Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 31/07/2020
Date de péremption :
Type de procédure : Attribution d’un marché sans publication préalable d’un avis de marché
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Lublin: Services hospitaliers et services connexes

2020/S 147-361742  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 31/07/2020 S147 Pologne-Lublin: Services hospitaliers et services connexes 2020/S 147-361742 Avis díattribution de marchÈ RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: WojewÛdzki Szpital Specjalistyczny im. Stefana Kardyna?a Wyszy?skiego Samodzielny Publiczny Zak?ad Opieki Zdrowotnej Adresse postale: al. Kra?nicka 100 Ville: Lublin Code NUTS: PL814 Lubelski Code postal: 20-718 Pays: Pologne Point(s) de contact: Przemys?aw Choina Courriel: pchoina@szpital.lublin.pl TÈlÈphone: +48 815374153 Adresse(s) internet: Adresse principale: http://www.szpital.lublin.pl Adresse du profil díacheteur: https://szpital-lublin.eb2b.com.pl/ http://www.szpital.lublin.pl https://szpital-lublin.eb2b.com.pl/
I.2) Informations sur la passation conjointe de marchÈs
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: samodzielny publiczny zak?ad opieki zdrowotnej
I.5) ActivitÈ principale SantÈ
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Konkurs ofert na zawarcie umowy o udzielenie zamÛwienia na ?wiadczenia zdrowotne na Oddziale Chirurgii OgÛlnej NumÈro de rÈfÈrence: WSzSSPZOZ.DOP.0292A/49/20
II.1.2) Code CPV principal 85110000 Services hospitaliers et services connexes
II.1.3) Type de marchÈ Services
II.1.4) Description succincte:
Zakresem przedmiotowym konkursu jest udzielanie ?wiadcze zdrowotnych w Oddziale Chirurgii OgÛlnej od
   6. 7.2020 do 31.12.2022.
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) Valeur hors TVA: 1 044 400.00 PLN
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL814 Lubelski Lieu principal d'exÈcution:
WojewÛdzki Szpital Specjalistyczny im. Stefana Kardyna?a Wyszy?skiego Samodzielny Publiczny Zak?ad Opieki Zdrowotnej w Lublinie ñ Oddzia Chirurgii OgÛlnej
II.2.4) Description des prestations:
Konkurs ofert na zawarcie umowy na wykonywanie ?wiadcze zdrowotnych przez lekarza, ktÛry uko?czy proces szkoleniowy z zakresu chirurgii ogÛlnej, a nie uzyska dyplomu specjalizacji na Oddziale Chirurgii OgÛlnej wobec nieokre?lonej ilo?ci pacjentÛw, zgodnie z zapotrzebowaniem.
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: Kryterium jako?ci, kompleksowo?ci, dost?pno?ci i ci?g?o?ci / PondÈration: max. 60 pkt Co t - Nom: Oferowane wynagrodzenie / PondÈration: max. 20 pkt
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure Attribution d'un marchÈ sans publication prÈalable d'un avis d'appel la concurrence au Journal officiel de líUnion europÈenne (dans les cas ÈnumÈrÈs ci-dessous) Explication:
ó art. 151 ust. 6 ustawy o ?wiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze ?rodkÛw publicznych.
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.6) EnchËre Èlectronique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de prÈinformation
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
IntitulÈ:
Konkurs ofert na zawarcie umowy o udzielenie zamÛwienia na ?wiadczenia zdrowotne w Oddziale Chirurgii OgÛlnej
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
06/07/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 2 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 2
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Mateusz Dziedzic, przedsi?biorca prowadz?cy dzia?alno? gospodarcz pod firm?: ÑIndywidualna Praktyka Lekarska Mateusz Dziedzicî Adresse postale: ul. Lipowa 4 Ville: ?widnik Code NUTS: PL814 Lubelski Code postal: 21-040 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Piotr Cedrowicz, przedsi?biorca prowadz?cy dzia?alno? gospodarcz pod firm?: ÑPraktyka Lekarska Piotr Cedrowiczî Adresse postale: Majdan Krasieni?ski 106 Ville: Niemce Code NUTS: PL814 Lubelski Code postal: 21-025 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 1 044 400.00 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 1 044 400.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Dyrektor WojewÛdzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Kardyna?a Wyszy?skiego Samodzielnego Publicznego Zak?adu Opieki Zdrowotnej w Lublinie Adresse postale: al. Kra?nicka 100 Ville: Lublin Code postal: 20-718 Pays: Pologne Courriel: szpital@szpital.lublin.pl TÈlÈphone: +48 815374229 Fax: +48 815258030 Adresse internet: http://www.szpital.lublin.pl http://www.szpital.lublin.pl
VI.4.2) Organe chargÈ des procÈdures de mÈdiation
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
 
