Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 17/01/2024
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Modification d'un marché /d'une concession en cours
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Lublin:Travaux de construction de routes

2024/S 12-031789  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
17/01/2024 S12 Pologne-Lublin: Travaux de construction de routes 2024/S 012-031789 Avis de modification Modification d'un contrat/d'une concession en cours
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Prowadz?cy post?powanie: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddzia? w Lublinie Adresse postale: ul. Ogrodowa 21 Ville: Lublin Code NUTS: PL81 Lubelskie Code postal: 20-075 Pays: Pologne Point(s) de contact: Ma?gorzata Cichecka Courriel: zam_publ_lublin@gddkia.gov.pl Téléphone: +48 815349241 Fax: +48 815349239 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.gddkia.gov.pl Adresse du profil d'acheteur: http://www.gddkia.gov.pl
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Projekt i budowa drogi ekspresowej S19 Bia?ystok-Lubartów, Kock(pocz?tek obw.)-Lubartów w. "Lubartów P?n.", odc. 2 Kock(koniec obw. Woli Skromowskiej) - w. Lubartów P?n. (bez w?z?a) d?. ok. 15,824 km Numéro de référence: O.LU.D-3.2410.2.2021.mc
II.1.2) Code CPV principal 45233120 Travaux de construction de routes
II.1.3) Type de marché Travaux
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 45100000 Travaux de préparation de chantier 45110000 Travaux de démolition de bâtiments et travaux de terrassement 45112000 Travaux de fouille et de terrassement 45200000 Travaux de construction complète ou partielle et travaux de génie civil 45221000 Travaux de construction de ponts et de tunnels, de puits et de passages souterrains 45221120 Travaux de construction de viaducs 45231000 Travaux de construction de pipelines, de lignes de communications et de lignes électriques 45233000 Travaux de construction, de fondation et de revêtement d'autoroutes, de routes 45233125 Travaux de construction d'intersections de routes 45310000 Travaux d'équipement électrique 71240000 Services d'architecture, d'ingénierie et de planification 71320000 Services de conception technique 71330000 Services divers d'ingénierie 71350000 Services scientifiques et techniques dans le domaine de l'ingénierie 71510000 Services de reconnaissance sur le site
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL81 Lubelskie
II.2.4) Description du contrat au moment de la conclusion du contrat:
Zamówienie polega na wykonaniu prac projektowych, wykonaniu robót budowlanych w zakresie: drogi ekspresowej, przebudowy dróg koliduj?cych z planowan? drog? ekspresow?, budowa dodatkowych jezdni, miejsc obs?ugi podró?nych, wykonanie pasów utwardze? terenu na potrzeby utrzymania drogi ekspresowej, obiektów in?ynierskich, przepustów, chodników, ?cie?ek rowerowych, systemu odwodnienia korpusu drogowego, sieci melioracyjnej, drena?u melioracyjnego, istniej?cych cieków, istniej?cych rzek i rowów, urz?dze? ochrony ?rodowiska, ekranów akustycznych, ekranów przeciwol?nieniowych, infrastruktury zwi?zanej i niezwi?zanej z drog?, urz?dze? bezpiecze?stwa ruchu, systemu zarz?dzania ruchem, o?wietlenia drogowego, ogrodzenia drogi, robót rozbiórkowych, wycinki drzew, nasadze? zieleni oraz przygotowaniu dokumentacji i uzyskaniu wymaganych decyzji pozwalaj?cych na prawid?owe u?ytkowanie drogi.
II.2.7) Durée du marché, accord-cadre, système d'acquisition dynamique ou concession Durée en mois: 39
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui Identification du projet:
Zamówienie jest przewidziane do wspó?finansowania ze ?rodków pochodz?cych z Unii Europejskiej oraz ze ?rodków b?d?cych w dyspozycji Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad
 
 
Section IV: Procédure
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Avis d'attribution de marché relatif au présent marché Numéro de l'avis au JO série S: 2022/S 181-511087
 
