Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 20/09/2022
Date de péremption :
Type de procédure : ProcÚdure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Lublin:Services de conception technique

2022/S 181-512739  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
20/09/2022 S181 Pologne-Lublin: Services de conception technique 2022/S 181-512739 Avis dÝattribution de march╚ R╚sultats de la proc╚dure de march╚ Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Zarz?d Dr█g Wojew█dzkich Adresse postale: ul.B.Dobrza?skiego 3 Ville: Lublin Code NUTS: PL81 Lubelskie Code postal: 20-262 Pays: Pologne Point(s) de contact: S?awomir Szepietowski Courriel: dzp@zdw.lublin.pl T╚l╚phone: +48 817495350 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.zdw.bip.lubelskie.pl Adresse du profil dÝacheteur: www.zdw.bip.lubelskie.pl
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: Samorz?dowa jednostka bud?etowa
I.5) Activit╚ principale Services g╚n╚raux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du march╚
II.1.1) Intitul╚:
Opracowanie dok. dla zadania inwestycyjnego pn: Rozbudowa drogi wojew█dzkiej nr 858 Zarzecze - Bi?goraj - Zwierzyniec- Szczebrzeszyn od km 33+979 (gr. wojew█dztwa) do km ok. 45+310 (m. Bi?goraj) Num╚ro de r╚f╚rence: DZU.372.153.2022.mg
II.1.2) Code CPV principal 71320000 Services de conception technique
II.1.3) Type de march╚ Services
II.1.4) Description succincte:
 
1.Przedmiotem zam█wienia jest: Opracowanie dokumentacji dla zadania inwestycyjnego pn: Rozbudowa drogi wojew█dzkiej nr 858 Zarzecze - Bi?goraj - Zwierzyniec- Szczebrzeszyn od km 33+979 (gr. wojew█dztwa) do km ok. 45+310 (m. Bi?goraj)
II.1.6) Information sur les lots Ce march╚ est divis╚ en lots: non
II.1.7) Valeur totale du march╚ (hors TVA) Valeur hors TVA: 2 795 000.00 PLN
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 70000000 Services immobiliers 71322300 Services de conception de ponts 90720000 Protection environnementale
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL81 Lubelskie Lieu principal d'ex╚cution:
Droga wojew█dzka nr 858 Zarzecze - Bi?goraj - Zwierzyniec- Szczebrzeszyn od km 33+979 (gr. wojew█dztwa) do km ok. 45+310 (m. Bi?goraj)
II.2.4) Description des prestations:
Podstawowym celem zam█wienia jest: a) Opracowanie wielobran?owej kompleksowej dokumentacji projektowej w stadium Projekt█w Budowlanych i Wykonawczych wraz z dokumentacj? geodezyjno-prawn?, decyzjami oraz ze wszystkimi uzgodnieniami i opiniami, dla przedsi?wzi?cia pn. Rozbudowa drogi wojew█dzkiej nr 858 Zarzecze - Bi?goraj - Zwierzyniec - Szczebrzeszyn od km 33+979 (gr. wojew█dztwa) do km ok. 45+310 (m. Bi?goraj) wraz z budow? i rozbudow? obiekt█w in?ynierskich oraz zabezpieczeniem lub rozbudow? urz?dze? obcych koliduj?cych z rozbudowywan? drog? i obiektami in?ynierskimi, umo?liwiaj?cej z?o?enie wniosku i uzyskanie decyzji uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizacj? inwestycji drogowej (decyzja ZRID) w trybie Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczeg█lnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dr█g publicznych (j.t. Dz.U. z 2020 r. poz. 1363 z p█?n. zm.) wraz z uzyskaniem wymaganych opinii do wniosku i przygotowaniem wniosku oraz z materia?ami do wniosku o uzyskanie tej decyzji. b) Opracowanie materia?█w i uzyskanie za??cznik█w, niezb?dnych do uzyskania decyzji o ?rodowiskowych uwarunkowaniach wraz z jej uzyskaniem przez Wykonawc?. c) Opracowanie materia?█w i uzyskanie za??cznik█w, niezb?dnych do uzyskania stosownej zgody wodno-prawnej/pozwolenia wodnoprawnego wraz z jej uzyskaniem przez Wykonawc?. d) Opracowanie materia?█w niezb?dnych do og?oszenia przetargu na wykonanie rob█t budowlanych wymaganych przez Prawo Zam█wie? Publicznych i p█?niejsz? realizacj? zadania.
