Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 06/04/2020
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Lublin: Travaux de construction de pipelines, de lignes de communications et de lignes Èlectriques

2020/S 68-162542  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 06/04/2020 S68 MarchÈ de travaux - Avis d'attribution de marchÈ - ProcÈdure ouverte Pologne-Lublin: Travaux de construction de pipelines, de lignes de communications et de lignes Èlectriques 2020/S 068-162542 Avis d'attribution de marchÈ ñ secteurs spÈciaux RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Travaux
 
 
Section I: EntitÈ adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Lubelskie Przedsi?biorstwo Energetyki Cieplnej SpÛ?ka Akcyjna NumÈro national d'identification: 712-01-50-496 Adresse postale: ul. Pu?awska 28 Ville: Lublin Code NUTS: PL814 Code postal: 20-822 Pays: Pologne Point(s) de contact: Wioleta Grzesiuk Courriel: wioleta.grzesiuk@lpec.pl TÈlÈphone: +48 814520304 Fax: +48 817406032 Adresse(s) internet: Adresse principale: https://lpec.eb2b.com.pl Adresse du profil díacheteur: http://www.lpec.pl https://lpec.eb2b.com.pl http://www.lpec.pl
I.2) Informations sur la passation conjointe de marchÈs
I.6) ActivitÈ principale Production, transport et distribution de gaz et de chaleur
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Przebudowa i rewitalizacja sieci ciep?owniczej na terenie miasta Lublin. Przedmiot zamÛwienia sk?ada si z 3 odr?bnych zada?. NumÈro de rÈfÈrence: NZ-3113-2-3071-23/2019
II.1.2) Code CPV principal 45231000
II.1.3) Type de marchÈ Travaux
II.1.4) Description succincte:
Przebudowa i rewitalizacja sieci ciep?owniczej na terenie miasta Lublin. Przedmiot zamÛwienia sk?ada si z 3 odr?bnych zada?, ktÛre s identyfikowane nw. numerami bud?etu: Zadanie nr 1 (Dzia?anie
   1. 5, poz. 30) pn.: ÑPrzebudowa i remont kana?owej sieci ciep?owniczej 2 DN 600 od komory P.16 przy al. KompozytorÛw Polskich do komory P.20 przy ul. JÛzefa Elsnera w Lublinie, Nr bud?etu: M/00434/TCO/16.î Zadanie nr 2 (Dzia?anie
   1. 5, poz. 37) pn.: Przebudowa przy??cza ciep?owniczego 2 DN 80 na 2 DN 65, od komory K2 do budynku przy ul. Sowi?skiego 17, w rejonie ul. WyczÛ?kowskiego w Lublinie. Zadanie nr 3 (Dzia?anie
   1. 5., poz. 1) pn.: ÑRemont (rewitalizacja) kana?owej sieci ciep?owniczej 2DN700 od pkt. PS16A w rejonie ul. Kredowej do komory P7 w pobli?u ul. Nowomiejskiej w Lublinieî. Nr bud?etu: M/00419/TCO/16.î Ka?de zadanie stanowi odr?bny przedmiot post?powania i b?dzie odr?bnie rozpatrywane.
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: oui
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) (Accord pour publication oui) Valeur hors TVA: 6 476 217.32 PLN
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Zadanie nr 1 (Dzia?anie
   1. 5, poz. 30) pn.: ÑPrzebudowa i remont kana?owej sieci ciep?owniczej 2 DN 600 od komory P.16 przy al. KompozytorÛw Polskich do komory P.20 przy ul. JÛzefa Elsnera w Lublinie
Lot n : 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 45330000 45312000 45111000 45112000 45320000 45232000 45233000
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL814 Lieu principal d'exÈcution:
Sie ciep?ownicza na terenie miasta Lublin.
