Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 26/03/2020
Date de péremption :
Type de procédure : ProcÚdure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Lublin: Travaux de construction d'autoroutes, de routes

2020/S 61-145027  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
26/03/2020 S61 March╚ de travaux - Avis d'attribution de march╚ - Proc╚dure ouverte Pologne-Lublin: Travaux de construction d'autoroutes, de routes 2020/S 061-145027 Avis dÝattribution de march╚ R╚sultats de la proc╚dure de march╚ Travaux
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Zarz?d Dr█g i Most█w w Lublinie Adresse postale: ul. Krochmalna 13j Ville: Lublin Code NUTS: PL814 Code postal: 20-401 Pays: Pologne Point(s) de contact: Mariusz Przybysz Courriel: zamowienia@zdm.lublin.eu T╚l╚phone: +48 814665710 Adresse(s) internet: Adresse principale: https://biuletyn.lublin.eu/zdm https://biuletyn.lublin.eu/zdm
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Zarz?d Transportu Miejskiego w Lublinie Adresse postale: ul. Na??czowska 14 Ville: Lublin Code NUTS: PL814 Code postal: 20-701 Pays: Pologne Point(s) de contact: Cezary Poleszak Courriel: zamowienia@zdm.lublin.eu T╚l╚phone: +48 814665710 Adresse(s) internet: Adresse principale: https://biuletyn.lublin.eu/zdm https://biuletyn.lublin.eu/zdm
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Polska Sp█?ka Gazownictwa Sp. z o.o., z siedzib w Tarnowie, Oddzia Zak?ad Gazowniczy w Lublinie Adresse postale: ul. Diamentowa 15 Ville: Lublin Code NUTS: PL814 Code postal: 20-471 Pays: Pologne Point(s) de contact: Rafa Bury Courriel: zamowienia@zdm.lublin.eu T╚l╚phone: +48 814665710 Adresse(s) internet: Adresse principale: https://biuletyn.lublin.eu/zdm https://biuletyn.lublin.eu/zdm
I.2) Informations sur la passation conjointe de march╚s
Le march╚ fait l'objet d'une proc╚dure conjointe
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: gminna jednostka bud?etowa
I.5) Activit╚ principale Services g╚n╚raux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du march╚
II.1.1) Intitul╚:
Rozbudowa Al. Rac?awickich w Lublinie od ronda Honorowych Krwiodawc█w (wraz z rondem) do skrzy?owania z ul. Lipow?, ul. Poniatowskiego od Al. Rac?awickich do wiaduktu nad al. Solidarno?ci (...) Num╚ro de r╚f╚rence: ZP-PS.221.1.33.2019
II.1.2) Code CPV principal 45233100
II.1.3) Type de march╚ Travaux
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zam█wienia jest rozbudowa Al. Rac?awickich w Lublinie od ronda Honorowych Krwiodawc█w (wraz z rondem) do skrzy?owania z ul. Lipow?, ul. Poniatowskiego od Al. Rac?awickich do wiaduktu nad al. Solidarno?ci wraz z rozbudow kanalizacji deszczowej odprowadzaj?cej ?cieki deszczowe z ul. Poniatowskiego w kierunku ul. Snopkowskiej do wlotu W-11 rzeki Czech█wki wraz z urz?dzeniami podczyszczaj?cymi i dojazdem do obs?ugi tych urz?dze oraz rozbudowa ul. Lipowej, od skrzy?owania z Al. Rac?awickimi do skrzy?owania z ul. Narutowicza.
