Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 17/01/2024
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Modification d'un marché /d'une concession en cours
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Lublin:Travaux de construction

2024/S 12-031630  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
17/01/2024 S12 Pologne-Lublin: Travaux de construction 2024/S 012-031630 Avis de modification Modification d'un contrat/d'une concession en cours
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur/entitÈ adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: WojewÛdzki Szpital Specjalistyczny im. Stefana Kardyna?a Wyszy?skiego Samodzielny Publiczny Zak?ad Opieki Zdrowotnej Adresse postale: Al. Kra?nicka 100 Ville: Lublin Code NUTS: PL814 Lubelski Code postal: 20-718 Pays: Pologne Point(s) de contact: mgr Monika WaligÛrska- Budyta, mgr Grzegorz ZInkiewicz, mgr in?. Piotr Tomasiak Courriel: zamowienia@szpital.lublin.pl TÈlÈphone: +48 815374655 Fax: +48 815374624 Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.szpital.lublin.pl Adresse du profil díacheteur: https://szpital-lublin.eb2b.com.pl/
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Zwi?kszenie efektywno?ci funkcjonowania Klinicznego Oddzia?u Toksykologiczno-Kardiologicznego w WojewÛdzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Stefana Kardyna?a Wyszy?skiego SP ZOZ w Lublinie poprzez moder NumÈro de rÈfÈrence: WSS SP ZOZ DZP 382.127.2022
II.1.2) Code CPV principal 45000000 Travaux de construction
II.1.3) Type de marchÈ Travaux
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 32333000 Appareils d'enregistrement ou de reproduction vidÈo 45215140 Travaux de construction d'Èquipements hospitaliers 45223500 Structures en bÈton armÈ 45262500 Travaux de maÁonnerie et de briquetage 45310000 Travaux d'Èquipement Èlectrique 45311000 Travaux de c'blage et d'installations Èlectriques 45312100 Travaux d'installation de systËmes avertisseurs d'incendie 45312200 Travaux d'installation de systËmes avertisseurs d'effraction 45314000 Installation de matÈriel de tÈlÈcommunications 45317000 Autres travaux d'installation Èlectrique 45320000 Travaux d'isolation 45324000 Travaux de pose de plaques de pl'tre 45330000 Travaux de plomberie 45331100 Travaux d'installation de chauffage central 45331210 Travaux d'installation de ventilation 45331220 Travaux d'installation de matÈriel de climatisation 45332200 Travaux d'installation de distribution d'eau 45332300 Travaux de pose de conduits d'Èvacuation 45421000 Travaux de menuiserie 45421146 Mise en place de plafonds suspendus 45432130 Travaux de revÍtements de sols 45312320 Travaux d'installation d'antennes de tÈlÈvision
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL814 Lubelski Lieu principal d'exÈcution:
WojewÛdzki Szpital Specjalistyczny im. Stefana Kardyna?a Wyszy?skiego SP ZOZ w Lublinie, al. Kra?nicka 100
II.2.4) Description du contrat au moment de la conclusion du contrat:

   3.  Zakres robÛt obejmuje
:

   3. 1. Roboty demonta?owe (budowlana, sanitarna, elektryczna).
   3. 2. Roboty budowlano ñ konstrukcyjne.
   3. 3. Roboty wyko?czeniowe (budowlane).
   3. 4. Wykonanie nowych instalacji wewn?trznych sanitarnych: a) instalacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej, b) Instalacji hydrantowej c) instalacji wodoci?gowej, d) instalacji c.o., e) instalacji c.t., f) instalacja odymiania g) w??czenie do w?z?a cieplnego kondygnacja -1, h) instalacji wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciep?a, i) instalacji klimatyzacji w systemie VRF, , j) instalacji wody lodowej, k) instalacji gazÛw medycznych.
   3. 5. Wykonanie nowych instalacji wewn?trznych elektrycznych i teletechnicznych : a) Wewn?trzn? lini? zasilaj?c?, b) Wy??cznik p.po?, c) Rozdzielnia RGNN, RGNR, PPO?, d) Tablice pi?trowe, e) Trasy kablowe, f) Zasilenie wind, g) Instalacje o?wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego, h) Instalacja o?wietlenia podstawowego, i) Instalacja o?wietlenia nocnego, j) Instalacja gniazd wtykowych, k) Panele nad?Û?kowe, l) Instalacja zasilania urz?dze? medycznych, m) Ochrona przepi?ciowa, n) Instalacja ochrony od pora?e?, o) Instalacja odgromowa, p) Instalacja teleinformatyczna, q) Kontrola dost?pu KD, r) System sygnalizacji po?aru SSP, s) Instalacja przyzywowa, t) Instalacja monitoringu wizyjnego CCTV.
