Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 23/05/2023
Date de péremption : 23/06/2023
Type de procédure : ProcÚdure ouverte
Type de document : Avis de marchÚ
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Malbork:Huile diesel

2023/S 98-306295  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
23/05/2023 S98 Pologne-Malbork: Huile diesel 2023/S 098-306295 Avis de march╚ ˝ secteurs sp╚ciaux Fournitures
 
 
Section I: Entit╚ adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Miejski Zak?ad Komunikacji w Malborku Sp█?ka z ograniczon? odpowiedzialno?ci? Num╚ro national d'identification: 579-000-73-40 Adresse postale: ul. Gen. de Gaulle'a 71 Ville: Malbork Code NUTS: PL63 Pomorskie Code postal: 82-200 Pays: Pologne Point(s) de contact: MAGDALENA KOWALSKA Courriel: magdalena.kowalska@mzk.malbork.pl T╚l╚phone: +48 556478550 Fax: +48 55647855046 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.mzk.malbork.pl
I.3) Communication
Les documents du march╚ sont disponibles gratuitement en acc╦s direct non restreint et complet, l'adresse: http://platformazakupowa.pl/pn/mzk_malbork Adresse laquelle des informations compl╚mentaires peuvent ═tre obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionn╚(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent ═tre envoy╚es par voie ╚lectronique via: http://platformazakupowa.pl/pn/mzk_malbork
I.6) Activit╚ principale Services de chemin de fer urbain, de tramway, de trolleybus ou d'autobus
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du march╚
II.1.1) Intitul╚:
Sukcesywna dostawa wraz z transportem oleju nap?dowego do zbiornik█w stacji paliw Miejskiego Zak?adu Komunikacji w Malborku Sp. z o.o. Num╚ro de r╚f╚rence: ZP/1/PN/2023
II.1.2) Code CPV principal 09134100 Huile diesel
II.1.3) Type de march╚ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zam█wienia jest sukcesywna dostawa wraz z transportem oleju nap?dowego do zbiornik█w stacji paliw Miejskiego Zak?adu Komunikacji w Malborku Sp. z o.o. w ilo?ci do 700.000 litr█w ( 700 m3) w okresie obowi?zywania umowy. Paliwa maj? posiada? w?a?ciwo?ci fizykochemiczne zgodne z wymaganiami jako?ciowymi okre?lonymi w Rozporz?dzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 pa?dziernika 2015 r. w sprawie wymaga? jako?ciowych dla paliw ciek?ych (DZ.U. Z 2015r. 1680 z dnia 23 pa?dziernika 2015r.) oraz polskiej normie PN-EN 590+A1:2017-06 Zakupione paliwo wykorzystywane jest na potrzeby w?asne oraz na sprzeda?. Przedmiot dzia?alno?ci obj?ty przedmiotow? koncesj? stanowi dzia?alno?? gospodarcza w zakresie obrotu paliwami ciek?ymi oznaczonymi nast?puj?cymi kodami CN: olejami nap?dowymi 2710 19 43, 2710 20 11 przy wykorzystaniu stacji paliw zlokalizowanej w Malborku przy ul. Gen de GaulleÝa 71.
