Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 28/03/2023
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Lubsko:Services sylvicoles

2023/S 62-185258  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
28/03/2023 S62 Pologne-Lubsko: Services sylvicoles 2023/S 062-185258 Avis d'attribution de marché Résultats de la procédure de marché Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Lasy Pa?stwowe Nadle?nictwo Lubsko Numéro national d'identification: 9280008503 Adresse postale: Lubsko ul. Emilii Plater 15 Ville: Lubsko Code NUTS: PL432 Zielonogórski Code postal: 68-300 Pays: Pologne Point(s) de contact: Magdalena Bielak Courriel: lubsko@zielonagora.lasy.gov.pl Téléphone: +48 683720400 Fax: +48 683720400 Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://lubsko.zielonagora.lasy.gov.pl/
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: Jednostka organizacyjna Skarbu Pa?stwa nieposiadaj?ca osobowo?ci prawnej
I.5) Activité principale Autre activité: gospodarka le?na - le?nictwo
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
"Wykonywanie us?ug z zakresu gospodarki le?nej w roku 2023 na terenie Nadle?nictwa Lubsko" Numéro de référence: SA.270.1.2023
II.1.2) Code CPV principal 77200000 Services sylvicoles
II.1.3) Type de marché Services
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zamówienia s? us?ugi z zakresu gospodarki le?nej zgodnie z okre?leniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28 wrze?nia 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 672 z pó?. zm. _ Ustawa o lasach) obejmuj?ce prace z zakresu zagospodarowania lasu, hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpo?arowej, pozyskania i zrywki drewna, do wykonania na terenie Nadle?nictwa Lubsko w roku 2023. 2) Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczne ilo?ci prac z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpo?arowej, pozyskania i zrywki drewna oraz szkó?karstwa i nasiennictwa wynikaj?ce z Za??cznika nr 2 do SWZ, na który sk?adaj? si?: Opis Przedmiotu Zamówienia obejmuj?cy: Za??cznik nr
   2. 1. - planowany rozmiar pra. Szczegó?owy opis zawieraj? dokumenty zamówienia. Szczegó?owe inf. w dokumentach post?powania.
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: oui
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) Valeur hors TVA: 12 662 156.40 EUR
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Pakiet
   1. 1/23 - Pozyskanie w le?nictwach nr 01/02/03 (le?nictwa: Przyborowice, Starosiedle, D?browa)
Lot nº:
   1. 1/23
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 77200000 Services sylvicoles 77210000 Services de débardage 77211000 Services liés au débardage 77211100 Services d'exploitation forestière 77211200 Transport de grumes dans les forêts 77211300 Services de défrichement 77211400 Services d'abattage d'arbres
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL432 Zielonogórski Lieu principal d'exécution:
Teren administracyjny Nadle?nictwa Lubsko, Le?nictwa: Przyborowice, Starosiedle, D?browa
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamówienia s? us?ugi z zakresu gospodarki le?nej zgodnie z okre?leniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28 wrze?nia 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r., poz. 672 z pó?n. zm. - Ustawa o lasach) obejmuj?ce prace z zakresu pozyskania do wykonania na terenie Nadle?nictwa Lubskoprzewiduje mo?liwo?? udzielenia zamówie?, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7) PZP , w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego. Zakres rzeczowy us?ug stanowi?cych przedmiot zamówie?, o których mowa w zdaniu poprzednim nie przekroczy 50 % warto?ci niniejszego zamówienia.. Zamawiaj?cy Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczne ilo?ci prac z zakresu, pozyskania i zrywki drewna wynikaj?ce z Za??cznika nr 2 do SWZ, na który sk?adaj? si?: Za??cznik nr
   2. 1. - planowany rozmiar prac; Za??cznik nr
   2. 2. - szczegó?owy rozmiar prac wed?ug grup czynno?ci, czynno?ci i lokalizacji; Za??cznik nr
   2. 3.1. - charakterystyka le?nictwa w zakresie pozyskania drewna; Za??cznik nr
   2. 3.2. - uk?ad sortymentowy pozyskania drewna; Za??cznik nr
   2. 3.3. - zestawienie odleg?o?ci i warunków zrywki drewna; Za??cznik nr
   2. 3.6. - informacja o optymalnej technologii pozyskania drewna (potencja?). . Zamawiaj?cy zgodnie z art. 95 PZP wymaga zatrudnienia przez Wykonawc? lub podwykonawc? na podstawie stosunku pracy osób wykonuj?cych czynno?ci w zakresie realizacji zamówienia polegaj?ce na pozyskaniu i zrywce surowca drzewnego, je?eli wykonanie tych czynno?ci polega na wykonywaniu pracy w sposób okre?lony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
W stosunku do ka?dego Pakietu Zamawiaj?cy jest uprawniony zleci? Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy w stosunku do ??cznej ilo?ci wszystkich czynno?ci wycenionych w ka?dej z pozycji kosztorysu ofertowego stanowi?cego cz??? Oferty ("Opcja"). Przedmiotem Opcji b?d? takie same (analogiczne) prace, jak opisane w SWZ i wycenione przez Wykonawc? w którejkolwiek z pozycji kosztorysu ofertowego stanowi?cego cz??? Oferty. W ramach Opcji, wedle wyboru Zamawiaj?cego, mog? zosta? zlecone wszystkie, niektóre lub tylko jedna z prac wskazanych w SWZ i wycenionych przez Wykonawc? w kosztorysie ofertowym stanowi?cym cz??? Oferty. Prace b?d?ce przedmiotem Opcji mog? zosta? zlecone w ilo?ci, która nie b?dzie przekracza?a 20 % Warto?ci Przedmiotu Umowy okre?lonej zgodnie z § 10 ust 1 stanowi?cego za??cznik nr 12 do SWZ. Podstaw? okre?lenia warto?ci prac zleconych w ramach Opcji (w celu okre?lenia jej zakresu) b?d? ceny jednostkowe poszczególnych prac zawarte w kosztorysie ofertowym stanowi?cym cz??? Oferty. Zamawiaj?cy nie jest zobowi?zany do zlecenia prac obj?tych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie s?u?y roszczenie o ich zlecenie. Zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo?? skorzystania z Opcji w przypadku: (1) wyst?pienia konieczno?ci zwi?kszenia zakresu rzeczowego us?ug stanowi?cych przedmiot zamówienia w nast?pstwie przyczyn przyrodniczych, klimatycznych, atmosferycznych b?d? zwi?zanych z prawid?owym prowadzeniem gospodarki le?nej, (2) zmian na rynku sprzeda?y drewna lub powierzenia Zamawiaj?cemu nowych zada? gospodarczych lub publicznych, (3) braku mo?liwo?ci wy?onienia z przyczyn obiektywnych wykonawców us?ug le?nych w ramach podstawowych trybów udzielania zamówie?, celem zabezpieczenia niezb?dnego wykonawstwa prac (na Obszarze Realizacji Pakietu) oraz (4) powierzania Wykonawcy prac stanowi?cych wykonawstwo zast?pcze w stosunku do prac realizowanych przez innego wykonawc? (na Obszarze Realizacji Pakietu).
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Szacunkowa warto?? zamówienia jest sum?: zamówienia podstawowego, prawa opcji na poziomie 20 % zmówienia i 50 %zam. podobnego.
