Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 02/12/2022
Date de péremption : 04/01/2023
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis de marché
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Lublin:RÈactifs de laboratoire

2022/S 233-669313  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
02/12/2022 S233 Pologne-Lublin: RÈactifs de laboratoire 2022/S 233-669313 Avis de marchÈ Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. ?w. Jana z Dukli NumÈro national d'identification: PL Adresse postale: ul. Dr K. Jaczewskiego 7 Ville: Lublin Code NUTS: PL814 Lubelski Code postal: 20-090 Pays: Pologne Point(s) de contact: Monika Karwacka Courriel: zampub@cozl.eu TÈlÈphone: +48 814541760 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.cozl.eu Adresse du profil díacheteur: www.cozl.eu
I.3) Communication
Les documents du marchÈ sont disponibles gratuitement en accËs direct non restreint et complet, l'adresse: https://platformazakupowa.pl/pn/cozl Adresse laquelle des informations complÈmentaires peuvent Ítre obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionnÈ(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent Ítre envoyÈes au(x) point(s) de contact susmentionnÈ(s)
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: Samodzielny Publiczny Zak?ad Opieki Zdrowotnej
I.5) ActivitÈ principale SantÈ
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Dostawa odczynnikÛw, kalibratorÛw, kontroli i materia?Ûw zu?ywalnych wraz z dzier?aw? dwÛch analizatorÛw hematologicznych. NumÈro de rÈfÈrence: COZL/DZP/MBK/3411/PN-138/22
II.1.2) Code CPV principal 33696500 RÈactifs de laboratoire
II.1.3) Type de marchÈ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zamÛwienia jest dostawa odczynnikÛw, kalibratorÛw, kontroli i materia?Ûw zu?ywalnych wraz z dzier?aw? dwÛch analizatorÛw hematologicznych.
II.1.5) Valeur totale estimÈe
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33100000 ...quipements mÈdicaux
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL Polska Lieu principal d'exÈcution:
Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. ?w. Jana z Dukli, ul. dr K. Jaczewskiego 7, 20-090 Lublin
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamÛwienia jest dostawa odczynnikÛw, kalibratorÛw, kontroli i materia?Ûw zu?ywalnych wraz z dzier?aw? dwÛch analizatorÛw hematologicznych.
II.2.5) CritËres díattribution CritËres ÈnoncÈs ci-dessous CritËre de qualitÈ - Nom: Instrukcja u?ytkownika w j?zyku polskim wbudowana w oprogramowanie analizatora z jednoczesn? mo?liwo?ci? automatycznego przekierowania i wy?wietlania dzia?a? naprawczych i opisu b??du wygenerowanego aktualnie przez analizator oraz u?atwiaj?ca wyszukiwanie informacji dotycz?cych procedur konserwacji i czynno?ci zwi?zanych z obs?ug? analizatora / PondÈration: 40% Prix - PondÈration: 60%
II.2.6) Valeur estimÈe
II.2.7) DurÈe du marchÈ, de l'accord-cadre ou du systËme d'acquisition dynamique DurÈe en mois: 36 Ce marchÈ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considÈration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires Wykonawca jest zobowi?zany wnie?? wadium zgodnie z Rozdzia?em XIX SWZ.
 
 
Section III: Renseignements díordre juridique, Èconomique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation exercer l'activitÈ professionnelle, y compris exigences relatives l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:
Zamawiaj?cy nie stawia warunku w w/w zakresie.
III.1.2) CapacitÈ Èconomique et financiËre Liste et description succincte des critËres de sÈlection:
Zamawiaj?cy nie stawia warunku w w/w zakresie.
III.1.3) CapacitÈ technique et professionnelle Liste et description succincte des critËres de sÈlection:
Zamawiaj?cy nie stawia warunku w w/w zakresie.
III.2) Conditions liÈes au marchÈ
III.2.2) Conditions particuliËres d'exÈcution:
Warunki realizacji umowy zosta?y okre?lone w Projektowanych postanowieniach umowy- Za??cznik nr 3 do SWZ.
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2) Date limite de rÈception des offres ou des demandes de participation Date: 04/01/2023 Heure locale: 09:00
IV.2.3) Date díenvoi estimÈe des invitations soumissionner ou participer aux candidats sÈlectionnÈs
IV.2.4) Langue(s) pouvant Ítre utilisÈe(s) dans l'offre ou la demande de participation:
polonais
IV.2.6) DÈlai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre L'offre doit Ítre valable jusqu'au: 03/04/2023
IV.2.7) ModalitÈs díouverture des offres Date: 04/01/2023 Heure locale: 09:30 Lieu:
Otwarcie ofert za po?rednictwem Platformy Zakupowej, w siedzibie Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. ?w. Jana z Dukli, ul. dr K. Jaczewskiego 7, 20-090 Lublin
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marchÈ renouvelable: non
VI.3) Informations complÈmentaires:
 
