Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 22/11/2022
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Modification d'un marché /d'une concession en cours
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Lublin:Services de création architecturale

2022/S 225-648449  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
22/11/2022 S225 Pologne-Lublin: Services de création architecturale 2022/S 225-648449 Avis de modification Modification d'un contrat/d'une concession en cours
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Rejonowy Zarz?d Infrastruktury w Lublinie Adresse postale: ul. Lipowa 1a Ville: Lublin Code NUTS: PL814 Lubelski Code postal: 20-020 Pays: Pologne Point(s) de contact: Rejonowy Zarz?d Infrastruktury w Lublinie, ul. Lipowa 1a, 20-020 Lublin Courriel: rzilublin.zampub@ron.mil.pl Téléphone: +48 261183597 Fax: +48 261183501 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.rzilublin.wp.mil.pl
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Us?uga polegaj?ca na opracowaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudow? linii elektroenergetycznej 220kV oraz pe?nienie nadzoru autorskiego w m. Sitaniec-Wolica Numéro de référence:
   4. 007/21/PN/WIB
II.1.2) Code CPV principal 71220000 Services de création architecturale
II.1.3) Type de marché Services
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 71248000 Supervision du projet et documentation
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL812 Che?msko-zamojski Lieu principal d'exécution:
m. Sitaniec-Wolica k. Zamo?cia
II.2.4) Description du contrat au moment de la conclusion du contrat:
Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie skablowania linii elektroenergetycznej 220 kV oraz uzyskanie niezb?dnych decyzji, opinii i pozwole?, wymaganych zgód w?a?cicieli nieruchomo?ci, w celu usuni?cia kolizji wynikaj?cej z planowanej budowy nowych obiektów na terenie kompleksu wojskowego w m. Sitaniec - Wolica - zgodnie z warunkami wydanymi przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. (PSE S.A.) wraz z pe?nieniem nadzoru autorskiego. Szczegó?owy opis przedmiotu zamówienia okre?laj?: 1) szczegó?owy opis przedmiotu zamówienia/umowy (SOPZ/U) stanowi za??cznik nr 1 do SWZ; 2) warunki przebudowy napowietrznych linii elektroenergetycznych 220kV Abramowice - Mokre, Mokre - Che?m, i 220 kV Mokre - Zamo?? przebiegaj?cych przez teren kompleksu wojskowego w miejscowo?ci Sitaniec-Wolica - okre?lone przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. - pismo nr DE-PU-WK.7070.2.2017.6 z 20.4.2020 - stanowi?ce za??cznik nr 2 do SWZ.
II.2.7) Durée du marché, accord-cadre, système d'acquisition dynamique ou concession Durée en mois: 13
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
 
 
Section IV: Procédure
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Avis d'attribution de marché relatif au présent marché Numéro de l'avis au JO série S: 2021/S 179-466518
 
 
Section V: Attribution du marché/de la concession
Marché nº:
   4. 007/21/PN/WIB Intitulé:
Us?uga polegaj?ca na opracowaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudow? linii elektroenergetycznej 220kV oraz pe?nienie nadzoru autorskiego w m. Sitaniec-Wolica
V.2) Attribution du marché/de la concession
V.2.1) Date de la conclusion du marché/de la décision d'attribution de la concession:
02/09/2021
V.2.2) Informations sur les offres
Le marché/la concession a été attribué(e) à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: SPIE ELBUD GDA?SK S.A.
Adresse postale: ul. Marynarki Polskiej 87 Ville: Gda?sk Code NUTS: PL634 Gda?ski Code postal: 80-557 Pays: Pologne Courriel: elbud@spie.com
Le titulaire/concessionnaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot/de la concession (au moment de la conclusion du contrat;hors TVA) Valeur totale du marché: 583 325.00 PLN
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Téléphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
?rodki ochrony prawnej przys?uguj? Wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia? interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniós? lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisów prawa. ?rodki ochrony prawnej wobec og?oszenia wszczynaj?cego post?powanie o udzielenie zamówienia lub og?oszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przys?uguj? równie? organizacjom wpisanym na list?, o której mowa w art. 469 pkt 15 oraz Rzecznikowi ma?ych i ?rednich przedsi?biorców. Podstawy odwo?ania, które przys?uguj? Wykonawcy s? okre?lone w art. 513 ustawy Prawo zamówie? publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ) Terminy wnoszenia odwo?ania znajduj? si? w art. 515 ustawy Prawo zamówie? publicznych.
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Urz?d Zamówie? Publicznych Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Téléphone: +48 224587801
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
17/11/2022
 
