Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 02/04/2021
Date de péremption :
Type de procédure : ProcÚdure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Lublin: R╚actifs de laboratoire

2021/S 65-164882  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 02/04/2021 S65 Pologne-Lublin: R╚actifs de laboratoire 2021/S 065-164882 Avis dÝattribution de march╚ R╚sultats de la proc╚dure de march╚ Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Uniwersytet Medyczny w Lublinie Num╚ro national d'identification: PL Adresse postale: Al. Rac?awickie 1 Ville: Lublin Code NUTS: PL814 Lubelski Code postal: 20-059 Pays: Pologne Point(s) de contact: Dorota Grzywacz Courriel: dorotagrzywacz@umlub.pl T╚l╚phone: +48 814485270 Fax: +48 814485271 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.umlub.pl Adresse du profil dÝacheteur: http://umlub.eb2b.com.pl
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: uczelnia publiczna
I.5) Activit╚ principale ...ducation
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du march╚
II.1.1) Intitul╚:
Sukcesywna dostawa odczynnik█w i zu?ywalnego sprz?tu laboratoryjnego dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Medycznego w Lublinie s?u??cych realizacji dzia?alno?ci naukowo-badawczej (65/20) Num╚ro de r╚f╚rence: UM-ZP-262-65/20
II.1.2) Code CPV principal 33696500 R╚actifs de laboratoire
II.1.3) Type de march╚ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
 
1.Przedmiotem zam█wienia jest sukcesywna dostawa odczynnik█w i zu?ywalnego sprz?tu laboratoryjnego dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Medycznego w Lublinie s?u??cych realizacji dzia?alno?ci naukowo-badawczej. Zakres zam█wienia obejmuje 10 zada (ofert cz??ciowych).
   2.  Szczeg█?owy opis przedmiotu zam█wienia zawarty jest we wzorze Formularza cenowego/Opisu przedmiotu zam█wienia, stanowi?cym Za??cznik nr 1a do Formularza oferty.
   3.  Niniejsze post?powanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy Pzp o warto?ci szacunkowej powy?ej kwot okre?lonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp.
   4.  W niniejszym post?powaniu Zamawiaj?cy zastosuje tzw. procedur odwr█con?, tj. procedur okre?lon w art. 24aa ustawy Pzp
II.1.6) Information sur les lots Ce march╚ est divis╚ en lots: oui
II.1.7) Valeur totale du march╚ (hors TVA) Valeur hors TVA: 1 108 118.59 PLN
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Zadanie nr 1 - Odczynniki i sprz?t laboratoryjny wed?ug katalogu: Roche lub r█wnowa?ne
Lot n : 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33192500 ...prouvettes 33696500 R╚actifs de laboratoire 38437000 Pipettes de laboratoire et accessoires 38437110 Embouts de pipettes
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL814 Lubelski Lieu principal d'ex╚cution:
Lublin
II.2.4) Description des prestations:

   1. Szczeg█?owy opis przedmiotu zam█wienia zawarty jest we wzorze Formularza cenowego/Opisu przedmiotu zam█wienia, stanowi?cym Za??cznik nr 1a do Formularza oferty.
   2. Wymagania dotycz?ce przedmiotu zam█wienia
:

   2. 1.Zamawiaj?cy wymaga zaoferowania produkt█w o tych samych lub nie gorszych parametrach i standardach jako?ciowych jak wskazane w Za??czniku nr 1a do Formularza oferty.
   2. 2.Zamawiaj?cy wymaga zaoferowania produkt█w pe?nowarto?ciowych, nieb?d?cych pr█bkami, nie b?d?cych uprzednio przedmiotem wystaw i prezentacji, kt█re pochodz z bie??cej produkcji, posiadaj?cych wymagane prawem atesty i certyfikaty dopuszczaj?ce do obrotu na terenie Unii Europejskiej, nieobci??onych prawami os█b lub podmiot█w trzecich.
   2. 3.Gwarancja na przedmiot zam█wienia musi by zgodna z gwarancj producenta.
   2. 4.Produkty obj?te zam█wieniem w dniu dostawy winny mie nie mniej ni 75 % okresu przydatno?ci okre?lonego przez producenta, o ile dotyczy.
   2. 5.Zamawiaj?cy dopuszcza mniejsze opakowania, jednak?e pod warunkiem przeliczenia w taki spos█b, aby zosta?a zaoferowana zamawiana ilo? przez Zamawiaj?cego i okre?lona w Za??czniku nr 1a do Formularza oferty.
   3. Ilekro w opisie przedmiotu zam█wienia zawartym w SIWZ wskazane zosta?y normy, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie Zamawiaj?cy dopuszcza rozwi?zania r█wnowa?ne.
   3. 1.U?yte symbole i nazwy maj na celu okre?lenie klasy i jako?ci produktu b?d?cego przedmiotem zam█wienia oraz s?u? ustaleniu standardu produktu, nie wskazuj natomiast na konkretny wyr█b lub konkretnego producenta.
   3. 2.Zamawiaj?cy, poprzez u?ycie nazw w?asnych, jak i numer█w katalogowych poszczeg█lnych producent█w/dystrybutor█w, okre?la jako??, standard, w?a?ciwo?ci fizykochemiczne, w?a?ciwo?ci eksploatacyjne i u?ytkowe, parametry techniczne jakie powinien spe?nia zaoferowany produkt r█wnowa?ny.
   3. 3.Pod u?ytym poj?ciem Đr█wnowa?neţ rozumie si?:
   3. 3.1.w przypadku odczynnik█w: produkty o sk?adzie chemicznym i cechach u?ytkowych oraz jako?ciowych identycznych lub nie gorszych jak te wskazane w Za??czniku nr 1a do Formularza oferty.
   3. 3.2.w przypadku sprz?tu laboratoryjnego: produkty o parametrach technicznych (np.: skalowanie, pojemno?ci, wymiary i zakresy itp.) u?ytkowych, jako?ciowych wykonane z materia?█w identycznych lub nie gorszych jak wskazane w Za??czniku nr 1a do Formularza oferty.
   3. 4.W celu zapewnienia jako?ci bada laboratoryjnych prowadzonych w ramach dzia?alno?ci naukowo-badawczej, rzetelno?ci tych?e bada i ich wiarygodno?ci oraz ze wzgl?du na unikalno??, niepowtarzalno??, ?ci?le okre?lon metodyk prowadzonych bada?, Wykonawca oferuj?cy produkty r█wnowa?ne w stosunku do produkt█w opisanych w Za??czniku nr 1a do Formularza oferty - ĐFormularz cenowy/Opis przedmiotu zam█wieniaţ, zobowi?zany jest:
   3. 4.1.wykaza?, ?e oferowane przez niego produkty (ka?dy z osobna) spe?niaj wymagania opisane przez Zamawiaj?cego, w szczeg█lno?ci s identyczne lub nie gorsze jak produkty wskazane w Za??czniku nr 1a do Formularza oferty.
   3. 4.2.wykaza?, ?e oferowane przez niego produkty (ka?dy z osobna) spe?niaj wymagania pozwalaj?ce na kontynuacj bada?, bez konieczno?ci wykonania dodatkowych czynno?ci (procedur), w tym np. kalibracji urz?dze?, nabycia dodatkowych odczynnik█w i/lub innych materia?█w zu?ywalnych;
   3. 4.3.przyj? na siebie odpowiedzialno? za uszkodzenie urz?dze powsta?e w wyniku u?ywania zaoferowanych i dostarczonych produkt█w r█wnowa?nych, na podstawie opinii wydanej przez autoryzowany serwis producenta urz?dzenia/aparatury.
   3. 5.Wykonawca, kt█ry powo?uje si na rozwi?zania r█wnowa?ne w stosunku do produkt█w opisywanych przez Zamawiaj?cego, jest obowi?zany wykaza w ofercie, w spos█b nie budz?cy w?tpliwo?ci, ?e oferowane przez niego produkty spe?niaj wymagania okre?lone przez Zamawiaj?cego (zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp).
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦re de qualit╚ - Nom: Termin realizacji reklamacji / Pond╚ration: 40 Prix - Pond╚ration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires Wadium: 1 700,00 z s?ownie: tysi?c siedemset z?otych 00/100 PLN
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Zadanie nr 2 - Sprz?t laboratoryjny wg katalogu Diag -Med lub r█wnowa?ne
Lot n : 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33192500 ...prouvettes 38437000 Pipettes de laboratoire et accessoires 38437110 Embouts de pipettes
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL814 Lubelski Lieu principal d'ex╚cution:
Lublin
II.2.4) Description des prestations:

   1. Szczeg█?owy opis przedmiotu zam█wienia zawarty jest we wzorze Formularza cenowego/Opisu przedmiotu zam█wienia, stanowi?cym Za??cznik nr 1a do Formularza oferty.
   2. Wymagania dotycz?ce przedmiotu zam█wienia
:

