Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 07/04/2020
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Lublin: Trousses mÈdicales

2020/S 69-163929  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 07/04/2020 S69 Fournitures - Avis d'attribution de marchÈ - ProcÈdure ouverte Pologne-Lublin: Trousses mÈdicales 2020/S 069-163929 Avis díattribution de marchÈ RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 w Lublinie Adresse postale: ul. Staszica 16 Ville: Lublin Code NUTS: PL Code postal: 20-081 Pays: Pologne Point(s) de contact: Dagmara Samu?a Courriel: dsamula@spsk1.lublin.pl TÈlÈphone: +48 815344610 Adresse(s) internet: Adresse principale: https://portal.smartpzp.pl/spsk1 Adresse du profil díacheteur: https://portal.smartpzp.pl/spsk1 https://portal.smartpzp.pl/spsk1 https://portal.smartpzp.pl/spsk1
I.2) Informations sur la passation conjointe de marchÈs
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Organisme de droit public
I.5) ActivitÈ principale SantÈ
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Dostawa cewnikÛw cenrtalnych NumÈro de rÈfÈrence: EO/LA-M-2722/LXXXIX/19
II.1.2) Code CPV principal 33141620
II.1.3) Type de marchÈ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Przedmiot zamÛwienia stanowi: dostawa cewnikÛw centralnych, ktÛrego szczegÛ?owy opis i zakres zawarto w za??cznikach nr 1ñ11 do SIWZ. Zamawiaj?cy dopuszcza mo?liwo? sk?adania ofert cz??ciowych. Termin wa?no?ci dostarczanego asortymentu musi wynosi ñ min. 24 miesi?ce licz?c od daty dostawy Towaru do siedziby Zamawiaj?cego.
   9.  Zamawiaj?cy wymaga, aby oferowany przedmiot zamÛwienia spe?nia nast?puj?ce warunki (je?eli dotyczy to jego specyfiki): Pakowany oddzielnie (pojedynczo), na ka?dym pojedynczym opakowaniu musi by zaznaczone, ?e jest to produkt sterylny jednorazowego u?ytku lub biologicznie czysty jednorazowego u?ytku, ka?de pojedyncze opakowanie musi zawiera opis w j?zyku polskim, na ka?dym pojedynczym opakowaniu musi by umieszczona trwa?a i czytelna data wa?no?ci oraz numer seryjny, ka?de pojedyncze opakowanie musi zawiera instrukcje u?ytkowania w j?zyku polskim.
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: oui
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) Valeur hors TVA: 441 711.50 PLN
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Zadanie 1
Lot n : 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33141620
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL Lieu principal d'exÈcution:
Kliniki SPSK Nr 1 w Lublinie
II.2.4) Description des prestations:
ó zestaw do cewnikowania ?y centralnych, metod Seldingera, jedno?wiat?owy, ó zestaw do cewnikowania ?y centralnych, metod Seldingera, dwu?wiat?owy, ó zestaw do cewnikowania ?y centralnych, metod Seldingera, trzy?wiat?owy, ó zestaw do cewnikowania ?y centralnych, metod Seldingera, cztero?wiat?owy ñ SzczegÛ?owy opis zawiera za??cznik nr 1 do SIWZ.
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: jako? / PondÈration: 50 Prix - PondÈration: 50
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Zadanie 2
Lot n : 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33141620
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL Lieu principal d'exÈcution:
Kliniki SPSK nr 1 w Lublinie
II.2.4) Description des prestations:
ó zestaw cewnikÛw czasowych do Hemodializy dwu?wiat?owych, ó zestaw cewnikÛw czasowych do Hemodializy dwu?wiat?owych, SzczegÛ?owy opis zawiera za??cznik nr 2 do SIWZ.
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: Jako? / PondÈration: 50 Prix - PondÈration: 50
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Zadanie 3
Lot n : 3
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33141620
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL Lieu principal d'exÈcution:
Kliniki SPSK nr 1 w Lublinie
II.2.4) Description des prestations:
Introduktor do zak?adania cewnika t?tnicy p?ucnej, SzczegÛ?owy opis zawiera za??cznik nr 3 do SIWZ.
