Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 23/02/2021
Date de péremption : 08/03/2021
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Lublin: Travaux de construction de lignes Èlectriques

2021/S 37-093492  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
23/02/2021
S37
Pologne-Lublin: Travaux de construction de lignes Èlectriques

2021/S 037-093492

Rectificatif

Avis d'information complÈmentaire ou avis rectificatif

Travaux

(SupplÈment au Journal officiel de l'Union europÈenne, 2020/S 254-639187)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entitÈ adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: PGE Dystrybucja S.A.
Adresse postale: ul. Garbarska 21A
Ville: Lublin
Code NUTS: PL814 Lubelski
Code postal: 20-340
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Arkadiusz Wasilewski
Courriel: arkadiusz.wasilewski@pgedystrybucja.pl
Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://pgedystrybucja.pl/

Section II: Objet

II.1)
...tendue du marchÈ
II.1.1)
IntitulÈ:
Modernizacja linii ?redniego napi?cia na terenie miasta E?k i gminy E?k w celu stworzenia warunkÛw do przy??czenia jednostek wytwarzania energii ze ?rÛde odnawialnych

NumÈro de rÈfÈrence: 354/OB/LZA/AW/2020

II.1.2)
Code CPV principal
45231400 Travaux de construction de lignes Èlectriques

II.1.3)
Type de marchÈ
Travaux

II.1.4)
Description succincte:
Przedmiotem zamÛwienia jest modernizacja linii ?redniego napi?cia na terenie miasta E?k i gminy E?k w celu stworzenia warunkÛw do przy??czenia jednostek wytwarzania energii ze ?rÛde odnawialnych. SzczegÛ?owy opis przedmiotu zamÛwienia okre?la Za??cznik nr 1 do SIWZ.

Section VI: Renseignements complÈmentaires

VI.5)
Date díenvoi du prÈsent avis:
18/02/2021

VI.6)
RÈfÈrence de l'avis original
NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2020/S 254-639187

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations rectifier ou ajouter
VII.1.2)
Texte rectifier dans l'avis original
NumÈro de section: IV.2.7

Endroit o se trouve le texte rectifier: Warunki otwarcia ofert

Au lieu de:

Miejsce: Siedziba PGE Dystrybucja S.A., Oddzia Bia?ystok, adres: ul. Elektryczna 13, 15-950 Bia?ystok, ?wietlica, parter budynku A, POLSKA

Lire:

Miejsce: Siedziba PGE Dystrybucja S.A., Oddzia Bia?ystok, adres: ul. Elektryczna 13, 15-950 Bia?ystok, ?wietlica, parter budynku A, POLSKA. W zwi?zku z sytuacj zagro?enia epidemicznego otwarcie ofert nast?pi w dniu 8 marca 2021 r. o godz. 12.00 w siedzibie Zamawiaj?cego (zgodnie z postanowieniami SIWZ), jednak?e ze wzgl?du na brak mo?liwo?ci fizycznej obecno?ci zainteresowanych osÛb przy otwarciu ofert, Zamawiaj?cy zapewni transmisj online ww. czynno?ci. Transmisja otwarcia ofert dost?pna b?dzie w dniu 8 marca 2021 r. o godz. 12.00 pod linkiem: https://meet.pgedystrybucja.pl/arkadiusz.wasilewski/84C93LHG

https://meet.pgedystrybucja.pl/arkadiusz.wasilewski/84C93LHG
NumÈro de section: IV.2.2

Endroit o se trouve le texte rectifier: Termin sk?adania ofert lub wnioskÛw o dopuszczenie do udzia?u

Au lieu de:

Date: 22/02/2021

Heure locale: 10:00

Lire:

Date: 08/03/2021

Heure locale: 10:00

NumÈro de section: IV.2.7

Endroit o se trouve le texte rectifier: Warunki otwarcia ofert

Au lieu de:

Date: 22/02/2021

Heure locale: 12:00

Lire:

Date: 08/03/2021

Heure locale: 12:00

VII.2)
Autres informations complÈmentaires:
 
 
C L A S S E    C P V
45000000 - Travaux de construction 
45231400 - Travaux de construction de lignes électriques