   2.  Szczeg█?owy zakres przedmiotu zam█wienia uj?ty jest w ĐOpisie Przedmiotu Zam█wieniaţ (dalej zwany ĐOPZţ stanowi?cym za??cznik do SWZ.
   3. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporz?dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os█b fizycznych w zwi?zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep?ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, og█lne rozporz?dzenie o ochronie danych (Dz.U. UE L 119 z
   4. 5.2016, str. 1), dalej ĐRODOţ, informuje, ?e: ˇ administratorem Pani/Pana danych osobowych jest dyrektor ZDW w Lublinie, ul. B. Dobrza?skiego 3, 20-262, Lublin, POLSKA, ˇ z inspektorem danych osobowych Zarz?du Dr█g Wojew█dzkich w Lublinie mo?na skontaktowa? si? za pomoc? e-maila (iod@zdw.lublin.pl ). Szczeg█?owe informacje dot. RODO znajduj? si? w dokumentach zam█wienia.
   4.  Zamawiaj?cy w OPZ okre?li?, ?e przedmiot zam█wienia, tj. projekt ma obejmowa? m.in. ĐZniesienie barier architektonicznych w obr?bie rozbudowywanego odcinka drogi dla zapewnienia dost?pno?ci dla wszystkich u?ytkownik█w, w szczeg█lno?ci dla os█b niepe?nosprawnychţ
   5.  Zamawiaj?cy przewiduje uniewa?nienie post?powania w rozumieniu art. 257 Pzp.
   6. Zamawiaj?cy, zgodnie z art. 139 ust. 1 ustawy Pzp najpierw dokona badania i oceny ofert, a nast?pnie dokona kwalifikacji podmiotowej wykonawcy, kt█rego oferta zosta?a najwy?ej oceniona.
   7.  Zamawiaj?cy nie dopuszcza mo?liwo?ci sk?adania ofert cz??ciowych - szczeg█?owe uzasadnienie zawarte jest w SWZ iod@zdw.lublin.pl
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦re de qualit╚ - Nom: Do?wiadczenie projektanta bran?y drogowej / Pond╚ration: 10 % Crit╦re de qualit╚ - Nom: Wykonanie otwor█w badawczych w badaniach geotechnicznych / Pond╚ration: 30 % Prix - Pond╚ration: 60%
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Wykonawca zapewni Nadz█r Autorski w czasie rob█t realizowanych na podstawie dokumentacji projektowej oraz w zakresie okre?lonym przez ustaw? Prawo budowlane (art. 20 ust.1 pkt 4 ustawy) oraz zgodnie z ustaleniami okre?lonymi we wzorze Umowy. Pe?nienie Nadzoru Autorskiego odb?dzie si? na zasadach prawa opcji w rozumieniu art. 441 ust. 1 ustawy Prawo zam█wie? publicznych. Zlecenie wykonywania Nadzoru Autorskiego zale?e? b?dzie od potrzeb Zamawiaj?cego w momencie zaistnienia sytuacji okre?lonych w Prawie budowlanym. Wykonawca zobowi?zany jest do sprawowania Nadzoru Autorskiego w trakcie realizacji rob█t obj?tych dokumentacj? projektow?, planowany termin zako?czenia realizacji inwestycji do dnia 31 grudnia 2027 r. r. z mo?liwo?ci? przed?u?enia tego terminu w przypadku przed?u?enia czasu trwania budowy i zmiany terminu ostatecznego odbioru rob█t. 1) Nadz█r Autorski obejmuje: a) nadz█r autorski zamiejscowy na budowie (w ilo?ci maksymalnej 40 nadzor█w): przygotowanie materia?u do pe?nienia nadzoru, czas przejazdu z biura projektowania na budow? i z powrotem, czas pobytu na budowie w jednym dniu, za?atwienie spraw zwi?zanych z nadzorem po powrocie. b) nadz█r autorski miejscowy w biurze (w ilo?ci maksymalnej 40 nadzor█w): proste czynno?ci wykonywane w siedzibie Jednostki Projektowej, je?eli wynika to z potrzeb realizacji inwestycji, np. wydanie opinii, wykonywanie analizy lub opracowanie pisma nie wymagaj?cego obecno?ci na budowie itp. 2) Nadz█r Autorski b?dzie sprawowany na zlecenia Zamawiaj?cego. Zlecenia wykonywania Nadzoru Autorskiego zale?e? b?d? od potrzeb Zamawiaj?cego. Oznacza to, ?e Zamawiaj?cy mo?e zrezygnowa? z ca?o?ci lub z cz??ci okre?lonej w SWZ przez Zamawiaj?cego maksymalnej ilo?ci nadzoru autorskiego (prawo opcji). 