II.2.4) Description des prestations:
Zadanie nr 1 (Dzia?anie
   1. 5, poz. 30) pn.: ÑPrzebudowa i remont kana?owej sieci ciep?owniczej 2 DN 600 od komory P.16 przy al. KompozytorÛw Polskich do komory P.20 przy ul. JÛzefa Elsnera w Lublinie, Nr bud?etu: M/00434/TCO/16.î Zakres obejmuje:
   1.  Przebudowa i remont kana?owej sieci ciep?owniczej 2 DN 600 od komory P.19 przy al. KompozytorÛw Polskich do komory P.20 przy ul. JÛzefa Elsnera w Lublinie. D?ugo? sieci ciep?owniczej poddawanej przebudowie wynosi oko?o 246.1 m.
   2.  Przebudowa i remont kana?owej sieci ciep?owniczej 2 DN 600 od komory P.16 do komory P.19 przy ul. KompozytorÛw Polskich w Lublinie. D?ugo? sieci ciep?owniczej poddawanej przebudowie wynosi oko?o 442.8 m.
   3.  Budowa punktu sta?ego przy komorze P19a.
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: oui Identification du projet:
Zadanie nr 1 b?dzie realizowane w ramach Projektu pn.: ÑModernizacja sieci ciep?owniczej na terenie miasta Lublinî (Dzia?anie
   1. 5.) wspÛ?finansowanego ze ?rodkÛw Funduszu SpÛjno?ci w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i ?rodowisko 2014-2020, w zwi?zku z podpisan umow o dofinansowanie o nr POIS.01.05.00-00-0001/16-00 z 27.11.2017
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Zadanie Nr 2 (Dzia?anie
   1. 5, poz. 37) pn.: Przebudowa przy??cza ciep?owniczego 2 DN 80 na 2 DN 65, od komory K2 do budynku przy ul. Sowi?skiego 17, w rejonie ul. WyczÛ?kowskiego w Lublinie
Lot n : 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 45330000 45312000 45111000 45112000 45320000 45232000 45233000
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL814 Lieu principal d'exÈcution:
Sie ciep?ownicza na terenie miasta Lublin.
II.2.4) Description des prestations:
Zadanie Nr 2 (Dzia?anie
   1. 5, poz. 37) pn.: Przebudowa przy??cza ciep?owniczego 2 DN 80 na 2 DN 65, od komory K2 do budynku przy ul. Sowi?skiego 17, w rejonie ul. WyczÛ?kowskiego w Lublinie, Nr bud?etu: M/00440/TCO/16. Zakres obejmuje:
   1.  Przebudowa przy??cza ciep?owniczego 2 DN 80 na 2 DN 65 od komory K2 do budynku przy ul. Sowi?skiego 17, w rejonie ul. WyczÛ?kowskiego w Lublinie D?ugo? sieci ciep?owniczej poddawanej przebudowie wynosi oko?o 142.3 m. D?ugo? sieci ciep?owniczej poddawanej przebudowie wynosi oko?o 246.1 m
   2.  Przebudowa i remont kana?owej sieci ciep?owniczej 2 DN 600 od komory P.16 do komory P.19 przy ul. KompozytorÛw Polskich w Lublinie. D?ugo? sieci ciep?owniczej poddawanej przebudowie wynosi oko?o 442.8 m.
   3.  Budowa punktu sta?ego przy komorze P19a.
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: oui Identification du projet:
Zadanie Nr 2 b?dzie realizowane w ramach Projektu pn.: ÑModernizacja sieci ciep?owniczej na terenie miasta Lublinî (Dzia?anie
   1. 5.) wspÛ?finansowanego ze ?rodkÛw Funduszu SpÛjno?ci w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i ?rodowisko 2014-2020, w zwi?zku z podpisan umow o dofinansowanie o nr POIS.01.05.00-00-0001/16-00 z 27.11.2017.
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Zadanie Nr 3 (Dzia?anie
   1. 5., poz. 1) pn.: ÑRemont (rewitalizacja) kana?owej sieci ciep?owniczej 2DN700 od pkt. PS16A w rejonie ul. Kredowej do komory P7 w pobli?u ul. Nowomiejskiej w Lublinieî.
Lot n : 3
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 45330000 45312000 45111000 45112000 45320000 45232000 45233000
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL814 Lieu principal d'exÈcution:
Sie ciep?ownicza na terenie miasta Lublin.
