Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 26/01/2022
Date de péremption : 18/02/2022
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Lublin: Travaux d'amÈnagement paysager de routes et d'autoroutes

2022/S 18-042653  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E

26/01/2022
S18
Pologne-Lublin: Travaux d'amÈnagement paysager de routes et d'autoroutes

2022/S 018-042653

Rectificatif

Avis d'information complÈmentaire ou avis rectificatif

Travaux

(SupplÈment au Journal officiel de l'Union europÈenne, 2022/S 002-002129)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entitÈ adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Zarz?d DrÛg i MostÛw w Lublinie
Adresse postale: ul. Krochmalna 13j
Ville: Lublin
Code NUTS: PL814 Lubelski
Code postal: 20-401
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Grzegorz Tomczyk
Courriel: zamowienia@zdm.lublin.eu
TÈlÈphone: +48 814665710
Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://biuletyn.lublin.eu/zdm

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Miejskie Przedsi?biorstwo Wodoci?gÛw i Kanalizacji w Lublinie SpÛ?ka z o. o.
Adresse postale: al. J. Pi?sudskiego 15
Ville: Lublin
Code NUTS: PL814 Lubelski
Code postal: 20-407
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Wojciech Basta
Courriel: zamowienia@zdm.lublin.eu
TÈlÈphone: +48 815324281-385
Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://biuletyn.lublin.eu/zdm

Section II: Objet

II.1)
...tendue du marchÈ
II.1.1)
IntitulÈ:
Przebudowa uk?adu drogowego w pÛ?nocno-zachodnich dzielnicach Lublina

NumÈro de rÈfÈrence: ZP-PS.221.1.31.2021

II.1.2)
Code CPV principal
45112730 Travaux d'amÈnagement paysager de routes et d'autoroutes

II.1.3)
Type de marchÈ
Travaux

II.1.4)
Description succincte:

   1.  Zakres zamÛwienia obejmuje zrealizowanie robÛt w oparciu o dokumentacj? techniczn?, po wytyczeniu robÛt przez uprawnionego geodet?, pod nadzorem osoby posiadaj?cej stosowne uprawnienia budowlane, w szczegÛlno?ci:
   1. 1. Zadanie 1:
   1. 1.1. budowa ulicy Bliskiej w Lublinie wraz z "si?gaczami" oraz rozbudowa odcinka ul. Wojciechowskiej;
   1. 1.2. budowa sieci wodoci?gowej z odga??zieniami oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej z odga??zieniami w ul. Bliskiej i ul. Wojciechowskiej na rzecz MPWiK w Lublinie.
   1. 2. Zadanie 2: budowa ulicy Skowronkowej w Lublinie.
   2.  Niniejsza inwestycja jest przewidziana do dofinansowania z Programu Rz?dowy Fundusz Polski ?ad: Program Inwestycji Strategicznych, zgodnie ze wst?pn? promes? Nr 01/2021/446/PolskiLad dotycz?c? realizacji przez Gmin? Lublin Inwestycji: Przebudowa uk?adu drogowego w pÛ?nocno-zachodnich dzielnicach Lublina. Dofinansowaniem obj?ty jest zakres zamÛwienia za ktÛry odpowiada Gmina Lublin wymieniony w punkach
   1. 1.1 oraz
   1. 2.

Section VI: Renseignements complÈmentaires

VI.5)
Date díenvoi du prÈsent avis:
21/01/2022

VI.6)
RÈfÈrence de l'avis original
NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2022/S 002-002129

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations rectifier ou ajouter
VII.1.2)
Texte rectifier dans l'avis original
NumÈro de section: III.1.3

Endroit o se trouve le texte rectifier: Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardÛw: pkt 6 ppkt II

Au lieu de:

II. dysponowanie osobami, ktÛre b?d? skierowane przez Wykonawc? do realizacji zamÛwienia, umo?liwiaj?cymi realizacj? zamÛwienia na odpowiednim poziomie jako?ci, posiadaj?cymi wymagane uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalno?ci: 1) min. 2 osobami zdolnymi do pe?nienia funkcji Kierownika budowy, posiadaj?cymi wymagane uprawnienia budowlane do kierowania robotami (bez ogranicze?) w specjalno?ci in?ynieryjnej drogowej. W/w osoby musz? wykaza? si? co najmniej 3-letnim do?wiadczeniem zawodowym w pe?nieniu funkcji Kierownika budowy. Ponadto ka?da z tych osÛb powinna posiada? do?wiadczenie w pe?nieniu funkcji Kierownika budowy na minimum 1 inwestycji drogowej polegaj?cej na budowie lub przebudowie (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane) drogi w klasie technicznej L lub wy?szej wraz z o?wietleniem i kanalizacj? deszczow? o warto?ci nie mniejszej ni? 10 000 000,00 z? brutto, przy czym inwestycja ta powinna by? wykonana zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawid?owo uko?czona oraz odebrana przez Inwestora. 2) osobami zdolnymi do pe?nienia funkcji kierownika robÛt bran?owych, posiadaj?cymi min. 3 letnie do?wiadczenie zawodowe w kierowaniu robotami (w odpowiedniej bran?y) oraz wymagane uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi (bez ogranicze?) w specjalno?ci: a) drogowej ñ min. 2 osoby, b) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urz?dze? cieplnych, gazowych, wentylacyjnych, wodoci?gowych i kanalizacyjnych ñ min. 2 osoby, c) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urz?dze? elektrycznych i elektroenergetycznych ñ min. 2 osoby, d) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urz?dze? telekomunikacyjnych ñ min. 2 osoby, e) in?ynieryjnej ñ hydrotechnicznej ñ min. 1 osoba. 3) min. 2 uprawnionymi geodetami posiadaj?cym do?wiadczenie przy budowie lub przebudowie minimum jednej drogi w zakres ktÛrej wchodzi?y roboty instalacyjne w zakresie sieci: sanitarnych, elektrycznych i telekomunikacyjnych, posiadaj?cym wymaganie uprawnienia zawodowe w zakresie okre?lonym w art. 43 pkt 4 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, tj. uprawnienia zawodowe w zakresie: geodezyjnej obs?ugi inwestycji. 4) min. 1 archeologiem zdolnym do prowadzenia bada? archeologicznych oraz nadzoru archeologicznego zgodnie z rozporz?dzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robÛt budowlanych, bada? konserwatorskich, bada? architektonicznych i innych dzia?a? przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkÛw oraz bada? archeologicznych. Zamawiaj?cy nie dopuszcza przedstawienia jednej osoby do pe?nienia wi?cej ni? jednej z funkcji wymienionych powy?ej. Zamawiaj?cy wymaga od wykonawcÛw wskazania imion i nazwisk osÛb wykonuj?cych czynno?ci przy realizacji zamÛwienia wraz z informacj? o kwalifikacjach zawodowych lub do?wiadczeniu tych osÛb. Wymagany okres do?wiadczenia zawodowego, nale?y liczy? do dnia sk?adania ofert.

Lire:

II. dysponowanie osobami, ktÛre b?d? skierowane przez Wykonawc? do realizacji zamÛwienia, umo?liwiaj?cymi realizacj? zamÛwienia na odpowiednim poziomie jako?ci, posiadaj?cymi wymagane uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalno?ci: 1) min. 2 osobami zdolnymi do pe?nienia funkcji Kierownika budowy, posiadaj?cymi wymagane uprawnienia budowlane do kierowania robotami (bez ogranicze?) w specjalno?ci in?ynieryjnej drogowej. W/w osoby musz? wykaza? si? co najmniej 3-letnim do?wiadczeniem zawodowym w pe?nieniu funkcji Kierownika budowy. Ponadto ka?da z tych osÛb powinna posiada? do?wiadczenie w pe?nieniu funkcji Kierownika budowy na minimum 1 inwestycji drogowej polegaj?cej na budowie lub przebudowie (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane) drogi w klasie technicznej L lub wy?szej wraz z o?wietleniem i kanalizacj? deszczow? o warto?ci nie mniejszej ni? 10 000 000,00 z? brutto, przy czym inwestycja ta powinna by? wykonana zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawid?owo uko?czona oraz odebrana przez Inwestora. 2) osobami zdolnymi do pe?nienia funkcji kierownika robÛt bran?owych, posiadaj?cymi min. 3 letnie do?wiadczenie zawodowe w kierowaniu robotami (w odpowiedniej bran?y) oraz wymagane uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi (bez ogranicze?) w specjalno?ci: a) drogowej ñ min. 2 osoby, b) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urz?dze? cieplnych, gazowych, wentylacyjnych, wodoci?gowych i kanalizacyjnych ñ min. 2 osoby, c) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urz?dze? elektrycznych i elektroenergetycznych ñ min. 2 osoby, d) in?ynieryjnej ñ hydrotechnicznej ñ min. 1 osoba. 3) osobami zdolnymi do pe?nienia funkcji kierownika robÛt telekomunikacyjnych, posiadaj?cymi min. 3 letnie do?wiadczenie zawodowe w kierowaniu robotami w bran?y telekomunikacyjnej oraz wymagane uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalno?ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urz?dze? telekomunikacyjnych ñ min. 2 osoby. 4) min. 2 uprawnionymi geodetami posiadaj?cym do?wiadczenie przy budowie lub przebudowie minimum jednej drogi w zakres ktÛrej wchodzi?y roboty instalacyjne w zakresie sieci: sanitarnych, elektrycznych i telekomunikacyjnych, posiadaj?cym wymaganie uprawnienia zawodowe w zakresie okre?lonym w art. 43 pkt 4 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, tj. uprawnienia zawodowe w zakresie: geodezyjnej obs?ugi inwestycji. 5) min. 1 archeologiem zdolnym do prowadzenia bada? archeologicznych oraz nadzoru archeologicznego zgodnie z rozporz?dzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robÛt budowlanych, bada? konserwatorskich, bada? architektonicznych i innych dzia?a? przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkÛw oraz bada? archeologicznych. Zamawiaj?cy nie dopuszcza przedstawienia jednej osoby do pe?nienia wi?cej ni? jednej z funkcji wymienionych powy?ej. Zamawiaj?cy wymaga od wykonawcÛw wskazania imion i nazwisk osÛb wykonuj?cych czynno?ci przy realizacji zamÛwienia wraz z informacj? o kwalifikacjach zawodowych lub do?wiadczeniu tych osÛb. Wymagany okres do?wiadczenia zawodowego, nale?y liczy? do dnia sk?adania ofert.

NumÈro de section: IV.2.2

Endroit o se trouve le texte rectifier: Termin sk?adania ofert lub wnioskÛw o dopuszczenie do udzia?u

Au lieu de:

Date: 03/02/2022

Heure locale: 10:45

Lire:

Date: 18/02/2022

Heure locale: 10:45

NumÈro de section: IV.2.6

Endroit o se trouve le texte rectifier: Minimalny okres, w ktÛrym oferent b?dzie zwi?zany ofert?

Au lieu de:

Date: 03/05/2022

Lire:

Date: 18/05/2022

NumÈro de section: IV.2.7

Endroit o se trouve le texte rectifier: Warunki otwarcia ofert

Au lieu de:

Date: 03/02/2022

Heure locale: 11:00

Lire:

Date: 18/02/2022

Heure locale: 11:00

VII.2)
Autres informations complÈmentaires: Pologne-Lublin: Travaux d'amÈnagement paysager de routes et d'autoroutesType díacheteur: AutresType díavis: Informations complÈmentairesType de procÈdure: ProcÈdure ouverteType de marchÈ: MarchÈ de travaux 18/02/2022 26/01/2022 PL National
 
 
C L A S S E    C P V
45111200 - Travaux de préparation et de dégagement de chantier 
45112730 - Travaux d'aménagement paysager de routes et d'autoroutes 
45231000 - Travaux de construction de pipelines, de lignes de communications et de lignes électriques 
45231300 - Travaux de construction de conduites d'eau et de canalisations d'eaux usées à grande distance 
45231400 - Travaux de construction de lignes électriques 
45233200 - Travaux de revêtement divers 
45233300 - Travaux de fondation d'autoroutes, de routes, de rues et de chemins piétonniers 
45316110 - Installation de matériel d'éclairage public