1.Oferentom, ktÛrych interes prawny dozna uszczerbku w wyniku naruszenia przez udzielaj?cego zamÛwienia zasad przeprowadzania post?powania w sprawie zawarcia umowy na ?wiadczenia zdrowotne, przys?uguj ?rodki odwo?awcze na zasadach okre?lonych poni?ej w ust. 2ñ10.
   2.  ?rodki odwo?awcze nie przys?uguj na: 1) niedokonanie wyboru oferenta; 2) uniewa?nienie post?powania w sprawie zawarcia umowy na ?wiadczenia zdrowotne.
   3.  W toku post?powania w sprawie zawarcia umowy na ?wiadczenia zdrowotne, do czasu zako?czenia post?powania, oferent mo?e z?o?y do Komisji umotywowany protest w terminie 7 dni roboczych od dnia dokonania zaskar?onej czynno?ci.
   4.  Do czasu rozpatrzenia protestu post?powanie w sprawie zawarcia umowy na ?wiadczenia zdrowotne ulega zawieszeniu, chyba, ?e z tre?ci protestu wynika, ?e jest on oczywi?cie bezzasadny.
   5.  Komisja rozpatruje i rozstrzyga protest w ci?gu 7 dni od dnia jego otrzymania i udziela pisemnej odpowiedzi sk?adaj?cemu protest. Nieuwzgl?dnienie protestu wymaga uzasadnienia.
   6.  Protest z?o?ony po terminie nie podlega rozpatrzeniu.
   7.  Informacj o wniesieniu protestu i jego rozstrzygni?ciu niezw?ocznie zamieszcza si na tablicy og?osze oraz na stronie internetowej udzielaj?cego zamÛwienia.
   8.  W przypadku uwzgl?dnienia protestu komisja powtarza zaskar?on czynno??.
   9.  Oferent bior?cy udzia w post?powaniu mo?e wnie? do dyrektora udzielaj?cego zamÛwienia, w terminie 7 dni od dnia og?oszenia o rozstrzygni?ciu post?powania, odwo?anie dotycz?ce rozstrzygni?cia post?powania. Odwo?anie wniesione po terminie nie podlega rozpatrzeniu. 10. Odwo?anie rozpatrywane jest w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania. Wniesienie odwo?ania wstrzymuje zawarcie umowy na ?wiadczenia zdrowotne do czasu jego rozpatrzenia.
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: WojewÛdzki Szpital Specjalistyczny im. Stefana Kardyna?a Wyszy?skiego Samodzielny Publiczny Zak?ad Opieki Zdrowotnej w Lublinie Adresse postale: al. Kra?nicka 100 Ville: Lublin Code postal: 20-718 Pays: Pologne Courriel: szpital@szpital.lublin.pl TÈlÈphone: +48 815374229 Fax: +48 815258030 Adresse internet: http://www.szpital.lublin.pl http://www.szpital.lublin.pl
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
28/07/2020
 
 
C L A S S E    C P V
85110000 - Services hospitaliers et services connexes