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Pakiet
   5. 2/23 - Pozyskanie w le?nictwach 13/14/15/16/17 (le?nictwa: ?wibna, Jasie?, ?ukaw, Bronice, Czerna),
Lot nº:
   5. 2/23
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 77200000 Services sylvicoles 77210000 Services de débardage 77211000 Services liés au débardage 77211100 Services d'exploitation forestière 77211200 Transport de grumes dans les forêts 77211300 Services de défrichement 77211400 Services d'abattage d'arbres
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL432 Zielonogórski Lieu principal d'exécution:
Teren administracyjny Nadle?nictwa Lubsko, Le?nictwa: 13/14/15/16/17 (le?nictwa: ?wibna, Jasie?, ?ukaw, Bronice, Czerna),
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamówienia s? us?ugi z zakresu gospodarki le?nej zgodnie z okre?leniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28 wrze?nia 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r., poz. 672 z pó?n. zm. - Ustawa o lasach) obejmuj?ce prace z zakresu pozyskania do wykonania na terenie Nadle?nictwa Lubskoprzewiduje mo?liwo?? udzielenia zamówie?, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7) PZP , w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego. Zakres rzeczowy us?ug stanowi?cych przedmiot zamówie?, o których mowa w zdaniu poprzednim nie przekroczy 50 % warto?ci niniejszego zamówienia.. Zamawiaj?cy Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczne ilo?ci prac z zakresu, pozyskania i zrywki drewna wynikaj?ce z Za??cznika nr 2 do SWZ, na który sk?adaj? si?: Za??cznik nr
   2. 1. - planowany rozmiar prac; Za??cznik nr
   2. 2. - szczegó?owy rozmiar prac wed?ug grup czynno?ci, czynno?ci i lokalizacji; Za??cznik nr
   2. 3.1. - charakterystyka le?nictwa w zakresie pozyskania drewna; Za??cznik nr
   2. 3.2. - uk?ad sortymentowy pozyskania drewna; Za??cznik nr
   2. 3.3. - zestawienie odleg?o?ci i warunków zrywki drewna; Za??cznik nr
   2. 3.6. - informacja o optymalnej technologii pozyskania drewna (potencja?). . Zamawiaj?cy zgodnie z art. 95 PZP wymaga zatrudnienia przez Wykonawc? lub podwykonawc? na podstawie stosunku pracy osób wykonuj?cych czynno?ci w zakresie realizacji zamówienia polegaj?ce na pozyskaniu i zrywce surowca drzewnego, je?eli wykonanie tych czynno?ci polega na wykonywaniu pracy w sposób okre?lony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
W stosunku do ka?dego Pakietu Zamawiaj?cy jest uprawniony zleci? Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy w stosunku do ??cznej ilo?ci wszystkich czynno?ci wycenionych w ka?dej z pozycji kosztorysu ofertowego stanowi?cego cz??? Oferty ("Opcja"). Przedmiotem Opcji b?d? takie same (analogiczne) prace, jak opisane w SWZ i wycenione przez Wykonawc? w którejkolwiek z pozycji kosztorysu ofertowego stanowi?cego cz??? Oferty. W ramach Opcji, wedle wyboru Zamawiaj?cego, mog? zosta? zlecone wszystkie, niektóre lub tylko jedna z prac wskazanych w SWZ i wycenionych przez Wykonawc? w kosztorysie ofertowym stanowi?cym cz??? Oferty. Prace b?d?ce przedmiotem Opcji mog? zosta? zlecone w ilo?ci, która nie b?dzie przekracza?a 20 % Warto?ci Przedmiotu Umowy okre?lonej zgodnie z § 10 ust 1 stanowi?cego za??cznik nr 12 do SWZ. Podstaw? okre?lenia warto?ci prac zleconych w ramach Opcji (w celu okre?lenia jej zakresu) b?d? ceny jednostkowe poszczególnych prac zawarte w kosztorysie ofertowym stanowi?cym cz??? Oferty. Zamawiaj?cy nie jest zobowi?zany do zlecenia prac obj?tych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie s?u?y roszczenie o ich zlecenie. Zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo?? skorzystania z Opcji w przypadku: (1) wyst?pienia konieczno?ci zwi?kszenia zakresu rzeczowego us?ug stanowi?cych przedmiot zamówienia w nast?pstwie przyczyn przyrodniczych, klimatycznych, atmosferycznych b?d? zwi?zanych z prawid?owym prowadzeniem gospodarki le?nej, (2) zmian na rynku sprzeda?y drewna lub powierzenia Zamawiaj?cemu nowych zada? gospodarczych lub publicznych, (3) braku mo?liwo?ci wy?onienia z przyczyn obiektywnych wykonawców us?ug le?nych w ramach podstawowych trybów udzielania zamówie?, celem zabezpieczenia niezb?dnego wykonawstwa prac (na Obszarze Realizacji Pakietu) oraz (4) powierzania Wykonawcy prac stanowi?cych wykonawstwo zast?pcze w stosunku do prac realizowanych przez innego wykonawc? (na Obszarze Realizacji Pakietu).
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Szacunkowa warto?? zamówienia jest sum?: zamówienia podstawowego, prawa opcji na poziomie 20 % zmówienia podobne - 50 %.