II.1.6) Information sur les lots Ce march╚ est divis╚ en lots: non
II.1.7) Valeur totale du march╚ (hors TVA) Offre la plus basse: 84 471 544.70 PLN / Offre la plus ╚lev╚e: 98 738 226.16 PLN prise en consid╚ration
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 45200000 45110000 45100000 45231300 45231400 45233200 45233300 45316110 45112710 45112000 45231000 45230000 45233000 45233290 45233294
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL814 Lieu principal d'ex╚cution:
Lublin
II.2.4) Description des prestations:
 
1.Zakres zam█wienia obejmuje zrealizowanie rob█t zgodnie z zatwierdzon dokumentacj projektow?, szczeg█?owymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru rob█t budowlanych, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz zasadami i warunkami bhp po wytyczeniu rob█t przez uprawnionego geodet?, a w szczeg█lno?ci:
   1. 1. rozbudow Al. Rac?awickich w Lublinie od ronda Honorowych Krwiodawc█w (wraz z rondem) do skrzy?owania z ul. Lipow?;
   1. 2. rozbudow ul. Poniatowskiego od Al. Rac?awickich do wiaduktu nad al. Solidarno?ci wraz z rozbudow kanalizacji deszczowej odprowadzaj?cej ?cieki deszczowe z ul. Poniatowskiego w kierunku ul. Snopkowskiej do wlotu W-11 rzeki Czech█wki wraz z urz?dzeniami podczyszczaj?cymi i dojazdem do obs?ugi tych urz?dze?;
   1. 3. rozbudow ul. Lipowej, od skrzy?owania z Al. Rac?awickimi do skrzy?owania z ul. Narutowicza;
   1. 4. przebudow skrzy?owa w ci?gu rozbudowywanych ulic;
   1. 5. przebudow sieci gazowej n/c w Al. Rac?awickich, ul. Poniatowskiego, ul. Lipowej wraz z przy??czami w obr?bie pas█w drogowych (przebudowa sieci gazowej n/c z przy??czami niekoliduj?cymi bezpo?rednio z projektowanym uk?adem drogowym).
   2.  Zakres zam█wienia obejmuje wykonanie rob█t budowlanych, m.in.:
   2. 1. roboty przygotowawcze;
   2. 2. wycink drzew i krzew█w, oraz przesadzenie cz??ci drzew;
   2. 3. wprowadzenie czasowej organizacji ruchu dla dr█g istniej?cych b?d?cych w obszarze budowy, zapewnienie kursowania komunikacji miejskiej i komunikacji pieszej w rejonie przebudowy oraz zapewnienie dojazdu do posesji;
   2. 4. wykonanie rozbi█rki istniej?cej konstrukcji dr█g i nawierzchni utwardzonych;
   2. 5. rozbi█rk obiekt█w budowlanych, w tym obiekt█w kubaturowych;
   2. 6. wykonanie koniecznej przebudowy sieci koliduj?cych: telekomunikacyjnych, wodoci?gowych, elektroenergetycznych, gazowych, deszczowych, sanitarnych, itp.;
   2. 7. przebudow sieci gazowej n/c;
   2. 8. budow?/przebudow kanalizacji deszczowej, o?wietlenia ulicznego, zasilania sygnalizacji ?wietlnej, sieci teletechnicznej, itp.;
   2. 9. budow?/przebudow drogowej sygnalizacji ?wietlnej;
   2. 10. przebudow trakcji trolejbusowej, infrastruktury przystankowej;
   2. 11. wbudowanie nowych warstw konstrukcyjnych dr█g, zatok autobusowych;
   2. 12. budow?/przebudow zjazd█w;
   2. 13. budow?/przebudow chodnik█w, budow ?cie?ek rowerowych;
   2. 14. organizacj ruchu poziom i pionow?, w tym. m.in. wyznaczenie buspas█w;
   2. 15. monta urz?dze bezpiecze?stwa ruchu drogowego;
   2. 16. zagospodarowanie teren█w zieleni.
   3.  Zamawiaj?cy stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga, aby czynno?ci zwi?zane z wykonywaniem wszystkich rob█t obj?tych zam█wieniem wskazane i opisane w szczeg█?owych specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru rob█t budowlanych dla poszczeg█lnych bran (dot. tzw. pracownik█w fizycznych), kt█rych wykonanie polega na wykonywaniu pracy w spos█b okre?lony w art.22 ▀ 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. ˝ Kodeks pracy, by?y wykonywane przez osoby zatrudnione przez Wykonawc na podstawie umowy o prac?. Obowi?zek ten dotyczy r█wnie Podwykonawc█w ˝ Wykonawca jest zobowi?zany zawrze w ka?dej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowi?zuj?ce Podwykonawc█w do zatrudnienia na umow o prac wszystkich os█b wykonuj?cych wskazane wy?ej czynno?ci. Szczeg█?owe zasady dokumentowania zatrudnienia na podstawie umowy o prac ww. os█b oraz kontrolowanie tego obowi?zku przez Zamawiaj?cego i przewidziane z tego tytu?u sankcje okre?lone s we wzorze umowy. Wykonawca lub Podwykonawca zatrudni osoby te na okres niezb?dny do wykonania danych czynno?ci; w przypadku rozwi?zania stosunku pracy przez pracownika lub pracodawc przed zako?czeniem tego okresu, Wykonawca jest obowi?zany do zatrudnienia na to miejsce inn osob?. Powy?sze wymaganie nie dotyczy czynno?ci wykonywanych przez osob?/y prowadz?c?/e jednoosobow dzia?alno? gospodarcz?. (...)