   3. 6. Instalacj? odgromow? i przeciwprzepi?ciow?
II.2.7) DurÈe du marchÈ, accord-cadre, systËme d'acquisition dynamique ou concession Fin: 15/09/2023
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: oui Identification du projet:
Niniejsza inwestycja realizowana jest z Regionalnego Programu Operacyjnego WojewÛdztwa Lubelskiego na lata 2014-2020; O? Priorytetowa 13 Infrastruktura spo?eczna; Dzia?anie 13.1 Infrastruktura ochrony zdrowia
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Avis d'attribution de marchÈ relatif au prÈsent marchÈ NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2023/S 072-219325
 
 
Section V: Attribution du marchÈ/de la concession
MarchÈ n : 1 IntitulÈ:
Zwi?kszenie efektywno?ci funkcjonowania Klinicznego Oddzia?u Toksykologiczno-Kardiologicznego w WojewÛdzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Stefana Kardyna?a Wyszy?skiego SP ZOZ w Lublinie poprzez moder
V.2) Attribution du marchÈ/de la concession
V.2.1) Date de la conclusion du marchÈ/de la dÈcision d'attribution de la concession:
03/04/2023
V.2.2) Informations sur les offres
Le marchÈ/la concession a ÈtÈ attribuÈ(e) un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: Max-Bud Grzegorz Paw?owski Ville: Szerokie Code NUTS: PL81 Lubelskie Pays: Pologne
Le titulaire/concessionnaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot/de la concession (au moment de la conclusion du contrat;hors TVA) Valeur totale du marchÈ: 16 199 405.00 PLN
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza przy Urz?dzie ZamÛwie? Publicznych Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: szpital@szpital.lublin.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587700 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
XXIV. POUCZENIE O ?RODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYS?UGUJ?CYCH WYKONAWCY W TOKU POST?POWANIA O UDZIELENIE ZAM"WIENIA
   1.  ?rodki ochrony prawnej okre?lone w niniejszym dziale przys?uguj? wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia? interes w uzyskaniu zamÛwienia lub nagrody w konkursie oraz poniÛs? lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez zamawiaj?cego przepisÛw ustawy p.z.p.
   2.  ?rodki ochrony prawnej wobec og?oszenia wszczynaj?cego post?powanie o udzielenie zamÛwienia lub og?oszenia o konkursie oraz dokumentÛw zamÛwienia przys?uguj? rÛwnie? organizacjom wpisanym na list?, o ktÛrej mowa w art. 469 pkt 15 p.z.p. oraz Rzecznikowi Ma?ych i ?rednich Przedsi?biorcÛw.
   3.  Odwo?anie przys?uguje na: 1) niezgodn? z przepisami ustawy czynno?? Zamawiaj?cego, podj?t? w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 2) zaniechanie czynno?ci w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia do ktÛrej Zamawiaj?cy by? obowi?zany na podstawie ustawy;
   4.  Odwo?anie wnosi si? do Prezesa Izby. Odwo?uj?cy przekazuje kopi? odwo?ania Zamawiaj?cemu przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki sposÛb, aby mÛg? on zapozna? si? z jego tre?ci? przed up?ywem tego terminu.
   5.  Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia lub tre?ci SWZ wnosi si? w terminie 10 dni od dnia zamieszczenia og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub tre?ci SWZ na stronie internetowej.
   6.  Odwo?anie wnosi si? w terminie: 1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana przy u?yciu ?rodkÛw komunikacji elektronicznej, 2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana w sposÛb inny ni? okre?lony w pkt 1).
   7.  Odwo?anie w przypadkach innych ni? okre?lone w pkt 5 i 6 wnosi si? w terminie 10 dni od dnia, w ktÛrym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia.
   8.  Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o ktÛrym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy p.z.p., stronom oraz uczestnikom post?powania odwo?awczego przys?uguje skarga do s?du.
