Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 04/08/2020
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Lublin: Services de gÈologie

2020/S 149-365985  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 04/08/2020 S149 Pologne-Lublin: Services de gÈologie 2020/S 149-365985 Avis díattribution de marchÈ RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Generalna Dyrekcja DrÛg Krajowych i Autostrad, prowadz?cy post?powanie: Generalna Dyrekcja DrÛg Krajowych i Autostrad, Oddzia w Lublinie Adresse postale: ul. Ogrodowa 21 Ville: Lublin Code NUTS: PL81 Lubelskie Code postal: 20-075 Pays: Pologne Point(s) de contact: Andrzej W?cha?a Courriel: zam_publ_lublin@gddkia.gov.pl TÈlÈphone: +48 815349241 Fax: +48 815349239 Adresse(s) internet: Adresse principale: www.gddkia.gov.pl www.gddkia.gov.pl
I.2) Informations sur la passation conjointe de marchÈs
I.4) Type de pouvoir adjudicateur MinistËre ou toute autre autoritÈ nationale ou fÈdÈrale, y compris leurs subdivisions rÈgionales ou locales
I.5) ActivitÈ principale Autre activitÈ: zarz?dzanie drogami krajowymi
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Wykonanie opracowa geodezyjnych i kartograficznych oraz geologiczno-in?ynierskich i hydrogeologicznych dla przedsi?wzi?cia pn.: ÑBudowa obwodnicy Gorajca w ci?gu drogi krajowej nr 74î NumÈro de rÈfÈrence: O.LU.D3.2411.5.2020.AW
II.1.2) Code CPV principal 71351910 Services de gÈologie
II.1.3) Type de marchÈ Services
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zamÛwienia jest wykonanie opracowa geodezyjnych i kartograficznych dla celÛw projektowania drÛg (etap I) oraz opracowa geologiczno-in?ynierskich i hydrogeologicznych (etap II) dla przedsi?wzi?cia pn.: ÑBudowa obwodnicy Gorajca w ci?gu drogi krajowej nr 74î wraz z uzyskaniem niezb?dnych decyzji i klauzul zatwierdzaj?cych. Dokumentacja projektowa b?d?ca przedmiotem zamÛwienia sk?ada si m.in. z nast?puj?cych opracowa projektowych (lub zespo?Ûw opracowa projektowych): ó etap I: opracowania geodezyjne i kartograficzne dla celÛw projektowania drÛg (mapa do celÛw projektowych), ó etap II: opracowania geologiczno-in?ynierskie, hydrogeologiczne.
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 71352000 Services de levÈs souterrains 71354000 Services d'Ètablissement de cartes
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL81 Lubelskie
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamÛwienia jest wykonanie opracowa geodezyjnych i kartograficznych dla celÛw projektowania drÛg (etap I) oraz opracowa geologiczno-in?ynierskich i hydrogeologicznych (etap II) dla przedsi?wzi?cia pn.: ÑBudowa obwodnicy Gorajca w ci?gu drogi krajowej nr 74î wraz z uzyskaniem niezb?dnych decyzji i klauzul zatwierdzaj?cych. Dokumentacja projektowa b?d?ca przedmiotem zamÛwienia sk?ada si m.in. z nast?puj?cych opracowa projektowych (lub zespo?Ûw opracowa projektowych): ó etap I: opracowania geodezyjne i kartograficzne dla celÛw projektowania drÛg (mapa do celÛw projektowych), ó etap II: opracowania geologiczno-in?ynierskie, hydrogeologiczne.
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: Do?wiadczenie personelu / PondÈration: 40 Prix - PondÈration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
1.Wykonawca jest zobowi?zany do wniesienia wadium w wysoko?ci 10 000,00 PLN.
   2.  Wykonawca zobowi?zany jest do wniesienia zabezpieczenia nale?ytego wykonania umowy na kwot stanowi?c 10 % ceny brutto podanej w ofercie.