3) Rozliczenie nast?powa? b?dzie na podstawie zleconych i wykonanych pobyt█w zespo?u na budowie lub w przypadku Nadzoru Autorskiego miejscowego po otrzymaniu przez Zamawiaj?cego przedmiotu nadzoru. tj. opinii, analizy, innych pism niewymagaj?cych obecno?ci na budowie. 4) Zamawiaj?cy powiadomi pisemnie Wykonawc? o planowanym rozpocz?ciu realizacji prac obj?tych dokumentacj? projektow? co najmniej 2 tygodnie przed planowanym terminem rozpocz?cia prac. Zlecenie wykonania Nadzoru Autorskiego nast?pi co najmniej na 3 dni robocze przed okre?lonym przez Zamawiaj?cego terminem wykonania nadzoru. Zlecenie wykonania Nadzoru nast?powa? b?dzie pisemnie. Pisemne zlecenie zostanie jednocze?nie przekazane faksem na numer wskazany przez Wykonawc?. R█wnocze?nie Zamawiaj?cy poinformuje Wykonawc? o zleceniu telefonicznie. W sytuacjach szczeg█lnych (np. katastrofa budowlana), wymagaj?cych niezw?ocznej obecno?ci autora projektu na terenie prowadzenia rob█t, osoba pe?ni?ca nadz█r autorski zobowi?zana jest wykona? nadz█r autorski w dniu powiadomienia. W takim wypadku zlecenie wykonania Nadzoru Autorskiego mo?e nast?pi? telefonicznie z p█?niejszym pisemnym potwierdzeniem dokonania zlecenia.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires Zamawiaj?cy przewiduje podstawy wykluczenia, o kt█rych mowa w art. 108 ust. 1 ustawy dnia 11 wrze?nia 2019 r. Prawo zam█wie? publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 z p█?n. zm.) oraz w Ustawie z dnia 13 kwietnia 2022 r. ĐO szczeg█lnych rozwi?zaniach w zakresie przeciwdzia?ania wspieraniu agresji na Ukrain? oraz s?u??cych ochronie bezpiecze?stwa narodowegoţ oraz w art. 5krozporz?dzenia (UE) 2022/576
 
 
Section IV: Proc╚dure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de proc╚dure Proc╚dure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le syst╦me d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant lÝaccord sur les march╚s publics (AMP)
Le march╚ est couvert par l'accord sur les march╚s publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication ant╚rieure relative la pr╚sente proc╚dure Num╚ro de l'avis au JO s╚rie S: 2022/S 120-340293
IV.2.8) Informations sur l'abandon du syst╦me d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la proc╚dure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de pr╚information
 
 
Section V: Attribution du march╚
Intitul╚:
Opracowanie dok. dla zadania inwestycyjnego pn: Rozbudowa drogi wojew█dzkiej nr 858 Zarzecze - Bi?goraj - Zwierzyniec- Szczebrzeszyn od km 33+979 (gr. wojew█dztwa) do km ok. 45+310 (m. Bi?goraj)
Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
12/09/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 3 Nombre d'offres re┴ues de la part de PME: 3 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues par voie ╚lectronique: 3
Le march╚ a ╚t╚ attribu╚ un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: DROGOWIEC Sp. z.o.o.
Adresse postale: Upalna 1A/58 Ville: Bia?ystok Code NUTS: PL8 Makroregion wschodni Code postal: 15-668 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du march╚/du lot: 1 524 797.02 PLN Valeur totale du march╚/du lot: 2 795 000.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
Le march╚ est susceptible dÝ═tre sous-trait╚ Description succincte de la part du contrat sous-trait╚e:
Projekt bran?y drogowej.
 
 
Section VI: Renseignements compl╚mentaires
VI.3) Informations compl╚mentaires:
Opis kryteri█w oceny ofert.
