Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 24/11/2023
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Lublin:Services d'abattage d'arbres

2023/S 227-714493  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 24/11/2023 S227 Pologne-Lublin: Services d'abattage d'arbres 2023/S 227-714493 Avis d'attribution de marchÈ ñ secteurs spÈciaux RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Services
 
 
Section I: EntitÈ adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: PGE Dystrybucja S.A.
NumÈro national d'identification: NIP: 9462593855 REGON: 060552840 Adresse postale: ul. Garbarska 21A Ville: Lublin Code NUTS: PL81 Lubelskie Code postal: 20-340 Pays: Pologne Point(s) de contact: Ewelina ?aba Courriel: Ewelina.Laba@pgedystrybucja.pl TÈlÈphone: +48 177497995 Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.pgedystrybucja.pl
I.6) ActivitÈ principale ...lectricitÈ
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Wykonanie us?ugi wycinki drzew, krzewÛw, podrostÛw i ga??zi oraz odtworzenie pasa technologicznego w pobli?u czynnych linii elektroenergetycznych SN na obszarze PGE Dystrybucja S.A. Oddzia? RzeszÛw NumÈro de rÈfÈrence: POST/DYS/OR/OZ/17988/2022
II.1.2) Code CPV principal 77211400 Services d'abattage d'arbres
II.1.3) Type de marchÈ Services
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zamÛwienia jest wykonanie us?ugi wycinki drzew, krzewÛw, podrostÛw i ga??zi oraz odtworzenie pasa technologicznego w pobli?u czynnych linii elektroenergetycznych SN na obszarze dzia?ania PGE Dystrybucja S.A. Oddzia? RzeszÛw
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: oui
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Wycinka drzew, krzewÛw, podrostÛw i ga??zi w pasie czynnych linii elektroenergetycznych SN na obszarze PGE Dystrybucja S.A. Oddzia? RzeszÛw Rejon Energetyczny Krosno o ??cznej d?. 523,436 km
Lot n : 3
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 77211400 Services d'abattage d'arbres
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL82 Podkarpackie Lieu principal d'exÈcution:
Teren dzia?ania PGE Dystrybucja S.A. Oddzia? RzeszÛw. Dok?adn? lokalizacj? podano w dokumentach zamÛwienia (SWZ) dost?pnych na stronie internetowej https://swpp2.gkpge.pl https://swpp2.gkpge.pl
II.2.4) Description des prestations:
SzczegÛ?owy opis przedmiotu zamÛwienia stanowi Za??cznik nr 1 do Specyfikacji WarunkÛw ZamÛwienia dost?pny na stronie internetowej prowadzonego post?powania: https://swpp2.gkpge.pl https://swpp2.gkpge.pl
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.6) EnchËre Èlectronique
Une enchËre Èlectronique a ÈtÈ utilisÈe
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2022/S 210-605245
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis pÈriodique indicatif
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 1
Lot n : 3 IntitulÈ:
Wycinka drzew, krzewÛw, podrostÛw i ga??zi w pasie czynnych linii elektroenergetycznych SN na obszarze PGE Dystrybucja S.A. Oddzia? RzeszÛw Rejon Energetyczny Krosno o ??cznej d?. 523,436 km
Un marchÈ/lot est attribuÈ: non
V.1) Informations relatives une non-attribution
Le marchÈ/lot n'a pas ÈtÈ attribuÈ Autres raisons (interruption de la procÈdure)
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
O udzielenie zamÛwienia mog? si? ubiega? Wykonawcy, ktÛrzy nie podlegaj? wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegÛlnych rozwi?zaniach w zakresie przeciwdzia?ania wspieraniu agresji na Ukrain? oraz s?u??cych ochronie bezpiecze?stwa narodowego (Dz. U. poz. 835) oraz z art. 5 k rozporz?dzenia (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 w sprawie zmiany rozporz?dzenia (UE) nr 833/2014 dotycz?cego ?rodkÛw ograniczaj?cych w zwi?zku z dzia?aniami Rosji destabilizuj?cymi sytuacj? na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z
   8. 4.2022). Nie przeprowadzano wst?pnych konsultacji rynkowych. Warunki udzia?u w post?powaniu, podstawy wykluczenia, a tak?e wykaz o?wiadcze? lub dokumentÛw potwierdzaj?cych spe?nianie warunkÛw udzia?u w post?powaniu oraz brak podstaw wykluczenia zawarto w pkt 13.-15. SWZ.
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl/
VI.4.2) Organe chargÈ des procÈdures de mÈdiation Nom officiel: S?d Polubowny przy Prokuratorii Generalnej RP Adresse postale: ul. Krucza 36/WspÛlna 6 Ville: Warszawa Code postal: 00-522 Pays: Pologne Courriel: sp@prokuratoria.gov.pl TÈlÈphone: +48 226958504
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
Odwo?anie wnosi si? do Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej w terminach i na zasadach okre?lonych w Dziale IX Ustawy pzp
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl/
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
21/11/2023 Wykonanie us?ugi wycinki drzew, krzewÛw, podrostÛw i ga??zi oraz odtworzenie pasa technologicznego w pobli?u czynnych linii elektroenergetycznych SN na obszarze PGE Dystrybucja S.A. Oddzia? RzeszÛw 24/11/2023 POL National
 
 
C L A S S E    C P V
77211400 - Services d'abattage d'arbres