Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 22/05/2023
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Résultat de concours
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Lublin:Services d'architecture, services de construction, services d'ingÈnierie et services d'inspection

2023/S 97-302213  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
22/05/2023 S97 Pologne-Lublin: Services d'architecture, services de construction, services d'ingÈnierie et services d'inspection 2023/S 097-302213 RÈsultats de concours
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur/entitÈ adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Szpital Neuropsychiatryczny im.Prof.Mieczys?awa Kaczy?skiego NumÈro national d'identification: 9462160056 Adresse postale: ul.Abramowicka 2 Ville: Lublin Code NUTS: PL814 Lubelski Code postal: 20-442 Pays: Pologne Point(s) de contact: Agnieszka Piotrowska Courriel: przetargi@snzoz.lublin.pl TÈlÈphone: +48 817286439 Fax: +48 817441079 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.snzoz.lublin.pl
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: Samodzielny Publiczny Zak?ad Opieki Zdrowotnej
I.5) ActivitÈ principale SantÈ
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Opracowanie koncepcji architektoniczno-budowlanej dokumentacji projektowej budowy obiektu Regionalnego Centrum Zdrowia Psychicznego Dzieci i M?odzie?y przy Szpitalu Neuropsychiatrycznym im. Prof. NumÈro de rÈfÈrence: SzNSPZOZ.A-ZP-3721-6/23/KSWI
II.1.2) Code CPV principal 71000000 Services d'architecture, services de construction, services d'ingÈnierie et services d'inspection
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 71200000 Services d'architecture 71220000 Services de crÈation architecturale 71221000 Services d'architecte pour les b'timents 71240000 Services d'architecture, d'ingÈnierie et de planification 71242000 PrÈparation du projet et de la conception, estimation des co ts 71300000 Services d'ingÈnierie 71320000 Services de conception technique 79930000 Conception de modËles 79932000 Services d'architecture d'intÈrieur
II.2.4) Description des prestations:
 1)Przedmiotem Konkursu jest opracowanie propozycji koncepcji architektonicznoñbudowlanej i funkcjonalnoñu?ytkowej budynkÛw uwzgl?dniaj?cej potrzeby i uwarunkowania oraz przeznaczenie, okre?lone w szczegÛlno?ci w wytycznych zawartych w OPZ opracowanym przez Zamawiaj?cego stanowi?cym za??cznik nr 11 do Regulaminu oraz wytycznych zawartych w pozosta?ych opracowaniach b?d?cych cz??ci? dokumentacji. 2) Zadaniem Konkursu jest uzyskanie spÛjnej i przemy?lanej propozycji koncepcji architektonicznoñbudowlanej oraz funkcjonalno-u?ytkowej budynkÛw zgodnej z OPZ. Koncepcja konkursowa powinna w najlepszy mo?liwy sposÛb rozwi?za? kwestie przestrzenne ??cz?c optymalnie aspekty funkcjonalne i u?ytkowe. Proponowane rozwi?zania powinny nawi?zywa? do ?wiatowych trendÛw stosowanych przy projektowaniu obiektÛw szpitalnych. Kluczowymi elementami w przyj?tych rozwi?zaniach powinny by? rÛwnie? propozycje rozwi?za? materia?owych i technologicznych pozytywnie oddzia?ywuj?cych na ?rodowisko naturalne, a w konsekwencji na obni?enie kosztÛw eksploatacji. Nale?y uwzgl?dni? rÛwnie? specyfik? oddzia?u psychiatrycznego dla dzieci i m?odzie?y 3) Zadaniem Konkursu jest tak?e wy?onienie autora (zespo?u autorskiego), ktÛry otrzyma zaproszenie do negocjacji w trybie zamÛwienia z wolnej r?ki na opracowanie wielobran?owej dokumentacji projektowej i pe?nienie nadzoru autorskiego w trakcie budowy. 4) Podstaw? do sporz?dzenia pracy konkursowej s? Ñmateria?y merytoryczneî: - Opis przedmiotu zamÛwienia stanowi?cy za??cznik nr 11 do Regulaminu; - Mapa zasadnicza za??cznik nr 1 do OPZ.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: oui Identification du projet:
Zadnie b?dzie realizowane w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027, cel szczegÛ?owy 4(v) (EFRR) zapewnianie rÛwnego dost?pu do opieki zdrowotnej i wspieranie odporno?ci systemÛw opieki zdrowotnej, w tym podstawowej opieki zdrowotnej, oraz wspieranie przechodzenia od opieki instytucjonalnej do opieki rodzinnej i ?rodowiskowej
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.2) Type de concours Ouvert
IV.1.9) CritËres d'Èvaluation des projets:
 1)atrakcyjno?? zaproponowanych rozwi?za? architektonicznych i urbanistycznych, waga kryterium ñ 30% 2) trafno?? oraz jako?? zaproponowanych rozwi?za? funkcjonalnych i materia?owych, waga kryterium ñ 30% 3) ekonomika przyj?tych rozwi?za? architektonicznych i urbanistycznych, w tym optymalizacja kosztÛw eksploatacji, waga kryterium ñ 15% 4) zastosowanie rozwi?za? proekologicznych i energoefektywnych w ramach zaprezentowanej koncepcji architektoniczno-budowlanej, waga kryterium ñ 15% 5) maksymalny planowany koszt wykonania ca?o?ci prac inwestycyjnych, waga kryterium ñ 10%
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2023/S 063-187893
 
