Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 22/05/2023
Date de péremption :
Type de procédure : Négociée sans mise en concurrence
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Lublin:Services de conduite des travaux

2023/S 97-303254  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
22/05/2023 S97 Pologne-Lublin: Services de conduite des travaux 2023/S 097-303254 Avis díattribution de marchÈ RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Generalna Dyrekcja DrÛg Krajowych i Autostrad, Prowadz?cy post?powanie: Generalna Dyrekcja DrÛg Krajowych i Autostrad Oddzia? w Lublinie Adresse postale: ul. Ogrodowa 21 Ville: Lublin Code NUTS: PL81 Lubelskie Code postal: 20-075 Pays: Pologne Courriel: zam_publ_lublin@gddkia.gov.pl TÈlÈphone: +48 815349239 Fax: +48 815349239 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.gddkia.gov.pl
I.4) Type de pouvoir adjudicateur MinistËre ou toute autre autoritÈ nationale ou fÈdÈrale, y compris leurs subdivisions rÈgionales ou locales
I.5) ActivitÈ principale Autre activitÈ: zarz?dzanie drogami krajowymi
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Kontynuacja pe?nienia nadzoru nad realizacj? robÛt oraz zarz?dzania Kontraktem oraz pe?nienia nadzoru nad zadaniem ÑRozbudowa drogi krajowej nr 17 na odcinku gr. m. Zamo?? ñ ?abunie NumÈro de rÈfÈrence: O/LU.D-3.2411.6.2023.ap
II.1.2) Code CPV principal 71520000 Services de conduite des travaux
II.1.3) Type de marchÈ Services
II.1.4) Description succincte:
Kontynuacja pe?nienia nadzoru nad realizacj? robÛt oraz zarz?dzania Kontraktem oraz pe?nienia nadzoru nad realizacj? i na zarz?dzaniu zadaniami dodatkowymi dla Kontraktu: ÑRozbudowa drogi krajowej nr 17 na odcinku gr. m. Zamo?? ñ ?abunie od km 179+113 do km 184+716î.
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) Valeur hors TVA: 684 922.75 PLN
II.2) Description
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL81 Lubelskie
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamÛwienia jest kontynuacja pe?nienia nadzoru nad realizacj? robÛt oraz zarz?dzaniu kontraktem oraz nadzoru nad realizacj? i na zarz?dzaniu zadaniami dodatkowymi w zakresie realizacji inwestycji pn.: ÑRozbudowa drogi krajowej nr 17 na odcinku gr. m. Zamo?? ñ ?abunie od km 179+113 do km 184+716î, co przewidziano w post?powaniu nr O.LU.D.3.2411.26.2020.ap og?oszenie o zamÛwieniu nr: 2020/S 252-636853 z dnia 28.12.2020 r. 2020/S 252-636853
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure Attribution d'un marchÈ sans publication prÈalable d'un avis d'appel la concurrence au Journal officiel de líUnion europÈenne (dans les cas ÈnumÈrÈs ci-dessous) Explication:
Przedmiotowe zamÛwienie polega na powtÛrzeniu podobnych us?ug, okre?lonych w zamÛwieniu podstawowym (pe?nienie nadzoru nad realizacj? robÛt oraz zarz?dzanie Kontraktem oraz pe?nienie nadzoru nad realizacj? i na zarz?dzaniu zadaniami dodatkowymi dla Kontraktu: ÑRozbudowa drogi krajowej nr 17 na odcinku gr. m. Zamo?? ñ ?abunie od km 179+113 do km 184+716î by?o obj?te zamÛwieniem podstawowym, ale w mniejszej ilo?ci i w krÛtszym okresie czasu), by?o przewidziane w og?oszeniu o zamÛwieniu dla zamÛwienia podstawowego (Umowa nr O.LU.D-3.2411.26.2020.ap z dnia 20.04.2021 r.) oraz w Specyfikacji Istotnych WarunkÛw ZamÛwienia, gdzie Zamawiaj?cy dodatkowo okre?li? zakres i warunki na jakich mo?e by? udzielone zamÛwienie podobne. Wyliczaj?c warto?? zamÛwienia og?aszanego w Dz. U. UE Zamawiaj?cy uwzgl?dni? rÛwnie? ca?kowit? warto?? przewidywanych zamÛwie?, o ktÛrych mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp (w art. 67. ust. 1 ustawy Pzp, obowi?zuj?cej w dniu wszcz?cia zamÛwienia podstawowego). Dotychczas nie udzielano zamÛwie?, o ktÛrych mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp. Zakres rzeczowy niniejszego zamÛwienia jest zgodny z przedmiotem zamÛwienia podstawowego, a jego warto?? nie przekracza kwoty przewidzianej na zamÛwienia, o ktÛrych mowa w art. art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp, tj. kwoty 684 925,00z? netto. ZamÛwienie to b?dzie udzielone w okresie 3 lat od udzielenia zamÛwienia podstawowego (umowa podstawowa podpisana w dniu 20 kwietnia 2021 r.). Niniejsze zamÛwienie podobne zostanie udzielone po negocjacjach z Wykonawc? zamÛwienia podstawowego tj. ze spÛ?k? ZDI Sp. z o.o. z siedzib? w Zamo?ciu, 22-400 Zamo??, ul. Jana Kiepury
   6.  Bior?c pod uwag? powy?sze, spe?nione zosta?y wszystkie przes?anki warunkuj?ce mo?liwo?? udzielenia zamÛwienia w trybie zamÛwienia z wolnej r?ki w oparciu o art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2023/S 072-219139
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de prÈinformation
 