II.1.5) Valeur totale estim╚e
II.1.6) Information sur les lots Ce march╚ est divis╚ en lots: non
II.2) Description
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL63 Pomorskie Lieu principal d'ex╚cution:
Malbork
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zam█wienia jest sukcesywna dostawa wraz z transportem oleju nap?dowego do zbiornik█w stacji paliw Miejskiego Zak?adu Komunikacji w Malborku Sp. z o.o. w ilo?ci do 700.000 litr█w ( 700 m3) w okresie obowi?zywania umowy. Paliwa maj? posiada? w?a?ciwo?ci fizykochemiczne zgodne z wymaganiami jako?ciowymi okre?lonymi w Rozporz?dzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 pa?dziernika 2015 r. w sprawie wymaga? jako?ciowych dla paliw ciek?ych (DZ.U. Z 2015r. 1680 z dnia 23 pa?dziernika 2015r.) oraz polskiej normie PN-EN 590+A1:2017-06 Zakupione paliwo wykorzystywane jest na potrzeby w?asne oraz na sprzeda?. Przedmiot dzia?alno?ci obj?ty przedmiotow? koncesj? stanowi dzia?alno?? gospodarcza w zakresie obrotu paliwami ciek?ymi oznaczonymi nast?puj?cymi kodami CN: olejami nap?dowymi 2710 19 43, 2710 20 11 przy wykorzystaniu stacji paliw zlokalizowanej w Malborku przy ul. Gen de GaulleÝa 71. Zamawiaj?cy nie prowadzi obrotu paliwami ciek?ymi z zagranic?.6. Zamawiaj?cy zastrzega sobie mo?liwo?? wprowadzenia zmian ilo?ciowych zapotrzebowania przedmiotu zam█wienia. Podana ilo?? jest szacunkowa. Wielko?? poszczeg█lnych dostaw uzale?niona b?dzie od zapotrzebowania Zamawiaj?cego. W przypadku niewykorzystania jej w dacie ko?cowej obowi?zywania umowy nie jest on zobowi?zany do wyczerpania pe?nej ilo?ci wskazanej w punkcie
   1.  Dostawy jednorazowe obejmowa?y b?d? od 13.000 do 15.000 litr█w i wykonywane b?d? na podstawie z?o?onych zam█wie? ?rednio 3 razy w miesi?cu (w ci?gu 48 godzin od z?o?enia ka?dorazowego zam█wienia). Dostawa przedmiotu zam█wienia b?dzie realizowana autocystern? z licznikiem na koszt Wykonawcy. Wykonawca zobowi?zany jest do zak?adania plomb numerycznych do zabezpieczenia towaru po za?adunku w miejscu zalania cysterny. Uszkodzone plomby b?d? podstaw? do nieodebrania partii paliwa. W takim przypadku Wykonawca b?dzie zobowi?zany dostarczy? nast?pny transport paliwa zgodnie z wcze?niejszym zam█wieniem w ci?gu kolejnych 12 godzin. Paliwo musi posiada? aktualny atest/?wiadectwo jako?ci przy ka?dej dostawie przez ca?y okres obowi?zywania umowy. Zamawiaj?cy b?dzie przyjmowa? dostawy paliw w miejscu roz?adunku cysterny, na podstawie dwukrotnego pomiaru ilo?ci dostarczonego paliwa za pomoc? zalegalizowanych urz?dze? pomiarowych przyporz?dkowanych do zbiornika, dokonywanego przed i po zalaniu zbiornik█w. Po zlaniu oleju nap?dowego do zbiornik█w Zamawiaj?cego pomiar dokonywany jest po ustabilizowaniu si? lustra paliwa w zbiorniku. Zamawiaj?cy b?dzie przyjmowa? paliwo w litrach rzeczywistych.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦res ╚nonc╚s ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estim╚e
II.2.7) Dur╚e du march╚, de l'accord-cadre ou du syst╦me d'acquisition dynamique Dur╚e en mois: 24 Ce march╚ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en consid╚ration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires Zamawiaj?cy najpierw dokona badania i oceny ofert, a nast?pnie dokona kwalifikacji podmiotowej wykonawcy, kt█rego oferta zosta?a najwy?ej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spe?niania warunk█w udzia?u w post?powaniu, zgodnie z art. 139 ustawy Pzp.2. Zamawiaj?cy przewiduje udzielenie zam█wie? na dodatkowe dostawy, o kt█rych mowa w art. 214 ust. 1 pkt 8 ustawy Pzp (30%)
 
 
Section III: Renseignements dÝordre juridique, ╚conomique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation exercer l'activit╚ professionnelle, y compris exigences relatives l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:
O udzielenie zam█wienia mog? ubiega? si? wykonawcy, kt█rzy nie podlegaj? wykluczeniu z post?powania na podstawie art. 108 ust. 1 pkt 1, 3-6 ustawy Pzp, nie podlegaj? wykluczeniu z post?powania na podstawie art.109 ust. 1 pkt 1, 4 ustawy Pzp, nie podlegaj? wykluczeniu z post?powania na podstawie art. 5k ust. 1 Rozporz?dzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotycz?cego ?rodk█w ograniczaj?cych w zwi?zku z dzia?aniami Rosji destabilizuj?cymi sytuacj? na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1),
   1. 4. nie podlegaj? wykluczeniu z post?powania na podstawie art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczeg█lnych rozwi?zaniach w zakresie przeciwdzia?ania wspieraniu agresji na Ukrain? oraz s?u??cych ochronie bezpiecze?stwa narodowego. Zamawiaj?cy stawia szczeg█?owy warunek w zakresie: Zamawiaj?cy uzna ww. warunek za spe?niony, je?eli Wykonawca wyka?e ?e posiada aktualn? koncesj? na obr█t paliwami ciek?ymi. W przypadku sk?adania oferty przez Wykonawc█w wsp█lnie ubiegaj?cych si? o udzielenie zam█wienia, ka?dy z nich musi posiada? kompetencje i uprawnienia, o kt█rych mowa powy?ej. Wykonawca mo?e korzysta? z podmiot█w trzecich. Wykonawca, kt█ry polega na zdolno?ciach lub sytuacji podmiot█w udost?pniaj?cych zasoby, sk?ada, wraz z ofert?, zobowi?zanie podmiotu udost?pniaj?cego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezb?dnych zasob█w na potrzeby realizacji danego zam█wienia. Wykonawcy mog? wsp█lnie ubiega? si? o udzielenie zam█wienia. W celu potwierdzenia spe?niania przez Wykonawc? warunk█w udzia?u w post?powaniu: wykaz dostaw. Je?eli Wykonawca powo?uje si? na do?wiadczenie w realizacji dostaw wykonywanych wsp█lnie z innymi wykonawcami, powy?szy wykaz dotyczy us?ug, w kt█rych wykonaniu Wykonawca bezpo?rednio uczestniczy?. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udzia?u w post?powaniu
   2. 2.1informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 1, 2, 4 Pzp, dotycz?cej orzeczenia zakazu ubiegania si? o zam█wienie publiczne tytu?em ?rodka karnego - sporz?dzonej nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed jej z?o?eniem;2.2.2. o?wiadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 Pzp, o braku przynale?no?ci do tej samej grupy kapita?owej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsument█w (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawc?, kt█ry z?o?y? odr?bn? ofert?, albo o?wiadczenia o przynale?no?ci do tej samej grupy kapita?owej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzaj?cymi przygotowanie oferty, niezale?nie od innego wykonawcy nale??cego do tej samej grupy kapita?owej ˝ wg wzoru - za??cznik nr 6 do SWZ;2.2.3. o?wiadczenia Wykonawcy o aktualno?ci informacji zawartych w o?wiadczeniach sk?adanych na podstawie art. 125 ust. 1 Pzp (wg wzoru - za??cznik nr 8 do SWZ):? w zakresie podstaw wykluczenia z post?powania wskazanych przez Zamawiaj?cego, o kt█rych mowa w art. 108 ust. 1 pkt 3 -6 Pzp, oraz w zakresie przes?anek wykluczenia z art. 5k ust. 1 rozporz?dzenia 833/2014 , w brzmieniu nadanym rozporz?dzeniem 2022/576, oraz art. 7 ust. 1 ustawy o szczeg█lnych rozwi?zaniach w zakresie przeciwdzia?ania wspieraniu agresji na Ukrain? oraz s?u??cych ochronie bezpiecze?stwa narodowego,;2.2.4. odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru S?dowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia?alno?ci Gospodarczej, ZUS, US. W przypadku wskazania przez wykonawc? dost?pno?ci podmiotowych ?rodk█w dowodowych lub dokument█w, o kt█rych mowa powy?ej, pod okre?lonymi adresami internetowymi og█lnodost?pnych i bezp?atnych baz danych, zamawiaj?cy mo?e ??da? od wykonawcy przedstawienia t?umaczenia na j?zyk polski pobranych samodzielnie przez zamawiaj?cego podmiotowych ?rodk█w dowodowych lub dokument█w.
