dzp@spsk4.lublin.pl TÈlÈphone: +48 817244360 Fax: +48 817475710 Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://spsk4lublin.eb2b.com.pl/
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Organisme de droit public
I.5) ActivitÈ principale SantÈ
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Dostawa stacji monitorowania parametrÛw ?yciowych pacjenta ñ 2 zadania NumÈro de rÈfÈrence: FDZ.242-53/23
II.1.2) Code CPV principal 33100000 ...quipements mÈdicaux
II.1.3) Type de marchÈ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zamÛwienia jest: Dostawa stacji monitorowania parametrÛw ?yciowych pacjenta wg nast?puj?cego asortymentu szczegÛ?owo wyspecyfikowanego w za??cznikach: Zadanie 1 Monitor parametrÛw ?yciowych pacjenta ñ model A (tzw. Ñma?yî) Za??cznik
   1. 1 Zadanie 2 Monitor parametrÛw ?yciowych pacjenta ñ model B (tzw. Ñdu?yî) Za??cznik
   1. 2 SzczegÛ?owe wymagania w stosunku do w/w asortymentu zamÛwienia, jego standardy jako?ciowe i zakres zamÛwienia zawieraj? za??cznik nr
   1. 1 ñ
   1. 2 do ÑSpecyfikacji warunkÛw zamÛwieniaî.
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: oui
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) Valeur hors TVA: 1 779 066.00 PLN
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Monitor parametrÛw ?yciowych pacjenta ñ model A (tzw. Ñma?yî)
Lot n : 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33100000 ...quipements mÈdicaux
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL814 Lubelski Lieu principal d'exÈcution:
siedziba Zamawiaj?cego
II.2.4) Description des prestations:
Dostawa monitora parametrÛw ?yciowych pacjenta ñ model A (tzw. Ñma?yî) - 46 kpl.
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: Funkcjonalno?? przedmiotu oferty / PondÈration: 30% CritËre de qualitÈ - Nom: Okres gwarancji / PondÈration: 10% Prix - PondÈration: 60%
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Monitor parametrÛw ?yciowych pacjenta ñ model B (tzw. Ñdu?yî)
Lot n : 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33100000 ...quipements mÈdicaux
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL814 Lubelski Lieu principal d'exÈcution:
siedziba Zamawiaj?cego
II.2.4) Description des prestations:
Dostawa monitora parametrÛw ?yciowych pacjenta ñ model B (tzw. Ñdu?yî) - 8 kpl.
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: Funkcjonalno?? przedmiotu oferty / PondÈration: 30% CritËre de qualitÈ - Nom: Okres gwarancji / PondÈration: 10% Prix - PondÈration: 60%
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2023/S 149-474200
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de prÈinformation
 
 
Section V: Attribution du marchÈ

Lot n : 1 IntitulÈ:
Monitor parametrÛw ?yciowych pacjenta ñ model A (tzw. Ñma?yî)
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
27/09/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: MDS Cardio Sp. z o.o.
Adresse postale: ul. TransportowcÛw 11 Ville: Warszawa Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Code postal: 02-858 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 1 502 818.30 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 1 502 067.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ

Lot n : 2 IntitulÈ:
Monitor parametrÛw ?yciowych pacjenta ñ model B (tzw. Ñdu?yî)
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
27/09/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: MDS Cardio Sp. z o.o.
Adresse postale: ul. TransportowcÛw 11 Ville: Warszawa Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Code postal: 02-858 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 276 687.70 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 276 999.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Urz?d ZamÛwie? Publicznych Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2) Organe chargÈ des procÈdures de mÈdiation Nom officiel: Urz?d ZamÛwie? Publicznych Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
 
1.W toku post?powania o udzielenie zamÛwienia Wykonawcy, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia? interes w uzyskaniu danego zamÛwienia oraz poniÛs? lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisÛw ustawy Prawo zamÛwie? publicznych przys?uguj? ?rodki ochrony prawnej okre?lone w Dziale IX ustawy Pzp.
   2.  Odwo?anie przys?uguje na
:
1) niezgodn? z przepisami ustawy czynno?? Zamawiaj?cego, podj?t? w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 2) zaniechanie czynno?ci w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia do ktÛrej Zamawiaj?cy by? obowi?zany na podstawie ustawy.
   3.  Odwo?anie wnosi si? do Prezesa Izby. Odwo?uj?cy przekazuje Zamawiaj?cemu odwo?anie wniesione w formie elektronicznej (albo kopi? tego odwo?ania, je?eli zosta?o ono wniesione w formie papierowej) przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki sposÛb, aby mÛg? on zapozna? si? z jego tre?ci? przed up?ywem tego terminu.
   4.  Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia lub tre?ci SWZ wnosi si? w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzi?nniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub tre?ci SWZ na stronie internetowej.
   5.  Odwo?anie wnosi si? w terminie: 1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana przy u?yciu ?rodkÛw komunikacji elektronicznej, 2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana w sposÛb inny ni? okre?lony w pkt 1).
   6.  Odwo?anie w przypadkach innych ni? okre?lone w pkt 4 i 5 wnosi si? w terminie 10 dni od dnia, w ktÛrym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia.
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Urz?d ZamÛwie? Publicznych Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
04/10/2023 Dostawa stacji monitorowania parametrÛw ?yciowych pacjenta ñ 2 zadania 09/10/2023 POL National
 
 
C L A S S E    C P V
33100000 - Équipements médicaux