 
Section V: Attribution du marché/de la concession
Marché nº: 1
V.2) Attribution du marché/de la concession
V.2.1) Date de la conclusion du marché/de la décision d'attribution de la concession:
15/09/2022
V.2.2) Informations sur les offres
Le marché/la concession a été attribué(e) à un groupement d'opérateurs économiques: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: Rubau Polska Sp. z o.o. - Lider Konsorcjum Adresse postale: ul. Troja?ska 7 Ville: Warszawa Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Code postal: 02-261 Pays: Pologne
Le titulaire/concessionnaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: Poltores Sp. z o.o.- Partner Konsorcjum Adresse postale: ul. Troja?ska 7 Ville: Warszawa Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Code postal: 02-261 Pays: Pologne
Le titulaire/concessionnaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot/de la concession (au moment de la conclusion du contrat;hors TVA) Valeur totale du marché: 317 071 261.78 PLN
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul.Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Téléphone: +48 224587701 Fax: +48 224587700 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
Dok?adne informacje na temat terminów sk?adania odwo?a?: Wykonawcy, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia? interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniós? lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisów ustawy Pzp, przys?uguj? ?rodki ochrony prawnej okre?lone w Dziale VI ustawy Pzp. ?rodki ochrony prawnej wobec og?oszenia. O zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przys?uguj? równie? organizacjom wpisanym na list?, o której mowa w art. 154 pkt. 5 ustawy Pzp. Terminy wniesienia odwo?ania: - Odwo?anie wnosi si? w terminie 10 dni od dnia przes?ania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia - je?eli zosta?y przes?ane w sposób okre?lony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp zdanie drugie albo w terminie 15 dni - je?eli zosta?y przes?ane w inny sposób, - Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia o zamówieniu, a tak?e wobec postanowie? specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi si? w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej, - Odwo?anie wobec czynno?ci innych ni? okre?lone w pkt. 22.5.1. i 22.5.2. IDW wnosi si? w terminie 10 dni od dnia, w którym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia, - Je?eli Zamawiaj?cy nie przes?a? Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwo?anie wnosi si? nie pó?niej ni? w terminie: 1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej og?oszenia o udzieleniu zamówienia; 2) 6 miesi?cy od dnia zawarcia umowy, je?eli Zamawiaj?cy nie opublikowa? W Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej og?oszenia o udzieleniu zamówienia. Szczegó?owe zasady post?powania po wniesieniu odwo?ania, okre?laj? stosowne przepisy Dzia?u VI ustawy Pzp.
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Urz?d Zamówie? Publicznych Departament Odwo?a? Adresse postale: ul.Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224587701 Fax: +48 224587700 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
12/01/2024
 