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: Termin dostawy / PondÈration: 40 Prix - PondÈration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Zadanie 4
Lot n : 4
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33141620
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL Lieu principal d'exÈcution:
Kliniki SPSK nr 1 w Lublinie
II.2.4) Description des prestations:
ó cewnik permanentny 14,5 F, d?. 23 cm, 27 cm, 31 cm, ó cewnik naczyniowy permanentny w zestawie, dwu?wiat?owy, ó jedno?wiat?owy cewnik centralny zak?adany obwodowo od ?y?y g?Ûwnej gÛrnej, ó dwu?wiat?owy cewnik centralny zak?adany obwodowo od ?y?y g?Ûwnej gÛrnej, ó przyrz?d stabilizuj?cy cewnik Statlock Picc Plus Tricot, SzczegÛ?owy opis zawiera za??cznik nr 4 do SIWZ.
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: termin dostawy / PondÈration: 40 Prix - PondÈration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Zadanie 5
Lot n : 5
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33141620
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL Lieu principal d'exÈcution:
Kliniki SPSK nr 1 w Lublinie
II.2.4) Description des prestations:
ó cewnik t?tniczy do stosowania do t?tnicy udowej do pomiaru rzutu serca technologi PICCO, ó cewnik t?tniczy do stosowania do t?tnicy ramiennej okolicy ?okciowej do pomiaru rzutu serca technologi PICCO, ó cewnik t?tniczy do stosowania z dost?pu pachowego do pomiaru rzutu serca Technologi PICCO, ó obudowa czujnika cieczy wstrzykiwanej wykorzystywanego do pomiaru rzutu serca technologi PICCO, SzczegÛ?owy opis zawiera za??cznik nr 5 do SIWZ.
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: Termin dostawy / PondÈration: 40 Prix - PondÈration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Zadanie 6
Lot n : 6
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33141620
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL Lieu principal d'exÈcution:
Kliniki SPSK nr 1 w Lublinie
II.2.4) Description des prestations:
Zestaw z cewnikiem do d?ugotrwa?ego dost?pu naczyniowego do hemodializy, SzczegÛ?owy opis zawiera za??cznik nr 6 do SIWZ.
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: Termin dostawy / PondÈration: 40 Prix - PondÈration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Zadanie 7
Lot n : 7
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33141620
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL Lieu principal d'exÈcution:
Kliniki SPSK nr 1 w Lublinie
II.2.4) Description des prestations:
ó zestaw do kaniulacji du?ych naczy dwukana?owy 87F/20 cm, ó zestaw do kaniulacji du?ych naczy dwukana?owy 7F/16 cm, SzczegÛ?owy opis zawiera za??cznik nr 7 do SIWZ.
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: Termin dostawy / PondÈration: 40 Prix - PondÈration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Zadanie 8
Lot n : 8
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33141620
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL Lieu principal d'exÈcution:
Kliniki SPSK nr 1 w Lublinie
II.2.4) Description des prestations:
Zestaw do cewnikowania ?y centralnych, metod Seldingera, pi?cio?wiat?owy, SzczegÛ?owy opis zawiera za??cznik nr 8 do SIWZ.
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: Jako? / PondÈration: 50 Prix - PondÈration: 50
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Zadanie 9
Lot n : 9
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33141620
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL Lieu principal d'exÈcution:
Kliniki SPSK nr 1 w Lublinie
II.2.4) Description des prestations:
Cewnik do Histerosalpingografii selektywnej 8F do stosowania w histerografii i sonohisterografii, SzczegÛ?owy opis zawiera za??cznik nr 9 do SIWZ.