   1.  Cena ˝ znaczenie kryterium 60%. Ocenie podlega? b?dzie zaproponowana przez Wyk. cena, stanowi?ca sum?: a. ceny rycza?towej za wykonanie dokumentacji, b. ceny za pe?nienie nadzoru autorskiego (prawo opcji), liczonej jako iloczyn ceny rycza?towej za jeden pobyt nadzoru autorskiego zamiejscowego (CZ) i maksymalnej liczby pobyt█w nadzoru autorskiego zamiejscowego (tj. 40 pobyt█w nadzoru autorskiego zamiejscowego) oraz iloczyn ceny rycza?towej za jedn? czynno?? nadzoru autorskiego miejscowego (Cm) i maks. liczby czynno?ci nadzoru autorskiego miejscowego (tj. 40 czynno?ci nadzoru autorskiego miejscowego), c. ceny za wykonanie podzia?█w dzia?ek lub nabycie dzia?ek, liczonej jako iloczyn ceny rycza?towej za jeden podzia? dzia?ki lub nabycie dzia?ki w ca?o?ci i maksymalnej liczby dzia?ek do podzia?u lub nabycia w ca?o?ci (tj. 1 100 szt.). wg poni?szego wzoru: Pc = [Cmin/(Cd + Cm x 40+ Cz x 40+ C gx 1100)]x10 gdzie: 1) Pc ˝ ilo?? punkt█w obliczona dla oferty ocenianej 2) Cmin ˝ cena oferty najta?szej ? cena za opracowanie dokumentacji plus cena za maksymaln? liczb? czynno?ci nadzoru autorskiego miejscowego (40), plus cena za maksymaln? liczb? pobyt█w zamiejscowych zespo?u nadzoru autorskiego (40) plus cena za wykonanie podzia?█w dzia?ek lub nabycia dzia?ek w ca?o?ci dla maksymalnej liczby dzia?ek (1100) 3) Cd ˝ Cena za opracowanie dokumentacji w ofercie ocenianej 4) Cm ˝ Cena za jedn? czynno?? nadzoru autorskiego miejscowego w ofercie ocenianej 5) Cz ˝ Cena za jeden pobyt zespo?u nadzoru autorskiego zamiejscowego w ofercie ocenianej 6) Cg ˝ Cena za wykonanie jednego podzia?u dzia?ki lub nabycie jednej dzia?ki w ca?o?ci
   2.  Do?wiadczenie projektanta bran?y drogowej - znaczenie kryterium 10 % Oferty z do?wiadczeniem projektanta bran?y drogowej w pe?nieniu funkcji Projektanta przy opracowywaniu dokumentacji projektowej na budow? lub rozbudow? drogi, kt█rej zakres obejmowa? zaprojektowanie co najmniej drogi jednojezdniowej dwukierunkowej o szeroko?ci jezdni min. 7,0 m (2x min.3,5m), pr?dko?ci projektowej min Vp=50 km/h, d?ugo?ci min. 5,0 km w jednym odcinku: - przy braku lub opracowaniu jednej dokumentacji projektowej - otrzymaj? liczb? punkt█w PBD = 0 - przy opracowaniu 2 i wi?cej dokumentacji projektowych - otrzymaj? punkt█w PBD = 10 W przypadku gdy Wykonawca w z?o?onej ofercie nie wska?e w/w do?wiadczenia projektanta bran?y drogowej, Zamawiaj?cy przyjmie, i? nie posiada on wskazanego do?wiadczenia. Oferta otrzyma liczb? punkt█w PBD = 0 pkt. Pod poj?ciem dr█g, Zamawiaj?cy rozumie drogi publiczne okre?lone w ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 470 z p█?n. zm.) lub drogi b?d?ce ich odpowiednikami w pa?stwach Unii Europejskiej, pa?stwach b?d?cych stronami Porozumienia ?wiatowej Organizacji Handlu w sprawie zam█wie? rz?dowych i pa?stwach b?d?cymi stronami um█w mi?dzynarodowych, kt█rych stron? jest Unia Europejska.
   3.  Wykonanie otwor█w badawczych w badaniach geotechnicznych dla rozpoznania warunk█w gruntowo-wodnych dla potrzeb ustalenia geotechnicznych warunk█w posadowienia drogi ˝ znaczenie kryterium 30%. Oferty z wykonaniem otwor█w badawczych w odleg?o?ciach maks. co 200 m naprzemiennie w osi pasa ruchu oraz obustronnie w odleg?o?ci 3,30 m od osi istniej?cej drogi lub drogi w nowym przebiegu np. przy korekcie ?uk█w - tj. 3 otwory badawcze w przekroju poprzecznym na ka?de rozpocz?te 200 m rozbudowy drogi zamiast wykonywania otwor█w badawczych zgodnie z pkt.
