Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 26/01/2022
Date de péremption : 28/02/2022
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis de marché
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Lublin: Réactifs de laboratoire

2022/S 18-042834  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
26/01/2022 S18 Pologne-Lublin: Réactifs de laboratoire 2022/S 018-042834 Avis de marché Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 w Lublinie Adresse postale: ul. Staszica 16 Ville: Lublin Code NUTS: PL Polska Code postal: 20-081 Pays: Pologne Point(s) de contact: Monika Zubala Courriel: mzubala@spsk1.lublin.pl Téléphone: +48 815344610 Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://portal.smartpzp.pl/spsk1
I.3) Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: https://portal.smartpzp.pl/spsk1 Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: autre adresse:
Nom officiel: SPSK1, ul. Staszica 14, Lublin, Dzia? ds. Zamówie? Publicznych Numéro national d'identification: PL Adresse postale: ul. Staszica 16 Ville: Lublin Code NUTS: PL Polska Code postal: 20-081 Pays: Pologne Point(s) de contact: Monika Zubala Courriel: mzubala@spsk1.lublin.pl Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://portal.smartpzp.pl/spsk1 Adresse du profil d'acheteur: https://portal.smartpzp.pl/spsk1
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées par voie électronique via: https://portal.smartpzp.pl/spsk1
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Organisme de droit public
I.5) Activité principale Santé
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Dostawa odczynników wraz z dzier?aw? analizatora z zakresu elektroferezy i hemoglobiny glikowanej Numéro de référence: EO/EZ-2722/II/22
II.1.2) Code CPV principal 33696500 Réactifs de laboratoire
II.1.3) Type de marché Fournitures
II.1.4) Description succincte:
 
1.Przedmiot zamówienia stanowi dostawa odczynników z dzier?aw? analizatora z zakresu elektroferezy i hemoglobiny glikowanej, dla potrzeb Dzia?u Diagnostyki Laboratoryjnej, instalacja, uruchomienie dzier?awionych sprz?tów oraz przeszkolenie personelu w zakresie ich obs?ugi.
   2.  Przedmiot zamówienia nie zosta? podzielony na cz??ci. Zamawiaj?cy nie dopuszcza sk?adania ofert cz??ciowych.
   3.  Szczegó?owy opis oraz sposób realizacji zamówienia zawiera OPZ, stanowi?cy Za??cznik nr 1 do SWZ.
   4.  Zamawiaj?cy nie dopuszcza sk?adania ofert równowa?nych.
   5.  Termin wa?no?ci zaoferowanych odczynników to minimum 6 miesi?cy od daty dostarczenia do Zamawiaj?cego.
II.1.5) Valeur totale estimée
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 38434000 Analyseurs
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL Polska
II.2.4) Description des prestations:
Odczynniki, kontrole, kalibratory itp. do wykonywania badania: HbA1c w ilo?ci 2000 Immunofiksacji (IF) w ilo?ci 3000 Proteinogramy w liczbie 3250 Bia?ka w moczu 150 oznacze? Dzier?awa
   1.  Analizator do rozdzia?u elektroforetycznego bia?ek surowicy krwi i oznaczania hemoglobiny glikowanej (HbA1c) - metod? elektroforezy kapilarnej 1
   2.  Automatyczny system do immunofiksacji bia?ek surowicy krwi - rozdzia? barwienie i wybarwianie ?eli oraz bia?ka w moczu 1
   3.  Automatyczny system do immunofiksacji bia?ek surowicy krwi - rozdzia? barwienie i wybarwianie ?eli. 1
II.2.5) Critères d'attribution Critères énoncés ci-dessous Critère de qualité - Nom: termin dostawy cz?stkowej / Pondération: 40 Prix - Pondération: 60
II.2.6) Valeur estimée
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Durée en mois: 12 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section III: Renseignements d'ordre juridique, économique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:
Zamawiaj?cy nie stawia warunku w powy?szym zakresie
III.1.2) Capacité économique et financière Liste et description succincte des critères de sélection:
Zamawiaj?cy nie stawia warunku w powy?szym zakresie
III.1.3) Capacité technique et professionnelle Liste et description succincte des critères de sélection:
Zamawiaj?cy nie stawia warunku w powy?szym zakresie
III.2) Conditions liées au marché
III.2.2) Conditions particulières d'exécution:
Umowa w sprawie realizacji zamówienia zostanie zawarta na czas oznaczony.
   2.  Termin realizacji zamówienia
:
12 miesi?cy od dnia zawarcia umowy.
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation Date: 28/02/2022 Heure locale: 09:30
IV.2.3) Date d'envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
IV.2.4) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
polonais
IV.2.6) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre L'offre doit être valable jusqu'au: 28/05/2022
IV.2.7) Modalités d'ouverture des offres Date: 28/02/2022 Heure locale: 10:00 Lieu:
 
