Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 20/09/2022
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-LwÛwek ?l?ski:Services sylvicoles

2022/S 181-512744  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
20/09/2022 S181 Pologne-LwÛwek ?l?ski: Services sylvicoles 2022/S 181-512744 Avis díattribution de marchÈ RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: PGL LP Nadlesnictwo LwÛwek ?l?ski NumÈro national d'identification: 931023990 Adresse postale: ul. Obro?cÛw Pokoju 2, 59-600 LwÛwek ?l?ski Ville: LwÛwek ?l?ski Code NUTS: PL515 JeleniogÛrski Code postal: 59-600 Pays: Pologne Point(s) de contact: Piotr W?odarski Courriel: lwowek@wroclaw.lasy.gov.pl TÈlÈphone: +48 0757824322 Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.lwowek.wroclaw.lasy.gov.pl/
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: Jednostka organizacyjna Skarbu Pa?stwa nieposiadaj?ca osobowo?ci prawnej
I.5) ActivitÈ principale Autre activitÈ: Gospodarka Le?na
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Wykonywanie us?ug z zakresu gospodarki le?nej na terenie le?nictwa GradÛwek w Nadle?nictwie LwÛwek ?l?ski w roku 2022 NumÈro de rÈfÈrence: SA.270.249.2022
II.1.2) Code CPV principal 77200000 Services sylvicoles
II.1.3) Type de marchÈ Services
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zamÛwienia s? us?ugi z zakresu gospodarki le?nej zgodnie z okre?leniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28 wrze?nia 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1275 z pÛ?n. zm. ñ ÑUstawa o lasachî) obejmuj?ce prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpo?arowej, pozyskania i zrywki drewna oraz ubocznego u?ytkowania lasu, do wykonania na terenie le?nictwa GradÛwek Nadle?nictwa LwÛwek ?l?ski w roku 2022.
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: oui
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Pakiet 1 - Pozyskanie i zrywka drewna w le?nictwie GradÛwek
Lot n : 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 77210000 Services de dÈbardage
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL515 JeleniogÛrski Lieu principal d'exÈcution:
Teren le?nictwa GradÛwek
II.2.4) Description des prestations:
Pozyskanie i zrywka drewna w le?nictwie GradÛwek
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Zamawiaj?cy jest uprawniony zleci? Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy w stosunku do ??cznej ilo?ci wszystkich czynno?ci wycenionych w ka?dej z pozycji kosztorysu ofertowego stanowi?cego cz??? Oferty. Prace b?d?ce przedmiotem Opcji mog? zosta? zlecone w ilo?ci, ktÛra nie b?dzie przekracza?a 20 % Warto?ci Przedmiotu Umowy
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires Szacunkowa podstawowa warto?? netto zamÛwienia bez prawa opcji oraz zamÛwie? z wolnej r?ki wynosi 124 086,80 z?.
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Pakiet 2 - Pozyskanie i zrywka drewna w le?nictwie GradÛwek
Lot n : 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 77210000 Services de dÈbardage
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL515 JeleniogÛrski Lieu principal d'exÈcution:
Teren le?nictwa GradÛwek
II.2.4) Description des prestations:
Pozyskanie i zrywka drewna w le?nictwie GradÛwek
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Zamawiaj?cy jest uprawniony zleci? Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy w stosunku do ??cznej ilo?ci wszystkich czynno?ci wycenionych w ka?dej z pozycji kosztorysu ofertowego stanowi?cego cz??? Oferty. Prace b?d?ce przedmiotem Opcji mog? zosta? zlecone w ilo?ci, ktÛra nie b?dzie przekracza?a 20 % Warto?ci Przedmiotu Umowy
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires Szacunkowa podstawowa warto?? netto zamÛwienia bez prawa opcji oraz zamÛwie? z wolnej r?ki wynosi 124 086,80 z?.
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Pakiet 3 - Pozyskanie i zrywka drewna w le?nictwie GradÛwek
Lot n : 3
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 77210000 Services de dÈbardage
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL515 JeleniogÛrski Lieu principal d'exÈcution:
Teren le?nictwa GradÛwek
II.2.4) Description des prestations:
Pozyskanie i zrywka drewna w le?nictwie GradÛwek
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Zamawiaj?cy jest uprawniony zleci? Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy w stosunku do ??cznej ilo?ci wszystkich czynno?ci wycenionych w ka?dej z pozycji kosztorysu ofertowego stanowi?cego cz??? Oferty. Prace b?d?ce przedmiotem Opcji mog? zosta? zlecone w ilo?ci, ktÛra nie b?dzie przekracza?a 20 % Warto?ci Przedmiotu Umowy
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires Szacunkowa podstawowa warto?? netto zamÛwienia bez prawa opcji oraz zamÛwie? z wolnej r?ki wynosi 124 086,80 z?.
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Pakiet 4 - Zagospodarowanie lasu w le?nictwie GradÛwek
Lot n : 4
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 77200000 Services sylvicoles
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL515 JeleniogÛrski Lieu principal d'exÈcution:
Teren le?nictwa GradÛwek
II.2.4) Description des prestations:
Zagospodarowanie lasu w le?nictwie GradÛwek
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Zamawiaj?cy jest uprawniony zleci? Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy w stosunku do ??cznej ilo?ci wszystkich czynno?ci wycenionych w ka?dej z pozycji kosztorysu ofertowego stanowi?cego cz??? Oferty. Prace b?d?ce przedmiotem Opcji mog? zosta? zlecone w ilo?ci, ktÛra nie b?dzie przekracza?a 20 % Warto?ci Przedmiotu Umowy
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires Szacunkowa podstawowa warto?? netto zamÛwienia bez prawa opcji oraz zamÛwie? z wolnej r?ki wynosi 179 055,00 z?.
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte ProcÈdure accÈlÈrÈe Justification:
Poniewa? zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamÛwienia z uwagi na m.in. obowi?zek realizacji dostaw surowca drzewnego do odbiorcÛw w roku 2022. Udzielenie zamÛwienia, ktÛrego przedmiotem s? us?ugi le?ne m.in. z zakresu pozyskania drewna determinuje realizacj? dostaw surowca drzewnego do odbiorcÛw. Pilna potrzeba uzyskania wykonawcÛw do realizacji pozyskania drewna wynika rÛwnie? z niskich zapasÛw drewna, ktÛre nie pozwol? na realizacj? dostaw surowca drzewnego z pocz?tkiem roku na wymaganym poziomie.
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2022/S 146-418075
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de prÈinformation
 