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Pakiet
   5. 3/23 - Pozyskanie w le?nictwach nr 01/02/03/04/05 (le?nictwa: Przyborowice, Starosiedle, D?browa, Mierków, Biecz)
Lot nº:
   5. 3/23
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 77200000 Services sylvicoles 77210000 Services de débardage 77211000 Services liés au débardage 77211100 Services d'exploitation forestière 77211200 Transport de grumes dans les forêts 77211300 Services de défrichement 77211400 Services d'abattage d'arbres
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL432 Zielonogórski Lieu principal d'exécution:
Teren administracyjny Nadle?nictwa Lubsko, Le?nictwa: 01/02/03/04/05 (le?nictwa: Przyborowice, Starosiedle, D?browa, Mierków, Biecz)
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamówienia s? us?ugi z zakresu gospodarki le?nej zgodnie z okre?leniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28 wrze?nia 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r., poz. 672 z pó?n. zm. - Ustawa o lasach) obejmuj?ce prace z zakresu pozyskania do wykonania na terenie Nadle?nictwa Lubskoprzewiduje mo?liwo?? udzielenia zamówie?, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7) PZP , w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego. Zakres rzeczowy us?ug stanowi?cych przedmiot zamówie?, o których mowa w zdaniu poprzednim nie przekroczy 50 % warto?ci niniejszego zamówienia.. Zamawiaj?cy Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczne ilo?ci prac z zakresu, pozyskania i zrywki drewna wynikaj?ce z Za??cznika nr 2 do SWZ, na który sk?adaj? si?: Za??cznik nr
   2. 1. - planowany rozmiar prac; Za??cznik nr
   2. 2. - szczegó?owy rozmiar prac wed?ug grup czynno?ci, czynno?ci i lokalizacji; Za??cznik nr
   2. 3.1. - charakterystyka le?nictwa w zakresie pozyskania drewna; Za??cznik nr
   2. 3.2. - uk?ad sortymentowy pozyskania drewna; Za??cznik nr
   2. 3.3. - zestawienie odleg?o?ci i warunków zrywki drewna; Za??cznik nr
   2. 3.6. - informacja o optymalnej technologii pozyskania drewna (potencja?). . Zamawiaj?cy zgodnie z art. 95 PZP wymaga zatrudnienia przez Wykonawc? lub podwykonawc? na podstawie stosunku pracy osób wykonuj?cych czynno?ci w zakresie realizacji zamówienia polegaj?ce na pozyskaniu i zrywce surowca drzewnego, je?eli wykonanie tych czynno?ci polega na wykonywaniu pracy w sposób okre?lony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
W stosunku do ka?dego Pakietu Zamawiaj?cy jest uprawniony zleci? Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy w stosunku do ??cznej ilo?ci wszystkich czynno?ci wycenionych w ka?dej z pozycji kosztorysu ofertowego stanowi?cego cz??? Oferty ("Opcja"). Przedmiotem Opcji b?d? takie same (analogiczne) prace, jak opisane w SWZ i wycenione przez Wykonawc? w którejkolwiek z pozycji kosztorysu ofertowego stanowi?cego cz??? Oferty. W ramach Opcji, wedle wyboru Zamawiaj?cego, mog? zosta? zlecone wszystkie, niektóre lub tylko jedna z prac wskazanych w SWZ i wycenionych przez Wykonawc? w kosztorysie ofertowym stanowi?cym cz??? Oferty. Prace b?d?ce przedmiotem Opcji mog? zosta? zlecone w ilo?ci, która nie b?dzie przekracza?a 20 % Warto?ci Przedmiotu Umowy okre?lonej zgodnie z § 10 ust 1 stanowi?cego za??cznik nr 12 do SWZ. Podstaw? okre?lenia warto?ci prac zleconych w ramach Opcji (w celu okre?lenia jej zakresu) b?d? ceny jednostkowe poszczególnych prac zawarte w kosztorysie ofertowym stanowi?cym cz??? Oferty. Zamawiaj?cy nie jest zobowi?zany do zlecenia prac obj?tych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie s?u?y roszczenie o ich zlecenie. Zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo?? skorzystania z Opcji w przypadku: (1) wyst?pienia konieczno?ci zwi?kszenia zakresu rzeczowego us?ug stanowi?cych przedmiot zamówienia w nast?pstwie przyczyn przyrodniczych, klimatycznych, atmosferycznych b?d? zwi?zanych z prawid?owym prowadzeniem gospodarki le?nej, (2) zmian na rynku sprzeda?y drewna lub powierzenia Zamawiaj?cemu nowych zada? gospodarczych lub publicznych, (3) braku mo?liwo?ci wy?onienia z przyczyn obiektywnych wykonawców us?ug le?nych w ramach podstawowych trybów udzielania zamówie?, celem zabezpieczenia niezb?dnego wykonawstwa prac (na Obszarze Realizacji Pakietu) oraz (4) powierzania Wykonawcy prac stanowi?cych wykonawstwo zast?pcze w stosunku do prac realizowanych przez innego wykonawc? (na Obszarze Realizacji Pakietu).
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Szacunkowa warto?? zamówienia jest sum?: zamówienia podstawowego, prawa opcji na poziomie 20 % zmówienia podobne - 50 %.
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Pakiet
   2. 1/23 - Zagospodarowanie w le?nictwach nr 01/02/03 (le?nictwa: Przyborowice, Starosiedle, D?browa)
Lot nº:
   2. 1/23
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 45340000 Travaux d'installation de clôtures, de garde-corps et de dispositifs de sécurité 77200000 Services sylvicoles 77210000 Services de débardage 77211000 Services liés au débardage 77211100 Services d'exploitation forestière 77211200 Transport de grumes dans les forêts 77211300 Services de défrichement 77211400 Services d'abattage d'arbres 77211500 Services d'élagage 77211600 Plantation d'arbres par ensemencement 77230000 Services liés à la sylviculture 77231000 Services de gestion des forêts 77231200 Services de lutte contre les animaux nuisibles de la forêt 77231600 Services de boisement 45342000 Pose de clôtures
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL432 Zielonogórski Lieu principal d'exécution:
Teren administracyjny Nadle?nictwa Lubsko, (le?nictwa: Przyborowice, Starosiedle, D?browa) oraz dyspozycyjno?? Wykonawcy le?nictwach Przyborowice, Starosiedle, Dabrowa, Mierków, Biecz;
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamówienia s? us?ugi z zakresu gospodarki le?nej zgodnie z okre?leniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28 wrze?nia 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 672 z pó?. zm. _ Ustawa o lasach) obejmuj?ce prace z zakresu zagospodarowania lasu, hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpo?arowej, pozyskania i zrywki drewna, do wykonania na terenie Nadle?nictwa Lubsko w roku 2023. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczne ilo?ci prac z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpo?arowej, pozyskania i zrywki drewna wynikaj?ce z Za??cznika nr 2 do SWZ, na który sk?adaj? si?: Opis Przedmiotu Zamówienia obejmuj?cy: Za??cznik nr
   2. 1. - planowany rozmiar prac. Szczegó?owy opis zawieraj? dokumenty zamówienia. Szczegó?owe inf. w dokumentach post?powania.
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
W stosunku do ka?dego Pakietu Zamawiaj?cy jest uprawniony zleci? Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy w stosunku do ??cznej ilo?ci wszystkich czynno?ci wycenionych w ka?dej z pozycji kosztorysu ofertowego stanowi?cego cz??? Oferty ("Opcja"). Przedmiotem Opcji b?d? takie same (analogiczne) prace, jak opisane w SWZ i wycenione przez Wykonawc? w którejkolwiek z pozycji kosztorysu ofertowego stanowi?cego cz??? Oferty. W ramach Opcji, wedle wyboru Zamawiaj?cego, mog? zosta? zlecone wszystkie, niektóre lub tylko jedna z prac wskazanych w SWZ i wycenionych przez Wykonawc? w kosztorysie ofertowym stanowi?cym cz??? Oferty. Prace b?d?ce przedmiotem Opcji mog? zosta? zlecone w ilo?ci, która nie b?dzie przekracza?a 20 % Warto?ci Przedmiotu Umowy okre?lonej zgodnie z § 10 ust 1 stanowi?cego za??cznik nr 12 A do SWZ. Podstaw? okre?lenia warto?ci prac zleconych w ramach Opcji (w celu okre?lenia jej zakresu) b?d? ceny jednostkowe poszczególnych prac zawarte w kosztorysie ofertowym stanowi?cym cz??? Oferty. Zamawiaj?cy nie jest zobowi?zany do zlecenia prac obj?tych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie s?u?y roszczenie o ich zlecenie. Zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo?? skorzystania z Opcji w przypadku: (1) wyst?pienia konieczno?ci zwi?kszenia zakresu rzeczowego us?ug stanowi?cych przedmiot zamówienia w nast?pstwie przyczyn przyrodniczych, klimatycznych, atmosferycznych b?d? zwi?zanych z prawid?owym prowadzeniem gospodarki le?nej, (2) zmian na rynku sprzeda?y drewna lub powierzenia Zamawiaj?cemu nowych zada? gospodarczych lub publicznych, (3) braku mo?liwo?ci wy?onienia z przyczyn obiektywnych wykonawców us?ug le?nych w ramach podstawowych trybów udzielania zamówie?, celem zabezpieczenia niezb?dnego wykonawstwa prac (na Obszarze Realizacji Pakietu) oraz (4) powierzania Wykonawcy prac stanowi?cych wykonawstwo zast?pcze w stosunku do prac realizowanych przez innego wykonawc? (na Obszarze Realizacji Pakietu).