   2. 1.Zamawiaj?cy wymaga zaoferowania produkt█w o tych samych lub nie gorszych parametrach i standardach jako?ciowych jak wskazane w Za??czniku nr 1a do Formularza oferty.
   2. 2.Zamawiaj?cy wymaga zaoferowania produkt█w pe?nowarto?ciowych, nieb?d?cych pr█bkami, nie b?d?cych uprzednio przedmiotem wystaw i prezentacji, kt█re pochodz z bie??cej produkcji, posiadaj?cych wymagane prawem atesty i certyfikaty dopuszczaj?ce do obrotu na terenie Unii Europejskiej, nieobci??onych prawami os█b lub podmiot█w trzecich.
   2. 3.Gwarancja na przedmiot zam█wienia musi by zgodna z gwarancj producenta.
   2. 4.Produkty obj?te zam█wieniem w dniu dostawy winny mie nie mniej ni 75 % okresu przydatno?ci okre?lonego przez producenta, o ile dotyczy.
   2. 5.Zamawiaj?cy dopuszcza mniejsze opakowania, jednak?e pod warunkiem przeliczenia w taki spos█b, aby zosta?a zaoferowana zamawiana ilo? przez Zamawiaj?cego i okre?lona w Za??czniku nr 1a do Formularza oferty.
   3. Ilekro w opisie przedmiotu zam█wienia zawartym w SIWZ wskazane zosta?y normy, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie Zamawiaj?cy dopuszcza rozwi?zania r█wnowa?ne.
   3. 1.U?yte symbole i nazwy maj na celu okre?lenie klasy i jako?ci produktu b?d?cego przedmiotem zam█wienia oraz s?u? ustaleniu standardu produktu, nie wskazuj natomiast na konkretny wyr█b lub konkretnego producenta.
   3. 2.Zamawiaj?cy, poprzez u?ycie nazw w?asnych, jak i numer█w katalogowych poszczeg█lnych producent█w/dystrybutor█w, okre?la jako??, standard, w?a?ciwo?ci fizykochemiczne, w?a?ciwo?ci eksploatacyjne i u?ytkowe, parametry techniczne jakie powinien spe?nia zaoferowany produkt r█wnowa?ny.
   3. 3.Pod u?ytym poj?ciem Đr█wnowa?neţ rozumie si?:
   3. 3.1.w przypadku odczynnik█w: produkty o sk?adzie chemicznym i cechach u?ytkowych oraz jako?ciowych identycznych lub nie gorszych jak te wskazane w Za??czniku nr 1a do Formularza oferty.
   3. 3.2.w przypadku sprz?tu laboratoryjnego: produkty o parametrach technicznych (np.: skalowanie, pojemno?ci, wymiary i zakresy itp.) u?ytkowych, jako?ciowych wykonane z materia?█w identycznych lub nie gorszych jak wskazane w Za??czniku nr 1a do Formularza oferty.
   3. 4.W celu zapewnienia jako?ci bada laboratoryjnych prowadzonych w ramach dzia?alno?ci naukowo-badawczej, rzetelno?ci tych?e bada i ich wiarygodno?ci oraz ze wzgl?du na unikalno??, niepowtarzalno??, ?ci?le okre?lon metodyk prowadzonych bada?, Wykonawca oferuj?cy produkty r█wnowa?ne w stosunku do produkt█w opisanych w Za??czniku nr 1a do Formularza oferty - ĐFormularz cenowy/Opis przedmiotu zam█wieniaţ, zobowi?zany jest:
   3. 4.1.wykaza?, ?e oferowane przez niego produkty (ka?dy z osobna) spe?niaj wymagania opisane przez Zamawiaj?cego, w szczeg█lno?ci s identyczne lub nie gorsze jak produkty wskazane w Za??czniku nr 1a do Formularza oferty.
   3. 4.2.wykaza?, ?e oferowane przez niego produkty (ka?dy z osobna) spe?niaj wymagania pozwalaj?ce na kontynuacj bada?, bez konieczno?ci wykonania dodatkowych czynno?ci (procedur), w tym np. kalibracji urz?dze?, nabycia dodatkowych odczynnik█w i/lub innych materia?█w zu?ywalnych;
   3. 4.3.przyj? na siebie odpowiedzialno? za uszkodzenie urz?dze powsta?e w wyniku u?ywania zaoferowanych i dostarczonych produkt█w r█wnowa?nych, na podstawie opinii wydanej przez autoryzowany serwis producenta urz?dzenia/aparatury.
   3. 5.Wykonawca, kt█ry powo?uje si na rozwi?zania r█wnowa?ne w stosunku do produkt█w opisywanych przez Zamawiaj?cego, jest obowi?zany wykaza w ofercie, w spos█b nie budz?cy w?tpliwo?ci, ?e oferowane przez niego produkty spe?niaj wymagania okre?lone przez Zamawiaj?cego (zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp).
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦re de qualit╚ - Nom: Termin realizacji reklamacji / Pond╚ration: 40 Prix - Pond╚ration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires Wadium: 1 700,00 z s?ownie: tysi?c siedemset z?otych 00/100 PLN
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Zadanie nr 3 - Sprz?t laboratoryjny wed?ug katalogu Sarstedt lub r█wnowa?ne
Lot n : 3
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33192500 ...prouvettes 38437000 Pipettes de laboratoire et accessoires 38437110 Embouts de pipettes
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL814 Lubelski Lieu principal d'ex╚cution:
Lublin
II.2.4) Description des prestations:

   1. Szczeg█?owy opis przedmiotu zam█wienia zawarty jest we wzorze Formularza cenowego/Opisu przedmiotu zam█wienia, stanowi?cym Za??cznik nr 1a do Formularza oferty.
   2. Wymagania dotycz?ce przedmiotu zam█wienia
:

   2. 1.Zamawiaj?cy wymaga zaoferowania produkt█w o tych samych lub nie gorszych parametrach i standardach jako?ciowych jak wskazane w Za??czniku nr 1a do Formularza oferty.
   2. 2.Zamawiaj?cy wymaga zaoferowania produkt█w pe?nowarto?ciowych, nieb?d?cych pr█bkami, nie b?d?cych uprzednio przedmiotem wystaw i prezentacji, kt█re pochodz z bie??cej produkcji, posiadaj?cych wymagane prawem atesty i certyfikaty dopuszczaj?ce do obrotu na terenie Unii Europejskiej, nieobci??onych prawami os█b lub podmiot█w trzecich.
   2. 3.Gwarancja na przedmiot zam█wienia musi by zgodna z gwarancj producenta.
   2. 4.Produkty obj?te zam█wieniem w dniu dostawy winny mie nie mniej ni 75 % okresu przydatno?ci okre?lonego przez producenta, o ile dotyczy.
   2. 5.Zamawiaj?cy dopuszcza mniejsze opakowania, jednak?e pod warunkiem przeliczenia w taki spos█b, aby zosta?a zaoferowana zamawiana ilo? przez Zamawiaj?cego i okre?lona w Za??czniku nr 1a do Formularza oferty.
   3. Ilekro w opisie przedmiotu zam█wienia zawartym w SIWZ wskazane zosta?y normy, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie Zamawiaj?cy dopuszcza rozwi?zania r█wnowa?ne.
   3. 1.U?yte symbole i nazwy maj na celu okre?lenie klasy i jako?ci produktu b?d?cego przedmiotem zam█wienia oraz s?u? ustaleniu standardu produktu, nie wskazuj natomiast na konkretny wyr█b lub konkretnego producenta.
   3. 2.Zamawiaj?cy, poprzez u?ycie nazw w?asnych, jak i numer█w katalogowych poszczeg█lnych producent█w/dystrybutor█w, okre?la jako??, standard, w?a?ciwo?ci fizykochemiczne, w?a?ciwo?ci eksploatacyjne i u?ytkowe, parametry techniczne jakie powinien spe?nia zaoferowany produkt r█wnowa?ny.
   3. 3.Pod u?ytym poj?ciem Đr█wnowa?neţ rozumie si?:
   3. 3.1.w przypadku odczynnik█w: produkty o sk?adzie chemicznym i cechach u?ytkowych oraz jako?ciowych identycznych lub nie gorszych jak te wskazane w Za??czniku nr 1a do Formularza oferty.
   3. 3.2.w przypadku sprz?tu laboratoryjnego: produkty o parametrach technicznych (np.: skalowanie, pojemno?ci, wymiary i zakresy itp.) u?ytkowych, jako?ciowych wykonane z materia?█w identycznych lub nie gorszych jak wskazane w Za??czniku nr 1a do Formularza oferty.
   3. 4.W celu zapewnienia jako?ci bada laboratoryjnych prowadzonych w ramach dzia?alno?ci naukowo-badawczej, rzetelno?ci tych?e bada i ich wiarygodno?ci oraz ze wzgl?du na unikalno??, niepowtarzalno??, ?ci?le okre?lon metodyk prowadzonych bada?, Wykonawca oferuj?cy produkty r█wnowa?ne w stosunku do produkt█w opisanych w Za??czniku nr 1a do Formularza oferty - ĐFormularz cenowy/Opis przedmiotu zam█wieniaţ, zobowi?zany jest:
   3. 4.1.wykaza?, ?e oferowane przez niego produkty (ka?dy z osobna) spe?niaj wymagania opisane przez Zamawiaj?cego, w szczeg█lno?ci s identyczne lub nie gorsze jak produkty wskazane w Za??czniku nr 1a do Formularza oferty.
   3. 4.2.wykaza?, ?e oferowane przez niego produkty (ka?dy z osobna) spe?niaj wymagania pozwalaj?ce na kontynuacj bada?, bez konieczno?ci wykonania dodatkowych czynno?ci (procedur), w tym np. kalibracji urz?dze?, nabycia dodatkowych odczynnik█w i/lub innych materia?█w zu?ywalnych;
   3. 4.3.przyj? na siebie odpowiedzialno? za uszkodzenie urz?dze powsta?e w wyniku u?ywania zaoferowanych i dostarczonych produkt█w r█wnowa?nych, na podstawie opinii wydanej przez autoryzowany serwis producenta urz?dzenia/aparatury.
   3. 5.Wykonawca, kt█ry powo?uje si na rozwi?zania r█wnowa?ne w stosunku do produkt█w opisywanych przez Zamawiaj?cego, jest obowi?zany wykaza w ofercie, w spos█b nie budz?cy w?tpliwo?ci, ?e oferowane przez niego produkty spe?niaj wymagania okre?lone przez Zamawiaj?cego (zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp).
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦re de qualit╚ - Nom: Termin realizacji reklamacji / Pond╚ration: 40 Prix - Pond╚ration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires Wadium: 1 100,00 z s?ownie: tysi?c sto z?otych 00/100 PLN
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Zadanie nr 4 - Odczynniki wed?ug katalogu: Qiagen lub r█wnowa?ne
Lot n : 4
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33696500 R╚actifs de laboratoire
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL814 Lubelski Lieu principal d'ex╚cution:
Lublin
II.2.4) Description des prestations:

