Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 31/07/2020
Date de péremption :
Type de procédure : Négociée sans mise en concurrence
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Lublin: Services d'architecture

2020/S 147-361725  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 31/07/2020 S147 Pologne-Lublin: Services d'architecture 2020/S 147-361725 Avis díattribution de marchÈ RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Muzeum Lubelskie w Lublinie NumÈro national d'identification: PL814 Adresse postale: ul. Zamkowa 9 Ville: Lublin Code NUTS: PL814 Lubelski Code postal: 20-117 Pays: Pologne Point(s) de contact: Ma?gorzata Niezgoda-Kami?ska Courriel: m.kaminska@muzeumlubelskie.pl TÈlÈphone: +48 504088203 Adresse(s) internet: Adresse principale: https://www.muzeumlubelskie.pl https://www.muzeumlubelskie.pl
I.2) Informations sur la passation conjointe de marchÈs
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: podmiot prawa publicznego, instytucja kultury
I.5) ActivitÈ principale Autre activitÈ: kultura, muzealnictwo
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Wykonawca zobowi?zuje si do wykonania przedmiotu umowy w postaci wykonania kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej rewaloryzacji i rozbudowy Muzeum Ziem Wschodnich Dawnej Rzeczypospolitej NumÈro de rÈfÈrence: ZP.721-01/2020
II.1.2) Code CPV principal 71200000 Services d'architecture
II.1.3) Type de marchÈ Services
II.1.4) Description succincte:
Przedmiot zamÛwienia: wykonanie szczegÛ?owego opracowania pracy konkursowej nagrodzonej I nagrod w konkursie na koncepcj architektoniczno-scenograficzn oddzia?u Muzeum Lubelskiego w Lublinie ñ Muzeum Ziem Wschodnich Dawnej Rzeczypospolitej. CPV: 712 00000-0 Us?ugi architektoniczne i podobne 713 00000-1 Us?ugi in?ynieryjne 714 00000-2 Us?ugi architektoniczne dotycz?ce planowania przestrzennego i zagospodarowania terenu 799 00000-3 Specjalne us?ugi projektowe Klasy us?ug 7122 0000-6 Us?ugi projektowania architektonicznego 7132 0000-7 Us?ugi in?ynieryjne w zakresie projektowania 7142 0000-8 Architektoniczne us?ugi zagospodarowania terenu 799 30000-2 Specjalne us?ugi projektowe Kategorie us?ug 71322 000-1 Us?ugi in?ynierii projektowej w zakresie in?ynierii l?dowej i wodnej 71420 000-8 Architektoniczne us?ugi zagospodarowania terenu 79932 000-6 Us?ugi projektowania wn?trz
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) Offre la plus basse: 4 821 600.00 PLN / Offre la plus ÈlevÈe: 4 821 600.00 PLN prise en considÈration
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 71300000 Services d'ingÈnierie 71400000 Services d'urbanisme et d'architecture paysagËre 79900000 Services divers aux entreprises et services connexes 71220000 Services de crÈation architecturale
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL91 Warszawski sto?eczny Lieu principal d'exÈcution:
WXCA SpÛ?ka z ograniczon odpowiedzialno?ci z siedzib w Warszawie, ul. Bracka nr 18, lok. 62, 00-028 Warszawa, POLSKA
II.2.4) Description des prestations:
 
