Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 15/09/2021
Date de péremption :
Type de procédure : ProcÚdure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Lublin: Voitures de police

2021/S 179-465765  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 15/09/2021 S179 Pologne-Lublin: Voitures de police 2021/S 179-465765 Avis dÝattribution de march╚ R╚sultats de la proc╚dure de march╚ Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Komenda Wojew█dzka Policji w Lublinie Num╚ro national d'identification: 7120104697 Adresse postale: ul. Narutowicza 73 Ville: Lublin Code NUTS: PL814 Lubelski Code postal: 20˝019 Pays: Pologne Point(s) de contact: Ewa Markiewicz Courriel: zamowienia@lu.policja.gov.pl T╚l╚phone: +48 478115415 Fax: +48 478114313 Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://lubelska.policja.gov.pl/
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Minist╦re ou toute autre autorit╚ nationale ou f╚d╚rale, y compris leurs subdivisions r╚gionales ou locales
I.5) Activit╚ principale Ordre et s╚curit╚ publics
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du march╚
II.1.1) Intitul╚:
Dostawa 2 szt. fabrycznie nowych samochod█w osobowych nieoznakowanych z nap?dem hybrydowym typu plug-in w policyjnej wersji RD-VIDEO oraz 1 szt. fabrycznie nowego samochodu osobowego nieoznakowanego.. Num╚ro de r╚f╚rence: 17/2.2.5/21/SZP/D
II.1.2) Code CPV principal 34114200 Voitures de police
II.1.3) Type de march╚ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
 
1.Przedmiotem zam█wienia jest dostawa 2 sztuk fabrycznie nowych (rok produkcji 2021) samochod█w osobowych nieoznakowanych z nap?dem hybrydowym tupu plug-in, ze stacjami do ?adowania (?adowarki typu wall box) w policyjnej wersji RD-VIDEO (pakiet nr 1), oraz 1 szt. fabrycznie nowego (rok produkcji 2021) samochodu osobowego nieoznakowanego o podwy?szonych parametrach technicznych w policyjnej wersji RD-VIDEO (pakiet nr 2) dla Komendy Wojew█dzkiej Policji w Lublinie.
   2.  Przedmiot zam█wienia musi spe?nia wszystkie warunki okre?lone szczeg█?owo w za??cznikach Wycena ofertowa, b?d?cych r█wnie specyfikacj techniczn?, stanowi?cych za??czniki nr
   1. A (dla pakietu nr 1) oraz
   1. B do SWZ (dla pakietu nr 2) do Specyfikacji Warunk█w Zam█wienia (SWZ).
II.1.6) Information sur les lots Ce march╚ est divis╚ en lots: oui
II.1.7) Valeur totale du march╚ (hors TVA) Valeur hors TVA: 593 495.93 PLN
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Dostawa 2 szt. fabrycznie nowych samochod█w osobowych nieoznakowanych z nap?dem hybrydowym typu plug-in w policyjnej wersji RD-VIDEO
Lot n : 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 34114200 Voitures de police
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL814 Lubelski Lieu principal d'ex╚cution:
Wydzia Transportu KWP w Lublinie, ul. Grenadier█w 3, 20-331 Lublin
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zam█wienia jest dostawa 2 sztuk fabrycznie nowych (rok produkcji 2021) samochod█w osobowych nieoznakowanych z nap?dem hybrydowym tupu plug-in, ze stacjami do ?adowania (?adowarki typu wall box) w policyjnej wersji RD-VIDEO (pakiet nr 1) dla Komendy Wojew█dzkiej Policji w Lublinie.
   2.  Przedmiot zam█wienia musi spe?nia wszystkie warunki okre?lone szczeg█?owo w za??czniku Wycena ofertowa, b?d?cym r█wnie specyfikacj techniczn?, stanowi?cym za??cznik nr
   1. A do SWZ.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦re de qualit╚ - Nom: wsp█?czynnik masy pojazdu gotowego do jazdy do ??cznej maksymalnej mocy netto silnika spalinowego i silnika elektrycznego / Pond╚ration: 20 Crit╦re de qualit╚ - Nom: pojemno? akumulatora trakcyjnego / Pond╚ration: 10 Crit╦re de qualit╚ - Nom: zu?ycie energii silnika spalinowego / Pond╚ration: 10 Prix - Pond╚ration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires Zam█wienie jest dofinansowane ze ?rodk█w Wojew█dzkiego Funduszu Ochrony ?rodowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Dostawa 1 szt. fabrycznie nowego samochodu osobowego nieoznakowanego o podwy?szonych parametrach technicznych w policyjnej wersji RD-VIDEO
Lot n : 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 34114200 Voitures de police
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL814 Lubelski Lieu principal d'ex╚cution:
Wydzia Transportu KWP w Lublinie, ul. Grenadier█w 3, 20-331 Lublin
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zam█wienia jest dostawa 1 szt. fabrycznie nowego (rok produkcji 2021) samochodu osobowego nieoznakowanego o podwy?szonych parametrach technicznych w policyjnej wersji RD-VIDEO dla Komendy Wojew█dzkiej Policji w Lublinie.
   2.  Przedmiot zam█wienia musi spe?nia wszystkie warunki okre?lone szczeg█?owo w za??czniku Wycena ofertowa, b?d?cego r█wnie specyfikacj techniczn?, stanowi?cego za??cznik nr
   1. B do SWZ.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦re de qualit╚ - Nom: wsp█?czynnik masy pojazdu gotowego do jazdy do maksymalnej mocy netto silnika spalinowego / Pond╚ration: 20 Crit╦re de qualit╚ - Nom: pojemno? silnika / Pond╚ration: 10 Crit╦re de qualit╚ - Nom: zu?ycie energii silnika spalinowego / Pond╚ration: 10 Prix - Pond╚ration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
 