   1. Szczeg█?owy opis przedmiotu zam█wienia zawarty jest we wzorze Formularza cenowego/Opisu przedmiotu zam█wienia, stanowi?cym Za??cznik nr 1a do Formularza oferty.
   2. Wymagania dotycz?ce przedmiotu zam█wienia
:

   2. 1.Zamawiaj?cy wymaga zaoferowania produkt█w o tych samych lub nie gorszych parametrach i standardach jako?ciowych jak wskazane w Za??czniku nr 1a do Formularza oferty.
   2. 2.Zamawiaj?cy wymaga zaoferowania produkt█w pe?nowarto?ciowych, nieb?d?cych pr█bkami, nie b?d?cych uprzednio przedmiotem wystaw i prezentacji, kt█re pochodz z bie??cej produkcji, posiadaj?cych wymagane prawem atesty i certyfikaty dopuszczaj?ce do obrotu na terenie Unii Europejskiej, nieobci??onych prawami os█b lub podmiot█w trzecich.
   2. 3.Gwarancja na przedmiot zam█wienia musi by zgodna z gwarancj producenta.
   2. 4.Produkty obj?te zam█wieniem w dniu dostawy winny mie nie mniej ni 75 % okresu przydatno?ci okre?lonego przez producenta, o ile dotyczy.
   2. 5.Zamawiaj?cy dopuszcza mniejsze opakowania, jednak?e pod warunkiem przeliczenia w taki spos█b, aby zosta?a zaoferowana zamawiana ilo? przez Zamawiaj?cego i okre?lona w Za??czniku nr 1a do Formularza oferty.
   3. Ilekro w opisie przedmiotu zam█wienia zawartym w SIWZ wskazane zosta?y normy, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie Zamawiaj?cy dopuszcza rozwi?zania r█wnowa?ne.
   3. 1.U?yte symbole i nazwy maj na celu okre?lenie klasy i jako?ci produktu b?d?cego przedmiotem zam█wienia oraz s?u? ustaleniu standardu produktu, nie wskazuj natomiast na konkretny wyr█b lub konkretnego producenta.
   3. 2.Zamawiaj?cy, poprzez u?ycie nazw w?asnych, jak i numer█w katalogowych poszczeg█lnych producent█w/dystrybutor█w, okre?la jako??, standard, w?a?ciwo?ci fizykochemiczne, w?a?ciwo?ci eksploatacyjne i u?ytkowe, parametry techniczne jakie powinien spe?nia zaoferowany produkt r█wnowa?ny.
   3. 3.Pod u?ytym poj?ciem Đr█wnowa?neţ rozumie si?:
   3. 3.1.w przypadku odczynnik█w: produkty o sk?adzie chemicznym i cechach u?ytkowych oraz jako?ciowych identycznych lub nie gorszych jak te wskazane w Za??czniku nr 1a do Formularza oferty.
   3. 3.2.w przypadku sprz?tu laboratoryjnego: produkty o parametrach technicznych (np.: skalowanie, pojemno?ci, wymiary i zakresy itp.) u?ytkowych, jako?ciowych wykonane z materia?█w identycznych lub nie gorszych jak wskazane w Za??czniku nr 1a do Formularza oferty.
   3. 4.W celu zapewnienia jako?ci bada laboratoryjnych prowadzonych w ramach dzia?alno?ci naukowo-badawczej, rzetelno?ci tych?e bada i ich wiarygodno?ci oraz ze wzgl?du na unikalno??, niepowtarzalno??, ?ci?le okre?lon metodyk prowadzonych bada?, Wykonawca oferuj?cy produkty r█wnowa?ne w stosunku do produkt█w opisanych w Za??czniku nr 1a do Formularza oferty - ĐFormularz cenowy/Opis przedmiotu zam█wieniaţ, zobowi?zany jest:
   3. 4.1.wykaza?, ?e oferowane przez niego produkty (ka?dy z osobna) spe?niaj wymagania opisane przez Zamawiaj?cego, w szczeg█lno?ci s identyczne lub nie gorsze jak produkty wskazane w Za??czniku nr 1a do Formularza oferty.
   3. 4.2.wykaza?, ?e oferowane przez niego produkty (ka?dy z osobna) spe?niaj wymagania pozwalaj?ce na kontynuacj bada?, bez konieczno?ci wykonania dodatkowych czynno?ci (procedur), w tym np. kalibracji urz?dze?, nabycia dodatkowych odczynnik█w i/lub innych materia?█w zu?ywalnych;
   3. 4.3.przyj? na siebie odpowiedzialno? za uszkodzenie urz?dze powsta?e w wyniku u?ywania zaoferowanych i dostarczonych produkt█w r█wnowa?nych, na podstawie opinii wydanej przez autoryzowany serwis producenta urz?dzenia/aparatury.
   3. 5.Wykonawca, kt█ry powo?uje si na rozwi?zania r█wnowa?ne w stosunku do produkt█w opisywanych przez Zamawiaj?cego, jest obowi?zany wykaza w ofercie, w spos█b nie budz?cy w?tpliwo?ci, ?e oferowane przez niego produkty spe?niaj wymagania okre?lone przez Zamawiaj?cego (zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp).
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦re de qualit╚ - Nom: Termin realizacji reklamacji / Pond╚ration: 40 Prix - Pond╚ration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires Wadium: 4 000,00 z s?ownie: cztery tysi?ce z?otych 00/100 PLN
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Zadanie nr 5 - Odczynniki wed?ug katalogu: Pan-Biotech lub r█wnowa?ne
Lot n : 5
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33696500 R╚actifs de laboratoire
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL814 Lubelski Lieu principal d'ex╚cution:
Lublin
II.2.4) Description des prestations:

   1. Szczeg█?owy opis przedmiotu zam█wienia zawarty jest we wzorze Formularza cenowego/Opisu przedmiotu zam█wienia, stanowi?cym Za??cznik nr 1a do Formularza oferty.
   2. Wymagania dotycz?ce przedmiotu zam█wienia
:

   2. 1.Zamawiaj?cy wymaga zaoferowania produkt█w o tych samych lub nie gorszych parametrach i standardach jako?ciowych jak wskazane w Za??czniku nr 1a do Formularza oferty.
   2. 2.Zamawiaj?cy wymaga zaoferowania produkt█w pe?nowarto?ciowych, nieb?d?cych pr█bkami, nie b?d?cych uprzednio przedmiotem wystaw i prezentacji, kt█re pochodz z bie??cej produkcji, posiadaj?cych wymagane prawem atesty i certyfikaty dopuszczaj?ce do obrotu na terenie Unii Europejskiej, nieobci??onych prawami os█b lub podmiot█w trzecich.
   2. 3.Gwarancja na przedmiot zam█wienia musi by zgodna z gwarancj producenta.
   2. 4.Produkty obj?te zam█wieniem w dniu dostawy winny mie nie mniej ni 75 % okresu przydatno?ci okre?lonego przez producenta, o ile dotyczy.
   2. 5.Zamawiaj?cy dopuszcza mniejsze opakowania, jednak?e pod warunkiem przeliczenia w taki spos█b, aby zosta?a zaoferowana zamawiana ilo? przez Zamawiaj?cego i okre?lona w Za??czniku nr 1a do Formularza oferty.
   3. Ilekro w opisie przedmiotu zam█wienia zawartym w SIWZ wskazane zosta?y normy, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie Zamawiaj?cy dopuszcza rozwi?zania r█wnowa?ne.
   3. 1.U?yte symbole i nazwy maj na celu okre?lenie klasy i jako?ci produktu b?d?cego przedmiotem zam█wienia oraz s?u? ustaleniu standardu produktu, nie wskazuj natomiast na konkretny wyr█b lub konkretnego producenta.
   3. 2.Zamawiaj?cy, poprzez u?ycie nazw w?asnych, jak i numer█w katalogowych poszczeg█lnych producent█w/dystrybutor█w, okre?la jako??, standard, w?a?ciwo?ci fizykochemiczne, w?a?ciwo?ci eksploatacyjne i u?ytkowe, parametry techniczne jakie powinien spe?nia zaoferowany produkt r█wnowa?ny.
   3. 3.Pod u?ytym poj?ciem Đr█wnowa?neţ rozumie si?:
   3. 3.1.w przypadku odczynnik█w: produkty o sk?adzie chemicznym i cechach u?ytkowych oraz jako?ciowych identycznych lub nie gorszych jak te wskazane w Za??czniku nr 1a do Formularza oferty.
   3. 3.2.w przypadku sprz?tu laboratoryjnego: produkty o parametrach technicznych (np.: skalowanie, pojemno?ci, wymiary i zakresy itp.) u?ytkowych, jako?ciowych wykonane z materia?█w identycznych lub nie gorszych jak wskazane w Za??czniku nr 1a do Formularza oferty.
   3. 4.W celu zapewnienia jako?ci bada laboratoryjnych prowadzonych w ramach dzia?alno?ci naukowo-badawczej, rzetelno?ci tych?e bada i ich wiarygodno?ci oraz ze wzgl?du na unikalno??, niepowtarzalno??, ?ci?le okre?lon metodyk prowadzonych bada?, Wykonawca oferuj?cy produkty r█wnowa?ne w stosunku do produkt█w opisanych w Za??czniku nr 1a do Formularza oferty - ĐFormularz cenowy/Opis przedmiotu zam█wieniaţ, zobowi?zany jest:
   3. 4.1.wykaza?, ?e oferowane przez niego produkty (ka?dy z osobna) spe?niaj wymagania opisane przez Zamawiaj?cego, w szczeg█lno?ci s identyczne lub nie gorsze jak produkty wskazane w Za??czniku nr 1a do Formularza oferty.
   3. 4.2.wykaza?, ?e oferowane przez niego produkty (ka?dy z osobna) spe?niaj wymagania pozwalaj?ce na kontynuacj bada?, bez konieczno?ci wykonania dodatkowych czynno?ci (procedur), w tym np. kalibracji urz?dze?, nabycia dodatkowych odczynnik█w i/lub innych materia?█w zu?ywalnych;
   3. 4.3.przyj? na siebie odpowiedzialno? za uszkodzenie urz?dze powsta?e w wyniku u?ywania zaoferowanych i dostarczonych produkt█w r█wnowa?nych, na podstawie opinii wydanej przez autoryzowany serwis producenta urz?dzenia/aparatury.
   3. 5.Wykonawca, kt█ry powo?uje si na rozwi?zania r█wnowa?ne w stosunku do produkt█w opisywanych przez Zamawiaj?cego, jest obowi?zany wykaza w ofercie, w spos█b nie budz?cy w?tpliwo?ci, ?e oferowane przez niego produkty spe?niaj wymagania okre?lone przez Zamawiaj?cego (zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp).
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦re de qualit╚ - Nom: Termin realizacji reklamacji / Pond╚ration: 40 Prix - Pond╚ration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires Wadium: 500,00 z s?ownie: pi??set z?otych 00/100 PLN
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Zadanie nr 6 - Odczynniki wed?ug katalogu: BioVendor lub r█wnowa?ne
Lot n : 6
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33696500 R╚actifs de laboratoire
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL814 Lubelski Lieu principal d'ex╚cution:
Lublin
II.2.4) Description des prestations:

   1. Szczeg█?owy opis przedmiotu zam█wienia zawarty jest we wzorze Formularza cenowego/Opisu przedmiotu zam█wienia, stanowi?cym Za??cznik nr 1a do Formularza oferty.
   2. Wymagania dotycz?ce przedmiotu zam█wienia
:

   2. 1.Zamawiaj?cy wymaga zaoferowania produkt█w o tych samych lub nie gorszych parametrach i standardach jako?ciowych jak wskazane w Za??czniku nr 1a do Formularza oferty.
   2. 2.Zamawiaj?cy wymaga zaoferowania produkt█w pe?nowarto?ciowych, nieb?d?cych pr█bkami, nie b?d?cych uprzednio przedmiotem wystaw i prezentacji, kt█re pochodz z bie??cej produkcji, posiadaj?cych wymagane prawem atesty i certyfikaty dopuszczaj?ce do obrotu na terenie Unii Europejskiej, nieobci??onych prawami os█b lub podmiot█w trzecich.
   2. 3.Gwarancja na przedmiot zam█wienia musi by zgodna z gwarancj producenta.
   2. 4.Produkty obj?te zam█wieniem w dniu dostawy winny mie nie mniej ni 75 % okresu przydatno?ci okre?lonego przez producenta, o ile dotyczy.
   2. 5.Zamawiaj?cy dopuszcza mniejsze opakowania, jednak?e pod warunkiem przeliczenia w taki spos█b, aby zosta?a zaoferowana zamawiana ilo? przez Zamawiaj?cego i okre?lona w Za??czniku nr 1a do Formularza oferty.
   3. Ilekro w opisie przedmiotu zam█wienia zawartym w SIWZ wskazane zosta?y normy, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie Zamawiaj?cy dopuszcza rozwi?zania r█wnowa?ne.
   3. 1.U?yte symbole i nazwy maj na celu okre?lenie klasy i jako?ci produktu b?d?cego przedmiotem zam█wienia oraz s?u? ustaleniu standardu produktu, nie wskazuj natomiast na konkretny wyr█b lub konkretnego producenta.
   3. 2.Zamawiaj?cy, poprzez u?ycie nazw w?asnych, jak i numer█w katalogowych poszczeg█lnych producent█w/dystrybutor█w, okre?la jako??, standard, w?a?ciwo?ci fizykochemiczne, w?a?ciwo?ci eksploatacyjne i u?ytkowe, parametry techniczne jakie powinien spe?nia zaoferowany produkt r█wnowa?ny.
   3. 3.Pod u?ytym poj?ciem Đr█wnowa?neţ rozumie si?:
   3. 3.1.w przypadku odczynnik█w: produkty o sk?adzie chemicznym i cechach u?ytkowych oraz jako?ciowych identycznych lub nie gorszych jak te wskazane w Za??czniku nr 1a do Formularza oferty.
   3. 3.2.w przypadku sprz?tu laboratoryjnego: produkty o parametrach technicznych (np.: skalowanie, pojemno?ci, wymiary i zakresy itp.) u?ytkowych, jako?ciowych wykonane z materia?█w identycznych lub nie gorszych jak wskazane w Za??czniku nr 1a do Formularza oferty.
   3. 4.W celu zapewnienia jako?ci bada laboratoryjnych prowadzonych w ramach dzia?alno?ci naukowo-badawczej, rzetelno?ci tych?e bada i ich wiarygodno?ci oraz ze wzgl?du na unikalno??, niepowtarzalno??, ?ci?le okre?lon metodyk prowadzonych bada?, Wykonawca oferuj?cy produkty r█wnowa?ne w stosunku do produkt█w opisanych w Za??czniku nr 1a do Formularza oferty - ĐFormularz cenowy/Opis przedmiotu zam█wieniaţ, zobowi?zany jest:
   3. 4.1.wykaza?, ?e oferowane przez niego produkty (ka?dy z osobna) spe?niaj wymagania opisane przez Zamawiaj?cego, w szczeg█lno?ci s identyczne lub nie gorsze jak produkty wskazane w Za??czniku nr 1a do Formularza oferty.
   3. 4.2.wykaza?, ?e oferowane przez niego produkty (ka?dy z osobna) spe?niaj wymagania pozwalaj?ce na kontynuacj bada?, bez konieczno?ci wykonania dodatkowych czynno?ci (procedur), w tym np. kalibracji urz?dze?, nabycia dodatkowych odczynnik█w i/lub innych materia?█w zu?ywalnych;
   3. 4.3.przyj? na siebie odpowiedzialno? za uszkodzenie urz?dze powsta?e w wyniku u?ywania zaoferowanych i dostarczonych produkt█w r█wnowa?nych, na podstawie opinii wydanej przez autoryzowany serwis producenta urz?dzenia/aparatury.
   3. 5.Wykonawca, kt█ry powo?uje si na rozwi?zania r█wnowa?ne w stosunku do produkt█w opisywanych przez Zamawiaj?cego, jest obowi?zany wykaza w ofercie, w spos█b nie budz?cy w?tpliwo?ci, ?e oferowane przez niego produkty spe?niaj wymagania okre?lone przez Zamawiaj?cego (zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp).
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦re de qualit╚ - Nom: Termin realizacji reklamacji / Pond╚ration: 40 Prix - Pond╚ration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires Wadium: 3 300,00 z s?ownie: trzy tysi?ce trzysta z?otych i 00/100 PLN
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Zadanie nr 7 - Odczynniki wed?ug katalogu: Cloud-Clone Corp. lub r█wnowa?ne
Lot n : 7
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33696500 R╚actifs de laboratoire
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL814 Lubelski Lieu principal d'ex╚cution:
Lublin
II.2.4) Description des prestations:

   1. Szczeg█?owy opis przedmiotu zam█wienia zawarty jest we wzorze Formularza cenowego/Opisu przedmiotu zam█wienia, stanowi?cym Za??cznik nr 1a do Formularza oferty.
   2. Wymagania dotycz?ce przedmiotu zam█wienia
:

   2. 1.Zamawiaj?cy wymaga zaoferowania produkt█w o tych samych lub nie gorszych parametrach i standardach jako?ciowych jak wskazane w Za??czniku nr 1a do Formularza oferty.
   2. 2.Zamawiaj?cy wymaga zaoferowania produkt█w pe?nowarto?ciowych, nieb?d?cych pr█bkami, nie b?d?cych uprzednio przedmiotem wystaw i prezentacji, kt█re pochodz z bie??cej produkcji, posiadaj?cych wymagane prawem atesty i certyfikaty dopuszczaj?ce do obrotu na terenie Unii Europejskiej, nieobci??onych prawami os█b lub podmiot█w trzecich.
   2. 3.Gwarancja na przedmiot zam█wienia musi by zgodna z gwarancj producenta.
   2. 4.Produkty obj?te zam█wieniem w dniu dostawy winny mie nie mniej ni 75 % okresu przydatno?ci okre?lonego przez producenta, o ile dotyczy.
   2. 5.Zamawiaj?cy dopuszcza mniejsze opakowania, jednak?e pod warunkiem przeliczenia w taki spos█b, aby zosta?a zaoferowana zamawiana ilo? przez Zamawiaj?cego i okre?lona w Za??czniku nr 1a do Formularza oferty.
   3. Ilekro w opisie przedmiotu zam█wienia zawartym w SIWZ wskazane zosta?y normy, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie Zamawiaj?cy dopuszcza rozwi?zania r█wnowa?ne.
   3. 1.U?yte symbole i nazwy maj na celu okre?lenie klasy i jako?ci produktu b?d?cego przedmiotem zam█wienia oraz s?u? ustaleniu standardu produktu, nie wskazuj natomiast na konkretny wyr█b lub konkretnego producenta.
   3. 2.Zamawiaj?cy, poprzez u?ycie nazw w?asnych, jak i numer█w katalogowych poszczeg█lnych producent█w/dystrybutor█w, okre?la jako??, standard, w?a?ciwo?ci fizykochemiczne, w?a?ciwo?ci eksploatacyjne i u?ytkowe, parametry techniczne jakie powinien spe?nia zaoferowany produkt r█wnowa?ny.
   3. 3.Pod u?ytym poj?ciem Đr█wnowa?neţ rozumie si?:
   3. 3.1.w przypadku odczynnik█w: produkty o sk?adzie chemicznym i cechach u?ytkowych oraz jako?ciowych identycznych lub nie gorszych jak te wskazane w Za??czniku nr 1a do Formularza oferty.
   3. 3.2.w przypadku sprz?tu laboratoryjnego: produkty o parametrach technicznych (np.: skalowanie, pojemno?ci, wymiary i zakresy itp.) u?ytkowych, jako?ciowych wykonane z materia?█w identycznych lub nie gorszych jak wskazane w Za??czniku nr 1a do Formularza oferty.
   3. 4.W celu zapewnienia jako?ci bada laboratoryjnych prowadzonych w ramach dzia?alno?ci naukowo-badawczej, rzetelno?ci tych?e bada i ich wiarygodno?ci oraz ze wzgl?du na unikalno??, niepowtarzalno??, ?ci?le okre?lon metodyk prowadzonych bada?, Wykonawca oferuj?cy produkty r█wnowa?ne w stosunku do produkt█w opisanych w Za??czniku nr 1a do Formularza oferty - ĐFormularz cenowy/Opis przedmiotu zam█wieniaţ, zobowi?zany jest:
   3. 4.1.wykaza?, ?e oferowane przez niego produkty (ka?dy z osobna) spe?niaj wymagania opisane przez Zamawiaj?cego, w szczeg█lno?ci s identyczne lub nie gorsze jak produkty wskazane w Za??czniku nr 1a do Formularza oferty.
   3. 4.2.wykaza?, ?e oferowane przez niego produkty (ka?dy z osobna) spe?niaj wymagania pozwalaj?ce na kontynuacj bada?, bez konieczno?ci wykonania dodatkowych czynno?ci (procedur), w tym np. kalibracji urz?dze?, nabycia dodatkowych odczynnik█w i/lub innych materia?█w zu?ywalnych;
   3. 4.3.przyj? na siebie odpowiedzialno? za uszkodzenie urz?dze powsta?e w wyniku u?ywania zaoferowanych i dostarczonych produkt█w r█wnowa?nych, na podstawie opinii wydanej przez autoryzowany serwis producenta urz?dzenia/aparatury.
   3. 5.Wykonawca, kt█ry powo?uje si na rozwi?zania r█wnowa?ne w stosunku do produkt█w opisywanych przez Zamawiaj?cego, jest obowi?zany wykaza w ofercie, w spos█b nie budz?cy w?tpliwo?ci, ?e oferowane przez niego produkty spe?niaj wymagania okre?lone przez Zamawiaj?cego (zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp).
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦re de qualit╚ - Nom: Termin realizacji reklamacji / Pond╚ration: 40 Prix - Pond╚ration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires Wadium: 4 200,00 z s?ownie: cztery tysi?ce dwie?cie z?otych i 00/100 PLN
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Zadanie nr 8 - Odczynniki wed?ug katalogu: Tecomedical lub r█wnowa?ne
Lot n : 8
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33696500 R╚actifs de laboratoire
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL814 Lubelski Lieu principal d'ex╚cution:
Lublin
II.2.4) Description des prestations:

   1. Szczeg█?owy opis przedmiotu zam█wienia zawarty jest we wzorze Formularza cenowego/Opisu przedmiotu zam█wienia, stanowi?cym Za??cznik nr 1a do Formularza oferty.
   2. Wymagania dotycz?ce przedmiotu zam█wienia
:

   2. 1.Zamawiaj?cy wymaga zaoferowania produkt█w o tych samych lub nie gorszych parametrach i standardach jako?ciowych jak wskazane w Za??czniku nr 1a do Formularza oferty.
   2. 2.Zamawiaj?cy wymaga zaoferowania produkt█w pe?nowarto?ciowych, nieb?d?cych pr█bkami, nie b?d?cych uprzednio przedmiotem wystaw i prezentacji, kt█re pochodz z bie??cej produkcji, posiadaj?cych wymagane prawem atesty i certyfikaty dopuszczaj?ce do obrotu na terenie Unii Europejskiej, nieobci??onych prawami os█b lub podmiot█w trzecich.
   2. 3.Gwarancja na przedmiot zam█wienia musi by zgodna z gwarancj producenta.
   2. 4.Produkty obj?te zam█wieniem w dniu dostawy winny mie nie mniej ni 75 % okresu przydatno?ci okre?lonego przez producenta, o ile dotyczy.
   2. 5.Zamawiaj?cy dopuszcza mniejsze opakowania, jednak?e pod warunkiem przeliczenia w taki spos█b, aby zosta?a zaoferowana zamawiana ilo? przez Zamawiaj?cego i okre?lona w Za??czniku nr 1a do Formularza oferty.
   3. Ilekro w opisie przedmiotu zam█wienia zawartym w SIWZ wskazane zosta?y normy, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie Zamawiaj?cy dopuszcza rozwi?zania r█wnowa?ne.
   3. 1.U?yte symbole i nazwy maj na celu okre?lenie klasy i jako?ci produktu b?d?cego przedmiotem zam█wienia oraz s?u? ustaleniu standardu produktu, nie wskazuj natomiast na konkretny wyr█b lub konkretnego producenta.
   3. 2.Zamawiaj?cy, poprzez u?ycie nazw w?asnych, jak i numer█w katalogowych poszczeg█lnych producent█w/dystrybutor█w, okre?la jako??, standard, w?a?ciwo?ci fizykochemiczne, w?a?ciwo?ci eksploatacyjne i u?ytkowe, parametry techniczne jakie powinien spe?nia zaoferowany produkt r█wnowa?ny.
   3. 3.Pod u?ytym poj?ciem Đr█wnowa?neţ rozumie si?:
   3. 3.1.w przypadku odczynnik█w: produkty o sk?adzie chemicznym i cechach u?ytkowych oraz jako?ciowych identycznych lub nie gorszych jak te wskazane w Za??czniku nr 1a do Formularza oferty.
   3. 3.2.w przypadku sprz?tu laboratoryjnego: produkty o parametrach technicznych (np.: skalowanie, pojemno?ci, wymiary i zakresy itp.) u?ytkowych, jako?ciowych wykonane z materia?█w identycznych lub nie gorszych jak wskazane w Za??czniku nr 1a do Formularza oferty.
   3. 4.W celu zapewnienia jako?ci bada laboratoryjnych prowadzonych w ramach dzia?alno?ci naukowo-badawczej, rzetelno?ci tych?e bada i ich wiarygodno?ci oraz ze wzgl?du na unikalno??, niepowtarzalno??, ?ci?le okre?lon metodyk prowadzonych bada?, Wykonawca oferuj?cy produkty r█wnowa?ne w stosunku do produkt█w opisanych w Za??czniku nr 1a do Formularza oferty - ĐFormularz cenowy/Opis przedmiotu zam█wieniaţ, zobowi?zany jest:
   3. 4.1.wykaza?, ?e oferowane przez niego produkty (ka?dy z osobna) spe?niaj wymagania opisane przez Zamawiaj?cego, w szczeg█lno?ci s identyczne lub nie gorsze jak produkty wskazane w Za??czniku nr 1a do Formularza oferty.
   3. 4.2.wykaza?, ?e oferowane przez niego produkty (ka?dy z osobna) spe?niaj wymagania pozwalaj?ce na kontynuacj bada?, bez konieczno?ci wykonania dodatkowych czynno?ci (procedur), w tym np. kalibracji urz?dze?, nabycia dodatkowych odczynnik█w i/lub innych materia?█w zu?ywalnych;
   3. 4.3.przyj? na siebie odpowiedzialno? za uszkodzenie urz?dze powsta?e w wyniku u?ywania zaoferowanych i dostarczonych produkt█w r█wnowa?nych, na podstawie opinii wydanej przez autoryzowany serwis producenta urz?dzenia/aparatury.
   3. 5.Wykonawca, kt█ry powo?uje si na rozwi?zania r█wnowa?ne w stosunku do produkt█w opisywanych przez Zamawiaj?cego, jest obowi?zany wykaza w ofercie, w spos█b nie budz?cy w?tpliwo?ci, ?e oferowane przez niego produkty spe?niaj wymagania okre?lone przez Zamawiaj?cego (zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp).
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦re de qualit╚ - Nom: Termin realizacji reklamacji / Pond╚ration: 40 Prix - Pond╚ration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires Wadium: 1 300,00 z s?ownie: tysi?c trzysta z?otych i 00/100 PLN
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Zadanie nr 9 - Odczynniki wed?ug katalogu: Immundiagnostik lub r█wnowa?ne
Lot n : 9
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33696500 R╚actifs de laboratoire
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL814 Lubelski Lieu principal d'ex╚cution:
Lublin
II.2.4) Description des prestations:

   1. Szczeg█?owy opis przedmiotu zam█wienia zawarty jest we wzorze Formularza cenowego/Opisu przedmiotu zam█wienia, stanowi?cym Za??cznik nr 1a do Formularza oferty.
   2. Wymagania dotycz?ce przedmiotu zam█wienia
:

   2. 1.Zamawiaj?cy wymaga zaoferowania produkt█w o tych samych lub nie gorszych parametrach i standardach jako?ciowych jak wskazane w Za??czniku nr 1a do Formularza oferty.
   2. 2.Zamawiaj?cy wymaga zaoferowania produkt█w pe?nowarto?ciowych, nieb?d?cych pr█bkami, nie b?d?cych uprzednio przedmiotem wystaw i prezentacji, kt█re pochodz z bie??cej produkcji, posiadaj?cych wymagane prawem atesty i certyfikaty dopuszczaj?ce do obrotu na terenie Unii Europejskiej, nieobci??onych prawami os█b lub podmiot█w trzecich.
   2. 3.Gwarancja na przedmiot zam█wienia musi by zgodna z gwarancj producenta.
   2. 4.Produkty obj?te zam█wieniem w dniu dostawy winny mie nie mniej ni 75 % okresu przydatno?ci okre?lonego przez producenta, o ile dotyczy.
   2. 5.Zamawiaj?cy dopuszcza mniejsze opakowania, jednak?e pod warunkiem przeliczenia w taki spos█b, aby zosta?a zaoferowana zamawiana ilo? przez Zamawiaj?cego i okre?lona w Za??czniku nr 1a do Formularza oferty.
   3. Ilekro w opisie przedmiotu zam█wienia zawartym w SIWZ wskazane zosta?y normy, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie Zamawiaj?cy dopuszcza rozwi?zania r█wnowa?ne.
   3. 1.U?yte symbole i nazwy maj na celu okre?lenie klasy i jako?ci produktu b?d?cego przedmiotem zam█wienia oraz s?u? ustaleniu standardu produktu, nie wskazuj natomiast na konkretny wyr█b lub konkretnego producenta.
   3. 2.Zamawiaj?cy, poprzez u?ycie nazw w?asnych, jak i numer█w katalogowych poszczeg█lnych producent█w/dystrybutor█w, okre?la jako??, standard, w?a?ciwo?ci fizykochemiczne, w?a?ciwo?ci eksploatacyjne i u?ytkowe, parametry techniczne jakie powinien spe?nia zaoferowany produkt r█wnowa?ny.
   3. 3.Pod u?ytym poj?ciem Đr█wnowa?neţ rozumie si?:
   3. 3.1.w przypadku odczynnik█w: produkty o sk?adzie chemicznym i cechach u?ytkowych oraz jako?ciowych identycznych lub nie gorszych jak te wskazane w Za??czniku nr 1a do Formularza oferty.
   3. 3.2.w przypadku sprz?tu laboratoryjnego: produkty o parametrach technicznych (np.: skalowanie, pojemno?ci, wymiary i zakresy itp.) u?ytkowych, jako?ciowych wykonane z materia?█w identycznych lub nie gorszych jak wskazane w Za??czniku nr 1a do Formularza oferty.
   3. 4.W celu zapewnienia jako?ci bada laboratoryjnych prowadzonych w ramach dzia?alno?ci naukowo-badawczej, rzetelno?ci tych?e bada i ich wiarygodno?ci oraz ze wzgl?du na unikalno??, niepowtarzalno??, ?ci?le okre?lon metodyk prowadzonych bada?, Wykonawca oferuj?cy produkty r█wnowa?ne w stosunku do produkt█w opisanych w Za??czniku nr 1a do Formularza oferty - ĐFormularz cenowy/Opis przedmiotu zam█wieniaţ, zobowi?zany jest:
   3. 4.1.wykaza?, ?e oferowane przez niego produkty (ka?dy z osobna) spe?niaj wymagania opisane przez Zamawiaj?cego, w szczeg█lno?ci s identyczne lub nie gorsze jak produkty wskazane w Za??czniku nr 1a do Formularza oferty.
   3. 4.2.wykaza?, ?e oferowane przez niego produkty (ka?dy z osobna) spe?niaj wymagania pozwalaj?ce na kontynuacj bada?, bez konieczno?ci wykonania dodatkowych czynno?ci (procedur), w tym np. kalibracji urz?dze?, nabycia dodatkowych odczynnik█w i/lub innych materia?█w zu?ywalnych;
   3. 4.3.przyj? na siebie odpowiedzialno? za uszkodzenie urz?dze powsta?e w wyniku u?ywania zaoferowanych i dostarczonych produkt█w r█wnowa?nych, na podstawie opinii wydanej przez autoryzowany serwis producenta urz?dzenia/aparatury.
   3. 5.Wykonawca, kt█ry powo?uje si na rozwi?zania r█wnowa?ne w stosunku do produkt█w opisywanych przez Zamawiaj?cego, jest obowi?zany wykaza w ofercie, w spos█b nie budz?cy w?tpliwo?ci, ?e oferowane przez niego produkty spe?niaj wymagania okre?lone przez Zamawiaj?cego (zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp).
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦re de qualit╚ - Nom: Termin realizacji reklamacji / Pond╚ration: 40 Prix - Pond╚ration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires Wadium: 2 600,00 z s?ownie: dwa tysi?ce sze??set z?otych i 00/100 PLN
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Zadanie nr 10 - Odczynniki wed?ug katalogu: Diaclone lub r█wnowa?ne
Lot n : 10
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33696500 R╚actifs de laboratoire
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL814 Lubelski Lieu principal d'ex╚cution:
Lublin
II.2.4) Description des prestations:

   1. Szczeg█?owy opis przedmiotu zam█wienia zawarty jest we wzorze Formularza cenowego/Opisu przedmiotu zam█wienia, stanowi?cym Za??cznik nr 1a do Formularza oferty.
   2. Wymagania dotycz?ce przedmiotu zam█wienia
:

   2. 1.Zamawiaj?cy wymaga zaoferowania produkt█w o tych samych lub nie gorszych parametrach i standardach jako?ciowych jak wskazane w Za??czniku nr 1a do Formularza oferty.
   2. 2.Zamawiaj?cy wymaga zaoferowania produkt█w pe?nowarto?ciowych, nieb?d?cych pr█bkami, nie b?d?cych uprzednio przedmiotem wystaw i prezentacji, kt█re pochodz z bie??cej produkcji, posiadaj?cych wymagane prawem atesty i certyfikaty dopuszczaj?ce do obrotu na terenie Unii Europejskiej, nieobci??onych prawami os█b lub podmiot█w trzecich.
   2. 3.Gwarancja na przedmiot zam█wienia musi by zgodna z gwarancj producenta.
   2. 4.Produkty obj?te zam█wieniem w dniu dostawy winny mie nie mniej ni 75 % okresu przydatno?ci okre?lonego przez producenta, o ile dotyczy.
   2. 5.Zamawiaj?cy dopuszcza mniejsze opakowania, jednak?e pod warunkiem przeliczenia w taki spos█b, aby zosta?a zaoferowana zamawiana ilo? przez Zamawiaj?cego i okre?lona w Za??czniku nr 1a do Formularza oferty.
   3. Ilekro w opisie przedmiotu zam█wienia zawartym w SIWZ wskazane zosta?y normy, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie Zamawiaj?cy dopuszcza rozwi?zania r█wnowa?ne.
   3. 1.U?yte symbole i nazwy maj na celu okre?lenie klasy i jako?ci produktu b?d?cego przedmiotem zam█wienia oraz s?u? ustaleniu standardu produktu, nie wskazuj natomiast na konkretny wyr█b lub konkretnego producenta.
   3. 2.Zamawiaj?cy, poprzez u?ycie nazw w?asnych, jak i numer█w katalogowych poszczeg█lnych producent█w/dystrybutor█w, okre?la jako??, standard, w?a?ciwo?ci fizykochemiczne, w?a?ciwo?ci eksploatacyjne i u?ytkowe, parametry techniczne jakie powinien spe?nia zaoferowany produkt r█wnowa?ny.
   3. 3.Pod u?ytym poj?ciem Đr█wnowa?neţ rozumie si?:
   3. 3.1.w przypadku odczynnik█w: produkty o sk?adzie chemicznym i cechach u?ytkowych oraz jako?ciowych identycznych lub nie gorszych jak te wskazane w Za??czniku nr 1a do Formularza oferty.
   3. 3.2.w przypadku sprz?tu laboratoryjnego: produkty o parametrach technicznych (np.: skalowanie, pojemno?ci, wymiary i zakresy itp.) u?ytkowych, jako?ciowych wykonane z materia?█w identycznych lub nie gorszych jak wskazane w Za??czniku nr 1a do Formularza oferty.
   3. 4.W celu zapewnienia jako?ci bada laboratoryjnych prowadzonych w ramach dzia?alno?ci naukowo-badawczej, rzetelno?ci tych?e bada i ich wiarygodno?ci oraz ze wzgl?du na unikalno??, niepowtarzalno??, ?ci?le okre?lon metodyk prowadzonych bada?, Wykonawca oferuj?cy produkty r█wnowa?ne w stosunku do produkt█w opisanych w Za??czniku nr 1a do Formularza oferty - ĐFormularz cenowy/Opis przedmiotu zam█wieniaţ, zobowi?zany jest:
   3. 4.1.wykaza?, ?e oferowane przez niego produkty (ka?dy z osobna) spe?niaj wymagania opisane przez Zamawiaj?cego, w szczeg█lno?ci s identyczne lub nie gorsze jak produkty wskazane w Za??czniku nr 1a do Formularza oferty.
   3. 4.2.wykaza?, ?e oferowane przez niego produkty (ka?dy z osobna) spe?niaj wymagania pozwalaj?ce na kontynuacj bada?, bez konieczno?ci wykonania dodatkowych czynno?ci (procedur), w tym np. kalibracji urz?dze?, nabycia dodatkowych odczynnik█w i/lub innych materia?█w zu?ywalnych;
   3. 4.3.przyj? na siebie odpowiedzialno? za uszkodzenie urz?dze powsta?e w wyniku u?ywania zaoferowanych i dostarczonych produkt█w r█wnowa?nych, na podstawie opinii wydanej przez autoryzowany serwis producenta urz?dzenia/aparatury.
   3. 5.Wykonawca, kt█ry powo?uje si na rozwi?zania r█wnowa?ne w stosunku do produkt█w opisywanych przez Zamawiaj?cego, jest obowi?zany wykaza w ofercie, w spos█b nie budz?cy w?tpliwo?ci, ?e oferowane przez niego produkty spe?niaj wymagania okre?lone przez Zamawiaj?cego (zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp).
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦re de qualit╚ - Nom: Termin realizacji reklamacji / Pond╚ration: 40 Prix - Pond╚ration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires Wadium: 2 200,00 z s?ownie: dwa tysi?ce dwie?cie z?otych i 00/100 PLN
 
 
Section IV: Proc╚dure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de proc╚dure Proc╚dure ouverte Proc╚dure acc╚l╚r╚e Justification:
Na podstawie art. 43 ust. 2b pkt 1 ustawy Pzp - wst?pne og?oszenie informacyjne opublikowane w Dz.U. UE nr2020/S 053-125382 z dnia 16.03.2020 r. oraz umieszczone na stronie internetowej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie w dniu 16.03.2020 r. 2020/S 053-125382
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le syst╦me d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant lÝaccord sur les march╚s publics (AMP)
Le march╚ est couvert par l'accord sur les march╚s publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication ant╚rieure relative la pr╚sente proc╚dure Num╚ro de l'avis au JO s╚rie S: 2020/S 247-611033
IV.2.8) Informations sur l'abandon du syst╦me d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la proc╚dure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de pr╚information
 