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.6) EnchËre Èlectronique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2020/S 121-296130
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de prÈinformation
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
IntitulÈ:
Wykonanie opracowa geodezyjnych i kartograficznych oraz geologiczno-in?ynierskich i hydrogeologicznych dla przedsi?wzi?cia pn.: ÑBudowa obwodnicy Gorajca w ci?gu drogi krajowej nr 74î
Un marchÈ/lot est attribuÈ: non
V.1) Informations relatives une non-attribution
Le marchÈ/lot n'a pas ÈtÈ attribuÈ Autres raisons (interruption de la procÈdure)
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
Dokumentacja przedmiotowego post?powania dost?pna jest na platformie w zak?adce ÑZa??cznikiî. Pobranie dokumentu nast?puje po klikni?ciu na wybrany za??cznik i wci?ni?ciu polecenia ÑPobierzî. W celu pobrania wszystkich za??cznikÛw jednocze?nie nale?y wybra polecenie Ñpobierz paczk?î, a nast?pnie Ñpobierz wszystkie za??czniki organizatoraî.
   2.  Wykonawca zobowi?zany jest z?o?y aktualne na dzie sk?adania ofert o?wiadczenie stanowi?ce wst?pne potwierdzenie, ?e Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spe?nia warunki udzia?u w post?powaniu.
   3.  W zakresie cz??ci IV ÑKryteria kwalifikacjiî JEDZ, Wykonawca mo?e ograniczy si do wype?nienia sekcji alfa, w takim przypadku Wykonawca nie wype?nia ?adnej z pozosta?ych sekcji (AñD) w cz??ci IV JEDZ.
   4.  Wykonawca, ktÛry powo?uje si na zasoby innych podmiotÛw, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spe?niania, w zakresie, w jakim powo?uje si na ich zasoby, warunkÛw udzia?u w post?powaniu, sk?ada jednolite dokumenty dotycz?ce tak?e tych podmiotÛw.
   5.  W przypadku wspÛlnego ubiegania si o zamÛwienie przez WykonawcÛw, jednolity dokument sk?ada ka?dy z tych WykonawcÛw.
   6.  Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o ktÛrej mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiaj?cemu o?wiadczenie o przynale?no?ci lub braku przynale?no?ci do tej samej grupy kapita?owej, o ktÛrej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp.
   7.  Na wezwanie Zamawiaj?cego, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udzia?u w post?powaniu, Wykonawca zobowi?zany jest do z?o?enia informacji, za?wiadcze?, odpisu oraz o?wiadcze?, o ktÛrych mowa w ß 5 pkt od 1 do 6 oraz 9 rozporz?dzenia Ministra Rozwoju z 26.7.2016 w sprawie rodzajÛw dokumentÛw, jakich mo?e ??da Zamawiaj?cy od Wykonawcy w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia (Dz.U. z 2016 r., poz. 1126 ze zm.).
   8.  Je?eli Wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a tak?e w przypadku gdy osoba, ktÛrej dany dokument dotyczy, ma miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zastosowanie maj zasady okre?lone w ß 7 i 8 rozporz?dzenia Ministra Rozwoju z 26.7.2016 w sprawie rodzajÛw dokumentÛw, jakich mo?e ??da Zamawiaj?cy od Wykonawcy w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia (Dz.U. z 2016 r., poz. 1126 ze zm.).
   9.  Z post?powania o udzielenie zamÛwienia wyklucza si Wykonawc?, w stosunku do ktÛrego zachodzi ktÛrakolwiek z okoliczno?ci, o ktÛrych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12ñ23 ustawy Pzp oraz art. 24 ust. 5 pkt 1, 2, 4 oraz 8 ustawy Pzp. 10. Termin realizacji zamÛwienia: 7 miesi?cy od udzielenia zamÛwienia. 11. Zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo? zastosowania procedury, o ktÛrej mowa w art. 24aa ustawy Pzp. 12. Okres zwi?zania ofert?, o ktÛrym mowa w pkt IV.2.6 og?oszenia, wynosi 60 dni. Bieg terminu zwi?zania ofert rozpoczyna si wraz z up?ywem terminu sk?adania ofert. 13. Zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo? udzielenia zamÛwie?, o ktÛrych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp w zakresie opisanym w SIWZ.
