Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 22/05/2020
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Lublin: Travaux de construction de pipelines, de lignes de communications et de lignes électriques

2020/S 99-238218  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 22/05/2020 S99 Marché de travaux - Avis d'attribution de marché - Procédure ouverte Pologne-Lublin: Travaux de construction de pipelines, de lignes de communications et de lignes électriques 2020/S 099-238218 Avis d'attribution de marché - secteurs spéciaux Résultats de la procédure de marché Travaux
 
 
Section I: Entité adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Lubelskie Przedsi?biorstwo Energetyki Cieplnej S.A.
Numéro national d'identification: 712-01-50-496 Adresse postale: ul. Pu?awska 28 Ville: Lublin Code NUTS: PL814 Code postal: 20-822 Pays: Pologne Point(s) de contact: Wioleta Grzesiuk Courriel: wioleta.grzesiuk@lpec.pl Téléphone: +48 814520304 Fax: +48 817406032 Adresse(s) internet: Adresse principale: https://lpec.eb2b.com.pl Adresse du profil d'acheteur: http://www.lpec.pl https://lpec.eb2b.com.pl http://www.lpec.pl
I.2) Informations sur la passation conjointe de marchés
I.6) Activité principale Production, transport et distribution de gaz et de chaleur
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Budowa sieci ciep?owniczej 2DN250 od komory K-4 do punktu B w rejonie ulic: Les?awa Pagi i Spadochroniarzy w Lublinie, nr bud?etu: I/00481/TCO/ Numéro de référence: NZ-3113-3-3071-25/2019
II.1.2) Code CPV principal 45231000
II.1.3) Type de marché Travaux
II.1.4) Description succincte:
Wykonanie robót budowlanych w systemie zaprojektuj i wybuduj dotycz?cych opracowania kompletnej dokumentacji projektowej i formalno-prawnej w zakresie kompletnych dokumentacji projektowych (projekty budowlane i wykonawcze oprawione w oddzielnych tomach) oraz uzyskania prawomocnych decyzji o pozwoleniu na budow dla potrzeb realizacji planowanego zadania inwestycyjnego, sprawowanie nadzoru inwestorskiego w trakcie jego wykonawstwa, a tak?e budowa wysokoparametrowej sieci ciep?owniczej dla zadania pn.: "Budowa sieci ciep?owniczej 2DN250 od komory K-4 do punktu B w rejonie ulic: Les?awa Pagi i Spadochroniarzy w Lublinie, nr bud?etu: I/00481/TCO/", zgodnie z warunkami technicznymi (aktualizacja) nr WP-19/136 03/2019 z dnia 11 marca 2019 r. Ww. zadanie b?dzie realizowane w ramach projektu pn.: "Rozbudowa efektywnego systemu ciep?owniczego na terenie miasta Lublin" (dzia?anie
   1. 6.) wspó?finansowanego ze ?rodków Funduszu Spójno?ci w ramach programu operacyjnego Infrastruktura i ?rodowisko 2014-...
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) (Accord pour publication oui) Valeur hors TVA: 700 000.00 PLN
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 45330000 45312000 45111000 45112000 45320000 45232000 45233000 71320000
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL814 Lieu principal d'exécution:
Sie ciep?ownicza na terenie miasta Lublin, POLSKA.
II.2.4) Description des prestations:
Wykonanie robót budowlanych w systemie zaprojektuj i wybuduj dotycz?cych opracowania kompletnej dokumentacji projektowej i formalno-prawnej w zakresie kompletnych dokumentacji projektowych (projekty budowlane i wykonawcze oprawione w oddzielnych tomach) oraz uzyskania prawomocnych decyzji o pozwoleniu na budow dla potrzeb realizacji planowanego zadania inwestycyjnego, sprawowanie nadzoru inwestorskiego w trakcie jego wykonawstwa, a tak?e budowa wysokoparametrowej sieci ciep?owniczej dla zadania pn.: "Budowa sieci ciep?owniczej 2DN250 od komory K-4 do punktu B w rejonie ulic: Les?awa Pagi i Spadochroniarzy w Lublinie, nr bud?etu: I/00481/TCO/", zgodnie z warunkami technicznymi (aktualizacja) nr WP-19/136 03/2019 z dnia 11 marca 2019 r. Ww. zadanie b?dzie realizowane w ramach projektu pn.: "Rozbudowa efektywnego systemu ciep?owniczego na terenie miasta Lublin" (dzia?anie
   1. 6) wspó?finansowanego ze ?rodków Funduszu Spójno?ci w ramach programu operacyjnego Infrastruktura i ?rodowisko 2014-2020 w zwi?zku z podpisan umow o dofinansowanie o nr POIS.01.06.02-00-0028/16-00 z dnia 7 listopada 2017 r.