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Szacunkowa warto?? zamówienia jest sum?: zamówienia podstawowego, prawa opcji na poziomie 20 % zmówienia i 50 %zam. podobnego.
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Pakiet
   2. 2/23 - Zagospodarowanie w le?nictwach 04/05/08 (le?nictwa: Mierków, Biecz, Nab?oto)
Lot nº:
   2. 2/23
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 45340000 Travaux d'installation de clôtures, de garde-corps et de dispositifs de sécurité 77200000 Services sylvicoles 77210000 Services de débardage 77211000 Services liés au débardage 77211100 Services d'exploitation forestière 77211200 Transport de grumes dans les forêts 77211300 Services de défrichement 77211400 Services d'abattage d'arbres 77211500 Services d'élagage 77211600 Plantation d'arbres par ensemencement 77230000 Services liés à la sylviculture 77231000 Services de gestion des forêts 77231200 Services de lutte contre les animaux nuisibles de la forêt 77231600 Services de boisement 45342000 Pose de clôtures
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL432 Zielonogórski Lieu principal d'exécution:
Teren administracyjny Nadle?nictwa Lubsko, (le?nictwa: Mierków, Biecz, Nab?oto);
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamówienia s? us?ugi z zakresu gospodarki le?nej zgodnie z okre?leniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28 wrze?nia 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 672 z pó?. zm. _ Ustawa o lasach) obejmuj?ce prace z zakresu zagospodarowania lasu, hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpo?arowej, pozyskania i zrywki drewna, do wykonania na terenie Nadle?nictwa Lubsko w roku 2023. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczne ilo?ci prac z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpo?arowej, pozyskania i zrywki drewna wynikaj?ce z Za??cznika nr 2 do SWZ, na który sk?adaj? si?: Opis Przedmiotu Zamówienia obejmuj?cy: Za??cznik nr
   2. 1. - planowany rozmiar prac. Szczegó?owy opis zawieraj? dokumenty zamówienia. Szczegó?owe inf. w dokumentach post?powania.
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
W stosunku do ka?dego Pakietu Zamawiaj?cy jest uprawniony zleci? Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy w stosunku do ??cznej ilo?ci wszystkich czynno?ci wycenionych w ka?dej z pozycji kosztorysu ofertowego stanowi?cego cz??? Oferty ("Opcja"). Przedmiotem Opcji b?d? takie same (analogiczne) prace, jak opisane w SWZ i wycenione przez Wykonawc? w którejkolwiek z pozycji kosztorysu ofertowego stanowi?cego cz??? Oferty. W ramach Opcji, wedle wyboru Zamawiaj?cego, mog? zosta? zlecone wszystkie, niektóre lub tylko jedna z prac wskazanych w SWZ i wycenionych przez Wykonawc? w kosztorysie ofertowym stanowi?cym cz??? Oferty. Prace b?d?ce przedmiotem Opcji mog? zosta? zlecone w ilo?ci, która nie b?dzie przekracza?a 20 % Warto?ci Przedmiotu Umowy okre?lonej zgodnie z § 10 ust 1 stanowi?cego za??cznik nr 12 A do SWZ. Podstaw? okre?lenia warto?ci prac zleconych w ramach Opcji (w celu okre?lenia jej zakresu) b?d? ceny jednostkowe poszczególnych prac zawarte w kosztorysie ofertowym stanowi?cym cz??? Oferty. Zamawiaj?cy nie jest zobowi?zany do zlecenia prac obj?tych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie s?u?y roszczenie o ich zlecenie. Zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo?? skorzystania z Opcji w przypadku: (1) wyst?pienia konieczno?ci zwi?kszenia zakresu rzeczowego us?ug stanowi?cych przedmiot zamówienia w nast?pstwie przyczyn przyrodniczych, klimatycznych, atmosferycznych b?d? zwi?zanych z prawid?owym prowadzeniem gospodarki le?nej, (2) zmian na rynku sprzeda?y drewna lub powierzenia Zamawiaj?cemu nowych zada? gospodarczych lub publicznych, (3) braku mo?liwo?ci wy?onienia z przyczyn obiektywnych wykonawców us?ug le?nych w ramach podstawowych trybów udzielania zamówie?, celem zabezpieczenia niezb?dnego wykonawstwa prac (na Obszarze Realizacji Pakietu) oraz (4) powierzania Wykonawcy prac stanowi?cych wykonawstwo zast?pcze w stosunku do prac realizowanych przez innego wykonawc? (na Obszarze Realizacji Pakietu).
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Szacunkowa warto?? zamówienia jest sum?: zamówienia podstawowego, prawa opcji na poziomie 20 % zmówienia podobnego - 50%.
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Pakiet
   2. 3/23 - Zagospodarowanie w le?nictwach 04/05/08 (le?nictwa: Jeziory Dolne, Marianka, Gr?zawa)
Lot nº:
   2. 3/23
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 45340000 Travaux d'installation de clôtures, de garde-corps et de dispositifs de sécurité 77200000 Services sylvicoles 77210000 Services de débardage 77211000 Services liés au débardage 77211100 Services d'exploitation forestière 77211200 Transport de grumes dans les forêts 77211300 Services de défrichement 77211400 Services d'abattage d'arbres 77211500 Services d'élagage 77211600 Plantation d'arbres par ensemencement 77230000 Services liés à la sylviculture 77231000 Services de gestion des forêts 77231200 Services de lutte contre les animaux nuisibles de la forêt 77231600 Services de boisement 45342000 Pose de clôtures
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL432 Zielonogórski Lieu principal d'exécution:
Teren administracyjny Nadle?nictwa Lubsko, (l: Jeziory Dolne, Marianka, Gr?zawa);oraz dyspozycyjno?? Wykonawcy le?nictwach Jeziory Dolne, Nowa Rola, Nab?oto, Marianka, Tuplice, Zasieki, Gr?zawa
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamówienia s? us?ugi z zakresu gospodarki le?nej zgodnie z okre?leniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28 wrze?nia 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 672 z pó?. zm. _ Ustawa o lasach) obejmuj?ce prace z zakresu zagospodarowania lasu, hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpo?arowej, pozyskania i zrywki drewna, do wykonania na terenie Nadle?nictwa Lubsko w roku 2023. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczne ilo?ci prac z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpo?arowej, pozyskania i zrywki drewna wynikaj?ce z Za??cznika nr 2 do SWZ, na który sk?adaj? si?: Opis Przedmiotu Zamówienia obejmuj?cy: Za??cznik nr
   2. 1. - planowany rozmiar prac. Szczegó?owy opis zawieraj? dokumenty zamówienia. Szczegó?owe inf. w dokumentach post?powania.