 
Section V: RÈsultats du concours

Le concours s'est terminÈ sans attribution de prime: non
V.3) RÈcompense et primes
V.3.1) Date de la dÈcision du jury:
15/05/2023
V.3.2) Informations sur les participants Nombre de participants envisagÈ: 1 Nombre de PME participantes: 1 Nombre de participants Ètrangers: 0
V.3.3) Nom(s) et adresse(s) du/des laurÈat(s) du concours Nom officiel: TREKTURA Pracownia Architektoniczna s.c. Tomasz Ginter wspÛlnik spÛ?ki cywilnej TREKTURA Pracownia Architektoniczna s.c. ?ukasz Katarzy?ski wspÛlnik spÛ?ki cywilnej Ville: Warszawa Code NUTS: PL91 Warszawski sto?eczny Code postal: 00-389 Pays: Pologne
Le laurÈat est une PME: oui
V.3.4) Montant de la prime ou des primes Montant de la ou des prime(s) attribuÈe(s) hors TVA: 18 181.82 PLN
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
 3)W Konkursie mog? bra? udzia? Uczestnik Konkursu spe?niaj?cy nast?puj?ce wymagania: a) nie podlega wykluczeniu z udzia?u w Konkursie, w nast?puj?cym zakresie: w stosunku do ktÛrego zachodz? przes?anki wskazane w art. 108 ustawy Pzp ; w stosunku do ktÛrego zachodz? przes?anki wskazane w art. 109 ust. 1 pkt 4) ustawy Pzp ; w stosunku do ktÛrego zachodz? okoliczno?ci wskazane w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegÛlnych rozwi?zaniach w zakresie przeciwdzia?ania wspieraniu agresji na Ukrain? oraz s?u??cych ochronie bezpiecze?stwa narodowego (Dz. U. 2022 r., poz. 835 ze zm.); w stosunku do ktÛrego zachodz? okoliczno?ci wskazane w art. 5k Rozporz?dzenie Rady (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany rozporz?dzenia (UE) nr 833/2014 dotycz?cego ?rodkÛw ograniczaj?cych w zwi?zku z dzia?aniami Rosji destabilizuj?cymi sytuacj? na Ukrainie. UWAGA!!! Powy?szy wymÛg dotyczy zarÛwno Uczestnika Konkursu, jak i wszystkich UczestnikÛw konkursu bior?cych wspÛlnie udzia? w konkursie, jak rÛwnie? podmiotu trzeciego na zasoby ktÛrego Uczestnik Konkursu si? powo?uje. b) spe?nia warunki udzia?u w Konkursie dotycz?ce zdolno?ci technicznej lub zawodowej, w nast?puj?cym zakresie: w zakresie warunku zdolno?ci technicznej Wykonawca spe?ni warunek, je?li wyka?e, ?e w okresie ostatnich pi?ciu lat przed up?ywem terminu sk?adania wnioskÛw o dopuszczenie do udzia?u w Konkursie, a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest krÛtszy - w tym okresie wykona? w sposÛb prawid?owy i nale?yty, zgodnie z zasadami sztuki projektowej co najmniej dwie us?ugi, z ktÛrych ka?da polega?a na opracowaniu dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budow? lub przebudow? budynku u?yteczno?ci publicznej o powierzchni co najmniej 4 000 m2 ka?dy. w zakresie warunku zdolno?ci zawodowej Wykonawca winien wykaza?, ?e dysponuje odpowiednim pod wzgl?dem kwalifikacyjnym potencja?em kadrowym, zdolnym do realizacji zamÛwienia, ktÛry uczestniczy? b?dzie w realizacji zamÛwienia, w tym co najmniej: a) jedn? osob?, posiadaj?c? uprawnienia do projektowania w specjalno?ci architektonicznej bez ogranicze?, posiadaj?c? co najmniej 5-letnie do?wiadczenie oraz do?wiadczenie w roli projektanta, w opracowaniu dokumentacji projektowej zatwierdzonej decyzj? o pozwoleniu na budow? w bran?y architektonicznej dla co najmniej 1 budynku u?yteczno?ci publicznej o powierzchni u?ytkowej 4 000 m2; b) jedn? osob?, posiadaj?c? uprawnienia do projektowania w specjalno?ci konstrukcyjno-budowlanej bez ogranicze?, posiadaj?c? co najmniej 5-letnie do?wiadczenie oraz do?wiadczenie w roli projektanta, w opracowaniu dokumentacji projektowej zatwierdzonej decyzj? o pozwoleniu na budow? w bran?y architektonicznej dla co najmniej 1 budynku u?yteczno?ci publicznej o powierzchni u?ytkowej 4 000 m2.
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza przy Urz?dzie ZamÛwie? Publicznych Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:

