Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 26/01/2022
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Lubliniec: Poisson prÈparÈ et conserves de poisson

2022/S 18-043108  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
26/01/2022 S18 Pologne-Lubliniec: Poisson prÈparÈ et conserves de poisson 2022/S 018-043108 Avis díattribution de marchÈ RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Dom Pomocy Spo?ecznej NumÈro national d'identification: REGON 000298637 Adresse postale: ul. Kochcicka 14 Ville: Lubliniec Code NUTS: PL228 Bytomski Code postal: 42-700 Pays: Pologne Point(s) de contact: Patrycja Mazur Courriel: administracja@dpslubliniec.pl TÈlÈphone: +48 343510112 Fax: +48 343510112 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.dpslubliniec.pl
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: Pomoc Spo?eczna
I.5) ActivitÈ principale Autre activitÈ: pomoc spo?eczna
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Sprzeda? wraz z dostaw? przetworÛw rybnych i mro?onek NumÈro de rÈfÈrence: DPS.DAG.273.07.2021.PM
II.1.2) Code CPV principal 15200000 Poisson prÈparÈ et conserves de poisson
II.1.3) Type de marchÈ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zamÛwienia jest: SPRZEDA? WRAZ Z DOSTAW? PRZETWOR"W RYBNYCH I MRO?ONEK. SzczegÛ?owy opis przedmiotu zamÛwienia zawiera formularz cenowy za?. nr 2 oraz 3 do SWZ.
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: oui
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) Valeur hors TVA: 104 419.00 PLN
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Ryby i przetwory rybne
Lot n : 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 15200000 Poisson prÈparÈ et conserves de poisson 15210000 Filets de poisson, foie et úufs ou laitance de poisson 15220000 Poisson, filets de poisson et autre chair de poisson congelÈs 15230000 Poisson sÈchÈ ou salÈ; poisson en saumure; poisson fumÈ 15240000 Poisson en conserve ou en boÓte et autres poissons prÈparÈs ou en conserve
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL228 Bytomski Lieu principal d'exÈcution:
Dom Pomocy Spo?ecznej, ulica Kochcicka 14, 42-700 Lubliniec
II.2.4) Description des prestations:
Zadanie I SzczegÛ?owy opis przedmiotu zamÛwienia zawiera formularz cenowy za?. nr 2 do SWZ.
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Owoce i warzywa mro?one
Lot n : 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 15331170 LÈgumes congelÈs
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL228 Bytomski Lieu principal d'exÈcution:
Dom Pomocy Spo?ecznej, ul. Kochcicka 14, 42-700 Lubliniec
II.2.4) Description des prestations:
Zadanie II SzczegÛ?owy opis przedmiotu zamÛwienia zawiera formularz cenowy za?. nr 3 do SWZ.
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2021/S 225-589554
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de prÈinformation
 
 
Section V: Attribution du marchÈ

Lot n : 1 IntitulÈ:
Ryby i przetwory rybne
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
07/01/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 2
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Zak?ad Handlowo-Produkcyjny TOLA Urszula Derner Adresse postale: ul. Szkolna 9 Ville: Ko?midry Code NUTS: PL228 Bytomski Code postal: 42-772 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 85 000.00 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 97 690.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 2
Lot n : 2 IntitulÈ:
Owoce i warzywa mro?one
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
07/01/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 2
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Zak?ad Handlowo-Produkcyjny TOLA Urszula Derner Adresse postale: ul. Szkolna 9 Ville: Ko?midry Code NUTS: PL228 Bytomski Code postal: 42-772 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 85 000.00 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 6 729.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej/Krajowa Izba Odwo?awcza/Urz?d ZamÛwie? Adresse postale: ul.Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
SK?ADANIE ODWO?A? I. ?rodki ochrony prawnej: a) ?rodki ochrony prawnej przys?uguj? wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia? interes w uzyskaniu zamÛwienia lub nagrody w konkursie oraz poniÛs? lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez zamawiaj?cego przepisÛw ustawy Pzp. b) ?rodki ochrony prawnej wobec og?oszenia wszczynaj?cego post?powanie o udzielenie zamÛwienia oraz dokumentÛw zamÛwienia przys?uguj? rÛwnie? organizacjom wpisanym na list?, o ktÛrej mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp oraz Rzecznikowi Ma?ych i ?rednich Przedsi?biorcÛw. II. Odwo?anie przys?uguje na: a) niezgodn? z przepisami ustawy czynno?? Zamawiaj?cego, podj?t? w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; b) zaniechanie czynno?ci w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia do ktÛrej zamawiaj?cy by? obowi?zany na podstawie ustawy; III. Odwo?anie wnosi si? do Prezesa Izby. Odwo?uj?cy przekazuje kopi? odwo?ania zamawiaj?cemu przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki sposÛb, aby mÛg? on zapozna? si? z jego tre?ci? przed up?ywem tego terminu. IV. Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia lub tre?ci SWZ wnosi si? w terminie 10 dni od dnia zamieszczenia og?oszenia w Biuletynie ZamÛwie? Publicznych lub tre?ci SWZ na stronie internetowej. V. Odwo?anie wnosi si? w terminie: a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana przy u?yciu ?rodkÛw komunikacji elektronicznej, b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana w sposÛb inny ni? okre?lony w pkt 1). VI. Odwo?anie w przypadkach innych ni? okre?lone w pkt 5 i 6 wnosi si? w terminie 10 dni od dnia, w ktÛrym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia VII. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o ktÛrym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, stronom oraz uczestnikom post?powania odwo?awczego przys?uguje skarga do s?du. VIII. W post?powaniu tocz?cym si? wskutek wniesienia skargi stosuje si? odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks post?powania cywilnego o apelacji, je?eli przepisy niniejszego rozdzia?u nie stanowi? inaczej. IX. Skarg? wnosi si? do S?du Okr?gowego w Warszawie - s?du zamÛwie? publicznych, zwanego dalej "s?dem zamÛwie? publicznych". X. Skarg? wnosi si? za po?rednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia dor?czenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o ktÛrym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, przesy?aj?c jednocze?nie jej odpis przeciwnikowi skargi. Z?o?enie skargi w placÛwce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe jest rÛwnoznaczne z jej wniesieniem. XI. Prezes Izby przekazuje skarg? wraz z aktami post?powania odwo?awczego do s?du zamÛwie? publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej/Krajowa Izba Odwo?awcza/Urz?d ZamÛwie? Adresse postale: ul.Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
21/01/2022 Pologne-Lubliniec: Poisson prÈparÈ et conserves de poissonType díacheteur: AutresType díavis: Avis d'attribution de marchÈType de procÈdure: ProcÈdure ouverteType de marchÈ: Fournitures 26/01/2022 PL National
 
 
C L A S S E    C P V
15200000 - Poisson préparé et conserves de poisson 
15210000 - Filets de poisson, foie et œufs ou laitance de poisson 
15220000 - Poisson, filets de poisson et autre chair de poisson congelés 
15230000 - Poisson séché ou salé; poisson en saumure; poisson fumé 
15240000 - Poisson en conserve ou en boîte et autres poissons préparés ou en conserve 
15331170 - Légumes congelés