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦re de qualit╚ - Nom: Okres gwarancji / Pond╚ration: 40 Prix - Pond╚ration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: oui Identification du projet:
POPW.02.01.00-06-0004/16
II.2.14) Informations compl╚mentaires Powy?sze zadanie stanowi cz?? projektu pn. Przebudowa strategicznego korytarza transportu zbiorowego wraz z zakupem taboru w centralnej cz??ci obszaru LOF, program operacyjny Polska wschodnia 2014˝2020. O priorytetowa II: Nowoczesna infrastruktura transportowa, Dzia?anie
   2. 1. Zr█wnowa?ony transport miejski. Termin realizacji zam█wienia ˝ 15 miesi?cy od daty zawarcia umowy.
 
 
Section IV: Proc╚dure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de proc╚dure Proc╚dure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le syst╦me d'acquisition dynamique
IV.1.6) Ench╦re ╚lectronique
IV.1.8) Information concernant lÝaccord sur les march╚s publics (AMP)
Le march╚ est couvert par l'accord sur les march╚s publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication ant╚rieure relative la pr╚sente proc╚dure Num╚ro de l'avis au JO s╚rie S: 2019/S 244-599155
IV.2.8) Informations sur l'abandon du syst╦me d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la proc╚dure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de pr╚information
 
 
Section V: Attribution du march╚
Intitul╚:
Rozbudowa Al. Rac?awickich w Lublinie od ronda Honorowych Krwiodawc█w (wraz z rondem) do skrzy?owania z ul. Lipow?, ul. Poniatowskiego od Al. Rac?awickich do wiaduktu nad al. Solidarno?ci (...)
Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
17/03/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 3 Nombre d'offres re┴ues de la part de PME: 0 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues par voie ╚lectronique: 3
Le march╚ a ╚t╚ attribu╚ un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: konsorcjum: lider ˝ Przedsi?biorstwo Rob█t Drogowych Lubart█w S.A. Adresse postale: ul. Kra?cowa 7 Ville: Lubart█w Code NUTS: PL814 Code postal: 21-100 Pays: Pologne Courriel: sekretarat@prd.pl T╚l╚phone: +48 818552301
Le titulaire est une PME: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: konsorcjum: partner ˝ Komunalne Przedsi?biorstwo Rob█t Drogowych Sp. z o.o. w Lublinie Adresse postale: ul. Antoniny Grygowej 23 Ville: Lublin Code NUTS: PL814 Code postal: 20-260 Pays: Pologne Courriel: kprd@kprd.pl T╚l╚phone: +48 817443631
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du march╚/du lot: 89 488 645.09 PLN Valeur totale du march╚/du lot: 84 471 544.70 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
Le march╚ est susceptible dÝ═tre sous-trait╚ Description succincte de la part du contrat sous-trait╚e:
Sie gazowa - Przedsi?biorstwo In?ynierii Miejskiej Grzegorz Ska?ecki, Roboty brukarskie, Roboty bran?y sanitarnej (sie wodoci?gowa, kan.deszczowa), Roboty bran?y energetycznej, Roboty bran?y teletechnicznej, Sygnalizacja ?wietlna, Trakcja trolejbusowa, Infrastruktura przystankowa, Roboty przygotowawcze, Roboty wyko?czeniowe, Ziele drogowa, Roboty rozbi█rkowe, Us?ugi archeologiczne (...)
 
 
Section VI: Renseignements compl╚mentaires
VI.3) Informations compl╚mentaires:
O udzielenie zam█wienia mog ubiega si Wykonawcy, kt█rzy nie podlegaj wykluczeniu z art. 24 ust. 1 i 5 ustawy Pzp oraz spe?niaj warunki udzia?u w post?powaniu.
   2.  Wykonawca zobowi?zany jest do??czy do oferty o?wiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spe?nianiu warunk█w udzia?u w post?powaniu w formie jednolitego dokumentu JEDZ.
   3.  W przypadku wsp█lnego ubiegania si o zam█wienie przez Wykonawc█w, JEDZ sk?ada ka?dy z Wykonawc█w wsp█lnie ubiegaj?cych si o zam█wienie. O?wiadczenia podmiot█w sk?adaj?cych ofert wsp█lnie oraz podmiot█w udost?pniaj?cych potencja sk?adane na formularzu JEDZ powinny by podpisane przez ka?dego z nich w zakresie, w jakim potwierdzaj okoliczno?ci, o kt█rych mowa w tre?ci art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.