   9.  W post?powaniu tocz?cym si? wskutek wniesienia skargi stosuje si? odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks post?powania cywilnego o apelacji, je?eli przepisy niniejszego rozdzia?u nie stanowi? inaczej. 10. Skarg? wnosi si? do S?du Okr?gowego w Warszawie - s?du zamÛwie? publicznych, zwanego dalej "s?dem zamÛwie? publicznych". 11. Skarg? wnosi si? za po?rednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia dor?czenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o ktÛrym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy p.z.p., przesy?aj?c jednocze?nie jej odpis przeciwnikowi skargi. Z?o?enie skargi w placÛwce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe jest rÛwnoznaczne z jej wniesieniem. 12. Prezes Izby przekazuje skarg? wraz z aktami post?powania odwo?awczego do s?du zamÛwie? publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza przy Urz?dzie ZamÛwie? Publicznych Adresse postale: ul. Post?pu 17 a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: uzp@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587700 Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
12/01/2024
 
 
Section VII: Modifications du contrat/de la concession
VII.1) Description du contrat aprËs les modifications
VII.1.1) Code CPV principal 45000000 Travaux de construction
VII.1.2) Code(s) CPV additionnel(s) 32333000 Appareils d'enregistrement ou de reproduction vidÈo 45215140 Travaux de construction d'Èquipements hospitaliers 45223500 Structures en bÈton armÈ 45262500 Travaux de maÁonnerie et de briquetage 45310000 Travaux d'Èquipement Èlectrique 45311000 Travaux de c'blage et d'installations Èlectriques 45312100 Travaux d'installation de systËmes avertisseurs d'incendie 45312200 Travaux d'installation de systËmes avertisseurs d'effraction 45314000 Installation de matÈriel de tÈlÈcommunications 45317000 Autres travaux d'installation Èlectrique 45320000 Travaux d'isolation 45324000 Travaux de pose de plaques de pl'tre 45330000 Travaux de plomberie 45331100 Travaux d'installation de chauffage central 45331210 Travaux d'installation de ventilation 45331220 Travaux d'installation de matÈriel de climatisation 45332200 Travaux d'installation de distribution d'eau 45332300 Travaux de pose de conduits d'Èvacuation 45421000 Travaux de menuiserie 45421146 Mise en place de plafonds suspendus 45432130 Travaux de revÍtements de sols 45312320 Travaux d'installation d'antennes de tÈlÈvision
VII.1.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL814 Lubelski Lieu principal d'exÈcution:
WojewÛdzki Szpital Specjalistyczny im. Stefana Kardyna?a Wyszy?skiego SP ZOZ w Lublinie, al. Kra?nicka 100
VII.1.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamÛwienia jest zamÛwienie publiczne polegaj?ce na wykonaniu robÛt rozbiÛrkowych i demonta?owych, wykonaniu ?cian wewn?trznych sufitÛw podwieszanych oraz robÛt wyko?czeniowych, wymianie instalacji wewn?trznych wod. -kan, c.o., instalacja gazÛw medycznych, instalacja klimatyzacji ñ wentylacji, instalacja c.t., oraz wody lodowej, instalacji elektrycznych i s?abopr?dowych w zakresie dostosowania pomieszcze? bloku G wraz z podjazdem karetek na potrzeby nowo utworzonego oddzia?u Toksykologiczno - Kardiologicznego w WojewÛdzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Stefana Kardyna?a Wyszy?skiego SP ZOZ w Lublinie, znajduj?cym si? na dz. nr 60/18. jedn. ewid. 066301_1.0015.AR_2.60/18 obr?b. ew. 15-KonstantynÛw Lublin. Niniejsza inwestycja realizowana jest z Regionalnego Programu Operacyjnego WojewÛdztwa Lubelskiego na lata 2014-2020; O? Priorytetowa 13 Infrastruktura spo?eczna; Dzia?anie 13.1 Infrastruktura ochrony zdrowia.
VII.1.5) DurÈe du marchÈ, accord-cadre, systËme d'acquisition dynamique ou concession Fin: 23/11/2023
VII.1.6) Informations sur le montant du marchÈ/du lot/de la concession (hors TVA) Valeur totale du marchÈ/du lot/de la concession: 18 375 575.76 PLN
VII.1.7) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: Max-Bud Grzegorz Paw?owski Ville: Szerokie Code NUTS: PL814 Lubelski Pays: Pologne
Le titulaire/concessionnaire est une PME: oui
VII.2) Informations sur les modifications
VII.2.1) Description des modifications Nature et Ètendue des modifications (avec indication des Èventuels changements prÈalablement apportÈs au contrat):
Aneks nr 1 z dn. 03.04.2023 r.: - zmiana kierownika budowy, Aneks nr 2 z dn. 15.09.2023 r.: - wyst?pienie robÛt dodatkowych na kwot?: 2 176 170, 76 z? netto - wyd?u?enie terminu realizacji umowy do dnia 31.10.2023 r. Aneks nr 3 z dn. 31.10.2023 r.: - zwi?kszenie warto?ci umowy do kwoty: 18 375 575,67 z? netto, - wyd?u?enie terminu realizacji umowy do dnia 10.11.2023 r., Aneks nr 4 z dn. 10.11.2023 r.: - wyd?u?enie terminu realizacji umowy do dnia 23.11.2023 r.
