Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 06/10/2023
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Lublin:Services de conception technique

2023/S 193-601012  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
06/10/2023 S193 Pologne-Lublin: Services de conception technique 2023/S 193-601012 Avis díattribution de marchÈ RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Zarz?d DrÛg i MostÛw w Lublinie Adresse postale: ul. Krochmalna 13j Ville: Lublin Code NUTS: PL814 Lubelski Code postal: 20-401 Pays: Pologne Point(s) de contact: Mariusz Przybysz Courriel: zamowienia@zdm.lublin.eu TÈlÈphone: +48 814665710 Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://biuletyn.lublin.eu/zdm
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Zarz?d Transportu Miejskiego w Lublinie Adresse postale: ul. Na??czowska 14 Ville: Lublin Code NUTS: PL814 Lubelski Code postal: 20-701 Pays: Pologne Point(s) de contact: Weronika SkÛrska Courriel: zamowienia@zdm.lublin.eu Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://biuletyn.lublin.eu/zdm
I.2) Informations sur la passation conjointe de marchÈs
Le marchÈ fait l'objet d'une procÈdure conjointe
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: gminna jednostka bud?etowa
I.5) ActivitÈ principale Services gÈnÈraux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej na budow? drÛg dla rowerÛw wraz z (...) infrastruktur? transportow? wraz ze sprawowaniem nadzorÛw autorskich ñ Etap I. NumÈro de rÈfÈrence: ZP-PS.221.1.49.2023
II.1.2) Code CPV principal 71320000 Services de conception technique
II.1.3) Type de marchÈ Services
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zamÛwienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej na budow? drÛg dla rowerÛw wraz z przebudow? chodnikÛw oraz infrastruktur? transportow? i/lub doposa?enie przystankÛw komunikacji miejskiej wraz ze sprawowaniem nadzorÛw autorskich ñ Etap I.
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 71248000 Supervision du projet et documentation
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL814 Lubelski Lieu principal d'exÈcution:
Lublin
II.2.4) Description des prestations:
Zakres zamÛwienia obejmuje:
   1. opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej na budow? drÛg dla rowerÛw wraz z przebudow? chodnikÛw oraz infrastruktur? transportow? z podzia?em na zadania: a) Przebudowa ul. S?awinkowskiej w Lublinie na odcinku od skrzy?owania z ul. Bukszpanow? do skrzy?owania z ul. Kameliow?, b) Przebudowa Al. Witosa w Lublinie na odcinku od skrzy?owania z ul. Do?wiadczaln? do skrzy?owania z ul. Grygowej, c) Przebudowa ul. G??bokiej w Lublinie na odcinku od skrzy?owania z Al. Kra?nick? do skrzy?owania z ul. Wiercie?skiego, d) Rozbudowa ul. Roztocze w Lublinie na odcinku od skrzy?owania z Al. Kra?nick? do skrzy?owania z ul. Wielkopolsk?, e) Rozbudowa ulic Szeligowskiego i PÛ?nocnej w Lublinie na odcinku od skrzy?owania z Al. Smorawi?skiego do skrzy?owania z Al. KompozytorÛw Polskich, f) Rozbudowa ul. Na??czowskiej w Lublinie na odcinku od skrzy?owania z ul. Cisow? do skrzy?owania z Al. Kra?nick?, g) Doposa?enie przystankÛw komunikacji miejskiej w ci?gu Al. Warszawskiej oraz ul. Abramowickiej,
   2.  sprawowanie kompleksowych nadzorÛw autorskich nad realizacj? robÛt budowlanych prowadzonych w oparciu o przygotowan? dokumentacj?.
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: Do?wiadczenie zawodowe projektanta drogowego / PondÈration: 40.00 Prix - PondÈration: 60.00
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2023/S 168-526347
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de prÈinformation
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
IntitulÈ:
Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej na budow? drÛg dla rowerÛw wraz z (...) infrastruktur? transportow? wraz ze sprawowaniem nadzorÛw autorskich ñ Etap I.
Un marchÈ/lot est attribuÈ: non
V.1) Informations relatives une non-attribution
Le marchÈ/lot n'a pas ÈtÈ attribuÈ Aucune offre ou demande de participation n'a ÈtÈ reÁue ou elles ont toutes ÈtÈ rejetÈes
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
Zamawiaj?cy informuje, ?e post?powanie zosta?o uniewa?nione na podstawie art. 255 pkt 1) ustawy z dnia 11 wrze?nia 2019 r. Prawo zamÛwie? publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z pÛ?n. zm.) ñ nie z?o?ono ?adnej oferty.
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17 a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587840 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
Zgodnie z pkt 19 SWZ: 19. Pouczenie o ?rodkach ochrony prawnej przys?uguj?cych wykonawcy. 19.1. ?rodki ochrony prawnej przys?uguj? wykonawcy, je?eli ma lub mia? interes w uzyskaniu zamÛwienia oraz poniÛs? lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisÛw Pzp. 19.2. ?rodki ochrony prawnej wobec og?oszenia wszczynaj?cego post?powanie o udzielenie zamÛwienia oraz dokumentÛw zamÛwienia przys?uguj? rÛwnie? organizacjom wpisanym na list?, o ktÛrej mowa w art. 469 pkt 15 Pzp oraz Rzecznikowi Ma?ych i ?rednich Przedsi?biorcÛw. 19.3. Odwo?anie przys?uguje na: 19.3.1. niezgodn? z przepisami ustawy czynno?? zamawiaj?cego, podj?t? w danym post?powaniu o udzielenie zamÛwienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 19.3.2. zaniechanie czynno?ci w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia, do ktÛrej zamawiaj?cy by? obowi?zany na podstawie ustawy. 19.4. Odwo?anie wnosi si? w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej, z tym ?e odwo?anie wniesione w postaci elektronicznej, wymaga opatrzenia podpisem zaufanym. Odwo?anie w formie pisemnej wnosi si? za po?rednictwem operatora pocztowego, w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, osobi?cie, za po?rednictwem pos?a?ca, a odwo?anie w postaci elektronicznej wnosi si? przy u?yciu ?rodkÛw komunikacji elektronicznej. 19.5. Odwo?anie wnosi si? do Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej, zwanej dalej ÑIzb?î. 19.6. Odwo?uj?cy przekazuje zamawiaj?cemu odwo?anie przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki sposÛb, aby mÛg? on zapozna? si? z jego tre?ci? przed up?ywem tego terminu. 19.7. Odwo?anie wnosi si? w terminie: 19.7.1. 10 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana przy u?yciu ?rodkÛw komunikacji elektronicznej, 19.7.2. 15 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana w sposÛb inny ni? okre?lony w pkt 19.7.1. 19.8. Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia wszczynaj?cego post?powanie o udzielenie zamÛwienia lub wobec tre?ci dokumentÛw zamÛwienia wnosi si? w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentÛw zamÛwienia na stronie internetowej. 19.9. Odwo?anie w przypadkach innych ni? okre?lone w pkt 19.7. i 19.8. wnosi si? w terminie 10 dni od dnia, w ktÛrym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia. 19.10 SzczegÛ?owe informacje dotycz?ce ?rodkÛw ochrony prawnej okre?lone s? w Dziale IX Ñ?rodki ochrony prawnejî Pzp.
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17 a Ville: Warszawa Code postal: 20-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
03/10/2023 Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej na budow? drÛg dla rowerÛw wraz z (...) infrastruktur? transportow? wraz ze sprawowaniem nadzorÛw autorskich ñ Etap I. 06/10/2023 POL National Original
 
 
C L A S S E    C P V
71248000 - Supervision du projet et documentation 
71320000 - Services de conception technique