   4.  Dokumenty sk?adane przez Wykonawc█w zagranicznych w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udzia?u w post?powaniu na podstawie art. 108 ust. 1 pkt 1-6, art. 109 ust. 1 pkt 1, 4 ustawy Pzp zosta?y okre?lone w SWZ.
III.1.2) Capacit╚ ╚conomique et financi╦re Liste et description succincte des crit╦res de s╚lection:
Zamawiaj?cy nie stawia szczeg█?owego warunku w tym zakresie Niveau(x) sp╚cifique(s) minimal/minimaux exig╚(s):
nie dotyczy
III.1.3) Capacit╚ technique et professionnelle Liste et description succincte des crit╦res de s╚lection:
Zamawiaj?cy stawia szczeg█?owy warunek w zakresie: Zamawiaj?cy uzna ww. warunek za spe?niony, je?eli Wykonawca wyka?e, ?e, wykona?, a w przypadku ?wiadcze? okresowych lub ci?g?ych r█wnie? wykonywanych, w okresie ostatnich trzech lat przed up?ywem terminu sk?adania ofert, a je?li okres prowadzenia dzia?alno?ci jest kr█tszy ˝ w tym okresie, co najmniej 1 zam█wienie (umow?), polegaj?ce na dostawie oleju nap?dowego w ilo?ci min. 200.000 litr█w na rok. Niveau(x) sp╚cifique(s) minimal/minimaux exig╚(s):
dostawa oleju nap?dowego w ilo?ci min. 200.000 litr█w na rok.
III.1.4) R╦gles et crit╦res objectifs de participation Liste et br╦ve description des r╦gles et crit╦res:
Ofert? sporz?dzon? w postaci elektronicznej i opatrzon? kwalifikowanym podpisem elektronicznym sk?ada si? za po?rednictwem Platformy - Platformy Zakupowej Zamawiaj?cego poprzez Formularz sk?adania oferty. Wymagania techniczne i organizacyjne wysy?ania i odbierania dokument█w elektronicznych i informacji przekazywanych przy ich u?yciu, zawiera Regulamin Platformy dost?pny na stronie Platformy (https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin). Wykonawca sk?adaj?cy ofert? akceptuje Regulamin. Wykonawca zak?adaj?cy konto U?ytkowania musi posiada? aktywne konto poczty elektronicznej. Adres do komunikacji elektronicznej: https://platformazakupowa.pl/pn/mzk_malbork W sytuacjach awaryjnych np. w przypadku niedzia?ania platformazakupowa.pl Wykonawca mo?e r█wnie? komunikowa? si? z Zamawiaj?cym za pomoc? poczty elektronicznej email: mzk-mk@mzk.malbork.pl. Zamawiaj?cy w niniejszym post?powaniu nie przewiduje innego sposobu komunikowania si? z Wykonawcami ni? przy u?yciu ?r. komunikacji elektr. https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin https://platformazakupowa.pl/pn/mzk_malbork mzk-mk@mzk.malbork.pl
III.1.6) Cautionnement et garanties exig╚s:
Wykonawca przyst?puj?cy do post?powania zobowi?zany jest do wniesienia, przed up?ywem terminu sk?adania ofert, wadium w wysoko?ci 100.000,00 z?. (s?ownie: sto tysi?cy z?otych) Wadium mo?e by? wnoszone w jednej lub kilku nast?puj?cych formach:pieni?dzu, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, por?czeniach udzielanych przez podmioty, o kt█rych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi?biorczo?ci (Dz. U. 2020, poz. 299). Wadium wnoszone w pieni?dzu nale?y wp?aci? przelewem na rachunek bankowy MZK Sp. z o.o. w Banku Santander Bank Polska S.A. O w Malborku 12 10901098 0000 0001 0818 3362 przed terminem sk?adania ofert, z oznaczeniem ĐWadium ˝dostawa paliwaţ Dat? wniesienia wadium jest data uznania rachunku Zamawiaj?cego.
