01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 18/12/2018
Date de péremption : 25/01/2019
Type de procédure : ProcÚdure ouverte
Type de document : Avis de marchÚ
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Lublin: Services a╚riens et services connexes

2018/S 243-555525 (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
18/12/2018 S243  - - Services - Avis de march╚ - Proc╚dure ouverte Pologne-Lublin: Services a╚riens et services connexes 2018/S 243-555525 Avis de march╚ Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Wojew█dzki Inspektorat Weterynarii w Lublinie PL Droga M?czennik█w Majdana 50 Lublin 20-325 Pologne Point(s) de contact: S?awa Malinowska T╚l╚phone: +48 226946641 Courriel: slawa.malinowska@centrum.gov.pl Fax: +48 226946076 Code NUTS: PL81 Adresse(s) internet: Adresse principale: www.centrum.gov.pl Adresse du profil dÝacheteur: www.centrum.gov.pl www.centrum.gov.pl www.centrum.gov.pl
I.1) Nom et adresses Wojew█dzki Inspektorat Weterynarii w Krakowie PL Brodowicza 13 Krak█w 30-965 Pologne Point(s) de contact: S?awa Malinowska T╚l╚phone: +48 226946641 Courriel: slawa.malinowska@centrum.gov.pl Fax: +48 226946076 Code NUTS: PL21 Adresse(s) internet: Adresse principale: www.centrum.gov.pl Adresse du profil dÝacheteur: www.centrum.gov.pl www.centrum.gov.pl www.centrum.gov.pl
I.1) Nom et adresses Wojew█dzki Inspektorat Weterynarii z siedzib w Siedlcach PL Kazimierzowska 29 Siedlce 08-110 Pologne Point(s) de contact: S?awa Malinowska T╚l╚phone: +48 226946641 Courriel: slawa.malinowska@centrum.gov.pl Fax: +48 226946076 Code NUTS: PL9 Adresse(s) internet: Adresse principale: www.centrum.gov.pl Adresse du profil dÝacheteur: www.centrum.gov.pl www.centrum.gov.pl www.centrum.gov.pl
I.1) Nom et adresses Wojew█dzki Inspektorat Weterynarii z siedzib w Kro?nie PL Ks. Piotra Sciennego 6A Krosno 38-400 Pologne Point(s) de contact: S?awa Malinowska T╚l╚phone: +48 226946641 Courriel: slawa.malinowska@centrum.gov.pl Fax: +48 226946076 Code NUTS: PL82 Adresse(s) internet: Adresse principale: www.centrum.gov.pl Adresse du profil dÝacheteur: www.centrum.gov.pl www.centrum.gov.pl www.centrum.gov.pl
I.1) Nom et adresses Wojew█dzki Inspektorat Weterynarii w Bia?ymstoku PL Zwyci?stwa 26a Bia?ystok 15-959 Pologne Point(s) de contact: S?awa Malinowska T╚l╚phone: +48 226946641 Courriel: slawa.malinowska@centrum.gov.pl Fax: +48 226946076 Code NUTS: PL Adresse(s) internet: Adresse principale: www.centrum.gov.pl Adresse du profil dÝacheteur: www.centrum.gov.pl www.centrum.gov.pl www.centrum.gov.pl
I.1) Nom et adresses Wojew█dzki Inspektorat Weterynarii w Katowicach PL Brynowska 25a Katowice 40-585 Pologne Point(s) de contact: S?awa Malinowska T╚l╚phone: +48 226946641 Courriel: slawa.malinowska@centrum.gov.pl Fax: +48 226946076 Code NUTS: PL Adresse(s) internet: Adresse principale: www.centrum.gov.pl Adresse du profil dÝacheteur: www.centrum.gov.pl www.centrum.gov.pl www.centrum.gov.pl
I.1) Nom et adresses Wojew█dzki Inspektorat Weterynarii w Kielcach PL Sciennego 205 Kielcach 25-116 Pologne Point(s) de contact: S?awa Malinowska T╚l╚phone: +48 226946641 Courriel: slawa.malinowska@centrum.gov.pl Fax: +48 226946076 Code NUTS: PL Adresse(s) internet: Adresse principale: www.centrum.gov.pl Adresse du profil dÝacheteur: www.centrum.gov.pl www.centrum.gov.pl www.centrum.gov.pl
I.1) Nom et adresses Wojew█dzki Inspektorat Weterynarii w Olsztynie PL Szarych Szereg█w 7 Olsztyn 10-072 Pologne Point(s) de contact: S?awa Malinowska T╚l╚phone: +48 226946641 Courriel: slawa.malinowska@centrum.gov.pl Fax: +48 226946076 Code NUTS: PL62 Adresse(s) internet: Adresse principale: www.centrum.gov.pl Adresse du profil dÝacheteur: www.centrum.gov.pl www.centrum.gov.pl www.centrum.gov.pl
I.2) Informations sur la passation conjointe de march╚s
Le march╚ fait l'objet d'une proc╚dure conjointe
I.3) Communication
Les documents du march╚ sont disponibles gratuitement en acc╦s direct non restreint et complet, l'adresse: www.zamowienia.gov.pl Adresse laquelle des informations compl╚mentaires peuvent ═tre obtenues le ou les point(s) de contact susmentionn╚(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent ═tre envoy╚es par voie ╚lectronique via: www.zamowienia.gov.pl
Les offres ou les demandes de participation doivent ═tre envoy╚es au(x) point(s) de contact susmentionn╚(s)
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: instytucja gospodarki bud?etowej
I.5) Activit╚ principale Autre activit╚: realizacja zada publicznych
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du march╚
II.1.1) Intitul╚:
Zrzut lotniczy szczepionki doustnej przeciwko w?ciekli?nie lis█w wolno ?yj?cych na terenie 8 (o?miu) wojew█dztw Num╚ro de r╚f╚rence: 2018/41
II.1.2) Code CPV principal 60440000
II.1.3) Type de march╚ Services
II.1.4) Description succincte:
 