1.Zamawiaj?cy zamawia, a Wykonawca zobowi?zuje si do wykonania przedmiotu umowy w postaci wykonania kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej (zwanej dalej ÑDokumentacj?î) rewaloryzacji i rozbudowy Muzeum Ziem Wschodnich Dawnej Rzeczypospolitej w granicach opracowania wynikaj?cych z za??cznika nr 8a do regulaminu konkursu (zwanej dalej ÑInwestycj?î) ktÛra zostanie wykorzystana w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia publicznego na wykonanie robÛt budowlanych dotycz?cych realizacji Inwestycji. SzczegÛ?owy opis przedmiotu umowy zawarty jest w za??czniku nr 2 do umowy ñ Opisie przedmiotu zamÛwienia, stanowi?cym jej integraln cz???.
   2.  Przedmiot umowy zostanie wykonany w oparciu o koncepcj architektoniczno-scenograficzn wybran w konkursie og?oszonym przez Zamawiaj?cego, z uwzgl?dnieniem zalece pokonkursowych s?du konkursowego i zalece Zamawiaj?cego (stanowi?cych za??cznik nr 2 do umowy ñ Opis przedmiotu zamÛwienia) i w konsultacji z nim oraz wykonanie innych zobowi?za Wykonawcy wynikaj?cych z umowy, zgodnie z nast?puj?cym zakresem: 1) etap I ñ wykonanie szczegÛ?owej, wielobran?owej koncepcji architektonicznej i scenograficznej Inwestycji w tym szczegÛ?owej, wielobran?owej koncepcji dla ekspozycji i funkcji z ni zwi?zanych w tym scenariusz ekspozycji, tj. w przypadku ekspozycji: okre?lenie wst?pnych, architektonicznych, wn?trzarskich (scenograficznych i aran?acyjnych), konstrukcyjnych, instalacyjnych, infrastrukturalnych, technicznych, technologicznych i konserwatorskich rozwi?za i standardÛw ekspozycji, ktÛre winny by podstaw dalszych prac projektowych; dokonanie wszelkich w?a?ciwych dla tej fazy prac i opracowa jak: prace studialne, przedprojektowe, koncepcyjne, badania, ekspertyzy, uzgodnienia i ustalenia z w?a?ciwymi organami i innymi instytucjami lub osobami, jak rÛwnie innymi uczestnikami procesu planowania w tym w szczegÛlno?ci ekspertyzy i badania archeologiczne i konserwatorskie oraz techniczne i konstrukcyjne mo?liwo?ci rozbudowy Muzeum o piwnice (poziom -1) pod ca?ym budynkiem Pa?acu Lubomirskich; opracowanie wst?pnego, szacunkowego kosztorysu a tak?e projektÛw koncepcyjnych; 2) etap II ñ wykonanie kompletnego projektu budowlanego oraz kompletnego projektu rozbiÛrek dla Inwestycji wraz z uzyskaniem w imieniu Zamawiaj?cego, w ramach zaoferowanej ceny, ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budow oraz wszelkich innych decyzji, dokumentÛw, dodatkowych opracowa projektowych opracowa pomocniczych, aktualnej mapy do celÛw projektowych, opracowa inwentaryzacyjnych jak inwentaryzacja szaty ro?linnej, inwentaryzacja obiektÛw i elementÛw zagospodarowania przeznaczonych do rozbiÛrki lub/i adaptacji lub modernizacji, bada?, ekspertyz (w tym m.in. geotechniczne, konserwatorskie, archeologiczne), opinii, uzgodnie?, pozwole i zgÛd wymaganych zgodnie z obowi?zuj?cymi przepisami i niezb?dnych Zamawiaj?cemu do przygotowania i przeprowadzenia post?powania o udzielenie zamÛwienia publicznego na wykonanie robÛt budowlanych oraz do realizacji ww. robÛt budowlanych (realizacja Inwestycji) w zakresie niezb?dnym do z?o?enia projektu budowlanego z wnioskiem o pozwolenie na budow?; 3) etap III ñ wykonanie kompletnego wielobran?owego projektu wykonawczego dla Inwestycji w tym kompletnego wielobran?owego projektu wykonawczego dla ekspozycji i funkcji z ni zwi?zanych, niezb?dnych Zamawiaj?cemu do przygotowania i przeprowadzenia post?powania o udzielenie zamÛwienia publicznego na wykonanie robÛt budowlanych oraz innych robÛt umo?liwiaj?cych realizacj Inwestycji w tym ekspozycji i funkcji z ni zwi?zanych; 4) etap IV ñ wykonanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robÛt budowlanych oraz kosztorysÛw inwestorskich i przedmiaru robÛt dla ww. opracowa i projektÛw; 5) etap V ñ sprawowanie nadzorÛw autorskich (w tym m.in. architektoniczny, bran?owe) oraz konsultacji konserwatorskich i archeologicznych podczas przeprowadzenia post?powania o udzielenie zamÛwienia publicznego na wybÛr wykonawcÛw robÛt, dostaw i us?ug realizuj...
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure Attribution d'un marchÈ sans publication prÈalable d'un avis d'appel la concurrence au Journal officiel de líUnion europÈenne (dans les cas ÈnumÈrÈs ci-dessous) Explication:
ZamÛwienie z wolnej r?ki po przeprowadzeniu konkursu ñ brak obowi?zku uprzedniego og?oszenia.
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.6) EnchËre Èlectronique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de prÈinformation
Le pouvoir adjudicateur n'attribuera aucun autre marchÈ sur la base de l'avis de prÈinformation ci-dessus
 
 
Section V: Attribution du marchÈ

Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
09/07/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: WXCA SpÛ?ka z ograniczon odpowiedzialno?ci z siedzib w Warszawie, ul. Bracka 18, lok. 62, 00-028 Warszawa, REGON: 141183540, NIP: 5222870365, Numer KRS: 0000386998 Adresse postale: Bracka 18, lok. 62 Ville: Warszawa Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Code postal: 00-028 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 4 493 135.00 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 3 920 000.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17 a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2) Organe chargÈ des procÈdures de mÈdiation
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
Uczestnikowi konkursu, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia interes w uzyskaniu danego zamÛwienia oraz poniÛs lub mo?e ponie? szkod w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisÛw ustawy, przys?uguje prawo do wniesienia ?rodkÛw ochrony prawnej na zasadach okre?lonych w ustawie Prawo zamÛwie publicznych.
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17 a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl http://www.uzp.gov.pl
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
27/07/2020
 
 
C L A S S E    C P V
71200000 - Services d'architecture 
71220000 - Services de création architecturale 
71300000 - Services d'ingénierie 
71400000 - Services d'urbanisme et d'architecture paysagère 
79900000 - Services divers aux entreprises et services connexes