 
Section V: Attribution du marchÈ

Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
12/05/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: ZDI Sp. z o.o.
Adresse postale: ul. Jana Kiepury 6 Ville: Zamo?? Code NUTS: PL81 Lubelskie Code postal: 22-400 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 673 431.35 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 684 922.75 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul.Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne TÈlÈphone: +48 224587701 Fax: +48 224587700 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
Dok?adne informacje na temat terminÛw sk?adania odwo?a?:
   1.  Wykonawcy, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia? interes w uzyskaniu zamÛwienia oraz poniÛs? lubmo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisÛw ustawy Pzp, przys?uguj? ?rodkiochrony prawnej okre?lone w dziale VI ustawy Pzp. ?rodki ochrony prawnej wobec og?oszenia o zamÛwieniuoraz Specyfikacji Istotnych WarunkÛw ZamÛwienia przys?uguj? rÛwnie? organizacjom wpisanym na list?, oktÛrej mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.
   2.  Odwo?anie przys?uguje wy??cznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynno?ci Zamawiaj?cego podj?tejw post?powaniu o udzielenie zamÛwienia lub zaniechania czynno?ci, do ktÛrej Zamawiaj?cy jest zobowi?zanyna podstawie ustawy Pzp.
   3.  Odwo?anie powinno wskazywa? czynno?? lub zaniechanie czynno?ci Zamawiaj?cego, ktÛrej zarzuca si?niezgodno?? z przepisami ustawy Pzp, zawiera? zwi?z?e przedstawienie zarzutÛw, okre?la? ??danie orazwskazywa? okoliczno?ci faktyczne i prawne uzasadniaj?ce wniesienie odwo?ania.
   4.  Odwo?anie wnosi si? do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej,opatrzone odpowiednio w?asnor?cznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Odwo?uj?cy przesy?a kopi? odwo?ania Zamawiaj?cemu przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?aniaw taki sposÛb, aby mÛg? on zapozna? si? z jego tre?ci? przed up?ywem tego terminu. Domniemywa si?, i? Zamawiaj?cy mÛg? zapozna? si? z tre?ci? odwo?ania przed up?ywem terminu do jego wniesienia, je?eli przes?anie jego kopii nast?pi?o przed up?ywem terminu do jego wniesienia przy u?yciu ?rodkÛw komunikacji elektronicznej.
   5.  Terminy wniesienia odwo?ania:
   5. 1. odwo?anie wnosi si? w terminie 10 dni od dnia przes?ania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cegostanowi?cej podstaw? jego wniesienia ñ je?eli zosta?y przes?ane w sposÛb okre?lony w art. 180 ust. 5 ustawyPzp zdanie drugie, albo w terminie 15 dni ñ je?eli zosta?y przes?ane w inny sposÛb;
   5. 2. odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia o zamÛwieniu, a tak?e wobec postanowie? Specyfikacji Istotnych WarunkÛw ZamÛwienia, wnosi si? w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych WarunkÛw ZamÛwienia na stronie internetowej;
   5. 3. odwo?anie wobec czynno?ci innych ni? okre?lone w pkt
   5. 1. i
   5. 2. powy?ej wnosi si? w terminie 10 dni od dnia, w ktÛrym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi?? wiadomo?? ookoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia;
   5. 4. je?eli Zamawiaj?cy nie przes?a? Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwo?aniewnosi si? nie pÛ?niej ni? w terminie: 1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej og?oszenia o udzieleniu zamÛwienia; 2) 6 miesi?cy od dnia zawarcia umowy, je?eli Zamawiaj?cy nie opublikowa? w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej og?oszenia o udzieleniu zamÛwienia.
   6.  SzczegÛ?owe zasady post?powania po wniesieniu odwo?ania, okre?laj? stosowne przepisy dzia?u VI ustawy Pzp.
   7.  Na orzeczenie Krajowej Izby Odwo?awczej, stronom oraz uczestnikom post?powania odwo?awczego przys?uguje skarga do s?du.
   8.  Skarg? wnosi si? do s?du okr?gowego w?a?ciwego dla siedziby Zamawiaj?cego, za po?rednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej w terminie 7 dni od dnia dor?czenia orzeczenia Krajowej Izby Odwo?awczej, przesy?aj?c jednocze?nie jej odpis przeciwnikowi skargi. Z?o?enie skargi w placÛwce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. ñ Prawo Pocztowe (Dz.U. 2016 r., poz. 1113) jest rÛwnoznaczne z jej wniesieniem.
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Urz?d ZamÛwie? Publicznych Departament Odwo?a? Adresse postale: ul.Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne TÈlÈphone: +48 224587701 Fax: +48 224587700 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
17/05/2023 Kontynuacja pe?nienia nadzoru nad realizacj? robÛt oraz zarz?dzania Kontraktem oraz pe?nienia nadzoru nad zadaniem ÑRozbudowa drogi krajowej nr 17 na odcinku gr. m. Zamo?? ñ ?abunie 22/05/2023 POL National
 
 
C L A S S E    C P V
71520000 - Services de conduite des travaux