   4.  Wykonawca, kt█ry powo?uje si na zasoby innych podmiot█w, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spe?niania, w zakresie, w jakim powo?uje si na ich zasoby, warunk█w udzia?u w post?powaniu, sk?ada tak?e JEDZ dotycz?ce tych podmiot█w.
   5.  Na wezwanie Zamawiaj?cego, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udzia?u w post?powaniu Wykonawca zobowi?zany jest do z?o?enia informacji, za?wiadcze?, odpisu oraz o?wiadcze?, o kt█rych mowa w ▀ 5 pkt od 1 do 9 rozporz?dzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzaj█w dokument█w, jakich mo?e ??da Zamawiaj?cy od Wykonawcy w post?powaniu o udzielenie zam█wienia odnosz?cych si do Wykonawcy oraz podmiot█w, o kt█rych mowa w pkt
   4. 
   6.  Je?eli Wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a tak?e w przypadku gdy osoba, kt█rej dany dokument dotyczy ma miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zastosowanie maj zasady okre?lone w ▀ 7 i 8 ww. rozporz?dzenia.
   7.  Wykonawca, kt█ry podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16˝20 lub ust. 5 ustawy Pzp, mo?e przedstawi dowody na to, ?e podj?te przez niego ?rodki s wystarczaj?ce do wykazania jego rzetelno?ci. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje si?, je?eli wobec Wykonawcy, b?d?cego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem s?du zakaz ubiegania si o udzielenie zam█wienia oraz nie up?yn? okre?lony w tym wyroku okres obowi?zywania tego zakazu.
   8.  Wykonawca nie podlega wykluczeniu, je?eli Zamawiaj?cy, uwzgl?dniaj?c wag i szczeg█lne okoliczno?ci czynu Wykonawcy, uzna za wystarczaj?ce dowody przedstawione na podstawie pkt
   7. 
   9.  Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o kt█rej mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiaj?cemu o?wiadczenie o przynale?no?ci lub braku przynale?no?ci do tej samej grupy kapita?owej, o kt█rej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze z?o?eniem o?wiadczenia, Wykonawca mo?e przedstawi dowody, ?e powi?zania z innym Wykonawc nie prowadz do zak?█cenia konkurencji w post?powaniu o udzielenie zam█wienia. 10. Z post?powania o udzielenie zam█wienia wyklucza si Wykonawc?, w stosunku do kt█rego zachodzi kt█rakolwiek z okoliczno?ci, o kt█rych mowa w art. 24 ust. 1 oraz 5 ustawy Pzp. 11. W przedmiotowym post?powaniu zostanie zastosowana procedura okre?lona w art. 24aa ustawy Pzp. 12. Termin zwi?zania ofert?, o kt█rym mowa w pkt IV.2.6 og?oszenia wynosi 90 dni. 13. Zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo? uniewa?nienia post?powania o udzielenie zam█wienia na podstawie art. 93 ust. 1a ustawy Pzp je?eli ?rodki pochodz?ce z bud?etu Unii Europejskiej, kt█re Zamawiaj?cy zamierza przeznaczy na sfinansowanie ca?o?ci lub cz??ci zam█wienia, nie zostan mu przyznane. 14. Wymagania Zamawiaj?cego w zakresie zatrudnienia na podstawie umowy o prac os█b bior?cych udzia w realizacji zam█wienia zosta?y zawarte w za??czonym do SIWZ wzorze umowy. 15. Sk?adaj?cy ofert powinien wnie? wadium przed up?ywem terminu sk?adania ofert w wysoko?ci 2 500 000,00 PLN (dwa miliony pi??set tysi?cy z?). 16. Oferty nale?y sk?ada w postaci elektronicznej (opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym) za po?rednictwem platformy e?Zamawiaj?cy poprzez link: https://zdm-lublin.ezamawiajacy.pl https://zdm-lublin.ezamawiajacy.pl
VI.4) Proc╚dures de recours
VI.4.1) Instance charg╚e des proc╚dures de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl T╚l╚phone: +48 224587840 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2) Organe charg╚ des proc╚dures de m╚diation
VI.4.3) Introduction de recours Pr╚cisions concernant les d╚lais d'introduction de recours:
?rodki ochrony prawnej przys?uguj Wykonawcy, je?eli ma lub mia interes w uzyskaniu danego zam█wienia oraz poni█s lub mo?e ponie? szkod w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepis█w ustawy Pzp.