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
W stosunku do ka?dego Pakietu Zamawiaj?cy jest uprawniony zleci? Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy w stosunku do ??cznej ilo?ci wszystkich czynno?ci wycenionych w ka?dej z pozycji kosztorysu ofertowego stanowi?cego cz??? Oferty ("Opcja"). Przedmiotem Opcji b?d? takie same (analogiczne) prace, jak opisane w SWZ i wycenione przez Wykonawc? w którejkolwiek z pozycji kosztorysu ofertowego stanowi?cego cz??? Oferty. W ramach Opcji, wedle wyboru Zamawiaj?cego, mog? zosta? zlecone wszystkie, niektóre lub tylko jedna z prac wskazanych w SWZ i wycenionych przez Wykonawc? w kosztorysie ofertowym stanowi?cym cz??? Oferty. Prace b?d?ce przedmiotem Opcji mog? zosta? zlecone w ilo?ci, która nie b?dzie przekracza?a 20 % Warto?ci Przedmiotu Umowy okre?lonej zgodnie z § 10 ust 1 stanowi?cego za??cznik nr 12 do SWZ. Podstaw? okre?lenia warto?ci prac zleconych w ramach Opcji (w celu okre?lenia jej zakresu) b?d? ceny jednostkowe poszczególnych prac zawarte w kosztorysie ofertowym stanowi?cym cz??? Oferty. Zamawiaj?cy nie jest zobowi?zany do zlecenia prac obj?tych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie s?u?y roszczenie o ich zlecenie. Zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo?? skorzystania z Opcji w przypadku: (1) wyst?pienia konieczno?ci zwi?kszenia zakresu rzeczowego us?ug stanowi?cych przedmiot zamówienia w nast?pstwie przyczyn przyrodniczych, klimatycznych, atmosferycznych b?d? zwi?zanych z prawid?owym prowadzeniem gospodarki le?nej, (2) zmian na rynku sprzeda?y drewna lub powierzenia Zamawiaj?cemu nowych zada? gospodarczych lub publicznych, (3) braku mo?liwo?ci wy?onienia z przyczyn obiektywnych wykonawców us?ug le?nych w ramach podstawowych trybów udzielania zamówie?, celem zabezpieczenia niezb?dnego wykonawstwa prac (na Obszarze Realizacji Pakietu) oraz (4) powierzania Wykonawcy prac stanowi?cych wykonawstwo zast?pcze w stosunku do prac realizowanych przez innego wykonawc? (na Obszarze Realizacji Pakietu).
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Szacunkowa warto?? zamówienia jest sum?: zamówienia podstawowego, prawa opcji na poziomie 20 % zmówienia podobnego - 50%.
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Pakiet
   2. 4/23 - Zagospodarowanie w le?nictwach 04/05/08 (le?nictwa: Nowa Rola, Tuplice, Zasieki)
Lot nº:
   2. 4/23
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 45340000 Travaux d'installation de clôtures, de garde-corps et de dispositifs de sécurité 77200000 Services sylvicoles 77210000 Services de débardage 77211000 Services liés au débardage 77211100 Services d'exploitation forestière 77211200 Transport de grumes dans les forêts 77211300 Services de défrichement 77211400 Services d'abattage d'arbres 77211500 Services d'élagage 77211600 Plantation d'arbres par ensemencement 77230000 Services liés à la sylviculture 77231000 Services de gestion des forêts 77231200 Services de lutte contre les animaux nuisibles de la forêt 77231600 Services de boisement 45342000 Pose de clôtures
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL432 Zielonogórski Lieu principal d'exécution:
Teren administracyjny Nadle?nictwa Lubsko, (l: Nowa Rola, Tuplice, Zasieki)
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamówienia s? us?ugi z zakresu gospodarki le?nej zgodnie z okre?leniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28 wrze?nia 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 672 z pó?. zm. _ Ustawa o lasach) obejmuj?ce prace z zakresu zagospodarowania lasu, hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpo?arowej, pozyskania i zrywki drewna, do wykonania na terenie Nadle?nictwa Lubsko w roku 2023. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczne ilo?ci prac z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpo?arowej, pozyskania i zrywki drewna wynikaj?ce z Za??cznika nr 2 do SWZ, na który sk?adaj? si?: Opis Przedmiotu Zamówienia obejmuj?cy: Za??cznik nr
   2. 1. - planowany rozmiar prac. Szczegó?owy opis zawieraj? dokumenty zamówienia. Szczegó?owe inf. w dokumentach post?powania.
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
W stosunku do ka?dego Pakietu Zamawiaj?cy jest uprawniony zleci? Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy w stosunku do ??cznej ilo?ci wszystkich czynno?ci wycenionych w ka?dej z pozycji kosztorysu ofertowego stanowi?cego cz??? Oferty ("Opcja"). Przedmiotem Opcji b?d? takie same (analogiczne) prace, jak opisane w SWZ i wycenione przez Wykonawc? w którejkolwiek z pozycji kosztorysu ofertowego stanowi?cego cz??? Oferty. W ramach Opcji, wedle wyboru Zamawiaj?cego, mog? zosta? zlecone wszystkie, niektóre lub tylko jedna z prac wskazanych w SWZ i wycenionych przez Wykonawc? w kosztorysie ofertowym stanowi?cym cz??? Oferty. Prace b?d?ce przedmiotem Opcji mog? zosta? zlecone w ilo?ci, która nie b?dzie przekracza?a 20 % Warto?ci Przedmiotu Umowy okre?lonej zgodnie z § 10 ust 1 stanowi?cego za??cznik nr 12 A do SWZ. Podstaw? okre?lenia warto?ci prac zleconych w ramach Opcji (w celu okre?lenia jej zakresu) b?d? ceny jednostkowe poszczególnych prac zawarte w kosztorysie ofertowym stanowi?cym cz??? Oferty. Zamawiaj?cy nie jest zobowi?zany do zlecenia prac obj?tych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie s?u?y roszczenie o ich zlecenie. Zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo?? skorzystania z Opcji w przypadku: (1) wyst?pienia konieczno?ci zwi?kszenia zakresu rzeczowego us?ug stanowi?cych przedmiot zamówienia w nast?pstwie przyczyn przyrodniczych, klimatycznych, atmosferycznych b?d? zwi?zanych z prawid?owym prowadzeniem gospodarki le?nej, (2) zmian na rynku sprzeda?y drewna lub powierzenia Zamawiaj?cemu nowych zada? gospodarczych lub publicznych, (3) braku mo?liwo?ci wy?onienia z przyczyn obiektywnych wykonawców us?ug le?nych w ramach podstawowych trybów udzielania zamówie?, celem zabezpieczenia niezb?dnego wykonawstwa prac (na Obszarze Realizacji Pakietu) oraz (4) powierzania Wykonawcy prac stanowi?cych wykonawstwo zast?pcze w stosunku do prac realizowanych przez innego wykonawc? (na Obszarze Realizacji Pakietu).
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Szacunkowa warto?? zamówienia jest sum?: zamówienia podstawowego, prawa opcji na poziomie 20 % zmówienia podobnego - 50%.
