Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 22/05/2023
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Lublin:Travaux de construction de sous-stations

2023/S 97-302412  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
22/05/2023 S97 Pologne-Lublin: Travaux de construction de sous-stations 2023/S 097-302412 Avis d'attribution de marchÈ ñ secteurs spÈciaux RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Travaux
 
 
Section I: EntitÈ adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: PGE Dystrybucja S.A.
NumÈro national d'identification: NIP: 9462593855 REGON: 060552840 Adresse postale: ul. Garbarska 21A Ville: Lublin Code NUTS: PL81 Lubelskie Code postal: 20-340 Pays: Pologne Point(s) de contact: Ewelina ?aba Courriel: Ewelina.Laba@pgedystrybucja.pl TÈlÈphone: +48 177497995 Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.pgedystrybucja.pl
I.6) ActivitÈ principale ...lectricitÈ
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
[PROJEKT ANDALUZJA] Modernizacja stacji elektroenergetycznej 110/15kV Le?ajsk Siedlanka NumÈro de rÈfÈrence: POST/DYS/OR/OZ/18683/2022
II.1.2) Code CPV principal 45232220 Travaux de construction de sous-stations
II.1.3) Type de marchÈ Travaux
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zamÛwienia jest wykonanie robÛt budowlanych na podstawie dokumentacji projektowej posiadanej przez Zamawiaj?cego polegaj?cych na modernizacji stacji elektroenergetycznej 110/15kV Le?ajsk Siedlanka
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) (Accord pour publication oui) Valeur hors TVA: 22 700 000.00 PLN
II.2) Description
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL82 Podkarpackie Lieu principal d'exÈcution:
Teren dzia?ania PGE Dystrybucja S.A. Oddzia? RzeszÛw obszar RE Le?ajsk. Dok?adn? lokalizacj? podano w dokumentach zamÛwienia (SWZ) dost?pnych na stronie internetowej https://swpp2.gkpge.pl https://swpp2.gkpge.pl
II.2.4) Description des prestations:
[PROJEKT ANDALUZJA] Modernizacja stacji elektroenergetycznej 110/15kV Le?ajsk Siedlanka w zakresie wg dokumentacji technicznej posiadanej przez Zamawiaj?cego. SzczegÛ?owy opis przedmiotu zamÛwienia stanowi Za??cznik nr 1 do Specyfikacji WarunkÛw ZamÛwienia dost?pny na stronie internetowej prowadzonego post?powania: https://swpp2.gkpge.pl https://swpp2.gkpge.pl
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.6) EnchËre Èlectronique
Une enchËre Èlectronique a ÈtÈ utilisÈe
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2022/S 238-686605
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis pÈriodique indicatif
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 1 IntitulÈ:
[PROJEKT ANDALUZJA] Modernizacja stacji elektroenergetycznej 110/15kV Le?ajsk Siedlanka
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
12/05/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 9
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: ENERGOAPARATURA SP"?KA AKCYJNA NumÈro national d'identification: 6340128707 Adresse postale: ul. Gen. Pu?askiego 7 Ville: Katowice Code NUTS: PL22 ?l?skie Code postal: 40-273 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) (Accord pour publication oui) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 25 600 000.00 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 22 700 000.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
V.2.6) Prix payÈ pour les achats d'opportunitÈ
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
O udzielenie zamÛwienia mog? si? ubiega? Wykonawcy, je?eli nie zachodzi w odniesieniu do /wykonawcy/(wykonawcy wspÛlnie ubiegaj?cego si? o udzielenie zamÛwienia) / oraz podwykonawcÛw i dostawcÛw wskazanych w Ofercie/podmiotu udost?pniaj?cego zasoby/ ?adna z przes?anek wskazanych w art. 5 k rozporz?dzenia (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany rozporz?dzenia (UE) nr 833/2014 dotycz?cego ?rodkÛw ograniczaj?cych w zwi?zku z dzia?aniami Rosji destabilizuj?cymi sytuacj? na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z
   8. 4.2022) a tak?e (w stosunku do wykonawcy/ wykonawcy wspÛlnie ubiegaj?cego si? o udzielenie zamÛwienia) przes?anki z art. 7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegÛlnych rozwi?zaniach w zakresie przeciwdzia?ania wspieraniu agresji na Ukrain? oraz s?u??cych ochronie bezpiecze?stwa narodowego (Dz. U. poz. 835). Nie przeprowadzano wst?pnych konsultacji rynkowych. Warunki udzia?u w post?powaniu, podstawy wykluczenia, a tak?e wykaz o?wiadcze? lub dokumentÛw potwierdzaj?cych spe?nianie warunkÛw udzia?u w post?powaniu oraz brak podstaw wykluczenia zawarto w pkt 13.-15. SWZ.
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl/
VI.4.2) Organe chargÈ des procÈdures de mÈdiation Nom officiel: S?d Polubowny przy Prokuratorii Generalnej RP Adresse postale: ul. Krucza 36/WspÛlna 6 Ville: Warszawa Code postal: 00-522 Pays: Pologne Courriel: sp@prokuratoria.gov.pl TÈlÈphone: +48 226958504
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
1)Terminy sk?adania odwo?a? okre?lone s? w art. 515 Ustawy PZP. 2) Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, ktÛry ma lub mia? interes w uzyskaniu zamÛwienia oraz poniÛs? lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisÛw Ustawy PZP przys?uguj? ?rodki ochrony prawnej okre?lone w Dziale IX Ustawy PZP. 3) ?rodki ochrony prawnej wobec og?oszenia wszczynaj?cego post?powanie o udzielenie zamÛwienia oraz dokumentÛw zamÛwienia przys?uguj? rÛwnie? organizacjom wpisanym na list?, o ktÛrej mowa w art. 469 pkt 15 Ustawy PZP, oraz Rzecznikowi Ma?ych i ?rednich Przedsi?biorcÛw.
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl/
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
17/05/2023 [PROJEKT ANDALUZJA] Modernizacja stacji elektroenergetycznej 110/15kV Le?ajsk Siedlanka 22/05/2023 POL National
 
 
C L A S S E    C P V
45232220 - Travaux de construction de sous-stations