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: Termin dostawy / PondÈration: 40 Prix - PondÈration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Zadanie 10
Lot n : 10
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33141620
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL Lieu principal d'exÈcution:
Kliniki SPSK nr 1 w Lublinie
II.2.4) Description des prestations:
Cewnik silikonowy, radiocieniuj?cy, trÛjkana?owy, SzczegÛ?owy opis zawiera za??cznik nr 10 do SIWZ.
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: Termin dostawy / PondÈration: 40 Prix - PondÈration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Zadanie 11
Lot n : 11
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33141620
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL Lieu principal d'exÈcution:
Kliniki SPSK nr 1 w Lublinie
II.2.4) Description des prestations:
Zestaw do dializy dwukana?owy o rozmiarze 12F x 15 cm, Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym Sekcja IV: Procedura SzczegÛ?owy opis zawiera za??cznik nr 11 do SIWZ.
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: Termin dostawy / PondÈration: 40 Prix - PondÈration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.6) EnchËre Èlectronique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2019/S 224-548874
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de prÈinformation
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 1
Lot n : 1 IntitulÈ:
Zadanie nr 1
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
19/03/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 2 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 2
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Teleflex Polska Sp. z o.o.
Ville: Warszawa Code NUTS: PL Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 50 285.00 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 61 226.50 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 2
Lot n : 2 IntitulÈ:
Zadanie 2
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
06/03/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: PHU Anmar Sp. z o.o. Sp.k.
Ville: Tychy Code NUTS: PL Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 90 000.00 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 82 500.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 3
Lot n : 3 IntitulÈ:
Zadanie 3
Un marchÈ/lot est attribuÈ: non
V.1) Informations relatives une non-attribution
Le marchÈ/lot n'a pas ÈtÈ attribuÈ Aucune offre ou demande de participation n'a ÈtÈ reÁue ou elles ont toutes ÈtÈ rejetÈes
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 4
Lot n : 4 IntitulÈ:
Zadanie 4
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
06/03/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Bard Poland Sp. z o.o.
Ville: Warszawa Code NUTS: PL Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 134 600.00 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 121 475.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 5
Lot n : 5 IntitulÈ:
Zadanie 5
Un marchÈ/lot est attribuÈ: non
V.1) Informations relatives une non-attribution
Le marchÈ/lot n'a pas ÈtÈ attribuÈ Aucune offre ou demande de participation n'a ÈtÈ reÁue ou elles ont toutes ÈtÈ rejetÈes
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 6
Lot n : 6 IntitulÈ:
Zadanie 6
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
06/03/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Optimed Pro-Office A.P. Szewczyk Sp.j.
Ville: W?grzce Code NUTS: PL Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 41 666.40 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 44 400.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 7
Lot n : 7 IntitulÈ:
Zadanie 7
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
06/03/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Teleflex Polska Sp. z o.o.
Ville: Warszawa Code NUTS: PL Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 70 560.00 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 70 560.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 8
Lot n : 8 IntitulÈ:
Zadanie 8
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
06/03/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Aesculap Chifa Sp. z o.o.
Ville: Nowy Tomy?l Code NUTS: PL Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 44 000.00 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 44 000.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 9
Lot n : 9 IntitulÈ:
Zadanie 9
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
06/03/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Balton Sp. z o.o.
Ville: Warszawa Code NUTS: PL Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 14 400.00 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 15 200.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 10
Lot n : 10 IntitulÈ:
Zadanie 10
Un marchÈ/lot est attribuÈ: non
V.1) Informations relatives une non-attribution
Le marchÈ/lot n'a pas ÈtÈ attribuÈ Aucune offre ou demande de participation n'a ÈtÈ reÁue ou elles ont toutes ÈtÈ rejetÈes
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 11
Lot n : 11 IntitulÈ:
Zadanie 11
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
06/03/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Balton Sp. z o.o.