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Pakiet
   2. 5/23 - Zagospodarowanie w le?nictwach 04/05/08 (le?nictwa: ?wibna, Jasie?, ?ukaw, Bronice, Czerna)
Lot nº:
   2. 5/23
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 45340000 Travaux d'installation de clôtures, de garde-corps et de dispositifs de sécurité 77200000 Services sylvicoles 77210000 Services de débardage 77211000 Services liés au débardage 77211100 Services d'exploitation forestière 77211200 Transport de grumes dans les forêts 77211300 Services de défrichement 77211400 Services d'abattage d'arbres 77211500 Services d'élagage 77211600 Plantation d'arbres par ensemencement 77230000 Services liés à la sylviculture 77231000 Services de gestion des forêts 77231200 Services de lutte contre les animaux nuisibles de la forêt 77231600 Services de boisement 45342000 Pose de clôtures
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL432 Zielonogórski Lieu principal d'exécution:
Teren administracyjny Nadle?nictwa Lubsko, (le?nictwa: ?wibna, Jasie?, ?ukaw, Bronice, Czerna)
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamówienia s? us?ugi z zakresu gospodarki le?nej zgodnie z okre?leniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28 wrze?nia 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 672 z pó?. zm. _ Ustawa o lasach) obejmuj?ce prace z zakresu zagospodarowania lasu, hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpo?arowej, pozyskania i zrywki drewna, do wykonania na terenie Nadle?nictwa Lubsko w roku 2023. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczne ilo?ci prac z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpo?arowej, pozyskania i zrywki drewna wynikaj?ce z Za??cznika nr 2 do SWZ, na który sk?adaj? si?: Opis Przedmiotu Zamówienia obejmuj?cy: Za??cznik nr
   2. 1. - planowany rozmiar prac. Szczegó?owy opis zawieraj? dokumenty zamówienia. Szczegó?owe inf. w dokumentach post?powania.
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
W stosunku do ka?dego Pakietu Zamawiaj?cy jest uprawniony zleci? Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy w stosunku do ??cznej ilo?ci wszystkich czynno?ci wycenionych w ka?dej z pozycji kosztorysu ofertowego stanowi?cego cz??? Oferty ("Opcja"). Przedmiotem Opcji b?d? takie same (analogiczne) prace, jak opisane w SWZ i wycenione przez Wykonawc? w którejkolwiek z pozycji kosztorysu ofertowego stanowi?cego cz??? Oferty. W ramach Opcji, wedle wyboru Zamawiaj?cego, mog? zosta? zlecone wszystkie, niektóre lub tylko jedna z prac wskazanych w SWZ i wycenionych przez Wykonawc? w kosztorysie ofertowym stanowi?cym cz??? Oferty. Prace b?d?ce przedmiotem Opcji mog? zosta? zlecone w ilo?ci, która nie b?dzie przekracza?a 20 % Warto?ci Przedmiotu Umowy okre?lonej zgodnie z § 10 ust 1 stanowi?cego za??cznik nr 12 A do SWZ. Podstaw? okre?lenia warto?ci prac zleconych w ramach Opcji (w celu okre?lenia jej zakresu) b?d? ceny jednostkowe poszczególnych prac zawarte w kosztorysie ofertowym stanowi?cym cz??? Oferty. Zamawiaj?cy nie jest zobowi?zany do zlecenia prac obj?tych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie s?u?y roszczenie o ich zlecenie. Zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo?? skorzystania z Opcji w przypadku: (1) wyst?pienia konieczno?ci zwi?kszenia zakresu rzeczowego us?ug stanowi?cych przedmiot zamówienia w nast?pstwie przyczyn przyrodniczych, klimatycznych, atmosferycznych b?d? zwi?zanych z prawid?owym prowadzeniem gospodarki le?nej, (2) zmian na rynku sprzeda?y drewna lub powierzenia Zamawiaj?cemu nowych zada? gospodarczych lub publicznych, (3) braku mo?liwo?ci wy?onienia z przyczyn obiektywnych wykonawców us?ug le?nych w ramach podstawowych trybów udzielania zamówie?, celem zabezpieczenia niezb?dnego wykonawstwa prac (na Obszarze Realizacji Pakietu) oraz (4) powierzania Wykonawcy prac stanowi?cych wykonawstwo zast?pcze w stosunku do prac realizowanych przez innego wykonawc? (na Obszarze Realizacji Pakietu).
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Szacunkowa warto?? zamówienia jest sum?: zamówienia podstawowego, prawa opcji na poziomie 20 % zmówienia podobnego - 50%.
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte Procédure accélérée Justification:
Istnieje pilna potrzeba udzielenia zamówienia, a tym samym rozpocz?cia realizacji planowanych umów w mo?liwie krótkim terminie (od miesi?ca II/III 2023 r.), co jest uzasadnione w szczególno?ci nast?puj?cymi przes?ankami: a) konieczno?ci? realizacji zada? gospodarczych zgodnie z zasad? trwale zrównowa?onej gospodarki le?nej, w oparciu o zatwierdzony przez Ministra ?rodowiska Plan Urz?dzenia Lasu dla Nadle?nictwa Lubsko, b) konieczno?ci? pilnej realizacji zada? zwi?zanych z likwidacj? skutków pogarszaj?cego si? stanu sanitarnego lasu w efekcie trwaj?cej gradacji kornika, c) konieczno?ci? realizacji cz??ci zada? gospodarczych w miesi?cach II/III 2023 r., W zwi?zku z tym Zamawiaj?cy dzia?aj?c na podstawie art. 138 ust. 2 pkt 2) PZP wyznacza? terminu sk?adania krótszy ni? 35 dni od dnia przekazania og?oszenia Urz?dowi Publikacji Unii Europejskiej, lecz nie krótszego ni? 15 dni od dnia przekazania og?oszenia o zamówieniu Urz?dowi Publikacji Unii Europejskiej.
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2023/S 020-055277
IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation
 
 
Section V: Attribution du marché

Lot nº:
   1. 1/23 Intitulé:
Pakiet
   1. 1/23 - Pozyskanie w le?nictwach nr 01/02/03 (le?nictwa: Przyborowice, Starosiedle, D?browa)
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
17/03/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 2 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 2 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 2
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Forst Team SZOBER sp.k.
Numéro national d'identification: 9282105021 Adresse postale: ul. Bohaterów Getta 36a/5 Ville: ?ary Code NUTS: PL432 Zielonogórski Code postal: 68-200 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Zak?ad Us?ug Le?nych "GAJ" Krzysztof Szober Numéro national d'identification: 8871543392 Adresse postale: ul. Bohaterów Getta 36a/1 Ville: ?ary Code NUTS: PL432 Zielonogórski Code postal: 68-200 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Przedsi?biorstwo Wielobran?owe Tomasz Blicharski Numéro national d'identification: 8871748007 Adresse postale: Pomianów Dolny 39 Ville: Zi?bice Code NUTS: PL518 Wroc?awski Code postal: 57-220 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 2 018 450.00 PLN Valeur totale du marché/du lot: 1 512 612.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 2
Lot nº:
   5. 2/23 Intitulé:
Pakiet
   5. 2/23 - Pozyskanie w le?nictwach 13/14/15/16/17 (le?nictwa: ?wibna, Jasie?, ?ukaw, Bronice, Czerna),
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
08/03/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Forst Team SZOBER sp.k.
