Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 10/10/2023
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-MakÛw Mazowiecki:Caissons hyperbares

2023/S 195-611472  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
10/10/2023 S195 Pologne-MakÛw Mazowiecki: Caissons hyperbares 2023/S 195-611472 Avis díattribution de marchÈ RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Samodzielny Publiczny Zak?ad Opieki Zdrowotnej- ZespÛ? Zak?adÛw NumÈro national d'identification: 9/2021 Adresse postale: ul. Witosa 2 Ville: MakÛw Maz Code NUTS: PL Polska Code postal: 06-200 Pays: Pologne Courriel: przetargi@szpital-makow.pl TÈlÈphone: +48 297142335 Fax: +48 297142335 Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.szpital-makow.pl
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Organisme de droit public
I.5) ActivitÈ principale SantÈ
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
16/2023
II.1.2) Code CPV principal 33157500 Caissons hyperbares
II.1.3) Type de marchÈ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Zakup, dostawa oraz monta? w SPZOZ-ZZ w Makowie Mazowieckim wieloosobowej komory hiperbarycznej z koniecznymi urz?dzeniami technicznymi, wykonanie modernizacji dwÛch d?wigÛw osobowo- towarowych, dostosowanie pomieszcze?, wykonanie dokumentacji technicznej i projektowej dla inwestycji, uruchomienie, oddanie do eksploatacji przez Wykonawc? fabrycznie nowych urz?dze?, nie powystawowych, utrzymanie ich w sprawno?ci techniczno- eksploatacyjnej przez okres udzielonej gwarancji. Opis przedmiotu zamÛwienia znajduje si? w za za??czniku Nr 2 oraz dokumentacji przetargowej stanowi?cej integraln? cz??? post?powania przetargowego.
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.2) Description
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL Polska
II.2.4) Description des prestations:
Zadanie obejmuje: I. Wykonanie dokumentacji technicznej i projektowej dla inwestycji, II. Dostaw? i monta? systemu wieloosobowej komory hiperbarycznej z koniecznymi urz?dzeniami technicznymi dla komory III. Wykonanie modernizacji pomieszcze?, zgodnie z dokumentacj? projektow?, niezb?dnych dla instalacji systemu wieloosobowej komory hiperbarycznej, IV. Wykonanie modernizacji ci?gÛw komunikacyjnych i pomieszcze? przyleg?ych, V. Wykonanie modernizacji dwÛch d?wigÛw osobowo towarowych, VI. Wykonanie prac zewn?trznych na terenie przyleg?ym do budynku, w ktÛrym prowadzona b?dzie inwestycja, VII. Wykonanie powykonawczej dokumentacji technicznej i projektowej dla inwestycji wraz z ca?o?ci? uk?adÛw instalacyjnych , tak?e w wersji elektronicznej i przekazanie ich Zamawiaj?cemu. SzczegÛ?owy zakres zadania oraz opis przedmiotu zamÛwienia znajduje si? w za??czniku Nr 2 oraz dokumentacji przetargowej stanowi?cej integraln? cz??? post?powania przetargowego
II.2.5) CritËres díattribution Co t - Nom: okres udzielonej gwarancji / PondÈration: 40 Co t - Nom: cena / PondÈration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires Przedmiotem umowy jest realizacja w ramach dotacji celowej z bud?etu WojewÛdztwa Mazowieckiego na dofinansowanie realizacji zada? w ramach Instrumentu wsparcia zada? wa?nych dla rÛwnowa?nego rozwoju WojewÛdztwa Mazowieckiego. Zamawiaj?cy zastrzega mo?liwo?? uniewa?niania post?powania przetargowego w sytuacji nie otrzymania ?rodkÛw od wymienionej instytucji
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte ProcÈdure accÈlÈrÈe Justification:
W poprzednio prowadzonych dwÛch post?powaniach przetargowych nie wp?yn??a ?adna oferta oraz w przetargu nieograniczonym cena najkorzystniejszej oferty przewy?szy?a kwot? jak? Zamawiaj?cy przeznaczy? na sfinansowanie zamÛwienia.
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2023/S 140-448084
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de prÈinformation
 