   1. 2.16. lit. a) w OPZ: -przy braku wykonania otwor█w badawczych maks. co 200 m otrzymaj? liczb? punkt█w PBO = 0 -przy wykonaniu otwor█w badawczych maks. co 200 m otrzymaj? punkt█w PBO = 10 Uwaga!: Wymagania okre?lone w pkt.
   1. 2.16. litera b) i c) w OPZ pozostaj? bez zmian.
   4.  Za najkorzystniejsz? uznana b?dzie oferta, kt█ra uzyska najwy?sz? ??czn? liczb? punkt█w obliczon? wed?ug wzoru: P= PCx60% + PBDx10 %+PBOx30%
VI.4) Proc╚dures de recours
VI.4.1) Instance charg╚e des proc╚dures de recours Nom officiel: Urz?d Zam█wie? Publicznych Adresse postale: ul. Post?pu 17 A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: uzp@uzp.gov.pl T╚l╚phone: +48 224587701 Fax: +48 224587700 Adresse internet: http://uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours Pr╚cisions concernant les d╚lais d'introduction de recours:
Odwo?anie przys?uguje na: 1) niezgodn? z przepisami ustawy czynno?? Zamawiaj?cego, podj?t? w post?powaniu o udzielenie zam█wienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 2) zaniechanie czynno?ci w post?powaniu o udzielenie zam█wienia, do kt█rej Zamawiaj?cy by? obowi?zany na podstawie ustawy; 3) zaniechanie przeprowadzenia post?powania o udzielenie zam█wienia lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy, mimo ?e Zamawiaj?cy by? do tego obowi?zany.
   2.  Odwo?anie wnosi si? do Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej. Odwo?uj?cy przekazuje Zamawiaj?cemu odwo?anie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopi? tego odwo?ania, je?eli zosta?o ono wniesione w formie pisemnej, przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki spos█b, aby m█g? on zapozna? si? z jego tre?ci? przed up?ywem tego terminu. Domniemywa si?, ?e Zamawiaj?cy m█g? zapozna? si? z tre?ci? odwo?ania przed up?ywem terminu do jego wniesienia, je?eli przekazanie odpowiednio odwo?ania albo jego kopii nast?pi?o przed up?ywem terminu do jego wniesienia przy u?yciu ?rodk█w komunikacji elektronicznej.
   3.  Terminy wnoszenia odwo?a?: 1) Odwo?anie wnosi si? w terminie: a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana przy u?yciu ?rodk█w komunikacji elektronicznej, b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana w spos█b inny ni? okre?lony w lit. a. 2) Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia wszczynaj?cego post?powanie o udzielenie zam█wienia lub konkurs lub wobec tre?ci dokument█w zam█wienia wnosi si? w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokument█w zam█wienia na stronie internetowej. 3) Odwo?anie w przypadkach innych ni? okre?lone w pkt
   3. 1 i
   3. 2 wnosi si? w terminie 10 dni od dnia, w kt█rym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia. 4) Je?eli Zamawiaj?cy nie opublikowa? og?oszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowi?zku nie przes?a? Wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, odwo?anie wnosi si? nie p█?niej ni? w terminie: a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej og?oszenia o udzieleniu zam█wienia; b) 6 miesi?cy od dnia zawarcia umowy, je?eli Zamawiaj?cy: ˇ nie opublikowa? w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej og?oszenia o udzieleniu zam█wieniu.
VI.4.4) Service aupr╦s duquel des renseignements peuvent ═tre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Departament Odwo?a? UZP Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl T╚l╚phone: +48 224587801 Fax: +48 224587700 Adresse internet: http://uzp.gov.pl
VI.5) Date dÝenvoi du pr╚sent avis:
15/09/2022 Pologne-Lublin: Services de conception techniqueType dÝacheteur: AutresType dÝavis: Avis d'attribution de march╚Type de proc╚dure: Proc╚dure ouverteType de march╚: Services 20/09/2022 PL National
 
 
C L A S S E    C P V
70000000 - Services immobiliers 
71320000 - Services de conception technique 
71322300 - Services de conception de ponts 
90720000 - Protection environnementale