Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 06/04/2020
Date de péremption :
Type de procédure : Attribution d’un marché sans publication préalable d’un avis de marché
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Lublin: Services hospitaliers et services connexes

2020/S 68-162114  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 06/04/2020 S68 Services - Avis d'attribution de marché - Attribution de marché sans publication préalable Pologne-Lublin: Services hospitaliers et services connexes 2020/S 068-162114 Avis d'attribution de marché Résultats de la procédure de marché Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Stefana Kardyna?a Wyszy?skiego Samodzielny Publiczny Zak?ad Opieki Zdrowotnej Adresse postale: al. Kra?nicka 100 Ville: Lublin Code NUTS: PL814 Code postal: 20-718 Pays: Pologne Point(s) de contact: Przemys?aw Choina Courriel: pchoina@szpital.lublin.pl Téléphone: +48 815374153 Adresse(s) internet: Adresse principale: http://www.szpital.lublin.pl Adresse du profil d'acheteur: https://szpital-lublin.eb2b.com.pl/ http://www.szpital.lublin.pl https://szpital-lublin.eb2b.com.pl/
I.2) Informations sur la passation conjointe de marchés
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: samodzielny publiczny zak?ad opieki zdrowotnej
I.5) Activité principale Santé
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Konkurs ofert na zawarcie umowy na wykonywanie ?wiadcze zdrowotnych przez technika elektroradiologii w Oddziale Kardiologii - Pododdziale Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego Numéro de référence: WSzSSPZOZ.DOP.0292A/17/20
II.1.2) Code CPV principal 85110000
II.1.3) Type de marché Services
II.1.4) Description succincte:
Konkurs ofert na zawarcie umowy na wykonywanie ?wiadcze zdrowotnych przez technika elektroradiologii w Oddziale Kardiologii - Pododdziale Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Kardyna?a Wyszy?skiego Samodzielnego Publicznego Zak?adu Opieki Zdrowotnej w Lublinie od
   1. 4.2020 do 31.12.2022.
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) Valeur hors TVA: 908 985.00 PLN
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL814 Lieu principal d'exécution:
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Stefana Kardyna?a Wyszy?skiego Samodzielny Publiczny Zak?ad Opieki Zdrowotnej w Lublinie- Oddzia Kardiologii - Pododdzia Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego, POLSKA.
II.2.4) Description des prestations:
Konkurs ofert na zawarcie umowy na wykonywanie ?wiadcze zdrowotnych przez technika elektroradiologii w Oddziale Kardiologii - Pododdziale Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego.
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Attribution d'un marché sans publication préalable d'un avis d'appel à la concurrence au Journal officiel de l'Union européenne (dans les cas énumérés ci-dessous) Explication:
Ustawa o dzia?alno?ci leczniczej.
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.6) Enchère électronique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure
IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation
 
 
Section V: Attribution du marché
Intitulé:
Konkurs ofert na zawarcie umowy na wykonywanie ?wiadcze zdrowotnych przez technika elektroradiologii w Oddziale Kardiologii - Pododdziale Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
27/03/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 3
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Ewa Iwan, przedsi?biorca prowadz?cy dzia?alno? gospodarcz pod firm?: "Ewa Iwan" Adresse postale: Zofian 3 Ville: Kamionka Code NUTS: PL814 Code postal: 21-132 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Karolina Kochaniec-Matuszak, przedsi?biorca prowadz?cy dzia?alno? gospodarcz pod firm?: "Karolina Kochaniec-Matuszak Technik Elektroradiolog" Adresse postale: ul. Pozytywistów 3/21 Ville: Lublin Code NUTS: PL814 Code postal: 20-639 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Paw Berlin, przedsi?biorca prowadz?cy dzia?alno? gospodarcz pod firm?: "Pawe Berlin" Adresse postale: ul. ?l?ska 8 Ville: Lublin Code NUTS: PL814 Code postal: 20-726 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 908 985.00 PLN Valeur totale du marché/du lot: 908 985.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Kardyna?a Wyszy?skiego Samodzielnego Publicznego Zak?adu Opieki Zdrowotnej w Lublinie Adresse postale: al. Kra?nicka 100 Ville: Lublin Code postal: 20-718 Pays: Pologne Courriel: szpital@szpital.lublin.pl Téléphone: +48 815374229 Fax: +48 815258030 Adresse internet: http://www.szpital.lublin.pl http://www.szpital.lublin.pl
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
 
1.Oferentom, których interes prawny dozna uszczerbku w wyniku naruszenia przez udzielaj?cego zamówienia zasad przeprowadzania post?powania w sprawie zawarcia umowy na ?wiadczenia zdrowotne, przys?uguj ?rodki odwo?awcze na zasadach okre?lonych poni?ej w ust. 2-10.
   2.  ?rodki odwo?awcze nie przys?uguj na: 1) niedokonanie wyboru oferenta; 2) uniewa?nienie post?powania w sprawie zawarcia umowy na ?wiadczenia zdrowotne.
   3.  W toku post?powania w sprawie zawarcia umowy na ?wiadczenia zdrowotne, do czasu zako?czenia post?powania, oferent mo?e z?o?y do komisji umotywowany protest w terminie 7 dni roboczych od dnia dokonania zaskar?onej czynno?ci.
   4.  Do czasu rozpatrzenia protestu post?powanie w sprawie zawarcia umowy na ?wiadczenia zdrowotne ulega zawieszeniu, chyba, ?e z tre?ci protestu wynika, ?e jest on oczywi?cie bezzasadny.
   5.  Komisja rozpatruje i rozstrzyga protest w ci?gu 7 dni od dnia jego otrzymania i udziela pisemnej odpowiedzi sk?adaj?cemu protest. Nieuwzgl?dnienie protestu wymaga uzasadnienia.
   6.  Protest z?o?ony po terminie nie podlega rozpatrzeniu.
   7.  Informacj o wniesieniu protestu i jego rozstrzygni?ciu niezw?ocznie zamieszcza si na tablicy og?osze oraz na stronie internetowej udzielaj?cego zamówienia.
   8.  W przypadku uwzgl?dnienia protestu komisja powtarza zaskar?on czynno??.
   9.  Oferent bior?cy udzia w post?powaniu mo?e wnie? do dyrektora udzielaj?cego zamówienia, w terminie 7 dni od dnia og?oszenia o rozstrzygni?ciu post?powania, odwo?anie dotycz?ce rozstrzygni?cia post?powania. Odwo?anie wniesione po terminie nie podlega rozpatrzeniu. 10. Odwo?anie rozpatrywane jest w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania. Wniesienie odwo?ania wstrzymuje zawarcie umowy na ?wiadczenia zdrowotne do czasu jego rozpatrzenia.
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Stefana Kardyna?a Wyszy?skiego Samodzielny Publiczny Zak?ad Opieki Zdrowotnej w Lublinie Adresse postale: al. Kra?nicka 100 Ville: Lublin Code postal: 20-718 Pays: Pologne Courriel: szpital@szpital.lublin.pl Téléphone: +48 815374229 Fax: +48 815258030 Adresse internet: http://www.szpital.lublin.pl http://www.szpital.lublin.pl
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
02/04/2020
 
 
C L A S S E    C P V
85110000 - Services hospitaliers et services connexes