 
Section IV: Proc╚dure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de proc╚dure Proc╚dure ouverte Proc╚dure acc╚l╚r╚e Justification:
Skr█cenie terminu i potrzeba pilnego udzielenia zam█wienia uzasadnione jest przede wszystkim tym, ?e Zamawiaj?cy, po przeanalizowaniu okoliczno?ci faktycznych oraz prawnych doszed do wniosku, ?e rozstrzygni?cie post?powania, zawarcie umowy w sprawie zam█wienia publicznego i jej realizacja w 2021 r. z zachowaniem okre?lonego ustaw terminu na sk?adanie ofert nie jest mo?liwe. Zachowanie terminu wynikaj?cego z ustawy w istotny spos█b zagra?a interesom Zamawiaj?cego, a w szczeg█lno?ci istnieje ryzyko braku mo?liwo?ci otrzymania przedmiotu zam█wienia w okre?lonym umow o dofinansowanie terminie oraz wydatkowanie ?rodk█w finansowych zabezpieczonych do listopada 2021 r. bie??cego roku bud?etowego, pozyskanych z Wojew█dzkiego Funduszu Ochrony ?rodowiska i Gospodarki Wodnej. W zwi?zku z powy?szym zachodzi pilna potrzeba udzielenia przedmiotowego zam█wienia, przy czym skr█cenie terminu sk?adania ofert jest w pe?ni uzasadnione.
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le syst╦me d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant lÝaccord sur les march╚s publics (AMP)
Le march╚ est couvert par l'accord sur les march╚s publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication ant╚rieure relative la pr╚sente proc╚dure Num╚ro de l'avis au JO s╚rie S: 2021/S 105-275800
IV.2.8) Informations sur l'abandon du syst╦me d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la proc╚dure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de pr╚information
 
 
Section V: Attribution du march╚

Lot n : 1 Intitul╚:
Dostawa 2 szt. fabrycznie nowych samochod█w osobowych nieoznakowanych z nap?dem hybrydowym typu plug-in w policyjnej wersji RD-VIDEO
Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
18/08/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 1 Nombre d'offres re┴ues de la part de PME: 1 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues par voie ╚lectronique: 1
Le march╚ a ╚t╚ attribu╚ un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Zdunek Premium Sp. z o.o.
Num╚ro national d'identification: 5833080333 Adresse postale: ul. Mia?ki Szlak 43/45 Ville: Gda?sk Code NUTS: PL634 Gda?ski Code postal: 80-717 Pays: Pologne Courriel: przetargi@zdunek.pl
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du march╚/du lot: 390 243.90 PLN Offre la plus basse: 486 097.56 PLN / Offre la plus ╚lev╚e: 486 097.56 PLN prise en consid╚ration
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du march╚

