Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 04/08/2020
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Lublin: Services de rÈparation et d'entretien de matÈriel de radiologie

2020/S 149-365987  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 04/08/2020 S149 Pologne-Lublin: Services de rÈparation et d'entretien de matÈriel de radiologie 2020/S 149-365987 Avis díattribution de marchÈ RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Samodzielny Publiczny Zak?ad Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewn?trznych i Administracji w Lublinie Adresse postale: ul. GrenadierÛw 3 Ville: Lublin Code NUTS: PL814 Lubelski Code postal: 20-331 Pays: Pologne Point(s) de contact: Maria GomÛ?ka Courriel: przetargi@szpitalmsw.pl TÈlÈphone: +48 817285628 Fax: +48 817285628 Adresse(s) internet: Adresse principale: https://szpitalmsw.pl/wordpress/ https://szpitalmsw.pl/wordpress/
I.2) Informations sur la passation conjointe de marchÈs
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: samodzielny publiczny zak?ad opieki zdrowotnej
I.5) ActivitÈ principale SantÈ
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
?wiadczenie us?ug serwisowych tomografu komputerowego Philips Ingenuity Core 128 oraz oprogramowania dla SP ZOZ MSWiA w Lublinie NumÈro de rÈfÈrence: ZP / 12 / 2020
II.1.2) Code CPV principal 50421200 Services de rÈparation et d'entretien de matÈriel de radiologie
II.1.3) Type de marchÈ Services
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zamÛwienia s us?ugi serwisowe tomografu komputerowego Philips Ingenuity Core 128 oraz oprogramowania Philips IntelliSpace Portal dla SP ZOZ MSWiA w Lublinie.
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) Offre la plus basse: 1 461 400.00 PLN / Offre la plus ÈlevÈe: 1 461 400.00 PLN prise en considÈration
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL814 Lubelski Lieu principal d'exÈcution:
Szpital MSWiA w Lublinie, ul. GrenadierÛw 3, 20-331 Lublin, POLSKA, budynek D, kondygnacja Ñ0î.
II.2.4) Description des prestations:
SzczegÛ?owy zakres us?ug serwisowych dla tomografu Ingenuity CT: sprawdzanie stanu technicznego systemu oraz kluczowych podzespo?Ûw. Zaplanowane konserwacje oraz przegl?dy techniczne w regularnych odst?pach czasu w oparciu o zalecenia producenta, min. 2/rok. Dojazdy, diagnozy, us?ugi napraw i kalibracje sprz?tu. Diagnostyka i naprawa zdalna poprzez ??cze Internet. Priorytet w obs?udze zg?osze?. Nielimitowana wymiana wszystkich uszkodzonych cz??ci zamiennych, w??cznie z lamp RTG. Zalecane przez producenta modyfikacje oprogramowania i konstrukcji, poprawiaj?ce wydajno? pracy i bezpiecze?stwo. Czas reakcji wst?pnej w godzinach pracy serwisu: do 2 h. Czas reakcji na miejscu w godzinach pracy serwisu: do 6 h. Uptime na poziomie 96 % (dost?pno? systemu na poziomie 96 %). SzczegÛ?owy zakres us?ug serwisowych systemu IntelliSpace Portal (ISP): wsparcie Help Desk. Instalacja Service Pack, poprawek dla systemu ISP. Licencje i upgrade do najnowszych dost?pnych wersji oprogramowania. Regularny proaktywny monitoring zdalny 3 x rocznie. Przegl?d mechaniczny platformy sprz?towej 1 x rocznie. Us?ugi ?wiadczone rÛwnie w siedzibie klienta. Wsparcie platformy sprz?towej zdalne i na miejscu (diagnostyka serwera). Bezkosztowa naprawa/wymiana podzespo?Ûw serwera. Dedykowane indywidualne szkolenia z aplikacji klinicznych w siedzibie Zamawiaj?cego (2 dni = 2 x 7 godzin / rok). Bezp?atny dost?p do platformy edukacyjnej Philips KnowledgeScape.
II.2.5) CritËres díattribution Co t - Nom: Cena / PondÈration: 60 Co t - Nom: Gwarancja na wymienione cz??ci / PondÈration: 40
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires Zamawiaj?cy ??da wniesienia wadium w wysoko?ci 20 000 PLN (dwadzie?cia tysi?cy z?otych). Numer konta, na jaki nale?y wnie? wadium wp?acane w pieni?dzu ñ w SIWZ. Zamawiaj?cy celem podpisania umowy stanowi?cej wynik niniejszego post?powania b?dzie wymaga wniesienia zabezpieczenia nale?ytego wykonania umowy w wysoko?ci 2 % ceny ofertowej.
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.6) EnchËre Èlectronique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2020/S 089-212521
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de prÈinformation
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 1 IntitulÈ:
?wiadczenie us?ug serwisowych tomografu komputerowego Philips Ingenuity Core 128 oraz oprogramowania dla SP ZOZ MSWiA w Lublinie
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
30/06/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Philips Polska Sp. z o.o.
Adresse postale: Al. Jerozolimskie 195B Ville: Warszawa Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Code postal: 02-222 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Offre la plus basse: 1 461 400.00 PLN / Offre la plus ÈlevÈe: 1 461 400.00 PLN prise en considÈration
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Prezes Urz?du ZamÛwie Publicznych Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne TÈlÈphone: +48 224587702 Fax: +48 224587700 Adresse internet: www.uzp.gov.pl www.uzp.gov.pl
VI.4.2) Organe chargÈ des procÈdures de mÈdiation Nom officiel: Prezes Urz?du ZamÛwie Publicznych Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne TÈlÈphone: +48 224587702 Fax: +48 224587700 Adresse internet: www.uzp.gov.pl www.uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
Odwo?anie wnosi si w terminie 10 dni od dnia przes?ania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw jego wniesienia ñ je?eli zosta?y przes?ane w sposÛb okre?lony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie, albo w terminie 15 dni ñ je?eli zosta?y przes?ane w inny sposÛb. Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia o zamÛwieniu oraz wobec postanowie Specyfikacji Istotnych WarunkÛw ZamÛwienia wnosi si w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych WarunkÛw ZamÛwienia na stronie internetowej. Odwo?anie wobec czynno?ci innych ni okre?lone w art. 182 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamÛwie publicznych wnosi si w terminie 10 dni od dnia, w ktÛrym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi? wiadomo? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw jego wniesienia. Je?eli Zamawiaj?cy nie przes?a wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwo?anie wnosi si nie pÛ?niej ni w terminie: ó 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej og?oszenia o udzieleniu zamÛwienia, ó 6 miesi?cy od dnia zawarcia umowy, je?eli Zamawiaj?cy nie opublikowa w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej og?oszenia o udzieleniu zamÛwienia.
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Urz?d ZamÛwie Publicznych Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne TÈlÈphone: +48 224587702 Fax: +48 224587700 Adresse internet: www.uzp.gov.pl www.uzp.gov.pl
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
30/07/2020
 
 
C L A S S E    C P V
50421200 - Services de réparation et d'entretien de matériel de radiologie