1.Przedmiotem zam█wienia jest us?uga zrzutu lotniczego szczepionki doustnej przeciwko w?ciekli?nie lis█w wolno ?yj?cych w roku 2019 na obszarze o?miu wojew█dztw, w podziale na cz??ci.
   2.  Przewidywana ??czna ilo? dawek szczepionek przeznaczona do zrzutu dw█ch akcji (wiosenna i jesienna) dla ka?dego wojew█dztwa przedstawiona zosta?a w za??czniku nr 1 do SIWZ.
   3.  Szczeg█?owy spos█b realizacji przedmiotu zam█wienia zosta okre?lony w Za??czniku nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zam█wienia oraz w Istotnych postanowieniach umowy w Za??cznik nr 2 do SIWZ.
   4.  Zamawiaj?cy dla ka?dej cz??ci zam█wienia przewiduje prawo opcji.
   5.  Zamawiaj?cy nie wymaga, aby osoby wykonuj?ce czynno?ci w zakresie realizacji zam█wienia by?y zatrudnione na podstawie umowy o prac?.
   6.  Zamawiaj?cy nie przewiduje udzielania zam█wie?, o kt█rych mowa w art. 67 ust. 1 ustawy Pzp.
II.1.5) Valeur totale estim╚e
II.1.6) Information sur les lots Ce march╚ est divis╚ en lots: oui Il est possible de soumettre des offres pour tous les lots
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Us?uga zrzutu lotniczego doustnej szczepionki przeciwko w?ciekli?nie dla lis█w wolno ?yj?cych w roku 2019 na obszarze wojew█dztwa lubelskiego
Lot n : 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 60440000
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL81 Lieu principal d'ex╚cution:
Wojew█dztwo lubelskie
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zam█wienia jest us?uga zrzutu lotniczego doustnej szczepionki przeciwko w?ciekli?nie dla lis█w wolno ?yj?cych w roku 2019 na obszarze wojew█dztwa lubelskiego.
   2.  Przewidywana ??czna ilo? dawek szczepionek przeznaczona do zrzutu w dw█ch akcjach (wiosenna i jesienna) przedstawiona zosta?a w za??czniku nr 1 do SIWZ. Zamawiaj?cy nie przewiduje zam█wie?, o kt█rych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦res ╚nonc╚s ci-dessous Crit╦re de qualit╚ - Nom: Czas wykonania akcji szczepie / Pond╚ration: 40 Prix - Pond╚ration: 60
II.2.6) Valeur estim╚e
II.2.7) Dur╚e du march╚, de l'accord-cadre ou du syst╦me d'acquisition dynamique D╚but: 01/03/2019 Fin: 31/10/2019 Ce march╚ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en consid╚ration: non
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Zamawiaj?cy dla ka?dej cz??ci zam█wienia przewiduje prawo opcji. Przedmiot zam█wienia okre?la zakres podstawowy zwi?zany z zakupem us?ugi zrzutu lotniczego szczepionki. Dodatkowy zakup zrzutu zale?ny jest od mo?liwo?ci sfinansowania zakupu i potrzeb danej Jednostki oraz zaistnienia okre?lonych w umowie okoliczno?ci i nie mo?e przekroczy 50 % ilo?ci dawek szczepionki danej Jednostki przeznaczonych do zrzutu w ramach zam█wienia podstawowego oraz w stosunku do wojew█dztwa warmi?sko-mazurskiego nie mo?e przekroczy 100 % ilo?ci dawek szczepionki przeznaczonych do zrzutu w ramach zam█wienia podstawowego danej Jednostki. Zakres zam█wienia dla ka?dej Jednostki, z wyj?tkiem wojew█dztwa warmi?sko-mazurskiego, mo?e zosta pomniejszony w stosunku do zam█wienia podstawowego do 50 % ilo?ci dawek szczepionki przeznaczonych do zrzutu, w przypadku ograniczenia zapotrzebowania ilo?ciowego na przedmiotow szczepionk przez Jednostk?, w szczeg█lno?ci w przypadku, gdy do czasu rozpocz?cia akcji wiosennej, nie zostanie zako?czone post?powanie o udzielenie zam█wienia publicznego na dostaw szczepionki lub us?ug zrzutu szczepionki.
   2.  Wykorzystanie prawa opcji nie jest obowi?zkowe dla Jednostek. W przypadku nie skorzystania przez Jednostki z prawa opcji Wykonawcy nie przys?uguj ?adne roszczenia z tego tytu?u.
   3.  Jednostka mo?e skorzysta z prawa opcji w zakresie dodatkowego zakupu us?ugi zrzutu w szczeg█lno?ci w przypadku konieczno?ci przeprowadzenia dodatkowej akcji szczepie lis█w.
   4.  Cena jednostkowa zrzutu szczepionki okre?lona w ofercie z?o?onej przez Wykonawc w ramach przedmiotowego post?powania b?dzie obowi?zywa tak?e w przypadku zrzutu szczepionki realizowanego w ramach prawa opcji.
   5.  Prawo opcji o kt█rym mowa w pkt 3, b?dzie realizowane poprzez pisemne zam█wienia, kierowane przez Jednostk do Wykonawcy. Zam█wienia b?d okre?la?y m.in. ilo? dawek szczepionki do zrzutu, termin i obszar zrzutu oraz numer umowy na podstawie kt█rej realizowane jest prawo opcji.
II.2.12) Informations sur les catalogues ╚lectroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
Wykonawca przyst?puj?cy do post?powania jest zobowi?zany wnie? wadium w wysoko?ci: 25 000,00 PLN brutto (s?ownie: dwadzie?cia pi? tysi?cy z?oty 00/100).
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Us?uga zrzutu lotniczego doustnej szczepionki przeciwko w?ciekli?nie dla lis█w wolno ?yj?cych w roku 2019 na obszarze wojew█dztwa ma?opolskiego
Lot n : 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 60440000
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL21 Lieu principal d'ex╚cution:
Wojew█dztwoma?opolskim
II.2.4) Description des prestations:

   1. Przedmiotem zam█wienia jest us?uga zrzutu lotniczego doustnej szczepionki przeciwko w?ciekli?nie dla lis█w wolno ?yj?cych w roku 2019 na obszarze wojew█dztwa ma?opolskiego.
   2.  Przewidywana ??czna ilo? dawek szczepionek przeznaczona do zrzutu w dw█ch akcjach (wiosenna i jesienna) przedstawiona zosta?a w za??czniku nr 1 do SIWZ. Zamwiajacy nie przewiduje zam█wie?, o kt█rych mowa w art 67. ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦res ╚nonc╚s ci-dessous Crit╦re de qualit╚ - Nom: Czas wykonania akcji szczepie / Pond╚ration: 40 Prix - Pond╚ration: 60
II.2.6) Valeur estim╚e
II.2.7) Dur╚e du march╚, de l'accord-cadre ou du syst╦me d'acquisition dynamique D╚but: 01/03/2019 Fin: 31/10/2019 Ce march╚ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en consid╚ration: non
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Zamawiaj?cy dla ka?dej cz??ci zam█wienia przewiduje prawo opcji. Przedmiot zam█wienia okre?la zakres podstawowy zwi?zany z zakupem us?ugi zrzutu lotniczego szczepionki. Dodatkowy zakup zrzutu zale?ny jest od mo?liwo?ci sfinansowania zakupu i potrzeb danej Jednostki oraz zaistnienia okre?lonych w umowie okoliczno?ci i nie mo?e przekroczy 50 % ilo?ci dawek szczepionki danej Jednostki przeznaczonych do zrzutu w ramach zam█wienia podstawowego oraz w stosunku do wojew█dztwa warmi?sko ˝ mazurskiego nie mo?e przekroczy 100 % ilo?ci dawek szczepionki przeznaczonych do zrzutu w ramach zam█wienia podstawowego danej Jednostki. Zakres zam█wienia dla ka?dej Jednostki, z wyj?tkiem wojew█dztwa warmi?sko˝mazurskiego, mo?e zosta pomniejszony w stosunku do zam█wienia podstawowego do 50 % ilo?ci dawek szczepionki przeznaczonych do zrzutu, w przypadku ograniczenia zapotrzebowania ilo?ciowego na przedmiotow szczepionk przez Jednostk?, w szczeg█lno?ci w przypadku, gdy do czasu rozpocz?cia akcji wiosennej, nie zostanie zako?czone post?powanie o udzielenie zam█wienia publicznego na dostaw szczepionki lub us?ug zrzutu szczepionki.
   2.  Wykorzystanie prawa opcji nie jest obowi?zkowe dla Jednostek. W przypadku nie skorzystania przez Jednostki z prawa opcji Wykonawcy nie przys?uguj ?adne roszczenia z tego tytu?u.
   3.  Jednostka mo?e skorzysta z prawa opcji w zakresie dodatkowego zakupu us?ugi zrzutu w szczeg█lno?ci w przypadku konieczno?ci przeprowadzenia dodatkowej akcji szczepie lis█w.
   4.  Cena jednostkowa zrzutu szczepionki okre?lona w ofercie z?o?onej przez Wykonawc w ramach przedmiotowego post?powania b?dzie obowi?zywa tak?e w przypadku zrzutu szczepionki realizowanego w ramach prawa opcji.
   5.  Prawo opcji o kt█rym mowa w pkt 3, b?dzie realizowane poprzez pisemne zam█wienia, kierowane przez Jednostk do Wykonawcy. Zam█wienia b?d okre?la?y m.in. ilo? dawek szczepionki do zrzutu, termin i obszar zrzutu oraz numer umowy na podstawie kt█rej realizowane jest prawo opcji.
II.2.12) Informations sur les catalogues ╚lectroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
Wykonawca przyst?puj?cy do post?powania jest zobowi?zany wnie? wadium w wysoko?ci: 18 500,00 z brutto (s?ownie: osiemna?cie tysi?cy pi??set z?otych 00/100).
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Us?uga zrzutu lotniczego doustnej szczepionki przeciwko w?ciekli?nie dla lis█w wolno ?yj?cych w roku 2019 na obszarze wojew█dztwa mazowieckiego
Lot n : 3
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 60440000
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL9 Lieu principal d'ex╚cution:
Wojew█dztwo mazowieckie
II.2.4) Description des prestations:

   1. Przedmiotem zam█wienia jest us?uga zrzutu lotniczego doustnej szczepionki przeciwko w?ciekli?nie dla lis█w wolno ?yj?cych w roku 2019 na obszarze wojew█dztwa mazowieckiego.
   2.  Przewidywana ??czna ilo? dawek szczepionek przeznaczona do zrzutu w dw█ch akcjach (wiosenna i jesienna) przedstawiona zosta?a w za??czniku nr 1 do SIWZ. Zamwiajacy nie przewiduje zam█wie?, o kt█rych mowa w art 67. ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦res ╚nonc╚s ci-dessous Crit╦re de qualit╚ - Nom: Czas wykonania akcji szczepie / Pond╚ration: 40 Prix - Pond╚ration: 60
II.2.6) Valeur estim╚e
II.2.7) Dur╚e du march╚, de l'accord-cadre ou du syst╦me d'acquisition dynamique D╚but: 01/03/2019 Fin: 31/10/2019 Ce march╚ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en consid╚ration: non
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Zamawiaj?cy dla ka?dej cz??ci zam█wienia przewiduje prawo opcji. Przedmiot zam█wienia okre?la zakres podstawowy zwi?zany z zakupem us?ugi zrzutu lotniczego szczepionki. Dodatkowy zakup zrzutu zale?ny jest od mo?liwo?ci sfinansowania zakupu i potrzeb danej Jednostki oraz zaistnienia okre?lonych w umowie okoliczno?ci i nie mo?e przekroczy 50 % ilo?ci dawek szczepionki danej Jednostki przeznaczonych do zrzutu w ramach zam█wienia podstawowego oraz w stosunku do wojew█dztwa warmi?sko ˝ mazurskiego nie mo?e przekroczy 100 % ilo?ci dawek szczepionki przeznaczonych do zrzutu w ramach zam█wienia podstawowego danej Jednostki. Zakres zam█wienia dla ka?dej Jednostki, z wyj?tkiem wojew█dztwa warmi?sko˝mazurskiego, mo?e zosta pomniejszony w stosunku do zam█wienia podstawowego do 50 % ilo?ci dawek szczepionki przeznaczonych do zrzutu, w przypadku ograniczenia zapotrzebowania ilo?ciowego na przedmiotow szczepionk przez Jednostk?, w szczeg█lno?ci w przypadku, gdy do czasu rozpocz?cia akcji wiosennej, nie zostanie zako?czone post?powanie o udzielenie zam█wienia publicznego na dostaw szczepionki lub us?ug zrzutu szczepionki.
   2.  Wykorzystanie prawa opcji nie jest obowi?zkowe dla Jednostek. W przypadku nie skorzystania przez Jednostki z prawa opcji Wykonawcy nie przys?uguj ?adne roszczenia z tego tytu?u.
   3.  Jednostka mo?e skorzysta z prawa opcji w zakresie dodatkowego zakupu us?ugi zrzutu w szczeg█lno?ci w przypadku konieczno?ci przeprowadzenia dodatkowej akcji szczepie lis█w.
   4.  Cena jednostkowa zrzutu szczepionki okre?lona w ofercie z?o?onej przez Wykonawc w ramach przedmiotowego post?powania b?dzie obowi?zywa tak?e w przypadku zrzutu szczepionki realizowanego w ramach prawa opcji.
   5.  Prawo opcji o kt█rym mowa w pkt 3, b?dzie realizowane poprzez pisemne zam█wienia, kierowane przez Jednostk do Wykonawcy. Zam█wienia b?d okre?la?y m.in. ilo? dawek szczepionki do zrzutu, termin i obszar zrzutu oraz numer umowy na podstawie kt█rej realizowane jest prawo opcji.
II.2.12) Informations sur les catalogues ╚lectroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
Wykonawca przyst?puj?cy do post?powania jest zobowi?zany wnie? wadium w wysoko?ci: 7 300,00 z brutto (s?ownie: siedem tysi?cy trzysta z?otych 00/100).
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Us?uga zrzutu lotniczego doustnej szczepionki przeciwko w?ciekli?nie dla lis█w wolno ?yj?cych w roku 2019 na obszarze wojew█dztwa podkarpackiego
Lot n : 4
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 60440000
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL82 Lieu principal d'ex╚cution:
Wojew█dztwo podkarpackiego
II.2.4) Description des prestations:

   1. Przedmiotem zam█wienia jest us?uga zrzutu lotniczego doustnej szczepionki przeciwko w?ciekli?nie dla lis█w wolno ?yj?cych w roku 2019 na obszarze wojew█dztwa podkarpackiego.
   2.  Przewidywana ??czna ilo? dawek szczepionek przeznaczona do zrzutu w dw█ch akcjach (wiosenna i jesienna) przedstawiona zosta?a w za??czniku nr 1 do SIWZ. Zamwiawiaj?cy nie przewiduje zam█wie?, o kt█rych mowa w art 67. ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦res ╚nonc╚s ci-dessous Crit╦re de qualit╚ - Nom: Czas wykonania akcji szczepie / Pond╚ration: 40 Prix - Pond╚ration: 60
II.2.6) Valeur estim╚e
II.2.7) Dur╚e du march╚, de l'accord-cadre ou du syst╦me d'acquisition dynamique D╚but: 01/03/2019 Fin: 31/10/2019 Ce march╚ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en consid╚ration: non
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Zamawiaj?cy dla ka?dej cz??ci zam█wienia przewiduje prawo opcji. Przedmiot zam█wienia okre?la zakres podstawowy zwi?zany z zakupem us?ugi zrzutu lotniczego szczepionki. Dodatkowy zakup zrzutu zale?ny jest od mo?liwo?ci sfinansowania zakupu i potrzeb danej Jednostki oraz zaistnienia okre?lonych w umowie okoliczno?ci i nie mo?e przekroczy 50 % ilo?ci dawek szczepionki danej Jednostki przeznaczonych do zrzutu w ramach zam█wienia podstawowego oraz w stosunku do wojew█dztwa warmi?sko ˝ mazurskiego nie mo?e przekroczy 100 % ilo?ci dawek szczepionki przeznaczonych do zrzutu w ramach zam█wienia podstawowego danej Jednostki. Zakres zam█wienia dla ka?dej Jednostki, z wyj?tkiem wojew█dztwa warmi?sko˝mazurskiego, mo?e zosta pomniejszony w stosunku do zam█wienia podstawowego do 50 % ilo?ci dawek szczepionki przeznaczonych do zrzutu, w przypadku ograniczenia zapotrzebowania ilo?ciowego na przedmiotow szczepionk przez Jednostk?, w szczeg█lno?ci w przypadku, gdy do czasu rozpocz?cia akcji wiosennej, nie zostanie zako?czone post?powanie o udzielenie zam█wienia publicznego na dostaw szczepionki lub us?ug zrzutu szczepionki.
   2.  Wykorzystanie prawa opcji nie jest obowi?zkowe dla Jednostek. W przypadku nie skorzystania przez Jednostki z prawa opcji Wykonawcy nie przys?uguj ?adne roszczenia z tego tytu?u.
   3.  Jednostka mo?e skorzysta z prawa opcji w zakresie dodatkowego zakupu us?ugi zrzutu w szczeg█lno?ci w przypadku konieczno?ci przeprowadzenia dodatkowej akcji szczepie lis█w.
   4.  Cena jednostkowa zrzutu szczepionki okre?lona w ofercie z?o?onej przez Wykonawc w ramach przedmiotowego post?powania b?dzie obowi?zywa tak?e w przypadku zrzutu szczepionki realizowanego w ramach prawa opcji.
   5.  Prawo opcji o kt█rym mowa w pkt 3, b?dzie realizowane poprzez pisemne zam█wienia, kierowane przez Jednostk do Wykonawcy. Zam█wienia b?d okre?la?y m.in. ilo? dawek szczepionki do zrzutu, termin i obszar zrzutu oraz numer umowy na podstawie kt█rej realizowane jest prawo opcji.
II.2.12) Informations sur les catalogues ╚lectroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
Wykonawca przyst?puj?cy do post?powania jest zobowi?zany wnie? wadium w wysoko?ci: 18 500,00 z brutto (s?ownie: osiemna?cie tysi?cy pi??set z?otych 00/100).
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Us?uga zrzutu lotniczego doustnej szczepionki przeciwko w?ciekli?nie dla lis█w wolno ?yj?cych w roku 2019 na obszarze wojew█dztwa podlaskiego
Lot n : 5
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 60440000
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL84 Lieu principal d'ex╚cution:
Wojew█dztwo podlaskiego
II.2.4) Description des prestations:

   1. Przedmiotem zam█wienia jest us?uga zrzutu lotniczego doustnej szczepionki przeciwko w?ciekli?nie dla lis█w wolno ?yj?cych w roku 2019 na obszarze wojew█dztwa podlaskiego.
   2.  Przewidywana ??czna ilo? dawek szczepionek przeznaczona do zrzutu w dw█ch akcjach (wiosenna i jesienna) przedstawiona zosta?a w za??czniku nr 1 do SIWZ. Zamawiaj?cy nie przewiduje zam█wie?, o kt█rych mowa w art 67. ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦res ╚nonc╚s ci-dessous Crit╦re de qualit╚ - Nom: Czas wykonania akcji szczepie / Pond╚ration: 40 Prix - Pond╚ration: 60
II.2.6) Valeur estim╚e
II.2.7) Dur╚e du march╚, de l'accord-cadre ou du syst╦me d'acquisition dynamique D╚but: 01/03/2019 Fin: 31/10/2019 Ce march╚ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en consid╚ration: non
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Zamawiaj?cy dla ka?dej cz??ci zam█wienia przewiduje prawo opcji. Przedmiot zam█wienia okre?la zakres podstawowy zwi?zany z zakupem us?ugi zrzutu lotniczego szczepionki. Dodatkowy zakup zrzutu zale?ny jest od mo?liwo?ci sfinansowania zakupu i potrzeb danej Jednostki oraz zaistnienia okre?lonych w umowie okoliczno?ci i nie mo?e przekroczy 50 % ilo?ci dawek szczepionki danej Jednostki przeznaczonych do zrzutu w ramach zam█wienia podstawowego oraz w stosunku do wojew█dztwa warmi?sko ˝ mazurskiego nie mo?e przekroczy 100 % ilo?ci dawek szczepionki przeznaczonych do zrzutu w ramach zam█wienia podstawowego danej Jednostki. Zakres zam█wienia dla ka?dej Jednostki, z wyj?tkiem wojew█dztwa warmi?sko˝mazurskiego, mo?e zosta pomniejszony w stosunku do zam█wienia podstawowego do 50 % ilo?ci dawek szczepionki przeznaczonych do zrzutu, w przypadku ograniczenia zapotrzebowania ilo?ciowego na przedmiotow szczepionk przez Jednostk?, w szczeg█lno?ci w przypadku, gdy do czasu rozpocz?cia akcji wiosennej, nie zostanie zako?czone post?powanie o udzielenie zam█wienia publicznego na dostaw szczepionki lub us?ug zrzutu szczepionki.
   2.  Wykorzystanie prawa opcji nie jest obowi?zkowe dla Jednostek. W przypadku nie skorzystania przez Jednostki z prawa opcji Wykonawcy nie przys?uguj ?adne roszczenia z tego tytu?u.
   3.  Jednostka mo?e skorzysta z prawa opcji w zakresie dodatkowego zakupu us?ugi zrzutu w szczeg█lno?ci w przypadku konieczno?ci przeprowadzenia dodatkowej akcji szczepie lis█w.
   4.  Cena jednostkowa zrzutu szczepionki okre?lona w ofercie z?o?onej przez Wykonawc w ramach przedmiotowego post?powania b?dzie obowi?zywa tak?e w przypadku zrzutu szczepionki realizowanego w ramach prawa opcji.
   5.  Prawo opcji o kt█rym mowa w pkt 3, b?dzie realizowane poprzez pisemne zam█wienia, kierowane przez Jednostk do Wykonawcy. Zam█wienia b?d okre?la?y m.in. ilo? dawek szczepionki do zrzutu, termin i obszar zrzutu oraz numer umowy na podstawie kt█rej realizowane jest prawo opcji.
II.2.12) Informations sur les catalogues ╚lectroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
Wykonawca przyst?puj?cy do post?powania jest zobowi?zany wnie? wadium w wysoko?ci: 20 300,00 z brutto (s?ownie: dwadzie?cia tysi?cy trzysta z?otych 00/100).
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Us?uga zrzutu lotniczego doustnej szczepionki przeciwko w?ciekli?nie dla lis█w wolno ?yj?cych w roku 2019 na obszarze wojew█dztwa ?l?skiego
Lot n : 6
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 60440000
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL22 Lieu principal d'ex╚cution:
Wojew█dztwo ?l?skie
II.2.4) Description des prestations:

   1. Przedmiotem zam█wienia jest us?uga zrzutu lotniczego doustnej szczepionki przeciwko w?ciekli?nie dla lis█w wolno ?yj?cych w roku 2019 na obszarze wojew█dztwa ?l?skiego.
   2.  Przewidywana ??czna ilo? dawek szczepionek przeznaczona do zrzutu w dw█ch akcjach (wiosenna i jesienna) przedstawiona zosta?a w za??czniku nr 1 do SIWZ. Zamwiajacy nie przewiduje zam█wie?, o kt█rych mowa w art 67. ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦res ╚nonc╚s ci-dessous Crit╦re de qualit╚ - Nom: Czas wykonania akcji szczepie / Pond╚ration: 40 Prix - Pond╚ration: 60
II.2.6) Valeur estim╚e
II.2.7) Dur╚e du march╚, de l'accord-cadre ou du syst╦me d'acquisition dynamique D╚but: 01/03/2019 Fin: 31/10/2019 Ce march╚ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en consid╚ration: non
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Zamawiaj?cy dla ka?dej cz??ci zam█wienia przewiduje prawo opcji. Przedmiot zam█wienia okre?la zakres podstawowy zwi?zany z zakupem us?ugi zrzutu lotniczego szczepionki. Dodatkowy zakup zrzutu zale?ny jest od mo?liwo?ci sfinansowania zakupu i potrzeb danej Jednostki oraz zaistnienia okre?lonych w umowie okoliczno?ci i nie mo?e przekroczy 50 % ilo?ci dawek szczepionki danej Jednostki przeznaczonych do zrzutu w ramach zam█wienia podstawowego oraz w stosunku do wojew█dztwa warmi?sko ˝ mazurskiego nie mo?e przekroczy 100 % ilo?ci dawek szczepionki przeznaczonych do zrzutu w ramach zam█wienia podstawowego danej Jednostki. Zakres zam█wienia dla ka?dej Jednostki, z wyj?tkiem wojew█dztwa warmi?sko˝mazurskiego, mo?e zosta pomniejszony w stosunku do zam█wienia podstawowego do 50 % ilo?ci dawek szczepionki przeznaczonych do zrzutu, w przypadku ograniczenia zapotrzebowania ilo?ciowego na przedmiotow szczepionk przez Jednostk?, w szczeg█lno?ci w przypadku, gdy do czasu rozpocz?cia akcji wiosennej, nie zostanie zako?czone post?powanie o udzielenie zam█wienia publicznego na dostaw szczepionki lub us?ug zrzutu szczepionki.
   2.  Wykorzystanie prawa opcji nie jest obowi?zkowe dla Jednostek. W przypadku nie skorzystania przez Jednostki z prawa opcji Wykonawcy nie przys?uguj ?adne roszczenia z tego tytu?u.
   3.  Jednostka mo?e skorzysta z prawa opcji w zakresie dodatkowego zakupu us?ugi zrzutu w szczeg█lno?ci w przypadku konieczno?ci przeprowadzenia dodatkowej akcji szczepie lis█w.
   4.  Cena jednostkowa zrzutu szczepionki okre?lona w ofercie z?o?onej przez Wykonawc w ramach przedmiotowego post?powania b?dzie obowi?zywa tak?e w przypadku zrzutu szczepionki realizowanego w ramach prawa opcji.
   5.  Prawo opcji o kt█rym mowa w pkt 3, b?dzie realizowane poprzez pisemne zam█wienia, kierowane przez Jednostk do Wykonawcy. Zam█wienia b?d okre?la?y m.in. ilo? dawek szczepionki do zrzutu, termin i obszar zrzutu oraz numer umowy na podstawie kt█rej realizowane jest prawo opcji.
II.2.12) Informations sur les catalogues ╚lectroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
Wykonawca przyst?puj?cy do post?powania jest zobowi?zany wnie? wadium w wysoko?ci: 10 000,00 z brutto (s?ownie: dziesi? tysi?cy z?otych 00/100).
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Us?uga zrzutu lotniczego doustnej szczepionki przeciwko w?ciekli?nie dla lis█w wolno ?yj?cych w roku 2019 na obszarze wojew█dztwa ?wi?tokrzyskiego
Lot n : 7
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 60440000
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL72 Lieu principal d'ex╚cution:
Wojew█dztwo ?wi?tokrzyskie
II.2.4) Description des prestations:

   1. Przedmiotem zam█wienia jest us?uga zrzutu lotniczego doustnej szczepionki przeciwko w?ciekli?nie dla lis█w wolno ?yj?cych w roku 2019 na obszarze wojew█dztwa ?wi?tokrzyskiego.
   2.  Przewidywana ??czna ilo? dawek szczepionek przeznaczona do zrzutu w dw█ch akcjach (wiosenna i jesienna) przedstawiona zosta?a w za??czniku nr 1 do SIWZ. Zamwiajacy nie przewiduje zam█wie?, o kt█rych mowa w art 67. ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦res ╚nonc╚s ci-dessous Crit╦re de qualit╚ - Nom: Czas wykonania akcji szczepie / Pond╚ration: 40 Prix - Pond╚ration: 60
II.2.6) Valeur estim╚e
II.2.7) Dur╚e du march╚, de l'accord-cadre ou du syst╦me d'acquisition dynamique D╚but: 01/03/2019 Fin: 31/10/2019 Ce march╚ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en consid╚ration: non
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Zamawiaj?cy dla ka?dej cz??ci zam█wienia przewiduje prawo opcji. Przedmiot zam█wienia okre?la zakres podstawowy zwi?zany z zakupem us?ugi zrzutu lotniczego szczepionki. Dodatkowy zakup zrzutu zale?ny jest od mo?liwo?ci sfinansowania zakupu i potrzeb danej Jednostki oraz zaistnienia okre?lonych w umowie okoliczno?ci i nie mo?e przekroczy 50 % ilo?ci dawek szczepionki danej Jednostki przeznaczonych do zrzutu w ramach zam█wienia podstawowego oraz w stosunku do wojew█dztwa warmi?sko ˝ mazurskiego nie mo?e przekroczy 100 % ilo?ci dawek szczepionki przeznaczonych do zrzutu w ramach zam█wienia podstawowego danej Jednostki. Zakres zam█wienia dla ka?dej Jednostki, z wyj?tkiem wojew█dztwa warmi?sko˝mazurskiego, mo?e zosta pomniejszony w stosunku do zam█wienia podstawowego do 50 % ilo?ci dawek szczepionki przeznaczonych do zrzutu, w przypadku ograniczenia zapotrzebowania ilo?ciowego na przedmiotow szczepionk przez Jednostk?, w szczeg█lno?ci w przypadku, gdy do czasu rozpocz?cia akcji wiosennej, nie zostanie zako?czone post?powanie o udzielenie zam█wienia publicznego na dostaw szczepionki lub us?ug zrzutu szczepionki.
   2.  Wykorzystanie prawa opcji nie jest obowi?zkowe dla Jednostek. W przypadku nie skorzystania przez Jednostki z prawa opcji Wykonawcy nie przys?uguj ?adne roszczenia z tego tytu?u.
   3.  Jednostka mo?e skorzysta z prawa opcji w zakresie dodatkowego zakupu us?ugi zrzutu w szczeg█lno?ci w przypadku konieczno?ci przeprowadzenia dodatkowej akcji szczepie lis█w.
   4.  Cena jednostkowa zrzutu szczepionki okre?lona w ofercie z?o?onej przez Wykonawc w ramach przedmiotowego post?powania b?dzie obowi?zywa tak?e w przypadku zrzutu szczepionki realizowanego w ramach prawa opcji.
   5.  Prawo opcji o kt█rym mowa w pkt 3, b?dzie realizowane poprzez pisemne zam█wienia, kierowane przez Jednostk do Wykonawcy. Zam█wienia b?d okre?la?y m.in. ilo? dawek szczepionki do zrzutu, termin i obszar zrzutu oraz numer umowy na podstawie kt█rej realizowane jest prawo opcji.
II.2.12) Informations sur les catalogues ╚lectroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
Wykonawca przyst?puj?cy do post?powania jest zobowi?zany wnie? wadium w wysoko?ci: 12 300,00 z brutto (s?ownie: dwana?cie tysi?cy trzysta z?otych 00/100).
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Us?uga zrzutu lotniczego doustnej szczepionki przeciwko w?ciekli?nie dla lis█w wolno ?yj?cych w roku 2019 na obszarze wojew█dztwa warmi?sko-mazurskiego
Lot n : 8
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 60440000
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL62 Lieu principal d'ex╚cution:
Wojew█dztwo warmi?sko-mazurskie
II.2.4) Description des prestations:

   1. Przedmiotem zam█wienia jest us?uga zrzutu lotniczego doustnej szczepionki przeciwko w?ciekli?nie dla lis█w wolno ?yj?cych w roku 2019 na obszarze wojew█dztwa warmi?sko-mazurskiego.
   2.  Przewidywana ??czna ilo? dawek szczepionek przeznaczona do zrzutu w akcji jesiennej przedstawiona zosta?a w za??czniku nr 1 do SIWZ. Zamawiaj?cy nie przewiduje zam█wie?, o kt█rych mowa w art 67. ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦res ╚nonc╚s ci-dessous Crit╦re de qualit╚ - Nom: Czas wykonania akcji szczepie / Pond╚ration: 40 Prix - Pond╚ration: 60
II.2.6) Valeur estim╚e
II.2.7) Dur╚e du march╚, de l'accord-cadre ou du syst╦me d'acquisition dynamique D╚but: 01/03/2019 Fin: 31/10/2019 Ce march╚ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en consid╚ration: non
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Zamawiaj?cy dla ka?dej cz??ci zam█wienia przewiduje prawo opcji. Przedmiot zam█wienia okre?la zakres podstawowy zwi?zany z zakupem us?ugi zrzutu lotniczego szczepionki. Dodatkowy zakup zrzutu zale?ny jest od mo?liwo?ci sfinansowania zakupu i potrzeb danej Jednostki oraz zaistnienia okre?lonych w umowie okoliczno?ci i nie mo?e przekroczy 50 % ilo?ci dawek szczepionki danej Jednostki przeznaczonych do zrzutu w ramach zam█wienia podstawowego oraz w stosunku do wojew█dztwa warmi?sko ˝ mazurskiego nie mo?e przekroczy 100 % ilo?ci dawek szczepionki przeznaczonych do zrzutu w ramach zam█wienia podstawowego danej Jednostki. Zakres zam█wienia dla ka?dej Jednostki, z wyj?tkiem wojew█dztwa warmi?sko˝mazurskiego, mo?e zosta pomniejszony w stosunku do zam█wienia podstawowego do 50 % ilo?ci dawek szczepionki przeznaczonych do zrzutu, w przypadku ograniczenia zapotrzebowania ilo?ciowego na przedmiotow szczepionk przez Jednostk?, w szczeg█lno?ci w przypadku, gdy do czasu rozpocz?cia akcji wiosennej, nie zostanie zako?czone post?powanie o udzielenie zam█wienia publicznego na dostaw szczepionki lub us?ug zrzutu szczepionki.
   2.  Wykorzystanie prawa opcji nie jest obowi?zkowe dla Jednostek. W przypadku nie skorzystania przez Jednostki z prawa opcji Wykonawcy nie przys?uguj ?adne roszczenia z tego tytu?u.
   3.  Jednostka mo?e skorzysta z prawa opcji w zakresie dodatkowego zakupu us?ugi zrzutu w szczeg█lno?ci w przypadku konieczno?ci przeprowadzenia dodatkowej akcji szczepie lis█w.
   4.  Cena jednostkowa zrzutu szczepionki okre?lona w ofercie z?o?onej przez Wykonawc w ramach przedmiotowego post?powania b?dzie obowi?zywa tak?e w przypadku zrzutu szczepionki realizowanego w ramach prawa opcji.
   5.  Prawo opcji o kt█rym mowa w pkt 3, b?dzie realizowane poprzez pisemne zam█wienia, kierowane przez Jednostk do Wykonawcy. Zam█wienia b?d okre?la?y m.in. ilo? dawek szczepionki do zrzutu, termin i obszar zrzutu oraz numer umowy na podstawie kt█rej realizowane jest prawo opcji.
II.2.12) Informations sur les catalogues ╚lectroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
Wykonawca przyst?puj?cy do post?powania jest zobowi?zany wnie? wadium w wysoko?ci: 2 600,00 z brutto (s?ownie: dwa tysi?ce sze??set z?otych 00/100).
 
 
Section III: Renseignements dÝordre juridique, ╚conomique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation exercer l'activit╚ professionnelle, y compris exigences relatives l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:

   1. Wykonawca musi posiada uprawnienia do prowadzenia dzia?alno?ci gospodarczej przy u?yciu statk█w powietrznych w zakresie obj?tym przedmiotem zam█wienia, zgodnie z ustaw z dnia 3 lipca 2002r. ˝ Prawo lotnicze (t.j. Dz.U. z 2018 r .poz. .1183) - Warunek dotyczy ka?dej cz??ci zam█wienia.
   2.  Wykonawcy ubiegaj?cy si wsp█lnie o udzielenie zam█wienia sk?adaj wsp█ln ofert?, przy czym warunki udzia?u w post?powaniu, o kt█rym mowa w pkt. 1, musi spe?nia co najmniej jeden z Wykonawc█w samodzielnie.
   3.  Zamawiaj?cy przed udzieleniem zam█wienia, wezwie Wykonawc?, kt█rego oferta zosta?a najwy?ej oceniona, do z?o?enia w wyznaczonym, nie kr█tszym ni 10 dni, terminie aktualnych na dzie z?o?enia nast?puj?cych o?wiadcze lub dokument█w: 1) dokument potwierdzaj?cy posiadanie uprawnie do wykonywania okre?lonej dzia?alno?ci lub czynno?ci,, w szczeg█lno?ci koncesj?, zezwolenie, licencj?, certyfikat (aktualny Certyfikat Us?ug Lotniczych (Aerial Works Certificate ˝ AWC) lub inny r█wnowa?ny dokument upowa?niaj?cy do prowadzenia dzia?alno?ci gospodarczej przy u?yciu statk█w powietrznych w zakresie obj?tym zam█wieniem.
   4.  Zamawiaj?cy wykluczy z post?powania Wykonawc█w:1) kt█rzy nie wykazali spe?nienia warunk█w udzia?u w post?powaniu okre?lonych dla niniejszego post?powania, 2) kt█rzy nie wyka??, ?e nie zachodz wobec nich przes?anki wykluczenia okre?lone w art. 24 ust. 1 pkt 13-23 ustawy Pzp, 3) wobec kt█rych zachodz przes?anki okre?lone w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp, 4) wobec kt█rych zachodz przes?anki okre?lone w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp.
   5.  Wykonawca, kt█ry podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16 - 20 lub art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp, mo?e przedstawi dowody na to, ?e podj?te przez niego ?rodki s wystarczaj?ce do wykazania jego rzetelno?ci, w szczeg█lno?ci udowodni naprawienie szkody wyrz?dzonej przest?pstwem lub przest?pstwem skarbowym, zado??uczynienie pieni??ne za doznan krzywd lub naprawienie szkody, wyczerpuj?ce wyja?nienie stanu faktycznego oraz wsp█?prac z organami ?cigania oraz podj?cie konkretnych ?rodk█w technicznych, organizacyjnych kadrowych, kt█re s odpowiednie dla zapobiegania dalszym przest?pstwom lub przest?pstwom skarbowym lub nieprawid?owemu post?powaniu wykonawcy. Zamawiaj?cy nie wykluczy wykonawcy z postepowania i ile uzna, uwzgl?dniaj?c wag i szczeg█lne okoliczno?ci czynu Wykonawcy, za wystarczaj?ce przedstawione dowody jakich mowa powy?ej. Zdania pierwszego nie stosuje si?, je?eli wobec Wykonawcy, b?d?cego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem s?du zakaz ubiegania si o udzielenie zam█wienia oraz nie up?yn? okre?lony w tym wyroku okres obowi?zywania tego zakazu.
   6.  W przypadkach, o kt█rych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 19 ustawy Pzp, przed wykluczeniem Wykonawcy, Zamawiaj?cy zapewni mu poprzez stosowne wezwanie, mo?liwo? udowodnienia, ?e jego udzia w przygotowaniu post?powania o udzielenie zam█wienia nie zak?█ci konkurencji. Zamawiaj?cy wskazuje w protokole spos█b zapewnienia konkurencji.
   7.  Zamawiaj?cy mo?e wykluczy Wykonawc na ka?dym etapie post?powania o udzielenie zam█wienia.
III.1.2) Capacit╚ ╚conomique et financi╦re Liste et description succincte des crit╦res de s╚lection:
Wykonawca ubiegaj?cy si o niniejsze zam█wienie zobowi?zany jest wykaza?, ?e jest ubezpieczony od odpowiedzialno?ci cywilnej w zakresie prowadzonej dzia?alno?ci zwi?zanej z przedmiotem zam█wienia na kwot nie mniejsz ni 50 000 PLN. Warunek musi by spe?niony dla ka?dej cz??ci zam█wienia oddzielnie, tj. wykonawcy sk?adaj?cy oferty na wi?cej ni jedn cz?? zam█wienia zobowi?zani s posiada ubezpieczenie w wysoko?ci stanowi?cej odpowiedni wielokrotno? tej kwoty.
   2.  Zamawiaj?cy przed udzieleniem zam█wienia, wezwie Wykonawc?, kt█rego oferta zosta?a najwy?ej oceniona, do z?o?enia w wyznaczonym, nie kr█tszym ni 10 dni, terminie aktualnych na dzie z?o?enia nast?puj?cych o?wiadcze lub dokument█w: 1) dokument potwierdzaj?cy, ?e Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialno?ci cywilnej w zakresie prowadzonej dzia?alno?ci zwi?zanej z przedmiotem zam█wienia na sum gwarancyjn okre?lon przez Zamawiaj?cego.
III.1.3) Capacit╚ technique et professionnelle Liste et description succincte des crit╦res de s╚lection:
Wykonawca zobowi?zany jest wykaza?, ?e w okresie ostatnich 3 lat przed up?ywem terminu sk?adania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest kr█tszy - w tym okresie wykona minimum jedn us?ug polegaj?c na wykonaniu zrzutu lotniczego szczepionki przeciwko w?ciekli?nie lis█w wolno ?yj?cych, o liczbie rozrzuconych dawek szczepionki nie mniejszej ni 300 000 dawek. Warunek musi by spe?niony dla ka?dej cz??ci zam█wienia oddzielnie. Wykonawca mo?e legitymowa si to?samym do?wiadczeniem (tymi samymi us?ugami) w zakresie ka?dej z cz??ci zam█wienia. 2 Zamawiaj?cy przed udzieleniem zam█wienia, wezwie Wykonawc?, kt█rego oferta zosta?a najwy?ej oceniona, do z?o?enia w wyznaczonym, nie kr█tszym ni 10 dni, terminie aktualnych na dzie z?o?enia nast?puj?cych o?wiadcze lub dokument█w: 1) wykaz wykonanych us?ug, a w przypadku ?wiadcze okresowych lub ci?g?ych r█wnie wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed up?ywem terminu sk?adania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest kr█tszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich warto?ci, przedmiotu, dat wykonania i podmiot█w, na rzecz kt█rych us?ugi zosta?y wykonane, oraz za??czeniem dowod█w okre?laj?cych czy te dostawy zosta?y wykonane lub s wykonywane nale?ycie, przy czym dowodami, o kt█rych mowa s referencje b?d inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz kt█rego us?ugi by?y wykonywane, a w przypadku ?wiadcze okresowych lub ci?g?ych s wykonywane, a je?eli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyska tych dokument█w - o?wiadczenie Wykonawcy. W przypadku ?wiadcze okresowych lub ci?g?ych nadal wykonywanych referencje b?d inne dokumenty potwierdzaj?ce ich nale?yte wykonanie powinny by wydane nie wcze?niej ni 3 miesi?ce przed up?ywem terminu sk?adania ofert
III.1.5) Informations sur les march╚s r╚serv╚s
III.2) Conditions li╚es au march╚
III.2.1) Information relative la profession
III.2.2) Conditions particuli╦res d'ex╚cution:
Warunki umowy okre?lone zosta?y w Istotnych Postanowieniach Umowy stanowi?cych z??cznik nr 2 do SIWZ. Dokumentacja post?powania opublikowana zosta?a na stronie www.zamowienia.gov.pl www.zamowienia.gov.pl
III.2.3) Informations sur les membres du personnel responsables de l'ex╚cution du march╚
 
 
Section IV: Proc╚dure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de proc╚dure Proc╚dure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le syst╦me d'acquisition dynamique
IV.1.4) Informations sur la r╚duction du nombre de solutions ou d'offres durant la n╚gociation ou le dialogue
IV.1.6) Ench╦re ╚lectronique
IV.1.8) Information concernant lÝaccord sur les march╚s publics (AMP)
Le march╚ est couvert par l'accord sur les march╚s publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication ant╚rieure relative la pr╚sente proc╚dure
IV.2.2) Date limite de r╚ception des offres ou des demandes de participation Date: 25/01/2019 Heure locale: 11:00
IV.2.3) Date dÝenvoi estim╚e des invitations soumissionner ou participer aux candidats s╚lectionn╚s
IV.2.4) Langue(s) pouvant ═tre utilis╚e(s) dans l'offre ou la demande de participation:
Polonais
IV.2.6) D╚lai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre Dur╚e en mois: 2 ( compter de la date limite de r╚ception des offres)
IV.2.7) Modalit╚s dÝouverture des offres Date: 25/01/2019 Heure locale: 11:15 Lieu:
Otwarcie ofert na Platformie dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert, kt█re jest jednoznaczne z ich upublicznieniem na Platformie.
 
 
Section VI: Renseignements compl╚mentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un march╚ renouvelable: non
VI.2) Informations sur les ╚changes ╚lectroniques
VI.3) Informations compl╚mentaires:

   1. Wykonawca na potwierdzenie spe?niania warunk█w udzia?u w post?powaniu oraz wykazania braku podstaw do wykluczenia, o kt█rych mowa w Rozdziale VIII, sk?ada wraz z ofert Jednolity Europejski Dokument Zam█wienia (dalej jako ĐJEDZţ).
   2.  W przypadku Wykonawc█w wsp█lnie ubiegaj?cych si o udzielenie zam█wienia JEDZ sk?ada ka?dy z Wykonawc█w wsp█lnie ubiegaj?cy si o zam█wienie.
   3.  Je?eli Wykonawca, wskazuje spe?nienie warunk█w udzia?u w post?powaniu polega na zasobach innych podmiot█w tak?e sk?ada JEDZ.
   4. Zamawiaj?cy, przed udzieleniem zam█wienia, wezwie wykonawc?, kt█rego oferta zosta?a najwy?ej oceniona, do z?o?enia w wyznaczonym, nie kr█tszym ni 10 dni, terminie aktualnych na dzie z?o?enia nast?puj?cych o?wiadcze lub dokument█w:1)informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawiona nie wcze?niej ni 6 miesi?cy przed up?ywem terminu sk?adania ofert, 2) odpis z w?a?ciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzia?alno?ci gospodarczej, je?eli odr?bne przepisy wymagaj wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na postawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp, 3)za?wiadczenie w?a?ciwego naczelnika urz?du skarbowego potwierdzaj?cego, ?e wykonawca nie zalega z op?acaniem podatk█w, wystawionego nie wcze?niej ni 3 miesi?ce przed up?ywem terminu sk?adania ofert, lub inny dokument potwierdzaj?cy, ?e wykonawca zawar porozumienie z w?a?ciwym organem podatkowym w sprawie sp?at tych nale?no?ci wraz Z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczeg█lno?ci uzyska przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz?o?enie na raty zaleg?ych p?atno?ci lub wstrzymanie w ca?o?ci wykonania decyzji w?a?ciwego organu,4) za?wiadczenie w?a?ciwej terenowej jednostki organizacyjnej Zak?adu Ubezpiecze Spo?ecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo?ecznego albo inny dokument potwierdzaj?cy, ?e wykonawca nie zalega z op?acaniem sk?adek na ubezpieczenia spo?eczne lub zdrowotne, wystawiony nie wcze?niej ni 3 miesi?ce przed up?ywem terminu sk?adania ofert, lub inny dokument potwierdzaj?cy, ?e wykonawca zawar porozumienie z w?a?ciwym organem w sprawie sp?at tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczeg█lno?ci uzyska przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz?o?enie na raty zaleg?ych p?atno?ci lub wstrzymanie w ca?o?ci wykonania decyzji w?a?ciwego organu; 5) o?wiadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku s?du lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatk█w, op?at lub sk?adek na ubezpieczenie spo?eczne lub zdrowotne albo - w przypadku takiego wyroku lub decyzji - dokument█w potwierdzaj?cych dokonanie p?atno?ci tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wi???cego porozumienia w sprawie sp?at tych nale?no?ci, 6)o?wiadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytu?em ?rodka zapobiegawczego zakazu ubiegania si o zam█wienie publiczne - wg wzoru stanowi?cego Za??cznik nr 4 do SIWZ, 7) o?wiadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z op?acaniem podatk█w i op?at lokalnych, o kt█rych mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op?atach lokalnych.
   4.  Inne dokumenty sk?adane przez Wykonawc█w:Ka?dy z Wykonawc█w, w terminie 3 dni od zamieszczenia na Platformie informacji, o kt█rej mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiaj?cemu o?wiadczenie o przynale?no?ci lub braku przynale?no?ci do tej samej grupy kapita?owej, o kt█rej mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp.5. Je?eli Wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, sk?ada dokumenty wskazane w ▀
   7. 1. Rozporz?dzenia Ministra Rozwoju z dnia 26.07.2016 r.
   6.  Wykaz o?wiadcze i dokument█w jakie maj dostarczy Wykonawcy zosta okre?lony w Rozdziale IX SIWZ, kt█ra zosta?a opublikowana na na stronie www.zamowienia.gov.pl. www.zamowienia.gov.pl
VI.4) Proc╚dures de recours
VI.4.1) Instance charg╚e des proc╚dures de recours Krajowa Izba Odwo?awcza ul. Post?pu 17a Warszawa 02-676 Pologne T╚l╚phone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://uzp.gov.pl/kio http://uzp.gov.pl/kio
VI.4.2) Organe charg╚ des proc╚dures de m╚diation Krajowa Izba Odwo?awcza ul. Post?pu 17a Warszawa 02-676 Pologne T╚l╚phone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://uzp.gov.pl/kio http://uzp.gov.pl/kio
VI.4.3) Introduction de recours Pr╚cisions concernant les d╚lais d'introduction de recours:
Odwo?anie sk?ada Wykonawca, a tak?e inny podmiot, je?eli ma lub mia interes w uzyskaniu zam█wienia oraz poni█s lub mo?e ponie? szkod w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepis█w ustawy Pzp, przys?uguj ?rodki ochrony prawnej okre?lone w Dziale VI ustawy Pzp. ?rodki ochrony prawnej wobec og?oszenia o zam█wieniu oraz specyfikacji istotnych warunk█w zam█wienia przys?uguj r█wnie organizacjom wpisanym na list?, o kt█rej mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.
   2.  Odwo?anie przys?uguje wy??cznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynno?ci Zamawiaj?cego podj?tej w post?powaniu o udzielenie zam█wienia lub zaniechania czynno?ci, do kt█rej Zamawiaj?cy jest zobowi?zany na podstawie ustawy Pzp.
   3.  Odwo?anie powinno wskazywa czynno? lub zaniechanie czynno?ci Zamawiaj?cego, kt█rej zarzuca si niezgodno? z przepisami ustawy Pzp, zawiera zwi?z?e przedstawienie zarzut█w, okre?la ??danie oraz wskazywa okoliczno?ci faktyczne i prawne uzasadniaj?ce wniesienie odwo?ania.
   4.  Odwo?anie wnosi si do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio w?asnor?cznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
   5.  Odwo?uj?cy przesy?a kopi odwo?ania zamawiaj?cemu przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki spos█b, aby m█g on zapozna si z jego tre?ci przed up?ywem tego terminu. Domniemywa si?, i Zamawiaj?cy m█g zapozna si z tre?ci odwo?ania przed up?ywem terminu do jego wniesienia, je?eli przes?anie jego kopii nast?pi?o przed up?ywem terminu do jego wniesienia przy u?yciu ?rodk█w komunikacji elektronicznej.
   6.  Terminy wniesienia odwo?ania:
   6. 1. Odwo?anie wnosi si w terminie 10 dni od dnia przes?ania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw jego wniesienia ˝ je?eli zosta?y przes?ane w spos█b okre?lony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp zdanie drugie albo w terminie 15 dni ˝ je?eli zosta?y przes?ane w inny spos█b.
   6. 2. Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia o zam█wieniu, a tak?e wobec postanowie specyfikacji istotnych warunk█w zam█wienia, wnosi si w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunk█w zam█wienia na stronie internetowej.
   6. 3. Odwo?anie wobec czynno?ci innych ni okre?lone w pkt
   6. 1. i
   6. 2. wnosi si w terminie 10 dni od dnia, w kt█rym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi? wiadomo? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw jego wniesienia.
   6. 4. Je?eli Zamawiaj?cy nie przes?a wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwo?anie wnosi si nie p█?niej ni w terminie:
   6. 4.1. 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej og?oszenia o udzieleniu zam█wienia;
   6. 4.2. 6 miesi?cy od dnia zawarcia umowy, je?eli Zamawiaj?cy nie opublikowa w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej og?oszenia o udzieleniu zam█wienia.
   7.  Szczeg█?owe zasady post?powania po wniesieniu odwo?ania okre?laj stosowne przepisy Dzia?u VI ustawy Pzp
VI.4.4) Service aupr╦s duquel des renseignements peuvent ═tre obtenus sur l'introduction de recours Krajowa Izba Odwo?awcza ul. Post?pu 17a Warszawa 02-676 Pologne T╚l╚phone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://uzp.gov.pl/kio http://uzp.gov.pl/kio
VI.5) Date dÝenvoi du pr╚sent avis:
14/12/2018
 
 
C L A S S E    C P V
60440000 - Services aÚriens et services connexes