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui Identification du projet:
Ww. zadanie b?dzie realizowane w ramach projektu pn.: "Rozbudowa efektywnego systemu ciep?owniczego na terenie miasta Lublin" (dzia?anie
   1. 6) wspó?finansowanego ze ?rodków Funduszu Spójno?ci w ramach programu operacyjnego Infrastruktura i ?rodowisko 2014-2020 w zwi?zku z podpisan umow o dofinansowanie o nr POIS.01.06.02-00-0028/16-00 z dnia 7 listopada 2017 r.
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.6) Enchère électronique
Une enchère électronique a été utilisée
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2020/S 002-002534
IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis périodique indicatif
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 1 Intitulé:
Budowa sieci ciep?owniczej 2DN250 od komory K-4 do punktu B w rejonie ulic: Les?awa Pagi i Spadochroniarzy w Lublinie, nr bud?etu: I/00481/TCO/
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
25/03/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 2 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 2 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 2
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Firma In?ynierska KPW mgr in?. Wojciech Król Adresse postale: Konopnica 249A Ville: Motycz Code NUTS: PL814 Code postal: 21-030 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) (Accord pour publication oui) Valeur totale du marché/du lot: 516 910.57 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
V.2.6) Prix payé pour les achats d'opportunité
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
SIWZ wraz z za??cznikami udost?pnia si na stronie internetowej Zamawiaj?cego pod adresem: (https://lpec.eb2b.com.pl/) pod nr sprawy NZ-3113-3-3071-25/2019 od dnia publikacji og?oszenia o zamówieniu sektorowym w Dz.U. UE. W zwi?zku z ubieganiem si i zawarciem umowy, jej wykonywaniem i rozliczaniem oraz realizacj praw i obowi?zków po stronie Zamawiaj?cego, m.in. wynikaj?cych z przepisów prawa, w niniejszym post?powaniu dochodzi do przetwarzania udost?pnionych nam danych osobowych, których administratorem jest Lubelskie Przedsi?biorstwo Energetyki Cieplnej S.A. w Lublinie (ul. Pu?awska 28, 20-822 Lublin, POLSKA). W sprawach dotycz?cych przetwarzania danych osobowych, kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych jest mo?liwy pod adresem e-mail: (dpo@lpec.pl). Przetwarzanie danych osobowych ograniczone jest okresem trwania post?powania, zawarcia umowy i jej realizacji, dochodzenia roszcze oraz przechowywania dokumentacji przez okres wynikaj?cy z odpowiednich regulacji. W przypadku podmiotów wspó?ubiegaj?cych si o udzielenie zamówienia lub korzystania przez Wykonawc z potencja?u podmiotów trzecich, podmiot uprawniony do reprezentacji / Wykonawca zapewnia wykonanie obowi?zku informacyjnego, o którym mowa w art. 13 i 14 rozporz?dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w zwi?zku z przetwarzaniem danych osobowych i sprawie swobodnego przep?ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO - ogólne rozporz?dzenie o ochronie danych, Dziennik Urz?dowy UE z
   4. 5.2016, L 119), chyba ?e wyst?puj okoliczno?ci dla ich niestosowania. Dane mog by przekazywane podmiotom wspó?pracuj?cym z administratorem wy??cznie w celu zwi?zanym z prowadzon dzia?alno?ci?, realizacj i rozliczeniem za dostawy i us?ugi, kontrol jako?ci zrealizowanych prac. Wobec realizowanych czynno?ci przetwarzania, przys?uguje prawo dost?pu do danych osobowych, ich poprawiania, ??dania usuni?cia, ograniczenia lub sprzeciwu wobec przetwarzania oraz skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urz?du Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, POLSKA). Podanie danych jest konieczne dla ubiegania si o zawarcie umowy, a dalej jej realizacji i rozliczenia. Nie planujemy automatycznego przetwarzania danych osobowych, ani ich przekazywania do pa?stw trzecich. Dokumenty sk?adane na wezwanie w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udzia?u w post?powaniu: a) informacja z KRK w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawiona nie wcze?niej ni 6 miesi?cy przed up?ywem terminu sk?adania ofert; b) za?wiadczenie w?a?ciwego naczelnika US o niezaleganiu z op?acaniem podatków; c) za?wiadczenie w?a?ciwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo?ecznego albo innego dokumentu potwierdzaj?cego, ?e Wykonawca nie zalega z op?acaniem sk?adek na ubezpieczenia spo?eczne lub zdrowotne; d) o?wiadczenie Wykonawcy o: - braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku s?du lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, op?at lub sk?adek na ubezpieczenia spo?eczne lub zdrowotne, - braku orzeczenia wobec niego tytu?em ?rodka zapobiegawczego zakazu ubiegania si o zamówienia publiczne, - niezaleganiu z op?acaniem podatków i op?at lokalnych, o których mowa w ustawie z 12.1.1991 o podatkach i op?atach lokalnych; e) w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy (cz?? VI pkt 3a) SIWZ) - Zamawiaj?cy skorzysta z bezp?atnych i ogólnodost?pnych baz danych, w szczególno?ci rejestrów publicznych, a je?eli dost?p do takiej bazy nie b?dzie bezp?atny lub nie b?dzie mo?liwy, wezwie Wykonawc do z?o?enia odpisu z w?a?ciwego rejestru lub z centralnej ewidencji informacji o dzia?alno?ci gospodarczej. Pe?ny opis wymaganych dokumentów w cz??ci VII ust. 2 pkt
   2. 2) ppkt 2) SIWZ. https://lpec.eb2b.com.pl/ dpo@lpec.pl
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: uzp@uzp.pl Téléphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: www.uzp.gov.pl www.uzp.gov.pl
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
Odwo?anie wnosi si w terminie 10 dni od dnia przes?ania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw jego wniesienia - je?eli zosta?y one przes?ane w sposób okre?lony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp zdanie drugie albo w terminie 15 dni je?eli zosta?y przes?ane w inny sposób. Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia o zamówieniu oraz postanowie SIWZ zamówienia wnosi si w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej Zamawiaj?cego. Odwo?anie wobec czynno?ci innych ni okre?lone powy?ej wnosi si w terminie 10 dni od dnia, w którym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi? wiadomo? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw jego wniesienia. Je?eli Zamawiaj?cy nie przes?a Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwo?anie wnosi si nie pó?niej ni w terminie: a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej og?oszenia o udzieleniu zamówienia; b) 6 miesi?cy od dnia zawarcia umowy, je?eli Zamawiaj?cy nie opublikowa w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej og?oszenia o udzieleniu zamówienia. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwo?awczej, stronom oraz uczestnikom post?powania odwo?awczego przys?uguje skarga do s?du okr?gowego w?a?ciwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiaj?cego, któr wnosi si za po?rednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej w terminie 7 dni od dnia dor?czenia orzeczenia KIO, przesy?aj?c jednocze?nie jej odpis przeciwnikowi skargi. Z?o?enie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z 23.11.2012 - Prawo pocztowe (Dz.U. z 2012 r. poz. 1529) jest równoznaczne z jej wniesieniem. Szczegó?y w cz??ci XXI SIWZ oraz w dziale VI ustawy Pzp.
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: uzp@uzp.pl Téléphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: www.uzp.gov.pl www.uzp.gov.pl
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
19/05/2020
 
 
C L A S S E    C P V
45111000 - Travaux de démolition, travaux de préparation et de dégagement de chantier 
45112000 - Travaux de fouille et de terrassement 
45231000 - Travaux de construction de pipelines, de lignes de communications et de lignes électriques 
45232000 - Ouvrages annexes de pipelines et de câbles 
45233000 - Travaux de construction, de fondation et de revêtement d'autoroutes, de routes 
45312000 - Travaux d'installation de systèmes d'alarme et d'antennes 
45320000 - Travaux d'isolation 
45330000 - Travaux de plomberie 
71320000 - Services de conception technique