 
Section VII: Modifications du contrat/de la concession
VII.1) Description du contrat après les modifications
VII.1.1) Code CPV principal 71220000 Services de création architecturale
VII.1.2) Code(s) CPV additionnel(s)
VII.1.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL812 Che?msko-zamojski
VII.1.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie skablowania linii elektroenergetycznej 220 kV oraz uzyskanie niezb?dnych decyzji, opinii i pozwole?, wymaganych zgód w?a?cicieli nieruchomo?ci, w celu usuni?cia kolizji wynikaj?cej z planowanej budowy nowych obiektów na terenie kompleksu wojskowego w m. Sitaniec - Wolica - zgodnie z warunkami wydanymi przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. (PSE S.A.) wraz z pe?nieniem nadzoru autorskiego. Szczegó?owy opis przedmiotu zamówienia okre?laj?: 1) szczegó?owy opis przedmiotu zamówienia/umowy (SOPZ/U) stanowi za??cznik nr 1 do SWZ; 2) warunki przebudowy napowietrznych linii elektroenergetycznych 220kV Abramowice-Mokre, Mokre-Che?m i 220 kV Mokre-Zamo?? przebiegaj?cych przez teren kompleksu wojskowego w miejscowo?ci Sitaniec-Wolica - okre?lone przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. - pismo nr DE-PU-WK.7070.2.2017.6 z 20.4.2020 - stanowi?ce za??cznik nr 2 do SWZ.
VII.1.5) Durée du marché, accord-cadre, système d'acquisition dynamique ou concession Début: 02/09/2021 Fin: 31/03/2023
VII.1.6) Informations sur le montant du marché/du lot/de la concession (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot/de la concession: 583 325.00 PLN
VII.1.7) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: SPIE ELBUD GDA?SK S.A.
Numéro national d'identification: 9571045638 Ville: Gda?sk Code NUTS: PL634 Gda?ski Pays: Pologne
Le titulaire/concessionnaire est une PME: non
VII.2) Informations sur les modifications
VII.2.1) Description des modifications Nature et étendue des modifications (avec indication des éventuels changements préalablement apportés au contrat):
"Warunki techniczne przebudowy linii" wydane przez PSE S.A. w dn. 20.04.2020 r., obliguj? Inwestora do uzgodnienia i akceptacji przez PSE S.A. koncepcji skablowania/budowy linii kablowej, projektu budowlanego oraz projektu wykonawczego. D?ugotrwa?y proces uzgadniania koncepcji projektowej przez PSE S.A., a tak?e fakt, i? ka?dorazowa zmiana tre?ci jednego z opracowa? rzutuje na wykonanie pozosta?ych opracowa?, zasadnym jest przyst?powanie do uzgadniania kolejnych opracowa? dopiero po akceptacji wcze?niejszego opracowania przez PSE S.A. Jednocze?nie w my?l Rozporz?dzenia MRiT z dnia 20.12.2021 r. w sprawie szczegó?owego zakresu i formy dokumentacji projektowej, STWiOR oraz PFU, które stanowi, i? "Projekt wykonawczy stanowi uzupe?nienie i uszczegó?owienie projektu budowlanego w zakresie i stopniu dok?adno?ci niezb?dnych do sporz?dzenia przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego, przygotowania oferty przez wykonawc? i realizacji robót budowlanych, Wykonawca dokumentacji projektowo - kosztorysowej sporz?dzi projekty wykonawcze w momencie akceptacji projektu budowalnego przez strony uzgadniaj?ce dokumenty wymienione w SOPU stanowi?ce integraln? cz??? umowy, w tym przez PSE S.A. Bior?c powy?sze pod uwag?, przed?u?eniu ulega termin wykonania Etapu II - o okres przed?u?aj?cego si? uzgadniania koncepcji, a tak?e zasadnym jest wydzielenie z Etapu II Etapu III oraz odpowiednio uj?cie w zakresie Etapu II i Etapu III czynno?ci maj?cych na celu uzyskanie odpowiedniego efektu rzeczowego z nast?puj?cymi terminami realizacji: Etap II do 31.01.2023 r. oraz Etap III do 31.03.2023 r. W zwi?zku z powy?szym, zmianie ulega tre?? umowy: § 2, § 3 ust. 3, 4, 5, 7, 10, 11, § 4 ust. 16, 20, § 5 ust. 2, § 7 ust. 2, § 9 ust. 7, § 11 ust. 1, 6 w zakresie: - zmiany terminu realizacji umowy w zwi?zku z wprowadzeniem Etapu III oraz przeniesieniem czynno?ci pomi?dzy Etapami maj?cym na celu uzyskanie w?a?ciwego i zgodnego z postanowieniami umowy efektu rzeczowego, - zmian dotycz?cych: warunków p?atno?ci, warunków odbiorów, zabezpieczenia nale?ytego wykonania umowy oraz kar umownych. W konsekwencji powy?szego nast?puje równie? zmiana postanowie? pkt: 1 ppkt
   1. 5., 2 ppkt
   1. 5. ust. 22) oraz ppkt
   2. 3. ust. 18) Szczegó?owego Opisu Przedmiotu Umowy.
VII.2.2) Raisons de la modification Modification rendue nécessaire par des circonstances qu'un pouvoir adjudicateur/une entité adjudicatrice diligent(e) ne pouvait pas prévoir [article 43, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/23/UE; article 72, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/24/UE; article 89, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/25/UE] Description des circonstances ayant rendu la modification nécessaire et explication du caractère imprévu de ces circonstances:
Podstawa prawna: art. 455 ust. 1 pkt 4) Ustawy z dnia 11 wrze?nia 2019 r. Prawo Zamówie? Publicznych (Dz.U.2022.1710 ze zm.) w zwi?zku z konieczno?ci? zmiany umowy spowodowan? okoliczno?ciami, których Zamawiaj?cy, dzia?aj?c z nale?yt? staranno?ci?, nie móg? przewidzie?, przy czym zmiana nie modyfikuje ogólnego charakteru umowy. Ponadto powy?sze nie wynika z b??dów lub zaniedba? Wykonawcy i nie wymaga zmiany wynagrodzenia nale?ytego wykonania umowy.
VII.2.3) Augmentation de prix Valeur totale actualisée du marché avant les modifications (prenant en compte les éventuelles modifications contractuelles et adaptations de prix antérieures et, dans le cas de la directive 2014/23/UE, l'inflation moyenne dans l'État membre concerné) Valeur hors TVA: 583 325.00 PLN Montant total du marché après les modifications Valeur hors TVA: 583 325.00 PLN Us?uga polegaj?ca na opracowaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudow? linii elektroenergetycznej 220kV oraz pe?nienie nadzoru autorskiego w m. Sitaniec-Wolica 22/11/2022 POL National
 
 
C L A S S E    C P V
71220000 - Services de création architecturale 
71248000 - Supervision du projet et documentation