III.1.7) Modalit╚s essentielles de financement et de paiement et/ou r╚f╚rences aux textes qui les r╚glementent:
Warunki finansowe i p?atnicze zosta?y pzredstawione w projekkcie umwoy ( za?. nr 10 do Specyfikacji Warunk█w Zam█wienia)
III.1.8) Forme juridique que devra rev═tir le groupement d'op╚rateurs ╚conomiques attributaire du march╚:
Wykonawcy mog? wsp█lnie ubiega? si? o udzielenie zam█wienia. W przypadku, o kt█rym mowa w pkt, Wykonawcy ustanawiaj? pe?nomocnika do reprezentowania ich w post?powaniu o udzielenie zam█wienia albo reprezentowania w post?powaniu i zawarcia umowy w sprawie zam█wienia publicznego. W zwi?zku z tym sk?adaj? pe?nomocnictwo do reprezentowania ich w post?powaniu o udzielenie zam█wienia albo reprezentowania w post?powaniu i zawarcia umowy w sprawie zam█wienia publicznego dla ustanowionego przez nich pe?nomocnika. Pe?nomocnictwo winno zosta? z?o?one w postaci dokumentu elektronicznego (podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub kopii po?wiadczonej notarialnie (w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym). Wykonawcy wsp█lnie ubiegaj?cy si? o udzielenie zam█wienia ponosz? solidarn? odpowiedzialno?? za wykonanie umowy. Wykonawcy wsp█lnie ubiegaj?cy si? o udzielenie zam█wienia do??czaj? do oferty o?wiadczenie, z kt█rego wynika, k
III.2) Conditions li╚es au march╚
III.2.2) Conditions particuli╦res d'ex╚cution:
Zgodnie z projektem umowy ( za?. nr 10 do Specyfikacji Warunk█w Zam█wienia)
 
 
Section IV: Proc╚dure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de proc╚dure Proc╚dure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le syst╦me d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant lÝaccord sur les march╚s publics (AMP)
Le march╚ est couvert par l'accord sur les march╚s publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2) Date limite de r╚ception des offres ou des demandes de participation Date: 23/06/2023 Heure locale: 10:00
IV.2.3) Date dÝenvoi estim╚e des invitations soumissionner ou participer aux candidats s╚lectionn╚s
IV.2.4) Langue(s) pouvant ═tre utilis╚e(s) dans l'offre ou la demande de participation:
polonais
IV.2.6) D╚lai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre L'offre doit ═tre valable jusqu'au: 20/09/2023
IV.2.7) Modalit╚s dÝouverture des offres Date: 23/06/2023 Heure locale: 10:15 Lieu:
Wykonawca sk?ada ofert? wraz z wymaganymi dokumentami za po?rednictwem platformy zakupowej Open Nexus, dost?pnej pod adresem http://platformazakupowa.pl/pn/mzk_malbork. Korzystanie przez wykonawc? z platformy zakupowej Open Nexus jest bezp?atne. http://platformazakupowa.pl/pn/mzk_malbork
 
 
Section VI: Renseignements compl╚mentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un march╚ renouvelable: non
VI.3) Informations compl╚mentaires:
Zamawiaj?cy okre?la niezb?dne wymagania sprz?towo - aplikacyjne umo?liwiaj?ce prac? na platformazakupowa.pl, tj.: 1) sta?y dost?p do sieci Internet o gwarantowanej przepustowo?ci nie mniejszej ni? 512 kb/s; 2) komputer klasy PC lub MAC o nast?puj?cej konfiguracji: pami?? min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z system█w operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje; 3) zainstalowana dowolna przegl?darka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10
   0. ; 4) w??czona obs?uga JavaScript; 5) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obs?uguj?cy format plik█w .pdf; 6) szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa si? za pomoc? protoko?u TLS