Lot n : 2 Intitul╚:
Dostawa 1 szt. fabrycznie nowego samochodu osobowego nieoznakowanego o podwy?szonych parametrach technicznych w policyjnej wersji RD-VIDEO
Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
26/08/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 2 Nombre d'offres re┴ues de la part de PME: 2 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues par voie ╚lectronique: 2
Le march╚ a ╚t╚ attribu╚ un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Zdunek Premium Sp. z o.o.
Num╚ro national d'identification: 5833080333 Adresse postale: ul. Mia?ki Szlak 43/45 Ville: Gda?sk Code NUTS: PL634 Gda?ski Code postal: 80-717 Pays: Pologne Courriel: przetargi@zdunek.pl
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du march╚/du lot: 203 252.03 PLN Offre la plus basse: 203 000.00 PLN / Offre la plus ╚lev╚e: 215 121.95 PLN prise en consid╚ration
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements compl╚mentaires
VI.3) Informations compl╚mentaires:
Komunikacja w niniejszym post?powaniu o udzielenie zam█wienia, w tym sk?adanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokument█w lub o?wiadcze mi?dzy Zamawiaj?cym a Wykonawc?, z uwzgl?dnieniem wyj?tk█w okre?lonych w ustawie, odbywa si przy u?yciu ?rodk█w komunikacji elektronicznej.
   2.  Czas sk?adania ofert okre?lony w pkt IV.2.2 zosta wyznaczony na godz.11
:
00:00 (godz.11 min. 00 sek. 00).
   3. Zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo? uniewa?nienia niniejszego post?powania na podstawie art. 257 ustawy Pzp.
   4.  Z post?powania o udzielenie zam█wienia wyklucza si Wykonawc?, w stosunku do kt█rego zachodzi kt█rakolwiek z okoliczno?ci, o kt█rych mowa w art.108 ustawy Pzp. Ponadto z post?powania wyklucza si Wykonawc w okoliczno?ciach, o kt█rych mowa w art. 109 ust. 1 pkt 4, 5, 7, 8, 10 ustawy. Szczeg█?owe regulacje dotycz?ce wykluczenia Wykonawc█w opisane zosta?y w rozdz. IX SWZ.
   5.  Wymagania dotycz?ce wadium opisne zosta?y w rozdziale XII SWZ.
   6.  Informacje dotycz?ce zabezpieczenia nale?ytego wykonania umowy opisane zosta?y w rozdziale XIII oraz we wzorach um█w, stanowi?cych za??czniki nr 6 i 7 do SWZ
   7.  Informacje na temat RODO zawarte zosta?y w rozdz. XXVI SWZ, w szczeg█lno?ci dotycz one: -Administratorem pozyskiwanych danych osobowych jest Komendant Wojew█dzki Policji w Lublinie, z siedzib przy ul. Narutowicza 73, tel. 47 811 57 37; -Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych w Komendzie Wojew█dzkiej Policji w Lublinie: e-mail: iod.kwp@lu.policja.gov.pl; -Pani/Pana dane osobowe przetwarzane b?d na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu zwi?zanym z post?powaniem o udzielenie zam█wienia publicznego pn.: ĐDostawa 2 szt. fabrycznie nowych samochod█w osobowych nieoznakowanych z nap?dem hybrydowym typu plug-in w policyjnej wersji RD-VIDEO oraz 1 szt. fabrycznie nowego samochodu osobowego nieoznakowanego o podwy?szonych parametrach technicznych w policyjnej wersji RD-VIDEO dla Komendy Wojew█dzkiej Policji w Lublinieţ- nr referencyjny 17/2.2.5/21/SZP/D; -Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych b?d osoby lub podmioty, kt█rym udost?pniona zostanie dokumentacja post?powania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 wrze?nia 2019 r. Prawo zam█wie publicznych (Dz. U z 2019 r. poz. 2019 z p█?n zm.), dalej Đustawa Pzpţ; -Pani/Pana dane osobowe b?d przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zako?czenia post?powania o udzielenie zam█wienia, a je?eli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje ca?y okres obowi?zywania umowy; -Obowi?zek podania przez Pani?/Pana danych osobowych bezpo?rednio Pani/Pana dotycz?cych jest wymogiem ustawowym okre?lonym w przepisach ustawy Pzp, zwi?zanym z udzia?em w post?powaniu o udzielenie zam█wienia publicznego; konsekwencje niepodania okre?lonych danych wynikaj z ustawy Pzp; -W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie b?d podejmowane w spos█b zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO; -Posiada Pani/Pan: ´na podstawie art. 15 RODO prawo dost?pu do danych osobowych Pani/Pana dotycz?cych; ´na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych; Skorzystanie przez osob?, kt█rej dane dotycz?, z uprawnienia do sprostowania lub uzupe?nienia danych osobowych, o kt█rym mowa w art. 16 