   2.  Odwo?anie
   2. 1. Odwo?anie przys?uguje wy??cznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynno?ci Zamawiaj?cego podj?tej w post?powaniu o udzielenie zam█wienia lub zaniechania czynno?ci, do kt█rej Zamawiaj?cy jest zobowi?zany na podstawie ustawy Pzp.
   2. 2. Odwo?anie powinno wskazywa czynno? lub zaniechanie czynno?ci Zamawiaj?cego, kt█rej zarzuca si niezgodno? z przepisami ustawy Pzp, zawiera zwi?z?e przedstawienie zarzut█w, okre?la ??danie oraz wskazywa okoliczno?ci faktyczne i prawne uzasadniaj?ce wniesienie odwo?ania.
   2. 3. Odwo?anie wnosi si do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wa?nego kwalifikowanego certyfikatu lub r█wnowa?nego ?rodka, spe?niaj?cego wymagania dla tego rodzaju podpisu.
   2. 4. Odwo?anie wnosi si w terminie 10 dni od dnia przes?ania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw jego wniesienia ˝ je?eli zosta?y przes?ane w spos█b okre?lony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy Pzp albo w terminie 15 dni ˝ je?eli zosta?y przes?ane w inny spos█b.
   2. 5. Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia o zam█wieniu, a tak?e wobec postanowie Specyfikacji Istotnych Warunk█w Zam█wienia, wnosi si w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunk█w Zam█wienia na stronie internetowej.
   2. 6. Odwo?anie wobec czynno?ci innych ni okre?lone w pkt
   2. 4. i
   2. 5. wnosi si w terminie 10 dni od dnia, w kt█rym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi? wiadomo? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw jego wniesienia.
   3.  Skarga do s?du
   3. 1. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwo?awczej stronom oraz uczestnikom post?powania odwo?awczego przys?uguje skarga do s?du.
   3. 2. Skarg wnosi si do s?du okr?gowego w?a?ciwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiaj?cego.
   3. 3. Skarg wnosi si za po?rednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej w terminie 7 dni od dnia dor?czenia orzeczenia Krajowej Izby Odwo?awczej, przesy?aj?c jednocze?nie jej odpis przeciwnikowi skargi. Z?o?enie skargi w plac█wce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. ˝ Prawo pocztowe (j.t. Dz.U. z 2018 r. poz. 2188 z p█?n. zm.) jest r█wnoznaczne z jej wniesieniem.
   3. 4. Skarga powinna czyni zado? wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz zawiera oznaczenie zaskar?onego orzeczenia, przytoczenie zarzut█w, zwi?z?e ich uzasadnienie, wskazanie dowod█w, a tak?e wniosek o uchylenie orzeczenia lub o zmian orzeczenia w ca?o?ci lub w cz??ci.
   3. 5. W post?powaniu tocz?cym si na skutek wniesienia skargi nie mo?na rozszerzy ??dania odwo?ania ani wyst?powa z nowymi ??daniami.
VI.4.4) Service aupr╦s duquel des renseignements peuvent ═tre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 20-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl T╚l╚phone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl http://www.uzp.gov.pl
VI.5) Date dÝenvoi du pr╚sent avis:
24/03/2020
 
 
C L A S S E    C P V
45100000 - Travaux de prÚparation de chantier 
45110000 - Travaux de dÚmolition de bÔtiments et travaux de terrassement 
45112000 - Travaux de fouille et de terrassement 
45112710 - Travaux d'amÚnagement paysager d'espaces verts 
45200000 - Travaux de construction complŔte ou partielle et travaux de gÚnie civil 
45230000 - Travaux de construction de pipelines, de lignes de communication et d'Únergie, d'autoroutes, de routes, d'aÚrodromes et de voies ferrÚes; travaux de nivelage 
45231000 - Travaux de construction de pipelines, de lignes de communications et de lignes Úlectriques 
45231300 - Travaux de construction de conduites d'eau et de canalisations d'eaux usÚes Ó grande distance 
45231400 - Travaux de construction de lignes Úlectriques 
45233000 - Travaux de construction, de fondation et de revŕtement d'autoroutes, de routes 
45233100 - Travaux de construction d'autoroutes, de routes 
45233200 - Travaux de revŕtement divers 
45233290 - Installation de panneaux de signalisation 
45233294 - Installation de signalisation routiŔre 
45233300 - Travaux de fondation d'autoroutes, de routes, de rues et de chemins piÚtonniers 
45316110 - Installation de matÚriel d'Úclairage public