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne TÈlÈphone: +48 224587701 Fax: +48 224587700 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2) Organe chargÈ des procÈdures de mÈdiation
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
Wykonawcy, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia interes w uzyskaniu zamÛwienia oraz poniÛs lub mo?e ponie? szkod w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisÛw ustawy Pzp, przys?uguj ?rodki ochrony prawnej okre?lone w dziale VI ustawy Pzp. ?rodki ochrony prawnej wobec og?oszenia o zamÛwieniu oraz Specyfikacji Istotnych WarunkÛw ZamÛwienia przys?uguj rÛwnie organizacjom wpisanym na list?, o ktÛrej mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.
   2.  Odwo?anie przys?uguje wy??cznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynno?ci Zamawiaj?cego podj?tej w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia lub zaniechania czynno?ci, do ktÛrej Zamawiaj?cy jest zobowi?zany na podstawie ustawy Pzp.
   3.  Odwo?anie powinno wskazywa czynno? lub zaniechanie czynno?ci Zamawiaj?cego, ktÛrej zarzuca si niezgodno? z przepisami ustawy Pzp, zawiera zwi?z?e przedstawienie zarzutÛw, okre?la ??danie oraz wskazywa okoliczno?ci faktyczne i prawne uzasadniaj?ce wniesienie odwo?ania.
   4.  Odwo?anie wnosi si do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio w?asnor?cznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Odwo?uj?cy przesy?a kopi odwo?ania Zamawiaj?cemu przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki sposÛb, aby mÛg on zapozna si z jego tre?ci przed up?ywem tego terminu. Domniemywa si?, i Zamawiaj?cy mÛg zapozna si z tre?ci odwo?ania przed up?ywem terminu do jego wniesienia, je?eli przes?anie jego kopii nast?pi?o przed up?ywem terminu do jego wniesienia przy u?yciu ?rodkÛw komunikacji elektronicznej.
   5.  Terminy wniesienia odwo?ania:
   5. 1. odwo?anie wnosi si w terminie 10 dni od dnia przes?ania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw jego wniesienia ñ je?eli zosta?y przes?ane w sposÛb okre?lony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp zdanie drugie, albo w terminie 15 dni ñ je?eli zosta?y przes?ane w inny sposÛb;
   5. 2. odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia o zamÛwieniu, a tak?e wobec postanowie Specyfikacji Istotnych WarunkÛw ZamÛwienia, wnosi si w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych WarunkÛw ZamÛwienia na stronie internetowej;
   5. 3. odwo?anie wobec czynno?ci innych ni okre?lone w pkt
   5. 1 i
   5. 2 powy?ej wnosi si w terminie 10 dni od dnia, w ktÛrym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi? wiadomo? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw jego wniesienia;
   5. 4. je?eli Zamawiaj?cy nie przes?a Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwo?anie wnosi si nie pÛ?niej ni w terminie: 1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej og?oszenia o udzieleniu zamÛwienia; 2) 6 miesi?cy od dnia zawarcia umowy, je?eli Zamawiaj?cy nie opublikowa w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej og?oszenia o udzieleniu zamÛwienia.
   6.  SzczegÛ?owe zasady post?powania po wniesieniu odwo?ania okre?laj stosowne przepisy dzia?u VI ustawy Pzp.
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Urz?d ZamÛwie Publicznych ñ Departament Odwo?a Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne TÈlÈphone: +48 224587701 Fax: +48 224587700 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl http://www.uzp.gov.pl
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
30/07/2020
 
 
C L A S S E    C P V
71351910 - Services de géologie 
71352000 - Services de levés souterrains 
71354000 - Services d'établissement de cartes