   1. Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia? interes w uzyskaniu zamÛwienia oraz poniÛs? lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez zamawiaj?cego przepisÛw ustawy, przys?uguj? ?rodki ochrony prawnej okre?lone w dziale IX PZP.
   2. Odwo?anie przys?uguje na
:
1) niezgodn? z przepisami ustawy czynno?? zamawiaj?cego, podj?t? w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 2) zaniechanie czynno?ci w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia, do ktÛrej zamawiaj?cy by? obowi?zany na podstawie ustawy; 3) zaniechanie przeprowadzenia post?powania o udzielenie zamÛwienia na podstawie ustawy, mimo ?e zamawiaj?cy by? do tego obowi?zany.
   3. Odwo?anie wnosi si? do Prezesa KIO. Odwo?uj?cy przekazuje zamawiaj?cemu odwo?anie wniesione w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej, albo kopi? tego odwo?ania, je?eli zosta?o ono wniesione w formie pisemnej, przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki sposÛb, aby mÛg? on zapozna? si? z jego tre?ci? przed up?ywem tego terminu. Domniemywa si?, ?e zamawiaj?cy mÛg? zapozna? si? z tre?ci? odwo?ania przed up?ywem terminu do jego wniesienia, je?eli przekazanie odpowiednio odwo?ania albo jego kopii nast?pi?o przed up?ywem terminu do jego wniesienia przy u?yciu ?rodkÛw komunikacji elektronicznej.
   4. Odwo?anie wnosi si? w terminie: 1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana przy u?yciu ?rodkÛw komunikacji elektronicznej; 2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana w sposÛb inny ni? okre?lony w pkt
   1. 
   5. Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia wszczynaj?cego post?powanie o udzielenie zamÛwienia lub wobec tre?ci dokumentÛw zamÛwienia wnosi si? w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym UE lub zamieszczenia dokumentÛw zamÛwienia na stronie internetowej.
   6. Odwo?anie w przypadkach innych ni? okre?lone w ust. 4 i 5 wnosi si? w terminie 10 dni od dnia, w ktÛrym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia.
   7. Na orzeczenie KIO oraz postanowienie Prezesa KIO stronom oraz uczestnikom post?powania odwo?awczego przys?uguje skarga do S?du Okr?gowego w Warszawie.
   8. W post?powaniu tocz?cym si? wskutek wniesienia skargi stosuje si? odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964r. - Kodeks post?powania cywilnego o apelacji, je?eli przepisy niniejszego rozdzia?u nie stanowi? inaczej.
   9. Skarg? wnosi si? do S?du Okr?gowego w Warszawie - s?du zamÛwie? publicznych, zwanego dalej "s?dem zamÛwie? publicznych". 10.Skarg? wnosi si? za po?rednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia dor?czenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o ktÛrym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy PZP, przesy?aj?c jednocze?nie jej odpis przeciwnikowi skargi. Z?o?enie skargi w placÛwce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe jest rÛwnoznaczne z jej wniesieniem.
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza przy Urz?dzie ZamÛwie? Publicznych Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
17/05/2023 Opracowanie koncepcji architektoniczno-budowlanej dokumentacji projektowej budowy obiektu Regionalnego Centrum Zdrowia Psychicznego Dzieci i M?odzie?y przy Szpitalu Neuropsychiatrycznym im. Prof. 22/05/2023 POL National
 
 
C L A S S E    C P V
71000000 - Services d'architecture, services de construction, services d'ingénierie et services d'inspection 
71200000 - Services d'architecture 
71220000 - Services de création architecturale 
71221000 - Services d'architecte pour les bâtiments 
71240000 - Services d'architecture, d'ingénierie et de planification 
71242000 - Préparation du projet et de la conception, estimation des coûts 
71300000 - Services d'ingénierie 
71320000 - Services de conception technique 
79930000 - Conception de modèles 
79932000 - Services d'architecture d'intérieur