Ville: Warszawa Code NUTS: PL Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 4 500.00 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 2 350.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Prezes UZP Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: sekretariat@uzp.gov.pl Adresse internet: www.uzp.gov.pl www.uzp.gov.pl
VI.4.2) Organe chargÈ des procÈdures de mÈdiation
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
I. ?rodki ochrony prawnej okre?lone w niniejszym dziale przys?uguj wykonawcy i uczestnikowi konkursu, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia interes w uzyskaniu danego zamÛwienia oraz poniÛs lub mo?e ponie? szkod w wyniku naruszenia przez zamawiaj?cego przepisÛw ustawy. II. ?rodki ochrony prawnej wobec og?oszenia o zamÛwieniu oraz SIWZ przys?uguj rÛwnie organizacjom wpisanym na list?, o ktÛrej mowa w art. 154 pkt. 5 ustawy Pzp. III. Odwo?anie
   1.  Odwo?anie przys?uguje wy??cznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynno?ci zamawiaj?cego podj?tej w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia lub zaniechania czynno?ci, do ktÛrej zamawiaj?cy jest zobowi?zany na podstawie ustawy.
   2.  Je?eli warto? zamÛwienia jest rÛwna lub wy?sza ni kwoty okre?lone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, odwo?anie przys?uguje wy??cznie wobec czynno?ci okre?lonych w art. 182 ustawy Pzp.
   3.  Odwo?anie powinno wskazywa czynno? lub zaniechanie czynno?ci zamawiaj?cego, ktÛrej zarzuca si niezgodno? z przepisami ustawy, zawiera zwi?z?e przedstawienie zarzutÛw, okre?la ??danie oraz wskazywa okoliczno?ci faktyczne i prawne uzasadniaj?ce wniesienie odwo?ania.
   4.  Odwo?anie wnosi si do Prezesa Izby w formie pisemnej albo postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomoc wa?nego kwalifikowanego certyfikatu lub rÛwnowa?nego ?rodka, spe?niaj?cego wymagania dla tego rodzaju podpisu.
   5.  Odwo?uj?cy przesy?a kopi odwo?ania zamawiaj?cemu przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki sposÛb, aby mÛg on zapozna si z jego tre?ci przed up?ywem tego terminu. IV. Terminy do wniesienia odwo?ania
   1.  Odwo?anie wnosi si?: w terminie 10 dni od dnia przes?ania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw jego wniesienia ñ je?eli zosta?y przes?ane w sposÛb okre?lony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie,
   2.  albo w terminie 15 dni ñ je?eli zosta?y przes?ane w inny sposÛb ñ w przypadku gdy warto? zamÛwienia jest rÛwna lub przekracza kwoty okre?lone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8,
   3.  odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia o zamÛwieniu, a je?eli post?powanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, tak?e wobec postanowie Specyfikacji Istotnych WarunkÛw ZamÛwienia, wnosi si w terminie 10 dni od dnia zamieszczenia og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych WarunkÛw ZamÛwienia na stronie internetowej ñ je?eli warto? zamÛwienia jest rÛwna lub przekracza kwoty okre?lone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8,
   4.  odwo?anie wobec czynno?ci innych ni okre?lone w ust. 1 i 2 wnosi si?: w przypadku zamÛwie?, ktÛrych warto? zamÛwienia jest rÛwna lub przekracza kwoty okre?lone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ñ w terminie 10 dni od dnia, w ktÛrym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi? wiadomo? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw jego wniesienia. V. Skarga do s?du
   1.  Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom post?powania odwo?awczego przys?uguje skarga do s?du.
   2.  Skarg wnosi si do s?du okr?gowego w?a?ciwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania zamawiaj?cego. Skarg wnosi si za po?rednictwem Prezesa Izby w 7 dni od dnia dor?czenia orzeczenia Izby, przesy?aj?c jednocze?nie jej odpis Przeciwnikowi skargi. Z?o?enie skargi w placÛwce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. ñ Prawo pocztowe (Dz.U. 2017 poz. 1481 z pÛ?n. zm.) jest rÛwnoznaczne z jej wniesieniem.
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Urz?d ZamÛwie Publicznych Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
03/04/2020
 
 
C L A S S E    C P V
33141620 - Trousses médicales