II.2.4) Description des prestations:
Zadanie Nr 3 (Dzia?anie
   1. 5., poz. 1) pn.: ÑRemont (rewitalizacja) kana?owej sieci ciep?owniczej 2DN700 od pkt. PS16A w rejonie ul. Kredowej do komory P7 w pobli?u ul. Nowomiejskiej w Lublinieî. Nr bud?etu: M/00419/TCO/16.î Zakres robÛt zwi?zanych z przebudow sieci obejmuje: Rewitalizacj sieci cieplnej 2DN700 wykonanej w technologii kana?owej z zachowaniem istniej?cego przebiegu trasy sieci od pkt. PS16A w rejonie ul. Kredowej do komory P7 w pobli?u ul. Nowomiejskiej w Lublinie o d?ugo?ci ok. 563,0 m, Wymian p?yt korytkowych przykrywaj?cych znajduj?cych si pod ci?gami jezdnymi na nowe pe?ne, Wymian lub napraw uszkodzonych p?yt przykrywaj?cych betonow obudow sieci cieplnej nie znajduj?cych si pod ci?gami jezdnymi, Napraw konstrukcji kana?owej oraz wymian i napraw izolacji przeciwwilgociowej pod-ziemnego kana?u nieprze?azowego, Oczyszczenie oraz wymian skorodowanych ruroci?gÛw na nowe, Wymiana istniej?cej izolacji cieplnej ruroci?gÛw, Demonta oraz wymian izolacji w komorach P-7, P-6, Wymian i napraw elementÛw konstrukcyjnych w komorach P-7, K-0, P-6, Uwaga! Prace prowadzone na odcinku od pkt. D do Z17 oraz przej?cie pod ulic Nadbystrzyck rewitalizacj nale?y wykona bezwykopowo w kanale przechodnim. D?ugo? sieci ciep?owniczej poddawanej przebudowie wynosi oko?o 246.1 m
   2.  Przebudowa i remont kana?owej sieci ciep?owniczej 2 DN 600 od komory P.16 do komory P.19 przy ul. KompozytorÛw Polskich w Lublinie. D?ugo? sieci ciep?owniczej poddawanej przebudowie wynosi oko?o 442.8 m.
   3.  Budowa punktu sta?ego przy komorze P19a.
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: oui Identification du projet:
Zadanie Nr 3 b?dzie realizowane w ramach Projektu pn.: ÑModernizacja sieci ciep?owniczej na terenie miasta Lublinî (Dzia?anie
   1. 5.) wspÛ?finansowanego ze ?rodkÛw Funduszu SpÛjno?ci w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i ?rodowisko 2014-2020, w zwi?zku z podpisan umow o dofinansowanie o nr POIS.01.05.00-00-0001/16-00 z 27.11.2017.
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.6) EnchËre Èlectronique
Une enchËre Èlectronique a ÈtÈ utilisÈe
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2019/S 249-619568
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis pÈriodique indicatif
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 1
Lot n : 1 IntitulÈ:
Zadanie nr 1 (Dzia?anie
   1. 5, poz. 30) pn.: ÑPrzebudowa i remont kana?owej sieci ciep?owniczej 2 DN 600 od komory P.16 przy al. KompozytorÛw Polskich do komory P.20 przy ul. JÛzefa Elsnera w Lublinie
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
06/03/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 4 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 4 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 4
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Termores Sp. z o.o. z siedzib w Rzeszowie Adresse postale: al. Armii Krajowej 80 Ville: RzeszÛw Code NUTS: PL823 Code postal: 35-307 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) (Accord pour publication oui) Valeur totale du marchÈ/du lot: 3 339 000.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
V.2.6) Prix payÈ pour les achats d'opportunitÈ
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 2
Lot n : 2 IntitulÈ:
Zadanie nr 2 (Dzia?anie
   1. 5, poz. 37) pn.: Przebudowa przy??cza ciep?owniczego 2 DN 80 na 2 DN 65, od komory K2 do budynku przy ul. Sowi?skiego 17, w rejonie ul. WyczÛ?kowskiego w Lublinie
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
06/03/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 7 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 6 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 7
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Termores Sp. z o.o. z siedzib w Rzeszowie Adresse postale: al. Armii Krajowej 80 Ville: RzeszÛw Code NUTS: PL823 Code postal: 35-307 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) (Accord pour publication oui) Valeur totale du marchÈ/du lot: 178 800.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
V.2.6) Prix payÈ pour les achats d'opportunitÈ
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 3
Lot n : 3 IntitulÈ:
Zadanie nr 3 (Dzia?anie
   1. 5., poz. 1) pn.: ÑRemont (rewitalizacja) kana?owej sieci ciep?owniczej 2DN700 od pkt. PS16A w rejonie ul. Kredowej do komory P7 w pobli?u ul. Nowomiejskiej w Lublinieî.