Numéro national d'identification: 9282105021 Adresse postale: ul. Bohaterów Getta 36a/5 Ville: ?ary Code NUTS: PL432 Zielonogórski Code postal: 68-200 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Zak?ad Us?ug Le?nych "GAJ" Krzysztof Szober Numéro national d'identification: 8871543392 Adresse postale: 68-200 Ville: ?ary Code NUTS: PL432 Zielonogórski Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Przedsi?biorstwo Wielobran?owe Tomasz Blicharski Numéro national d'identification: 8871748007 Adresse postale: 57-220 Ville: Zi?bice Code NUTS: PL518 Wroc?awski Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 2 236 426.00 PLN Valeur totale du marché/du lot: 1 683 350.40 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 3
Lot nº:
   5. 3/23 Intitulé:
Pakiet
   5. 3/23 - Pozyskanie w le?nictwach nr 01/02/03/04/05 (le?nictwa: Przyborowice, Starosiedle, D?browa, Mierków, Biecz)
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
17/03/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 2 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 2 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 2
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Forst Team SZOBER sp.k.
Numéro national d'identification: 9282105021 Adresse postale: ul. Bohaterów Getta 36a/ Ville: ?ary Code NUTS: PL43 Lubuskie Code postal: 68-200 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Zak?ad Us?ug Le?nych "GAJ" Krzysztof Szober Numéro national d'identification: 9282105021 Adresse postale: ul. Bohaterów Getta 36a/1 Ville: ?ary Code NUTS: PL432 Zielonogórski Code postal: 68-200 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Przedsi?biorstwo Wielobran?owe Tomasz Blicharski Numéro national d'identification: 8871748007 Adresse postale: Pomianów Dolny 39 Ville: Zi?bice Code NUTS: PL518 Wroc?awski Code postal: 57-220 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 2 240 906.00 PLN Valeur totale du marché/du lot: 1 612 950.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 4
Lot nº:
   2. 1/23 Intitulé:
Pakiet
   2. 1/23 - Zagospodarowanie w le?nictwach nr 01/02/03 (le?nictwa: Przyborowice, Starosiedle, D?browa)
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
08/03/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Forst Team SZOBER sp.k.
Numéro national d'identification: 9282105021 Adresse postale: ul. Bohaterów Getta 36a/5 Ville: ?ary Code NUTS: PL432 Zielonogórski Code postal: 68-200 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Zak?ad Us?ug Le?nych "GAJ" Krzysztof Szober Numéro national d'identification: 8871543392 Adresse postale: ul. Bohaterów Getta 36a/1 Ville: ?ary Code NUTS: PL432 Zielonogórski Code postal: 68-200 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Przedsi?biorstwo Wielobran?owe Tomasz Blicharski Numéro national d'identification: 8871748007 Adresse postale: Pomianów Dolny 39 Ville: Zi?bice Code NUTS: PL518 Wroc?awski Code postal: 57-220 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 1 333 588.00 PLN Valeur totale du marché/du lot: 1 166 769.60 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 5
Lot nº:
   2. 2/23 Intitulé:
Pakiet
   2. 2/23 - Zagospodarowanie w le?nictwach 04/05/08 (le?nictwa: Mierków, Biecz, Nab?oto)
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
08/03/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Forst Team SZOBER sp.k.
Numéro national d'identification: 9282105021 Adresse postale: ul. Bohaterów Getta 36a/5 Ville: ?ary Code NUTS: PL432 Zielonogórski Code postal: 68-200 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Zak?ad Us?ug Le?nych "GAJ" Krzysztof Szober Numéro national d'identification: 8871543392 Adresse postale: ul. Bohaterów Getta 36a/1 Ville: ?ary Code NUTS: PL432 Zielonogórski Code postal: 68-200 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Przedsi?biorstwo Wielobran?owe Tomasz Blicharski Numéro national d'identification: 8871748007 Adresse postale: Pomianów Dolny 39 Ville: Zi?bice Code NUTS: PL518 Wroc?awski Code postal: 57-220 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 1 577 281.00 PLN Valeur totale du marché/du lot: 1 404 408.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 6
Lot nº:
   2. 3/23 Intitulé:
Pakiet
   2. 3/23 - Zagospodarowanie w le?nictwach 04/05/08 (le?nictwa: Jeziory Dolne, Marianka, Gr?zawa)
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
22/03/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 2 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 2 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 2
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Przedsi?biorstwo Handlowo Us?ugowe TECH-MECH-LAS Numéro national d'identification: 7870015673 Adresse postale: ul. Antoniego Jarochowskiego 5 Ville: Sieraków Code NUTS: PL418 Pozna?ski Code postal: 64-410 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 1 870 288.00 PLN Valeur totale du marché/du lot: 1 603 135.20 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 7
Lot nº:
   2. 4/23 Intitulé:
Pakiet
   2. 4/23 - Zagospodarowanie w le?nictwach 04/05/08 (le?nictwa: Nowa Rola, Tuplice, Zasieki)
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
22/03/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 2 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 2 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 2
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Zak?ad Us?ug Le?nych "ZUL' Julita Sudo? Numéro national d'identification: 7871091185 Adresse postale: ul. Antoniego Jarochowskiego 5 Ville: Sieraków Code NUTS: PL418 Pozna?ski Code postal: 64-410 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 1 252 658.00 PLN Valeur totale du marché/du lot: 1 024 065.60 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 8
Lot nº:
   2. 5/23 Intitulé:
Pakiet
   2. 5/23 - Zagospodarowanie w le?nictwach 04/05/08 (le?nictwa: ?wibna, Jasie?, ?ukaw, Bronice, Czerna)
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
08/03/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Forst Team SZOBER sp.k.
Numéro national d'identification: 9282105021 Adresse postale: ul. Bohaterów Getta 36a/5 Ville: ?ary Code NUTS: PL432 Zielonogórski Code postal: 68-200 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Zak?ad Us?ug Le?nych "GAJ" Krzysztof Szober Numéro national d'identification: 8871543392 Adresse postale: ul. Bohaterów Getta 36a/1 Ville: ?ary Code NUTS: PL432 Zielonogórski Code postal: 68-200 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Przedsi?biorstwo Wielobran?owe Tomasz Blicharski Numéro national d'identification: 8871748007 Adresse postale: Pomianów Dolny 39 Ville: Zi?bice Code NUTS: PL518 Wroc?awski Code postal: 57-220 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 3 162 895.00 PLN Valeur totale du marché/du lot: 2 654 865.60 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
Tryb post?powania: przetarg nieograniczony Podstawa prawna - art. 129 ust. 1 pkt 1) w zw. z art. 129 ust. 2 oraz art. 132 - 139 ustawy z dnia 11 wrze?nia 2019 r. Pzp . Kryteria udzielenia zamówienia dla wszystkich cz??ci/pakietów- cena 100 %. Post?powanie b?dzie prowadzone zgodnie z zasadami przewidzianymi dla tzw. "procedury odwróconej", o której mowa w art. 139 ust. 1, 3-4 PZP. Og?oszenie zawiera wszystkie informacje wymagane dla og?oszenia o zamówieniu. Adres gdzie Zamawiaj?cy upubliczni dokumenty post?powania w tym og?oszenie o zamówieniu https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-be0c1fdb-8c19-11ed-94da-6ae0fe5e7159 . Wi?cej informacji o przepisach, terminach itp. mo?na znale?? w dyrektywach o zamówieniach publicznych.1. Osob? uprawnion? do porozumiewania si? z Wykonawcami jest: p. M. Bielak; e- mail: lubsko@zielonagora.lasy.gov.pl; od poniedzia?ku do pi?tku w godz. 8:00 - 14:00, z wy??czeniem dni wolnych od pracy.