 
Section V: Attribution du marchÈ

Un marchÈ/lot est attribuÈ: non
V.1) Informations relatives une non-attribution
Le marchÈ/lot n'a pas ÈtÈ attribuÈ Aucune offre ou demande de participation n'a ÈtÈ reÁue ou elles ont toutes ÈtÈ rejetÈes
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: Warszawa Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne TÈlÈphone: +48 224587800 Fax: +48 224587801
VI.4.2) Organe chargÈ des procÈdures de mÈdiation Nom officiel: Urz?d ZamÛwie? Publicznychu Adresse postale: Warszawa Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 2245878701 Fax: +48 224587800
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
.:
   1.  ?rodki ochrony prawnej okre?lone w niniejszym dziale przys?uguj? wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia? interes w uzyskaniu zamÛwienia lub nagrody w konkursie oraz poniÛs? lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez zamawiaj?cego przepisÛw ustawy PZP.
   2.  ?rodki ochrony prawnej wobec og?oszenia wszczynaj?cego post?powanie o udzielenie zamÛwienia lub og?oszenia o konkursie oraz dokumentÛw zamÛwienia przys?uguj? rÛwnie? organizacjom wpisanym na list?, o ktÛrej mowa w art. 469 pkt 15 ustawy PZP. oraz Rzecznikowi Ma?ych i ?rednich Przedsi?biorcÛw.
   3.  Odwo?anie przys?uguje na: 1) niezgodn? z przepisami ustawy czynno?? Zamawiaj?cego, podj?t? w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 2) zaniechanie czynno?ci w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia do ktÛrej zamawiaj?cy by? obowi?zany na podstawie ustawy;
   4.  Odwo?uj?cy przekazuje zamawiaj?cemu odwo?anie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopi? tego odwo?ania, je?eli zosta?o ono wniesione w formie pisemnej, przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki sposÛb, aby mÛg? on zapozna? si? z jego tre?ci? przed up?ywem tego terminu.
   5.  Domniemywa si?, ?e Zamawiaj?cy mÛg? zapozna? si? z tre?ci? odwo?ania przed up?ywem terminu do jego wniesienia, je?eli przekazanie odpowiednio odwo?ania albo jego kopii nast?pi?o przed up?ywem terminu do jego wniesienia przy u?yciu ?rodkÛw komunikacji elektronicznej.
   6.  Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia wszczynaj?cego post?powanie o udzielenie zamÛwienia lub wobec tre?ci dokumentÛw zamÛwienia, wnosi si? w terminie 10 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentÛw zamÛwienia na stronie internetowej.
   7.  Odwo?anie wnosi si? w terminie: a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana przy u?yciu ?rodkÛw komunikacji elektronicznej, b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana w sposÛb inny ni? okre?lony w lit. a).
   8.  Odwo?anie w przypadkach innych ni? okre?lone w pkt 6 i 7wnosi si? w terminie 10 dni od dnia, w ktÛrym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia.
   9.  Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o ktÛrym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy PZP, stronom oraz uczestnikom post?powania odwo?awczego przys?uguje skarga do s?du. 10. W post?powaniu tocz?cym si? wskutek wniesienia skargi stosuje si? odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks post?powania cywilnego o apelacji, je?eli przepisy Dzia?u IX rozdzia?u 3 ustawy PZPnie stanowi? inaczej. 11. Skarg? wnosi si? do S?du Okr?gowego w Warszawie - s?du zamÛwie? publicznych, zwanego dalej "s?dem zamÛwie? publicznych". 12. Skarg? wnosi si? za po?rednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia dor?czenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o ktÛrym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy PZP, przesy?aj?c jednocze?nie jej odpis przeciwnikowi skargi. Z?o?enie skargi w placÛwce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe jest rÛwnoznaczne z jej wniesieniem. 13. Prezes Izby przekazuje skarg? wraz z aktami post?powania odwo?awczego do s?du zamÛwie? publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania. 14. Zasady wnoszenia ?rodkÛw ochrony prawnej w niniejszym post?powaniu reguluj? przepisy Dzia?u IX ustawy PZP.
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: Warszawa Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne TÈlÈphone: +48 224587800 Fax: +48 224587800
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
05/10/2023 16/2023 10/10/2023 POL National Original
 
 
C L A S S E    C P V
33157500 - Caissons hyperbares