   1. 3.; 7) oznaczenie czasu odbioru danych przez platform? zakupow? stanowi dat? oraz dok?adny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem G?█wnego Urz?du Miar. Zamawiaj?cy nie ??da przedmiotowych srodk█ dowodowych. Wykonawca do oferty do??cza na formularzu Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zam█wienia o?wiadczenie o niepodleganiu oraz spe?nianiu warunk█w udzia?u w post?powaniu (JEDZ). O?wiadczenie to stanowi dow█d potwierdzaj?cy brak podstaw wykluczenia oraz spe?nianie warunk█w udzia?u w postepowaniu przez wykonawc? na dzie? sk?adania ofert tymczasowo zast?puj?cy wymagane przez zamawiaj?cego podmiotowe ?rodki dowodowe. Wype?nione i podpisane przez Wykonawc? o?wiadczenie JEDZ stanowi za??cznik nr 3 do oferty. Zamawiaj?cy zaleca wype?nienie JEDZ-a za pomoc? serwisu dost?pnego pod adresem: https://espd.uzp.gov.pl/filter?lang=pl. Przygotowany przez Zamawiaj?cego Jednolity Europejski Dokument Zam█wienia w formacie *.xml, nale?y zaimportowa? do elektronicznego narz?dzia do wype?nienia JEDZ (o kt█rym mowa w pkt 1 powy?ej) i wype?ni? zgodnie z instrukcj?. W celu potwierdzenia, ?e osoba dzia?aj?ca w imieniu wykonawcy czy wykonawc█w wsp█lnie ubiegaj?cych si? o udzielenie zam█wienia jest umocowana do jego reprezentowania, Zamawiaj?cy ??da z?o?enia wraz z ofert? odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru S?dowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia?alno?ci Gospodarczej lub innego w?a?ciwego rejestru. Wykonawca nie jest zobowi?zany do z?o?enia dokument█w, o kt█rych mowa powy?ej, je?eli Zamawiaj?cy mo?e je uzyska? za pomoc? bezp?atnych i og█lnodost?pnych baz danych, o ile Wykonawca wska?e dane umo?liwiaj?ce dost?p do tych dokument█w.
   5. 1. Ofert?, o?wiadczenie, o kt█rym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp (JEDZ), podmiotowe ?rodki dowodowe, w tym o?wiadczenie, o kt█rym mowa w art. 117 ust. 4 Pzp (za??cznik nr 7 do SWZ), oraz zobowi?zanie podmiotu udost?pniaj?cego zasoby, o kt█rym mowa w art. 118 ust. 3 Pzp (za??cznik nr 9 do SWZ), przedmiotowe ?rodki dowodowe, pe?nomocnictwo, dokumenty, o kt█rych mowa w art. 94 ust. 2 Pzp, sporz?dza si? w postaci elektronicznej, w formatach danych okre?lonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji dzia?alno?ci podmiot█w realizuj?cych zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 346, 568, 695, 1517 i 2320) (w formacie danych .pdf, .doc, .docx, .rtf), z zastrze?eniem format█w, o kt█rych mowa w art. 66 ust. 1 Pzp, z uwzgl?dnieniem rodzaju przekazywanych danych.5.2. Informacje, o?wiadczenia lub dokumenty, inne ni? okre?lone w pkt.
   5. 1, przekazywane w post?powaniu, sporz?dza si? w postaci elektronicznej, w formatach danych okre?lonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji dzia?alno?ci podmiot█w realizuj?cych zadania publiczne lub jako tekst wpisany bezpo?rednio do wiadomo?ci przekazywanej przy u?yciu ?rodk█w komunikacji elektronicznej, o kt█rych mowa w Rozdziale 6 ust. 1 SWZ. https://espd.uzp.gov.pl/filter?lang=pl
VI.4) Proc╚dures de recours
VI.4.1) Instance charg╚e des proc╚dures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl T╚l╚phone: +48 224587801 Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.4.4) Service aupr╦s duquel des renseignements peuvent ═tre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17 Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne
VI.5) Date dÝenvoi du pr╚sent avis:
18/05/2023 Sukcesywna dostawa wraz z transportem oleju nap?dowego do zbiornik█w stacji paliw Miejskiego Zak?adu Komunikacji w Malborku Sp. z o.o. 23/06/2023 23/05/2023 POL National
 
 
C L A S S E    C P V
09134100 - Huile diesel