01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 23/01/2019
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Lublin: Services hospitaliers et services connexes

2019/S 16-034093 (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
23/01/2019 S16  - - Services - Avis d'attribution de marchÈ - ProcÈdure ouverte Pologne-Lublin: Services hospitaliers et services connexes 2019/S 016-034093 Avis díattribution de marchÈ RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses WojewÛdzki Szpital Specjalistyczny im. Stefana Kardyna?a Wyszy?skiego Samodzielny Publiczny Zak?ad Opieki Zdrowotnej al. Kra?nicka 100 Lublin 20-718 Pologne Point(s) de contact: Przemys?aw Choina TÈlÈphone: +48 815374153 Courriel: pchoina@szpital.lublin.pl Code NUTS: PL814 Adresse(s) internet: Adresse principale: www.szpital.lublin.pl www.szpital.lublin.pl
I.2) Informations sur la passation conjointe de marchÈs
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: Samodzielny Publiczny Zak?ad Opieki Zdrowotnej
I.5) ActivitÈ principale SantÈ
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Konkurs ofert na zawarcie umowy na udzielenie ?wiadcze zdrowotnych w Oddziale Dzieci?cym z Izb Przyj? NumÈro de rÈfÈrence: WSzSSPZOZ.DOP.0292A/35/18
II.1.2) Code CPV principal 85110000
II.1.3) Type de marchÈ Services
II.1.4) Description succincte:
Zakresem przedmiotowym konkursu jest udzielanie ?wiadcze zdrowotnych w Oddziale Dzieci?cym z Izb Przyj? Udzielaj?cego ZamÛwienia w okresie od dnia
   1. 1.2019 r. do dnia 31.12.2020 r.
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) Valeur hors TVA: 856 800.00 PLN
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL814 Lieu principal d'exÈcution:
Oddzia Dzieci?cy z Izb Przyj? WojewÛdzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Kardyna?a Wyszy?skiego Samodzielnego Publicznego Zak?adu Opieki Zdrowotnej w Lublinie
II.2.4) Description des prestations:
Zakresem przedmiotowym konkursu jest udzielanie ?wiadcze zdrowotnych w Oddziale Dzieci?cym z Izb Przyj? Udzielaj?cego ZamÛwienia w okresie od dnia
   1. 1.2019 r. do dnia 31.12.2020 r.
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.6) EnchËre Èlectronique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de prÈinformation
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 1 IntitulÈ:
Udzielenie ?wiadcze zdrowotnych w Oddziale Dzieci?cym z Izb Przyj?
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
27/12/2018
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 2 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 2 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 0
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Ewa Chro?cicka, przedsi?biorca prowadz?cy dzia?alno? gospodarcz pod firm?: ÑEwa Chro?cicka Praktyka Lekarskaî Marynin 200 Motycz 21-030 Pologne Code NUTS: PL814
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Maria Wa?na-Olszewska, przedsi?biorca prowadz?cy dzia?alno? gospodarcz pod firm?: ÑMaria Wa?na-Olszewskaî ul. U?anÛw 21/28 Lublin 20-554 Pologne Code NUTS: PL814
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 856 800.00 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 856 800.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Dyrektor Al. Kra?nicka 100 Lublin 20-718 Pologne TÈlÈphone: +48 815374229 Courriel: szpital@szpital.lublin.pl Fax: +48 815258030 Adresse internet: http://www.szpital.lublin.pl http://www.szpital.lublin.pl
VI.4.2) Organe chargÈ des procÈdures de mÈdiation
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
 
1.Oferentom, ktÛrych interes prawny dozna uszczerbku w wyniku naruszenia przez Udzielaj?cego ZamÛwienia zasad przeprowadzania post?powania w sprawie zawarcia umowy na ?wiadczenia zdrowotne, przys?uguj ?rodki odwo?awcze na zasadach okre?lonych poni?ej w ust. 2-10.
   2.  ?rodki odwo?awcze nie przys?uguj na: 1) niedokonanie wyboru Oferenta; 2) uniewa?nienie post?powania w sprawie zawarcia umowy na ?wiadczenia zdrowotne.
   3.  W toku post?powania w sprawie zawarcia umowy na ?wiadczenia zdrowotne, do czasu zako?czenia post?powania, Oferent mo?e z?o?y do Komisji umotywowany protest w terminie 7 dni roboczych od dnia dokonania zaskar?onej czynno?ci.
   4.  Do czasu rozpatrzenia protestu post?powanie w sprawie zawarcia umowy na ?wiadczenia zdrowotne ulega zawieszeniu, chyba, ?e z tre?ci protestu wynika, ?e jest on oczywi?cie bezzasadny.
   5.  Komisja rozpatruje i rozstrzyga protest w ci?gu 7 dni od dnia jego otrzymania i udziela pisemnej odpowiedzi sk?adaj?cemu protest. Nieuwzgl?dnienie protestu wymaga uzasadnienia.
   6.  Protest z?o?ony po terminie nie podlega rozpatrzeniu.
   7.  Informacj o wniesieniu protestu i jego rozstrzygni?ciu niezw?ocznie zamieszcza si na tablicy og?osze oraz na stronie internetowej Udzielaj?cego ZamÛwienia.
   8.  W przypadku uwzgl?dnienia protestu Komisja powtarza zaskar?on czynno??.
   9.  Oferent bior?cy udzia w post?powaniu mo?e wnie? do Dyrektora Udzielaj?cego ZamÛwienia, w terminie 7 dni od dnia og?oszenia o rozstrzygni?ciu post?powania, odwo?anie dotycz?ce rozstrzygni?cia post?powania. Odwo?anie wniesione po terminie nie podlega rozpatrzeniu. 10. Odwo?anie rozpatrywane jest w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania. Wniesienie odwo?ania wstrzymuje zawarcie umowy na ?wiadczenia zdrowotne do czasu jego rozpatrzenia.
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours WojewÛdzki Szpital Specjalistyczny im. Stefana Kardyna?a Wyszy?skiego Samodzielny Publiczny Zak?ad Opieki Zdrowotnej w Lublinie al. Kra?nicka 100 Lublin 20-718 Pologne TÈlÈphone: +48 815374229 Courriel: szpital@szpital.lublin.pl Fax: +48 815258030 Adresse internet: www.szpital.lublin.pl www.szpital.lublin.pl
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
21/01/2019
 
 
C L A S S E    C P V
85110000 - Services hospitaliers et services connexes