 
Section V: Attribution du march╚
March╚ n : 1
Lot n : 1 Intitul╚:
Zadanie nr 1 - Odczynniki i sprz?t laboratoryjny wed?ug katalogu: Roche lub r█wnowa?ne
Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
09/03/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 1 Nombre d'offres re┴ues de la part de PME: 1 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues par voie ╚lectronique: 1
Le march╚ a ╚t╚ attribu╚ un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Roche Diagnostics Polska Sp. z o.o.
Adresse postale: ul. Bobrowiecka 8 Ville: Warszawa Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Code postal: 00-728 Pays: Pologne Courriel: dzial.przetargow@roche.com T╚l╚phone: +48 224815555
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) Valeur totale du march╚/du lot: 80 981.39 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du march╚
March╚ n : 2
Lot n : 2 Intitul╚:
Zadanie nr 2 - Sprz?t laboratoryjny wg katalogu Diag -Med lub r█wnowa?ne
Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
08/03/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 1 Nombre d'offres re┴ues de la part de PME: 1 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues par voie ╚lectronique: 1
Le march╚ a ╚t╚ attribu╚ un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: DIAG-MED Gra?yna Konecka Adresse postale: ul. Modularna 11A, bud. H3 Ville: Warszawa Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Code postal: 02-238 Pays: Pologne Courriel: przetargi@diag-med.pl T╚l╚phone: +48 222741609
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) Valeur totale du march╚/du lot: 79 733.25 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du march╚
March╚ n : 3
Lot n : 3 Intitul╚:
Zadanie nr 3 - Sprz?t laboratoryjny wed?ug katalogu Sarstedt lub r█wnowa?ne
Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
10/03/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 1 Nombre d'offres re┴ues de la part de PME: 1 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues par voie ╚lectronique: 1
Le march╚ a ╚t╚ attribu╚ un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: SARSTEDT Sp. z o.o.
Adresse postale: Blizne ?aszczy?skiego, ul. Warszawska 25 Ville: Stare Babice Code NUTS: PL913 Warszawski zachodni Code postal: 05-082 Pays: Pologne T╚l╚phone: +48 227220543
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) Valeur totale du march╚/du lot: 53 957.58 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du march╚
March╚ n : 4
Lot n : 4 Intitul╚:
Zadanie nr 4 - Odczynniki wed?ug katalogu: Qiagen lub r█wnowa?ne
Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
05/03/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 1 Nombre d'offres re┴ues de la part de PME: 1 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues par voie ╚lectronique: 1
Le march╚ a ╚t╚ attribu╚ un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: QIAGEN Polska Sp. z o.o.
Adresse postale: ul. Powsta?c█w ?l?skich 95 Ville: Wroc?aw Code NUTS: PL514 Miasto Wroc?aw Code postal: 53-332 Pays: Pologne Courriel: tenderoffice-pl@qiagen.com T╚l╚phone: +48 717107864
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) Valeur totale du march╚/du lot: 195 643.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du march╚
March╚ n : 5
Lot n : 5 Intitul╚:
Zadanie nr 5 - Odczynniki wed?ug katalogu: Pan-Biotech lub r█wnowa?ne
Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
05/03/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 1 Nombre d'offres re┴ues de la part de PME: 1 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues par voie ╚lectronique: 1
Le march╚ a ╚t╚ attribu╚ un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: IMMUNIQ Beata Solon-Gogol Adresse postale: ul. S?siedzka 1 Ville: ?ory Code NUTS: PL227 Rybnicki Code postal: 44-240 Pays: Pologne Courriel: office@immuniq.pl T╚l╚phone: +48 326071015
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) Valeur totale du march╚/du lot: 21 827.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du march╚
March╚ n : 6
Lot n : 6 Intitul╚:
Zadanie nr 6 - Odczynniki wed?ug katalogu: BioVendor lub r█wnowa?ne
Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
05/03/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 1 Nombre d'offres re┴ues de la part de PME: 1 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues par voie ╚lectronique: 1
Le march╚ a ╚t╚ attribu╚ un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: IMMUNIQ Beata Solon-Gogol Adresse postale: ul. S?siedzka 1 Ville: ?ory Code NUTS: PL227 Rybnicki Code postal: 44-240 Pays: Pologne Courriel: office@immuniq.pl T╚l╚phone: +48 326071015
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) Valeur totale du march╚/du lot: 147 871.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du march╚
March╚ n : 7
Lot n : 7 Intitul╚:
Zadanie nr 7 - Odczynniki wed?ug katalogu: Cloud-Clone Corp. lub r█wnowa?ne
Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
05/03/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 2 Nombre d'offres re┴ues de la part de PME: 2 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues par voie ╚lectronique: 2
Le march╚ a ╚t╚ attribu╚ un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: IMMUNIQ Beata Solon-Gogol Adresse postale: ul. S?siedzka 1 Ville: ?ory Code NUTS: PL227 Rybnicki Code postal: 44-240 Pays: Pologne Courriel: office@immuniq.pl T╚l╚phone: +48 326071015
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) Valeur totale du march╚/du lot: 177 731.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du march╚
March╚ n : 8
Lot n : 8 Intitul╚:
Zadanie nr 8 - Odczynniki wed?ug katalogu: Tecomedical lub r█wnowa?ne
Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
05/03/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 1 Nombre d'offres re┴ues de la part de PME: 1 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues par voie ╚lectronique: 1
Le march╚ a ╚t╚ attribu╚ un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: IMMUNIQ Beata Solon-Gogol Adresse postale: ul. S?siedzka 1 Ville: ?ory Code NUTS: PL227 Rybnicki Code postal: 44-240 Pays: Pologne Courriel: office@immuniq.pl T╚l╚phone: +48 326071015
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) Valeur totale du march╚/du lot: 61 220.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du march╚
March╚ n : 9
Lot n : 9 Intitul╚:
Zadanie nr 9 - Odczynniki wed?ug katalogu: Immundiagnostik lub r█wnowa?ne
Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
05/03/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 1 Nombre d'offres re┴ues de la part de PME: 1 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues par voie ╚lectronique: 1
Le march╚ a ╚t╚ attribu╚ un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: IMMUNIQ Beata Solon-Gogol Adresse postale: ul. S?siedzka 1 Ville: ?ory Code NUTS: PL227 Rybnicki Code postal: 44-240 Pays: Pologne Courriel: office@immuniq.pl T╚l╚phone: +48 326071015
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) Valeur totale du march╚/du lot: 122 379.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du march╚
March╚ n : 10
Lot n : 10 Intitul╚:
Zadanie nr 10 - Odczynniki wed?ug katalogu: Diaclone lub r█wnowa?ne
Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
05/03/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 1 Nombre d'offres re┴ues de la part de PME: 1 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues par voie ╚lectronique: 1
Le march╚ a ╚t╚ attribu╚ un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: IMMUNIQ Beata Solon-Gogol Adresse postale: ul. S?siedzka 1 Ville: ?ory Code NUTS: PL227 Rybnicki Code postal: 44-240 Pays: Pologne Courriel: office@immuniq.pl T╚l╚phone: +48 326071015
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) Valeur totale du march╚/du lot: 100 140.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements compl╚mentaires
VI.3) Informations compl╚mentaires:
Ca?kowita warto? zam█wienia z VAT: 1 233 582.49 PLN. W tym ca?kowita warto? zam█wienia z VAT z podzia?em na cz??ci: ˇ dla cz??ci nr 1 - 98 744.51 PLN ˇ dla cz??ci nr 2 - 96 879.50 PLN ˇ dla cz??ci nr 3 - 62 458.05 PLN ˇ dla cz??ci nr 4 - 228 194.19 PLN ˇ dla cz??ci nr 5 - 26 847.21 PLN ˇ dla cz??ci nr 6 - 176 173.23 PLN ˇ dla cz??ci nr 7 - 218 609.13 PLN ˇ dla cz??ci nr 8 - 70 318.50 PLN ˇ dla cz??ci nr 9 - 136 837.62 PLN ˇ dla cz??ci nr 10 - 118 520.55 PLN
VI.4) Proc╚dures de recours
VI.4.1) Instance charg╚e des proc╚dures de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl T╚l╚phone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2) Organe charg╚ des proc╚dures de m╚diation Nom officiel: UZP, KIO Ville: nd Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours Pr╚cisions concernant les d╚lais d'introduction de recours:
Ka?demu Wykonawcy, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia interes w uzyskaniu danego zam█wienia oraz poni█s lub mo?e ponie? szkod w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepis█w ustawy PZP przys?uguj ?rodki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy PZP.
   2.  Zgodnie z art. 179 ust. 1 ustawy Pzp "?rodki ochrony prawnej okre?lone w niniejszym dziale przys?uguj wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a tak?e innemu podmiotowi je?eli ma lub mia interes w uzyskaniu danego zam█wienia oraz poni█s lub mo?e ponie? szkod w wyniku naruszenia przez zamawiaj?cego przepis█w niniejszej ustawy".
   3.  Zgodnie z art. 179 ust. 2 ustawy Pzp "?rodki ochrony prawnej wobec og?oszenia o zam█wieniu oraz specyfikacji istotnych warunk█w zam█wienia przys?uguj r█wnie organizacjom wpisanym na list?, o kt█rej mowa w art. 154 pkt 5".
   4.  Zgodnie z art. 180 ust. 1 ustawy Pzp Wykonawcy przys?uguje odwo?anie wy??cznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynno?ci zamawiaj?cego podj?tej w post?powaniu o udzielenie zam█wienia lub zaniechania czynno?ci, do kt█rej Zamawiaj?cy jest zobowi?zany na podstawie ustawy.
   5.  Odwo?anie wnosi si do Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej w terminach okre?lonych w art. 182 ustawy Pzp. Odwo?uj?cy przesy?a kopi odwo?ania Zamawiaj?cemu przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki spos█b, aby m█g on zapozna si z jego tre?ci przed up?ywem tego terminu.
   6.  Odwo?anie powinno wskazywa czynno? lub zaniechanie czynno?ci Zamawiaj?cego, kt█rej zarzuca si niezgodno? z przepisami ustawy, zawiera zwi?z?e przedstawienie zarzut█w, okre?la ??danie oraz wskazywa okoliczno?ci faktyczne i prawne uzasadniaj?ce wniesienie odwo?ania.
   7.  Na orzeczenie Krajowej Izby Odwo?awczej stronom oraz uczestnikom post?powania przys?uguje skarga do s?du. Skarg wnosi si do s?du okr?gowego w?a?ciwego dla siedziby Zamawiaj?cego za po?rednictwem Prezesa Izby, w terminie 7 dni od dnia dor?czenia orzeczenia Izby, przesy?aj?c jednocze?nie jej odpis przeciwnikowi skargi.
VI.4.4) Service aupr╦s duquel des renseignements peuvent ═tre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza, Departament Odwo?a Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl T╚l╚phone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.5) Date dÝenvoi du pr╚sent avis:
31/03/2021 Pologne-Lublin: R╚actifs de laboratoireType dÝacheteur: AutresType dÝavis: Avis d'attribution de march╚Type de proc╚dure: Proc╚dure ouverteType de march╚: Fournituresfournitures 02/04/2021 PL National
 
 
C L A S S E    C P V
33192500 - ╔prouvettes 
33696500 - RÚactifs de laboratoire 
38437000 - Pipettes de laboratoire et accessoires 
38437110 - Embouts de pipettes