   2.  Komunikacja mi?dzy Zamawiaj?cym, a Wykonawcami odbywa si? przy u?yciu Platformy e-Zamówienia ("Platforma"), która jest dost?pna pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl lub poczty elektronicznej, z zastrze?eniem, ?e z?o?enie oferty nast?puje wy??cznie przy u?yciu Platformy.
   3.  Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezp?atne.
   4.  Wykonawca zamierzaj?cy wzi?? udzia? w niniejszym post?powaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiada? konto podmiotu "Wykonawca" na Platformie. Szczegó?owe informacje na temat zak?adania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy, w tym minimalne wymagania techniczne dotycz?ce sprz?tu u?ywanego w celu korzystania z us?ug Platformy oraz informacje dotycz?ce specyfikacji po??czenia okre?la "Regulamin korzystania z Platformy e-Zamówienia", dost?pny pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl/pl/regulamin/ oraz informacje zamieszczone na stronie Platformy w zak?adce "Centrum Pomocy".
   5.  Przegl?danie i pobieranie publicznej tre?ci dokumentacji dotycz?cej niniejszego post?powania nie wymaga posiadania konta na Platformie ani logowania.
   6.  Sposób sporz?dzenia dokumentów elektronicznych lub dokumentów elektronicznych b?d?cych kopi? elektroniczn? tre?ci zapisanej w postaci papierowej (cyfrowe odwzorowanie) musi by? zgody z wymaganiami okre?lonymi w rozporz?dzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. r. w sprawie sposobu sporz?dzania i przekazywania informacji oraz wymaga? technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz ?rodków komunikacji elektronicznej w post?powaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r., poz. 2452).
   7.  Dokumenty elektroniczne wymienione w SWZ, o których mowa w §2 ust. 1 rozporz?dzenia wskazanego w pkt 10.6. SWZ sporz?dza si? w formatach danych okre?lonych w rozporz?dzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjno?ci, minimalnych wymaga? dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymaga? dla systemów teleinformatycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 2247 z pó?n. zm.), z uwzgl?dnieniem rodzaju przekazywanych danych i przekazuje si? jako za??czniki. Wymagane w SWZ informacje, o?wiadczenia lub dokumenty, inne ni? wymienione w §2 ust. 1 rozporz?dzenia wskazanego w pkt 10.6. SWZ, przekazywane w post?powaniu sporz?dza si? w postaci elektronicznej. Szczegó?owe inf. o komunikacji znajduj? si? w dziale 10 SWZ. Szczegó?owe informacje dot. przedmiotowego post?powania znajduj? si? w dokumentach zamówienia (zg. z art.
   7. 3 ustawy Pzp). Szacunkowa warto?? zamówienia wykazana w pkt.II.2.6) jest sum?: zamówienia podstawowego (warto?? zamówienia netto plus prawo opcji na poziomie 20 %) i przewidywanych zamówie?, o których mowa w art. 214 ust.1 pkt.7 PZP w wysoko?ci do 50% zamówienia podstawowego w PLN. Warto?? zawartej umowy to warto?? netto + 20 % opcji (bez zamówie? podobnych). https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-be0c1fdb-8c19-11ed-94da-6ae0fe5e7159 lubsko@zielonagora.lasy.gov.pl https://ezamowienia.gov.pl https://ezamowienia.gov.pl/pl/regulamin/
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Urz?d Zamówie? Publicznych Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224587801 Fax: +48 224587801 Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation Nom officiel: S?d Polubowny przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej Adresse postale: ul. Krucza 36 / Wspólna 6 Ville: Warszawa Code postal: 00-522 Pays: Pologne Téléphone: +48 226958504 Fax: +48 226958111 Adresse internet: https://sp.prokuratoria.gov.pl/
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
 
1.Wykonawcy, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli mia? interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniós? lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisów PZP, przys?uguj? ?rodki ochrony prawnej okre?lone w dziale IX PZP tj. odwo?anie i skarga do s?du. Post?powanie odwo?awcze uregulowane zosta?o w przepisach art. 506-578 PZP, a post?powanie skargowe w przepisach art. 579-590 PZP.
   1. 2. Odwo?anie przys?uguje na: 1) niezgodn? z przepisami PZP czynno?? Zamawiaj?cego, podj?t? w post?powaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 2) zaniechanie czynno?ci w post?powaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiaj?cy by? obowi?zany na podstawie PZP; 3) zaniechanie przeprowadzenia post?powania o udzielenie zamówienia na podstawie PZP, mimo ?e Zamawiaj?cy by? do tego obowi?zany.
   1. 3. Odwo?anie wnosi si? do Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej. Odwo?uj?cy przekazuje Zamawiaj?cemu odwo?anie wniesione w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej albo kopi? tego odwo?ania, je?eli zosta?o ono wniesione w formie pisemnej, przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki sposób, aby móg? on zapozna? si? z jego tre?ci? przed up?ywem tego terminu. Domniemywa si?, ?e Zamawiaj?cy móg? zapozna? si? z tre?ci? odwo?ania przed up?ywem terminu do jego wniesienia, je?eli przekazanie odpowiednio odwo?ania albo jego kopii nast?pi?o przed up?ywem terminu do jego wniesienia przy u?yciu ?rodków komunikacji elektronicznej.
   1. 4. Odwo?anie wnosi si? w terminie: (a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana przy u?yciu ?rodków komunikacji elektronicznej, (b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana w sposób inny ni? okre?lony w lit. (a).
   1. 5. Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia wszczynaj?cego post?powanie o udzielenie zamówienia lub wobec tre?ci dokumentów zamówienia wnosi si? w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.
   1. 6. Odwo?anie w przypadkach innych ni? okre?lone w pkt
   1. 4. i
   1. 5 SWZ wnosi si? w terminie 10 dni od dnia, w którym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia.
   1. 7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwo?awczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 PZP, stronom oraz uczestnikom post?powania przys?uguje skarga do s?du. Skarg? wnosi si? do S?du Okr?gowego w Warszawie - s?du zamówie? publicznych. Skarg? wnosi si? za po?rednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej, w terminie 14 dni od dnia dor?czenia orzeczenia Krajowej Izby Odwo?awczej lub postanowienia Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 PZP, przesy?aj?c jednocze?nie jej odpis przeciwnikowi skargi. Z?o?enie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1041 z pó?n. zm.), jest równoznaczne z jej wniesieniem.
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Urz?d Zamówie? Publicznych, Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
23/03/2023 "Wykonywanie us?ug z zakresu gospodarki le?nej w roku 2023 na terenie Nadle?nictwa Lubsko" 28/03/2023 POL National
 
 
C L A S S E    C P V
45340000 - Travaux d'installation de clôtures, de garde-corps et de dispositifs de sécurité 
45342000 - Pose de clôtures 
77200000 - Services sylvicoles 
77210000 - Services de débardage 
77211000 - Services liés au débardage 
77211100 - Services d'exploitation forestière 
77211200 - Transport de grumes dans les forêts 
77211300 - Services de défrichement 
77211400 - Services d'abattage d'arbres 
77211500 - Services d'élagage 
77211600 - Plantation d'arbres par ensemencement 
77230000 - Services liés à la sylviculture 
77231000 - Services de gestion des forêts 
77231200 - Services de lutte contre les animaux nuisibles de la forêt 
77231600 - Services de boisement