 
Section V: Attribution du marchÈ

Lot n : 1 IntitulÈ:
Pakiet 1 - Pozyskanie i zrywka drewna w le?nictwie GradÛwek
Un marchÈ/lot est attribuÈ: non
V.1) Informations relatives une non-attribution
Le marchÈ/lot n'a pas ÈtÈ attribuÈ Aucune offre ou demande de participation n'a ÈtÈ reÁue ou elles ont toutes ÈtÈ rejetÈes
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 2
Lot n : 2 IntitulÈ:
Pakiet 2 - Pozyskanie i zrywka drewna w le?nictwie GradÛwek
Un marchÈ/lot est attribuÈ: non
V.1) Informations relatives une non-attribution
Le marchÈ/lot n'a pas ÈtÈ attribuÈ Aucune offre ou demande de participation n'a ÈtÈ reÁue ou elles ont toutes ÈtÈ rejetÈes
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 3
Lot n : 3 IntitulÈ:
Pakiet 3 - Pozyskanie i zrywka drewna w le?nictwie GradÛwek
Un marchÈ/lot est attribuÈ: non
V.1) Informations relatives une non-attribution
Le marchÈ/lot n'a pas ÈtÈ attribuÈ Aucune offre ou demande de participation n'a ÈtÈ reÁue ou elles ont toutes ÈtÈ rejetÈes
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 4
Lot n : 4 IntitulÈ:
Pakiet 4 - Zagospodarowanie lasu w le?nictwie GradÛwek
Un marchÈ/lot est attribuÈ: non
V.1) Informations relatives une non-attribution
Le marchÈ/lot n'a pas ÈtÈ attribuÈ Aucune offre ou demande de participation n'a ÈtÈ reÁue ou elles ont toutes ÈtÈ rejetÈes
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
Zamawiaj?cy wymaga wniesienia wadium w wysoko?ci okre?lonej poni?ej dla PakietÛw: dla Pakietu 1 w wysoko?ci 1 250,00 z?., dla Pakietu 2 w wysoko?ci 1 250,00 z?., dla Pakietu 3 w wysoko?ci 1 250,00 z?., dla Pakietu 4 w wysoko?ci 1 800,00 z?., Wadium nale?y wnie?? przed up?ywem terminu sk?adania ofert i utrzymywa? nieprzerwanie do dnia up?ywu terminu zwi?zania ofert?, z wyj?tkiem przypadkÛw, o ktÛrych mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 PZP.
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +22 4587801 Fax: +22 4587800 Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.4.2) Organe chargÈ des procÈdures de mÈdiation Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +22 4587801 Fax: +22 4587800 Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
Wykonawcy, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia? interes w uzyskaniu zamÛwienia oraz poniÛs? lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisÛw PZP, przys?uguj? ?rodki ochrony prawnej okre?lone w dziale IX PZP tj. odwo?anie i skarga do s?du. Post?powanie odwo?awcze uregulowane zosta?o w przepisach art. 506-578 PZP, a post?powanie skargowe w przepisach art. 579-590 PZP. Odwo?anie przys?uguje na: 1) niezgodn? z przepisami PZP czynno?? Zamawiaj?cego, podj?t? w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 2) zaniechanie czynno?ci w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia, do ktÛrej Zamawiaj?cy by? obowi?zany na podstawie PZP; 3) zaniechanie przeprowadzenia post?powania o udzielenie zamÛwienia na podstawie PZP, mimo ?e Zamawiaj?cy by? do tego obowi?zany. Odwo?anie wnosi si? do Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej. Odwo?uj?cy przekazuje Zamawiaj?cemu odwo?anie wniesione w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej albo kopi? tego odwo?ania, je?eli zosta?o ono wniesione w formie pisemnej, przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki sposÛb, aby mÛg? on zapozna? si? z jego tre?ci? przed up?ywem tego terminu. Domniemywa si?, ?e Zamawiaj?cy mÛg? zapozna? si? z tre?ci? odwo?ania przed up?ywem terminu do jego wniesienia, je?eli przekazanie odpowiednio odwo?ania albo jego kopii nast?pi?o przed up?ywem terminu do jego wniesienia przy u?yciu ?rodkÛw komunikacji elektronicznej. Odwo?anie wnosi si? w terminie: (a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana przy u?yciu ?rodkÛw komunikacji elektronicznej, (b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana w sposÛb inny ni? okre?lony w lit. (a).
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +22 4587801 Fax: +22 4587800 Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
15/09/2022 Pologne-LwÛwek ?l?ski: Services sylvicolesType díacheteur: AutresType díavis: Avis d'attribution de marchÈType de procÈdure: ProcÈdure ouverteType de marchÈ: Services 20/09/2022 PL National
 
 
C L A S S E    C P V
77200000 - Services sylvicoles 
77210000 - Services de débardage