Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 22/03/2023
Date de péremption : 03/04/2023
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Ludwin:Lampes et appareils d'Èclairage

2023/S 58-172206  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E

22/03/2023
S58
Pologne-Ludwin: Lampes et appareils d'Èclairage

2023/S 058-172206

Rectificatif

Avis d'information complÈmentaire ou avis rectificatif

Fournitures

(SupplÈment au Journal officiel de l'Union europÈenne, 2023/S 038-112336)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entitÈ adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Gmina Ludwin
Adresse postale: Ludwin 51
Ville: Ludwin
Code NUTS: PL81 Lubelskie
Code postal: 21-075
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Pawe? Zdunek, Artur OgÛrek
Courriel: ludwin@gminaludwin.pl
TÈlÈphone: +48 817570901
Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://gminaludwin.pl

Section II: Objet

II.1)
...tendue du marchÈ
II.1.1)
IntitulÈ:
Budowa nowych punktÛw o?wietleniowych z zasilaniem z odnawialnych ?rÛde? energii na terenie Gminy Ludwin

NumÈro de rÈfÈrence: Za.271.1.2023

II.1.2)
Code CPV principal
31520000 Lampes et appareils d'Èclairage

II.1.3)
Type de marchÈ
Fournitures

II.1.4)
Description succincte:
Przedmiotem zamÛwienia jest budowa nowych punktÛw o?wietleniowych z zasilaniem z odnawialnych ?rÛde? energii na terenie Gminy Ludwin w ramach projektu ÑBudowa i modernizacja o?wietlenia drogowego na terenie Gminy Ludwinî.

Section VI: Renseignements complÈmentaires

VI.5)
Date díenvoi du prÈsent avis:
17/03/2023

VI.6)
RÈfÈrence de l'avis original
NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2023/S 038-112336

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations rectifier ou ajouter
VII.1.2)
Texte rectifier dans l'avis original
NumÈro de section: III.1.1

Endroit o se trouve le texte rectifier: Zdolno?? do prowadzenia dzia?alno?ci zawodowej, w tym wymogi zwi?zane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego

Au lieu de:

Wykaz i krÛtki opis warunkÛw:
   6. 1. O udzielenie zamÛwienia mog? ubiega? si? Wykonawcy, ktÛrzy spe?niaj? warunki udzia?u w post?powaniu dotycz?ce:
   6. 1.1. zdolno?ci do wyst?powania w obrocie gospodarczym; Zamawiaj?cy nie okre?la warunku w ww. zakresie.
   6. 1.2. uprawnie? do prowadzenia okre?lonej dzia?alno?ci gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odr?bnych przepisÛw; Zamawiaj?cy nie okre?la warunku w ww. zakresie.
   6. 1.3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej; Zamawiaj?cy nie okre?la warunku w ww. zakresie
   6. 1.4 zdolno?ci technicznej lub zawodowej w zakresie: Opis sposobu dokonywania oceny spe?niania tego warunku: 1) Zamawiaj?cy okre?la, ?e ww. warunek zostanie spe?niony, je?li Wykonawca wyka?e, ?e w okresie ostatnich 5 lat przed up?ywem terminu sk?adania ofert (a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest krÛtszy ñ w tym okresie), wykona? (a w przypadku ?wiadcze? powtarzaj?cych lub ci?g?ych nadal wykonuje) nale?ycie: co najmniej jedno zamÛwienie obejmuj?ce budow? lub przebudow? linii kablowej o?wietlenia ulicznego wraz z posadowieniem minimum 10 szt. s?upÛw o?wietleniowych. 2) O udzielenie zamÛwienia mog? ubiega? si? Wykonawcy, ktÛrzy dysponuj? lub b?d? dysponowa? w okresie wykonywania zamÛwienia i skieruj? do jego realizacji: min. jedn? osob? pe?ni?c? funkcj? Kierownika budowy i posiadaj?c? odpowiednie uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalno?ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urz?dze? elektrycznych i elektroenergetycznych, ktÛrych zakres uprawnia go do kierowania robotami obj?tymi przedmiotem zamÛwienia lub odpowiadaj?ce im rÛwnowa?ne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcze?niej obowi?zuj?cych przepisÛw, a w przypadku WykonawcÛw zagranicznych ñ uprawnienia budowlane do kierowania robotami rÛwnowa?ne do wy?ej wskazanych, ktÛra w okresie ostatnich 5 lat przed terminem sk?adania ofert pe?ni?a funkcj? kierownika budowy lub kierownika robÛt bran?owych lub inspektora nadzoru, przy realizacji co najmniej jednego zamÛwienia obejmuj?cego budow? lub przebudow? linii kablowej o?wietlenia ulicznego wraz z posadowieniem minimum 10 szt. s?upÛw o?wietleniowych. DODATKOWE INFORMACJE DOTYCZ?CE WARUNK"W UDZIA?U W POST?POWANIU: 1) Wykonawca powinien w wykazie dostaw wyra?nie okre?li? zakres zamÛwienia, w tym ilo?? s?upÛw o?wietleniowych, aby mo?na by?o ustali?, czy spe?nia warunek udzia?u w post?powaniu. 2) Przez posiadanie uprawnie? budowlanych wymaganych prawem dla osÛb uczestnicz?cych w realizacji zamÛwienia, rozumie si? uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w rozumieniu art. 15a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. 2020 r, poz. 1333 z pÛ?n. zm.) oraz przepisÛw wcze?niejszych. Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie (nazwy specjalno?ci i ich zakresy) b?d? rozpatrywane zgodnie z przepisami reguluj?cymi nadawanie uprawnie? budowlanych w dacie ich nadania. 3) Wykonawca w celu wykazania spe?niania warunkÛw okre?lonych w pkt
   6. 1.4, ppkt 2) SWZ mo?e wskaza? osob? b?d?c? obywatelem pa?stwa cz?onkowskiego w rozumieniu art. 4a ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorz?dach zawodowych architektÛw oraz in?ynierÛw budownictwa (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1117), ktÛra naby?a kwalifikacje zawodowe do wykonywania dzia?alno?ci w budownictwie, rÛwnoznaczne wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ñ zgodnie z w?a?ciwymi przepisami, w szczegÛlno?ci z ustaw? z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w pa?stwach cz?onkowskich Unii Europejskiej (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 220) oraz ustaw? z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorz?dach zawodowych architektÛw oraz in?ynierÛw budownictwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 1117).
   7. 1. Wykluczeniu z post?powania o udzielenie zamÛwienia podlega Wykonawca, w stosunku, do ktÛrego zachodzi ktÛrakolwiek z okoliczno?ci, o ktÛrych mowa w art. 108 ustawy Pzp. c.d. w sekcji III.1.2).

Lire:

Wykaz i krÛtki opis warunkÛw:
   6. 1. O udzielenie zamÛwienia mog? ubiega? si? Wykonawcy, ktÛrzy spe?niaj? warunki udzia?u w post?powaniu dotycz?ce:
   6. 1.1. zdolno?ci do wyst?powania w obrocie gospodarczym; Zamawiaj?cy nie okre?la warunku w ww. zakresie.
   6. 1.2. uprawnie? do prowadzenia okre?lonej dzia?alno?ci gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odr?bnych przepisÛw; Zamawiaj?cy nie okre?la warunku w ww. zakresie.
   6. 1.3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej; Zamawiaj?cy nie okre?la warunku w ww. zakresie
   6. 1.4 zdolno?ci technicznej lub zawodowej w zakresie: Opis sposobu dokonywania oceny spe?niania tego warunku: 1) Zamawiaj?cy okre?la, ?e ww. warunek zostanie spe?niony, je?li Wykonawca wyka?e, ?e w okresie ostatnich 5 lat przed up?ywem terminu sk?adania ofert (a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest krÛtszy ñ w tym okresie), wykona? (a w przypadku ?wiadcze? powtarzaj?cych lub ci?g?ych nadal wykonuje) nale?ycie: co najmniej jedno zamÛwienie obejmuj?ce budow? lub przebudow? o?wietlenia ulicznego wraz z posadowieniem minimum 10 szt. s?upÛw o?wietleniowych. 2) O udzielenie zamÛwienia mog? ubiega? si? Wykonawcy, ktÛrzy dysponuj? lub b?d? dysponowa? w okresie wykonywania zamÛwienia i skieruj? do jego realizacji: min. jedn? osob? pe?ni?c? funkcj? Kierownika budowy i posiadaj?c? odpowiednie uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalno?ci instalacyjnej w zakresie instalacji i urz?dze? elektrycznych, ktÛrych zakres uprawnia go do kierowania robotami obj?tymi przedmiotem zamÛwienia lub odpowiadaj?ce im rÛwnowa?ne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcze?niej obowi?zuj?cych przepisÛw, a w przypadku WykonawcÛw zagranicznych ñ uprawnienia budowlane do kierowania robotami rÛwnowa?ne do wy?ej wskazanych, ktÛra w okresie ostatnich 5 lat przed terminem sk?adania ofert pe?ni?a funkcj? kierownika budowy lub kierownika robÛt bran?owych lub inspektora nadzoru, przy realizacji co najmniej jednego zamÛwienia obejmuj?cego budow? lub przebudow? o?wietlenia ulicznego wraz z posadowieniem minimum 10 szt. s?upÛw o?wietleniowych. DODATKOWE INFORMACJE DOTYCZ?CE WARUNK"W UDZIA?U W POST?POWANIU: 1) Wykonawca powinien w wykazie dostaw wyra?nie okre?li? zakres zamÛwienia, w tym ilo?? s?upÛw o?wietleniowych, aby mo?na by?o ustali?, czy spe?nia warunek udzia?u w post?powaniu. 2) Przez posiadanie uprawnie? budowlanych wymaganych prawem dla osÛb uczestnicz?cych w realizacji zamÛwienia, rozumie si? uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w rozumieniu art. 15a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. 2020 r, poz. 1333 z pÛ?n. zm.) oraz przepisÛw wcze?niejszych. Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie (nazwy specjalno?ci i ich zakresy) b?d? rozpatrywane zgodnie z przepisami reguluj?cymi nadawanie uprawnie? budowlanych w dacie ich nadania. 3) Wykonawca w celu wykazania spe?niania warunkÛw okre?lonych w pkt
   6. 1.4, ppkt 2) SWZ mo?e wskaza? osob? b?d?c? obywatelem pa?stwa cz?onkowskiego w rozumieniu art. 4a ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorz?dach zawodowych architektÛw oraz in?ynierÛw budownictwa (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1117), ktÛra naby?a kwalifikacje zawodowe do wykonywania dzia?alno?ci w budownictwie, rÛwnoznaczne wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ñ zgodnie z w?a?ciwymi przepisami, w szczegÛlno?ci z ustaw? z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w pa?stwach cz?onkowskich Unii Europejskiej (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 220) oraz ustaw? z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorz?dach zawodowych architektÛw oraz in?ynierÛw budownictwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 1117).
   7. 1. Wykluczeniu z post?powania o udzielenie zamÛwienia podlega Wykonawca, w stosunku, do ktÛrego zachodzi ktÛrakolwiek z okoliczno?ci, o ktÛrych mowa w art. 108 ustawy Pzp. c.d. w sekcji III.1.2).

NumÈro de section: IV.2.6

Endroit o se trouve le texte rectifier: Minimalny okres, w ktÛrym oferent b?dzie zwi?zany ofert?

Au lieu de:

Oferta musi zachowa? wa?no?? do: 21/06/2023

Lire:

Oferta musi zachowa? wa?no?? do: 01/07/2023

NumÈro de section: IV.2.2

Endroit o se trouve le texte rectifier: Termin sk?adania ofert lub wnioskÛw o dopuszczenie do udzia?u

Au lieu de:

Date: 24/03/2023

Heure locale: 10:00

Lire:

Date: 03/04/2023

Heure locale: 10:00

NumÈro de section: IV.2.7

Endroit o se trouve le texte rectifier: Warunki otwarcia ofert

Au lieu de:

Date: 24/03/2023

Heure locale: 10:30

Lire:

Date: 03/04/2023

Heure locale: 10:30

VII.2)
Autres informations complÈmentaires: Budowa nowych punktÛw o?wietleniowych z zasilaniem z odnawialnych ?rÛde? energii na terenie Gminy Ludwin 03/04/2023 22/03/2023 POL National
 
 
C L A S S E    C P V
31520000 - Lampes et appareils d'éclairage 
45310000 - Travaux d'équipement électrique 
45311200 - Travaux d'installations électriques 
45316100 - Installation d'appareils d'éclairage extérieur 
45316110 - Installation de matériel d'éclairage public 
71320000 - Services de conception technique 
71355200 - Services d'arpentage cadastral