Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 04/08/2020
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Lyski: Services de concession de crÈdit

2020/S 149-365991  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 04/08/2020 S149 Pologne-Lyski: Services de concession de crÈdit 2020/S 149-365991 Avis díattribution de marchÈ RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Gmina Lyski NumÈro national d'identification: 276258776 Adresse postale: ul. Dworcowa 1a Ville: Lyski Code NUTS: PL227 Rybnicki Code postal: 44-295 Pays: Pologne Point(s) de contact: Urz?d Gminy Lyski, ul. Dworcowa 1a, 44-295 Lyski Courriel: przetargi@lyski.pl TÈlÈphone: +48 324300051 Fax: +48 324300031 Adresse(s) internet: Adresse principale: www.bip.lyski.pl www.bip.lyski.pl
I.2) Informations sur la passation conjointe de marchÈs
I.4) Type de pouvoir adjudicateur AutoritÈ rÈgionale ou locale
I.5) ActivitÈ principale Services gÈnÈraux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Udzielenie kredytu Gminie Lyski o ??cznej wysoko?ci 3 190 000,00 PLN NumÈro de rÈfÈrence: ZP.271.04.2020.RFN
II.1.2) Code CPV principal 66113000 Services de concession de crÈdit
II.1.3) Type de marchÈ Services
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zamÛwienia jest udzielenie kredytu Gminie Lyski w wysoko?ci 3 190 000,00 PLN na sfinansowanie planowanego deficytu bud?etu Gminy w wysoko?ci 659 389,65 PLN oraz sp?at wcze?niej zaci?gni?tych kredytÛw i po?yczek w wysoko?ci 2 530 610,35 PLN.
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) Valeur hors TVA: 532 932.58 PLN
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL227 Rybnicki Lieu principal d'exÈcution:
Gmina Lyski, POLSKA
II.2.4) Description des prestations:
 
1.Przedmiotem zamÛwienia jest udzielenie kredytu Gminie Lyski w wysoko?ci 3 190 000,00 PLN na sfinansowanie planowanego deficytu bud?etu Gminy w wysoko?ci 659 389,65 PLN oraz sp?at wcze?niej zaci?gni?tych kredytÛw i po?yczek w wysoko?ci 2 530 610,35 PLN. 1) Oprocentowanie: zmienne. 2) Stopa bazowa do ustalenia oprocentowania: a) do oferty: wed?ug stawki WIBOR 1M z 29.5.2020 + mar?a banku; b) do umowy: kredyt jest oprocentowany wg stawki WIBOR 1M z ostatniego dnia roboczego miesi?ca poprzedzaj?cego miesi?c obrachunkowy oraz sta?ej mar?y banku. Przy naliczaniu odsetek za ka?dy kolejny okres odsetkowy Wykonawca stosuje stawk WIBOR 1M z ostatniego dnia miesi?ca poprzedzaj?cego miesi?c obrachunkowy, powi?kszon o mar? Wykonawcy. Czyli np. odsetki od 1 lipca ñ WIBOR 1M ñ 30 czerwca. Zmiana oprocentowania nast?puje ka?dego pierwszego dnia roboczego nast?pnego miesi?ca; c) raty ñ p?atne kwartalnie. Sp?ata kredytu (kapita?u) karencja: Udzielenie kredytu Gminie Lyski w wysoko?ci 3 190 000,00 PLN na sfinansowanie planowanego deficytu bud?etu Gminy w wysoko?ci 659 389,65 PLN oraz sp?at wcze?niej zaci?gni?tych kredytÛw i po?yczek w wysoko?ci 2 530 610,35 PLN ñ do dnia 31 grudnia 2031 r.; d) odsetki od kredytu: sp?ata odsetek w okresach miesi?cznych p?atnych w miesi?cu nast?pnym po up?ywie miesi?ca, za ktÛry s naliczane, na podstawie zawiadomienia przes?anego przez Bank kredytobiorcy, w terminie 3 dni od jego otrzymania. Odsetki naliczane b?d od faktycznie wykorzystanej kwoty kredytu. W przypadku wcze?niejszej sp?aty kredytu, odsetki liczone b?d za okres jego faktycznego wykorzystania. Do naliczenia odsetek nale?y przyj??, ?e rok liczy 365 dni (w przypadku roku przest?pnego 366 dni), a miesi?c rzeczywist ilo? dni; e) kwota uruchomionego kredytu zostanie przelana na podstawie pisma Zamawiaj?cego na konto wskazane przez Zamawiaj?cego do 3 dni po z?o?eniu pisma. Nale?y przyj? mo?liwo? niezaci?gania kredytu lub uruchomienia kredytu w mniejszej kwocie ni wskazana w SIWZ/umowie oraz mo?liwo? uruchomienia kredytu w transzach; f) zastrzega si prawo wcze?niejszej sp?aty kredytu bez dodatkowej prowizji (kosztÛw); g) zabezpieczenie sp?aty kredytu stanowi b?dzie weksel in blanco wraz z deklaracj wekslow?, na ktÛrych skarbnik z?o?y kontrasygnat?.
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.6) EnchËre Èlectronique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2020/S 108-262361
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de prÈinformation
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
IntitulÈ:
Udzielenie kredytu Gminie Lyski o ??cznej wysoko?ci 3 190 000,00 PLN
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
28/07/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 2 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 2
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Rybnicki Bank SpÛ?dzielczy Adresse postale: ul. Rynek 10 Ville: Rybnik Code NUTS: PL227 Rybnicki Code postal: 44-200 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 1 111 638.50 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 532 932.58 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Urz?d ZamÛwie Publicznych, Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: www.uzp.gov.pl www.uzp.gov.pl
VI.4.2) Organe chargÈ des procÈdures de mÈdiation Nom officiel: Urz?d ZamÛwie Publicznych, Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: www.uzp.gov.pl www.uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Urz?d ZamÛwie Publicznych, Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: www.uzp.gov.pl www.uzp.gov.pl
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
30/07/2020
 
 
C L A S S E    C P V
66113000 - Services de concession de crédit