4.Otwarcie ofert nast?pi przy u?yciu systemu teleinformatycznego - Platformy. Otwarcie ofert zostanie dokonane za po?rednictwem Systemu przy u?yciu certyfikatów niekwalifikowanych dwóch U?ytkowników Wewn?trznych. W przypadku awarii tego systemu, która spowoduje brak mo?liwo?ci otwarcia ofert w terminie okre?lonym przez Zamawiaj?cego, otwarcie ofert nast?pi niezw?ocznie po usuni?ciu awarii.
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marché renouvelable: non
VI.2) Informations sur les échanges électroniques La facturation en ligne sera acceptée
VI.3) Informations complémentaires:
 
2.Zamawiaj?cy przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawc?, którego oferta zosta?a najwy?ej oceniona, do z?o?enia w wyznaczonym terminie, nie krótszym ni? 10 dni, aktualnych na dzie? z?o?enia nast?puj?cych podmiotowych ?rodków dowodowych: a) O?wiadczenie wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 p.z.p., o braku przynale?no?ci do tej samej grupy kapita?owej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369), z innym wykonawc?, który z?o?y? odr?bn? ofert?, ofert? cz??ciow? lub wniosek o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu, albo o?wiadczenia o przynale?no?ci do tej samej grupy kapita?owej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzaj?cymi przygotowanie oferty, oferty cz??ciowej lub wniosku o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu niezale?nie od innego wykonawcy nale??cego do tej samej grupy kapita?owej - Za??cznik nr 3 do SWZ, b) Odpis lub informacj? z Krajowego Rejestru S?dowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia?alno?ci Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 p.z.p., sporz?dzonych nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed jej z?o?eniem, je?eli odr?bne przepisy wymagaj? wpisu do rejestru lub ewidencji, c) Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie dotycz?cym podstaw wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 p.z.p. sporz?dzona nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed jej z?o?eniem, d) O?wiadczenie wykonawcy o aktualno?ci informacji zawartych w o?wiadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 p.z.p. w zakresie odnosz?cym si? do podstaw wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 3 - 6 p.z.p. oraz w zakresie podstaw wykluczenia wskazanych w art. 109 ust. 1 pkt 5 - 7 p.z.p.
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Prezes UZP Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: sekretariat@uzp.gov.pl Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
XXIII. POUCZENIE O ?RODKACH OCHRONY PRAWNEJ
   1.  ?rodki ochrony prawnej okre?lone w niniejszym dziale przys?uguj? wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia? interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniós? lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez zamawiaj?cego przepisów ustawy p.z.p.
   2.  ?rodki ochrony prawnej wobec og?oszenia wszczynaj?cego post?powanie o udzielenie zamówienia lub og?oszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przys?uguj? równie? organizacjom wpisanym na list?, o której mowa w art. 469 pkt 15 p.z.p. oraz Rzecznikowi Ma?ych i ?rednich Przedsi?biorców.
   3.  Odwo?anie przys?uguje na: a) niezgodn? z przepisami ustawy czynno?? Zamawiaj?cego, podj?t? w post?powaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy, b) zaniechanie czynno?ci w post?powaniu o udzielenie zamówienia do której zamawiaj?cy by? obowi?zany na podstawie ustawy.
   4.  Odwo?anie wnosi si? do Prezesa Izby. Odwo?uj?cy przekazuje kopi? odwo?ania zamawiaj?cemu przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki sposób, aby móg? on zapozna? si? z jego tre?ci? przed up?ywem tego terminu.
   5.  Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia lub tre?ci SWZ wnosi si? w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.
   6.  Odwo?anie wnosi si? w terminie: a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana przy u?yciu ?rodków komunikacji elektronicznej, b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana w sposób inny ni? okre?lony w pkt 1).
   7.  Odwo?anie w przypadkach innych ni? okre?lone w pkt 5 i 6 wnosi si? w terminie 10 dni od dnia, w którym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia.
   9.  Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy p.z.p., stronom oraz uczestnikom post?powania odwo?awczego przys?uguje skarga do s?du. 10. W post?powaniu tocz?cym si? wskutek wniesienia skargi stosuje si? odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17.11.1964 r. - Kodeks post?powania cywilnego o apelacji, je?eli przepisy niniejszego rozdzia?u nie stanowi? inaczej. 11. Skarg? wnosi si? do S?du Okr?gowego w Warszawie - s?du zamówie? publicznych, zwanego dalej "s?dem zamówie? publicznych". 12. Skarg? wnosi si? za po?rednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia dor?czenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy p.z.p., przesy?aj?c jednocze?nie jej odpis przeciwnikowi skargi. Z?o?enie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. - Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem. 13. Prezes Izby przekazuje skarg? wraz z aktami post?powania odwo?awczego do s?du zamówie? publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Urz?d Zamówie? Publicznych Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
21/01/2022 Pologne-Lublin: Réactifs de laboratoireType d'acheteur: Organisme de droit publicType d'avis: Avis de marchéType de procédure: Procédure ouverteType de marché: Fournitures 28/02/2022 26/01/2022 PL National
 
 
C L A S S E    C P V
33696500 - Réactifs de laboratoire 
38434000 - Analyseurs