RODO, nie mo?e skutkowa zmian wyniku post?powania o udzielenie zam█wienia ani zmian postanowie umowy w sprawie zam█wienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustaw?. ´na podstawie art. 18 RODO prawo ??dania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrze?eniem przypadk█w, o kt█rych mowa w art. 18 ust. 2 RODO; W post?powaniu o udzielenie zam█wienia zg?oszenie ??dania ograniczenia przetwarzania, o kt█rym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zako?czenia tego post?powania. ´prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urz?du Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, ?e przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotycz?cych narusza przepisy RODO; iod.kwp@lu.policja.gov.pl
VI.4) Proc╚dures de recours
VI.4.1) Instance charg╚e des proc╚dures de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne T╚l╚phone: +48 224587840 Fax: +48 224587800 Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.3) Introduction de recours Pr╚cisions concernant les d╚lais d'introduction de recours:
?rodki ochrony prawnej wnosi si zgodnie z zapisami zawartymi w dziale IX ?rodki ochrony prawnej, ustawy z 11 wrze?nia 2019 r. Prawo zam█wie publicznych (Dz. U. z 2019 poz.2019 z p█?n. zm.). W dziale tym okre?lone zosta?y szczeg█?owe zasady post?powania po wniesieniu odwo?ania.
   2.  ?rodki ochrony prawnej przys?uguj Wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia interes w uzyskaniu zam█wienia lub nagrody w konkursie oraz poni█s lub mo?e ponie? szkod w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepis█w ustawy.
   3.  ?rodki ochrony prawnej wobec og?oszenia wszczynaj?cego post?powanie o udzielenie zam█wienia lub og?oszenia o konkursie oraz dokument█w zam█wienia przys?uguj r█wnie organizacjom wpisanym na list?, o kt█rej mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp, oraz Rzecznikowi Ma?ych i ?rednich Przedsi?biorc█w.
   4.  Odwo?anie przys?uguje na: 1) niezgodn z przepisami ustawy czynno? Zamawiaj?cego, podj?t w post?powaniu o udzielenie zam█wienia, w tym na projektowane postanowienie umowy, 2) zaniechanie czynno?ci w post?powaniu o udzielenie zam█wienia, do kt█rej Zamawiaj?cy by obowi?zany na podstawie ustawy, 3) zaniechanie przeprowadzenia post?powania o udzielenie zam█wienia na podstawie ustawy, mimo ?e Zamawiaj?cy by do tego obowi?zany.
   5.  Odwo?anie wnosi si do Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej.
   6.  Odwo?uj?cy przekazuje Zamawiaj?cemu odwo?anie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopi tego odwo?ania, je?eli zosta?o ono wniesione w formie pisemnej, przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki spos█b, aby m█g on zapozna si z jego tre?ci przed up?ywem tego terminu. Domniemywa si?, ?e Zamawiaj?cy m█g zapozna si z tre?ci odwo?ania przed up?ywem terminu do jego wniesienia, je?eli przekazanie odpowiednio odwo?ania albo jego kopii nast?pi?o przed up?ywem terminu do jego wniesienia przy u?yciu ?rodk█w komunikacji elektronicznej.
   7.  Na orzeczenie Krajowej Izby Odwo?awczej oraz postanowienie Prezesa Izby, o kt█rym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, stronom oraz uczestnikom post?powania odwo?awczego przys?uguje skarga do s?du.
   8.  Skarg wnosi si do S?du Okr?gowego w Warszawie ˝ s?du zam█wie publicznych.
   9.  Skarg wnosi si za po?rednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej w terminie 14 dni od dnia dor?czenia orzeczenia Krajowej Izby Odwo?awczej lub postanowienia Prezesa Izby, o kt█rym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp przesy?aj?c jednocze?nie jej odpis przeciwnikowi skargi. Z?o?enie skargi w plac█wce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 Prawo pocztowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1041) jest r█wnoznaczne z jej wniesieniem. 10. Od wyroku s?du lub postanowienia ko?cz?cego post?powanie w sprawie przys?uguje skarga kasacyjna do S?du Najwy?szego.
VI.4.4) Service aupr╦s duquel des renseignements peuvent ═tre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Departament Odwo?a Urz?du Zam█wie Publicznych Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl T╚l╚phone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.5) Date dÝenvoi du pr╚sent avis:
10/09/2021
 
 
C L A S S E    C P V
34114200 - Voitures de police