 
Section VII: Modifications du contrat/de la concession
VII.1) Description du contrat après les modifications
VII.1.1) Code CPV principal 45233120 Travaux de construction de routes
VII.1.2) Code(s) CPV additionnel(s) 45100000 Travaux de préparation de chantier 45110000 Travaux de démolition de bâtiments et travaux de terrassement 45112000 Travaux de fouille et de terrassement 45200000 Travaux de construction complète ou partielle et travaux de génie civil 45221000 Travaux de construction de ponts et de tunnels, de puits et de passages souterrains 45221120 Travaux de construction de viaducs 45231000 Travaux de construction de pipelines, de lignes de communications et de lignes électriques 45233000 Travaux de construction, de fondation et de revêtement d'autoroutes, de routes 45233125 Travaux de construction d'intersections de routes 45310000 Travaux d'équipement électrique 45340000 Travaux d'installation de clôtures, de garde-corps et de dispositifs de sécurité 71240000 Services d'architecture, d'ingénierie et de planification 71320000 Services de conception technique 71330000 Services divers d'ingénierie 71350000 Services scientifiques et techniques dans le domaine de l'ingénierie 71510000 Services de reconnaissance sur le site
VII.1.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL81 Lubelskie
VII.1.4) Description des prestations:
Zamówienie polega na wykonaniu prac projektowych, wykonaniu robót budowlanych w zakresie: drogi ekspresowej, przebudowy dróg koliduj?cych z planowan? drog? ekspresow?, budowa dodatkowych jezdni, miejsc obs?ugi podró?nych, wykonanie pasów utwardze? terenu na potrzeby utrzymania drogi ekspresowej, obiektów in?ynierskich, przepustów, chodników, ?cie?ek rowerowych, systemu odwodnienia korpusu drogowego, sieci melioracyjnej, drena?u melioracyjnego, istniej?cych cieków, istniej?cych rzek i rowów, urz?dze? ochrony ?rodowiska, ekranów akustycznych, ekranów przeciwol?nieniowych, infrastruktury zwi?zanej i niezwi?zanej z drog?, urz?dze? bezpiecze?stwa ruchu, systemu zarz?dzania ruchem, o?wietlenia drogowego, ogrodzenia drogi, robót rozbiórkowych, wycinki drzew, nasadze? zieleni oraz przygotowaniu dokumentacji i uzyskaniu wymaganych decyzji pozwalaj?cych na prawid?owe u?ytkowanie drogi.
VII.1.5) Durée du marché, accord-cadre, système d'acquisition dynamique ou concession Durée en mois: 39
VII.1.6) Informations sur le montant du marché/du lot/de la concession (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot/de la concession: 317 071 261.78 PLN
VII.1.7) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: Rubau Polska Sp. z o.o. - Lider Konsorcjum Adresse postale: ul. Troja?ska 7 Ville: Warszawa Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Code postal: 02-261 Pays: Pologne
Le titulaire/concessionnaire est une PME: oui
VII.1.7) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: Poltores Sp. z o.o.- Partner Konsorcjum Adresse postale: ul. Troja?ska 7 Ville: Warszawa Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Code postal: 02-261 Pays: Pologne
Le titulaire/concessionnaire est une PME: oui
VII.2) Informations sur les modifications
VII.2.1) Description des modifications Nature et étendue des modifications (avec indication des éventuels changements préalablement apportés au contrat):
Modyfikacja dotyczy Szczególnych Warunków Kontraktu Subklauzula 14.3 [Wyst?powanie o przej?ciowe P?atno?ci] oraz 13.7 [Korekty wynikaj?ce ze zmian w Koszcie] w zakresie zapisów dot waloryzacji cen, zmianie ulega paragraf 4 ust 4 Aktu Umowy tj. Maksymalna Warto?? Zobowi?zania zosta?a zmieniona z 112% kwoty brutto podanej w paragrafie 4 ust. 3 co stanowi 436 797 370,23 PLN] na kwot? 117 % kwoty brutto podanej w paragrafie 4 ust. 3 co stanowi 456 297 252,83 PLN.
VII.2.2) Raisons de la modification Modification rendue nécessaire par des circonstances qu'un pouvoir adjudicateur/une entité adjudicatrice diligent(e) ne pouvait pas prévoir [article 43, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/23/UE; article 72, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/24/UE; article 89, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/25/UE] Description des circonstances ayant rendu la modification nécessaire et explication du caractère imprévu de ces circonstances:
Maj?c na uwadze: a) trwaj?c? od dnia 24 lutego 2022 r. zbrojn? inwazj? Rosji na Ukrain?, oraz b) sankcje gospodarcze na?o?one na Rosj? i Bia?oru? do dnia zawarcia niniejszego Aneksu, które to okoliczno?ci spowodowa?y m. in.:- wzrost cen w istotnych asortymentach, w tym energii, gazu, ropy naftowej, paliw i stali, -wyd?u?enie okresu oczekiwania na dostawy surowców, - spadek warto?ci polskiej waluty i wzrost inflacji, - zmniejszenie na polskim rynku liczby pracowników z bran?y budowlanej w zwi?zku z odp?ywem obywateli Ukrainy z Polski. Powy?sze okoliczno?ci oraz ich skutki maj? charakter ca?kowicie od Stron zewn?trzny i niezale?ny, czego Strony nie mog?y przewidzie? przy zawarciu Umowy. Zmiana Umowy jest wprowadzona w celu ograniczenia nadmiernych trudno?ci w spe?nieniu ?wiadczenia oraz ograniczenia gro?by wyst?pienia ra??cej straty. Zmiana umowy Aneksem nr 1 z 14.10.2022 r. dot limitu waloryzacji cz?sciowo spe?nia opisane skutki wym. w a i b w dalszym ci?gu oddzia?uj? na wyk. umowy.
VII.2.3) Augmentation de prix Valeur totale actualisée du marché avant les modifications (prenant en compte les éventuelles modifications contractuelles et adaptations de prix antérieures et, dans le cas de la directive 2014/23/UE, l'inflation moyenne dans l'État membre concerné) Valeur hors TVA: 355 119 813.20 PLN Montant total du marché après les modifications Valeur hors TVA: 370 973 376.28 PLN Projekt i budowa drogi ekspresowej S19 Bia?ystok-Lubartów, Kock(pocz?tek obw.)-Lubartów w. "Lubartów P?n.", odc. 2 Kock(koniec obw. Woli Skromowskiej) - w. Lubartów P?n. (bez w?z?a) d?. ok. 15,824 km 17/01/2024 POL National Original
 
 
C L A S S E    C P V
45100000 - Travaux de préparation de chantier 
45110000 - Travaux de démolition de bâtiments et travaux de terrassement 
45112000 - Travaux de fouille et de terrassement 
45200000 - Travaux de construction complète ou partielle et travaux de génie civil 
45221000 - Travaux de construction de ponts et de tunnels, de puits et de passages souterrains 
45221120 - Travaux de construction de viaducs 
45231000 - Travaux de construction de pipelines, de lignes de communications et de lignes électriques 
45233000 - Travaux de construction, de fondation et de revêtement d'autoroutes, de routes 
45233120 - Travaux de construction de routes 
45233125 - Travaux de construction d'intersections de routes 
45310000 - Travaux d'équipement électrique 
45340000 - Travaux d'installation de clôtures, de garde-corps et de dispositifs de sécurité 
71240000 - Services d'architecture, d'ingénierie et de planification 
71320000 - Services de conception technique 
71330000 - Services divers d'ingénierie 
71350000 - Services scientifiques et techniques dans le domaine de l'ingénierie 
71510000 - Services de reconnaissance sur le site