VII.2.2) Raisons de la modification Besoin de travaux, services ou fournitures supplÈmentaires du titulaire/concessionnaire initial [article 43, paragraphe 1, point b), de la directive 2014/23/UE; article 72, paragraphe 1, point b), de la directive 2014/24/UE; article 89, paragraphe 1, point b), de la directive 2014/25/UE] Description des raisons Èconomiques ou techniques et des inconvÈnients ou de l'augmentation des co ts empÍchant un changement de titulaire:
W zwi?zku z wyst?pieniem nieprzewidzianych okoliczno?ci, ktÛrych Zamawiaj?cy, dzia?aj?c z nale?yt? staranno?ci?, nie mÛg? przewidzie?, tj. robÛt dodatkowych polegaj?cych na wykonaniu prac zwi?zanych z wymian? pakietÛw szklanych w oknach PVC, malowaniu balustrady klatki schodowej, co mia?o bezpo?redni wp?yw na wykonywanie zakresÛw prac wyko?czeniowych, wewn?trz budynku w oparciu o protoko?y konieczno?ci nr 1-2 Strony postanowi?y wyd?u?y? termin wykonania przedmiotu zamÛwienia o czas potrzebny na wykonanie opisanych robot dodatkowych.Zmiana dotyczy realizacji, przez dotychczasowego wykonawc?, dodatkowych robÛt budowlanych a zosta?y spe?nione ??cznie nast?puj?ce warunki:a) zmiana wykonawcy nie mo?e zosta? dokonana z powodÛw ekonomicznych i technicznych w ramach zamÛwienia podstawowego,b) zmiana wykonawcy spowodowa?aby istotn? niedogodno?? i znaczne zwi?kszenie kosztÛw dla zamawiaj?cego,c) wzrost ceny spowodowany zmian? nie przekracza 50% warto?ci pierwotnej umowy.
VII.2.3) Augmentation de prix Valeur totale actualisÈe du marchÈ avant les modifications (prenant en compte les Èventuelles modifications contractuelles et adaptations de prix antÈrieures et, dans le cas de la directive 2014/23/UE, l'inflation moyenne dans l'...tat membre concernÈ) Valeur hors TVA: 16 199 405.00 PLN Montant total du marchÈ aprËs les modifications Valeur hors TVA: 18 375 575.76 PLN Zwi?kszenie efektywno?ci funkcjonowania Klinicznego Oddzia?u Toksykologiczno-Kardiologicznego w WojewÛdzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Stefana Kardyna?a Wyszy?skiego SP ZOZ w Lublinie poprzez moder 17/01/2024 POL National Original
 
 
C L A S S E    C P V
32333000 - Appareils d'enregistrement ou de reproduction vidéo 
45000000 - Travaux de construction 
45215140 - Travaux de construction d'équipements hospitaliers 
45223500 - Structures en béton armé 
45262500 - Travaux de maçonnerie et de briquetage 
45310000 - Travaux d'équipement électrique 
45311000 - Travaux de câblage et d'installations électriques 
45312100 - Travaux d'installation de systèmes avertisseurs d'incendie 
45312200 - Travaux d'installation de systèmes avertisseurs d'effraction 
45312320 - Travaux d'installation d'antennes de télévision 
45314000 - Installation de matériel de télécommunications 
45317000 - Autres travaux d'installation électrique 
45320000 - Travaux d'isolation 
45324000 - Travaux de pose de plaques de plâtre 
45330000 - Travaux de plomberie 
45331100 - Travaux d'installation de chauffage central 
45331210 - Travaux d'installation de ventilation 
45331220 - Travaux d'installation de matériel de climatisation 
45332200 - Travaux d'installation de distribution d'eau 
45332300 - Travaux de pose de conduits d'évacuation 
45421000 - Travaux de menuiserie 
45421146 - Mise en place de plafonds suspendus 
45432130 - Travaux de revêtements de sols