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
18/03/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 3 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 3 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 3
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Termores Sp. z o.o. z siedzib w Rzeszowie Adresse postale: al. Armii Krajowej 80 Ville: RzeszÛw Code NUTS: PL823 Code postal: 35-307 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) (Accord pour publication oui) Valeur totale du marchÈ/du lot: 3 414 634.15 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
V.2.6) Prix payÈ pour les achats d'opportunitÈ
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
SIWZ wraz z za??cznikami udost?pnia si na stronie internetowej Zmawiaj?cego pod adresem: https://lpec.eb2b.com.pl/ pod nr sprawy NZ-3113-2-3071-23/2019 od dnia publikacji og?oszenia o zamÛwieniu sektorowym w Dz.U. UE. W zwi?zku z ubieganiem si i zawarciem umowy, jej wykonywaniem i rozliczaniem oraz realizacj praw i obowi?zkÛw po stronie Zamawiaj?cego, m.in. wynikaj?cych z przepisÛw prawa, w niniejszym post?powaniu., dochodzi do przetwarzania udost?pnionych nam danych osobowych, ktÛrych Administratorem jest Lubelskie Przedsi?biorstwo Energetyki Cieplnej S.A. w Lublinie (ul. Pu?awska 28, 20-822 Lublin, POLSKA). W sprawach dotycz?cych przetwarzania danych osobowych, kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest mo?liwy pod adresem e-mail: dpo@lpec.pl Przetwarzanie danych osobowych ograniczone jest okresem trwania post?powania, zawarcia umowy i jej realizacji, dochodzenia roszcze oraz przechowywania dokumentacji przez okres wynikaj?cy z odpowiednich regulacji. W przypadku podmiotÛw wspÛ?ubiegaj?cych si o udzielenie zamÛwienia lub korzystania przez Wykonawc z potencja?u podmiotÛw trzecich, podmiot uprawniony do reprezentacji/Wykonawca zapewnia wykonanie obowi?zku informacyjnego, o ktÛrym mowa w art. 13 i 14 Rozporz?dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z 27.4.2016 w sprawie ochrony osÛb fizycznych w zwi?zku z przetwarzaniem danych osobowych i sprawie swobodnego przep?ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODOñogÛlne rozporz?dzenie o ochronie danych, Dziennik Urz?dowy UE z
   4. 5.2016, L 119), chyba ?e wyst?puj okoliczno?ci dla ich niestosowania. Dane mog by przekazywane podmiotom wspÛ?pracuj?cym z Administratorem wy??cznie w celu zwi?zanym z prowadzon dzia?alno?ci?, realizacj i rozliczeniem za dostawy i us?ugi, kontrol jako?ci zrealizowanych prac. Wobec realizowanych czynno?ci przetwarzania, przys?uguje prawo dost?pu do danych osobowych, ich poprawiania, ??dania usuni?cia, ograniczenia lub sprzeciwu wobec przetwarzania oraz skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urz?du Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, POLSKA). Podanie danych jest konieczne dla ubiegania si o zawarcie umowy, a dalej jej realizacji i rozliczenia. Nie planujemy automatycznego przetwarzania danych osobowych, ani ich przekazywania do pa?stw trzecich. Dokumenty sk?adane na wezwanie w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udzia?u w post?powaniu: a) informacji z KRK w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawionej nie wcze?niej ni?6 miesi?cy przed up?ywem terminu sk?adania ofert; b) za?wiadczenia w?a?ciwego naczelnika US o niezaleganiu z op?acaniem podatkÛw; c) za?wiadczenia w?a?ciwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo?ecznego albo innego dokumentu potwierdzaj?cego, ?e Wykonawca nie zalega z op?acaniem sk?adek na ubezpieczenia spo?eczne lub zdrowotne; d) o?wiadczenie wykonawcy o: ó braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku s?du lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatkÛw, op?at lub sk?adek na ubezpieczenia spo?eczne lub zdrowotne, ó braku orzeczenia wobec niego tytu?em ?rodka zapobiegawczego zakazu ubiegania si o zamÛwienia publiczne, ó niezaleganiu z op?acaniem podatkÛw i op?at lokalnych, o ktÛrych mowa w ustawie z 12.1.1991 o podatkach i op?atach lokalnych. e) w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy (Cz?? VI pkt.3a) SIWZ) - Zamawiaj?cy skorzysta z bezp?atnych i ogÛlnodost?pnych baz danych, w szczegÛlno?ci rejestrÛw publicznych,a je?eli dost?p do takiej bazy nie b?dzie bezp?atny lub nie b?dzie mo?liwy, wezwie Wykonawc do z?o?enia odpisu z w?a?ciwego rejestru lub z centralnej ewidencji informacji o dzia?alno?ci gospodarczej. Pe?ny opis wymaganych dokumentÛw w Cz??ci VII ust. 2 pkt
   2. 2) ppkt 2) SIWZ. https://lpec.eb2b.com.pl/ dpo@lpec.pl
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: uzp@uzp.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: www.uzp.gov.pl www.uzp.gov.pl
VI.4.2) Organe chargÈ des procÈdures de mÈdiation
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
Odwo?anie wnosi si w terminie 10 dni od dnia przes?ania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw jego wniesienia ñ je?eli zosta?y one przes?ane w sposÛb okre?lony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp zdanie drugie albo w terminie 15 dni je?eli zosta?y przes?ane w inny sposÛb. Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia o zamÛwieniu oraz postanowie SIWZ zamÛwienia wnosi si w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej Zamawiaj?cego. Odwo?anie wobec czynno?ci innych ni okre?lone powy?ej wnosi si w terminie 10 dni od dnia, w ktÛrym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi? wiadomo? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw jego wniesienia. Je?eli Zamawiaj?cy nie przes?a Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwo?anie wnosi si nie pÛ?niej ni w terminie: a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej og?oszenia o udzieleniu zamÛwienia, b) 6 miesi?cy od dnia zawarcia umowy, je?eli Zamawiaj?cy nie opublikowa w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej og?oszenia o udzieleniu zamÛwienia. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwo?awczej, stronom oraz uczestnikom post?powania odwo?awczego przys?uguje skarga do s?du okr?gowego w?a?ciwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiaj?cego, ktÛr wnosi si za po?rednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej w terminie 7 dni od dnia dor?czenia orzeczenia KIO, przesy?aj?c jednocze?nie jej odpis przeciwnikowi skargi. Z?o?enie skargi w placÛwce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. ñ Prawo pocztowe (Dz.U. z 2012 r. poz.1529) jest rÛwnoznaczne z jej wniesieniem. SzczegÛ?y w cz??ci XXI SIWZ oraz w dziale VI ustawy Pzp.
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: uzp@uzp.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: www.uzp.gov.pl www.uzp.gov.pl
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
02/04/2020
 
 
C L A S S E    C P V
45111000 - Travaux de démolition, travaux de préparation et de dégagement de chantier 
45112000 - Travaux de fouille et de terrassement 
45231000 - Travaux de construction de pipelines, de lignes de communications et de lignes électriques 
45232000 - Ouvrages annexes de pipelines et de câbles 
45233000 - Travaux de construction, de fondation et de revêtement d'autoroutes, de routes 
45312000 - Travaux d'installation de systèmes d'alarme et d'antennes 
45320000 - Travaux d'isolation 
45330000 - Travaux de plomberie