1.Zamawiaj?cy przed wyborem najkorzystniejszej oferty wzywa wykonawc?, ktÛrego oferta zosta?a najwy?ej oceniona, do z?o?enia w wyznaczonym, nie krÛtszym ni? 10 dni, aktualnych na dzie? z?o?enia podmiotowych ?rodkÛw dowodowych.
   2.  Podmiotowe ?rodki dowodowe wymagane od wykonawcy obejmuj? o?wiadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 Pzp, o braku przynale?no?ci do tej samej grupy kapita?owej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentÛw (Dz. U. z 2019 r., poz. 369), z innym wykonawc?, ktÛry z?o?y? odr?bn? ofert?, ofert? cz??ciow? lub wniosek o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu, albo o?wiadczenie o przynale?no?ci do tej samej grupy kapita?owej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzaj?cymi przygotowanie oferty, oferty cz??ciowej lub wniosku o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu niezale?nie od innego wykonawcy nale??cego do tej samej grupy kapita?owej ñ za??cznik nr 4 do SWZ oraz : a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre?lonym w art. 108 ust. 1 i 2 oraz art. 108 ust. 1 pkt 4 Pzp, wystawionej nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed jej z?o?eniem; b) za?wiadczenia w?a?ciwego naczelnika urz?du skarbowego potwierdzaj?cego, ?e wykonawca nie zalega z op?acaniem podatkÛw, wystawionego nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed ich z?o?eniem, lub innego dokumentu potwierdzaj?cego, ?e wykonawca zawar? porozumienie z w?a?ciwym organem podatkowym w sprawie sp?at tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczegÛlno?ci uzyska? przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz?o?enie na raty zaleg?ych p?atno?ci lub wstrzymanie w ca?o?ci wykonania decyzji w?a?ciwego organu; c) za?wiadczenia w?a?ciwej terenowej jednostki organizacyjnej Zak?adu Ubezpiecze? Spo?ecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo?ecznego albo innego dokumentu potwierdzaj?cego, ?e wykonawca nie zalega z op?acaniem sk?adek na ubezpieczenia spo?eczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed ich z?o?eniem, lub innego dokumentu potwierdzaj?cego, ?e wykonawca zawar? porozumienie z w?a?ciwym organem w sprawie sp?at tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczegÛlno?ci uzyska? przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz?o?enie na raty zaleg?ych p?atno?ci lub wstrzymanie w ca?o?ci wykonania decyzji w?a?ciwego organu; d) dokumentÛw dotycz?cych podmiotu trzeciego, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spe?nienia, w zakresie, w jakim Wykonawca powo?uje si? na jego zasoby, warunkÛw udzia?u w post?powaniu ñ je?eli wykonawca polega na zasobach podmiotu trzeciego; e) O?wiadczenie wykonawcy o aktualno?ci informacji zawartych w Jednolitym Europejskim Dokumencie ZamÛwienia ñ za??cznik nr 5 do SWZ.
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17 A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17 A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
29/11/2022 Dostawa odczynnikÛw, kalibratorÛw, kontroli i materia?Ûw zu?ywalnych wraz z dzier?aw? dwÛch analizatorÛw hematologicznych. 04/01/2023 02/12/2022 POL National
 
 
C L A S S E    C P V
33100000 - Équipements médicaux 
33696500 - Réactifs de laboratoire