Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 22/05/2023
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Malbork:Poids lourds

2023/S 97-302176  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
22/05/2023 S97 Pologne-Malbork: Poids lourds 2023/S 097-302176 Avis d'attribution de marchÈ ñ secteurs spÈciaux RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Fournitures
 
 
Section I: EntitÈ adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Miejski Zak?ad Komunikacji w Malborku SpÛ?ka z ograniczon? odpowiedzialno?ci? NumÈro national d'identification: NIP 579-000-73-40 Adresse postale: ul. Gen. de Gaulle`a 71 Ville: Malbork Code NUTS: PL63 Pomorskie Code postal: 82-200 Pays: Pologne Point(s) de contact: MAGDALENA KOWALSKA Courriel: magdalena.kowalska@mzk.malbork.pl TÈlÈphone: +48 556478550 Fax: +48 556478550-46 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.mzk.malbork.pl
I.6) ActivitÈ principale Services de chemin de fer urbain, de tramway, de trolleybus ou d'autobus
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Dostawa autobusÛw elektrycznych oraz systemu do ich ?adowania na rzecz Miejskiego Zak?adu Komunikacji w Malborku Sp. z o.o. w Malborku NumÈro de rÈfÈrence: ZP/1/PN/2022
II.1.2) Code CPV principal 34140000 Poids lourds
II.1.3) Type de marchÈ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zamÛwienia jest dostawa autobusÛw elektrycznych oraz systemu do ich ?adowania na rzecz Miejskiego Zak?adu Komunikacji w Malborku Sp. z o.o. w Malborku:Dostawa autobusÛw elektrycznych: Dostawa autobusÛw elektrycznych obejmuje:1.1.1.Dostaw? fabrycznie nowych autobusÛw elektrycznych w ilo?ci 4 szt z siedziby producenta lub miejsca wskazanego przez Producenta na terenie Rzeczypospolitej Polskiej wraz z dostarczeniem kompletnej dokumentacji technicznej do ka?dej sztuki autobusu
   1. 1.2. Przeszkolenie na koszt Wykonawcy co najmniej 6 pracownikÛw Zamawiaj?cego w zakresie obs?ugi i napraw gwarancyjnych i pogwarancyjnych na terenie MZK w Malborku Sp. z o.o. Dostawa stacji ?adowania autobusÛw elektrycznych: Dostawa stacji ?adowania autobusÛw elektrycznych obejmuje:
   1. 1.3. Dostawa, monta? i uruchomienie 2 stacji wolnego ?adowania pr?dem sta?ym, dwuwyj?ciowych, o mocy wyj?ciowej minimum 80 kW (2*40) ka?da ñ na terenie Zajezdni MZK
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.2) Description
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL63 Pomorskie Lieu principal d'exÈcution:
Malbork
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamÛwienia jest dostawa autobusÛw elektrycznych oraz systemu do ich ?adowania na rzecz Miejskiego Zak?adu Komunikacji w Malborku Sp. z o.o. w Malborku:Dostawa autobusÛw elektrycznych: Dostawa autobusÛw elektrycznych obejmuje:1.1.1.Dostaw? fabrycznie nowych autobusÛw elektrycznych w ilo?ci 4 szt z siedziby producenta lub miejsca wskazanego przez Producenta na terenie Rzeczypospolitej Polskiej wraz z dostarczeniem kompletnej dokumentacji technicznej do ka?dej sztuki autobusu
   1. 1.2. Przeszkolenie na koszt Wykonawcy co najmniej 6 pracownikÛw Zamawiaj?cego w zakresie obs?ugi i napraw gwarancyjnych i pogwarancyjnych na terenie MZK w Malborku Sp. z o.o. Dostawa stacji ?adowania autobusÛw elektrycznych: Dostawa stacji ?adowania autobusÛw elektrycznych obejmuje:
   1. 1.3. Dostawa, monta? i uruchomienie 2 stacji wolnego ?adowania pr?dem sta?ym, dwuwyj?ciowych, o mocy wyj?ciowej minimum 80 kW (2*40) ka?da ñ na terenie Zajezdni MZK
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: Kryterium Techniczne / PondÈration: 40 Prix - PondÈration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: oui Identification du projet:
Zakup autobusÛw elektrycznych b?dzie cz??ciowo finansowany w ramach projektu ÑElektryfikacja komunikacjimiejskiej w Malborkuî, Programu Operacyjnego Infrastruktura i ?rodowisko na lata 2014ñ2020, Priorytet XI ñREACT-EU w Dzia?aniu 11.4 ÑTransport miejskiî (POIi?.11.4/1/22).
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2022/S 213-612552
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis pÈriodique indicatif
 
 
Section V: Attribution du marchÈ

Un marchÈ/lot est attribuÈ: non
V.1) Informations relatives une non-attribution
Le marchÈ/lot n'a pas ÈtÈ attribuÈ Aucune offre ou demande de participation n'a ÈtÈ reÁue ou elles ont toutes ÈtÈ rejetÈes
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
Dzia?aj?c na podstawie art. 260 ustawy z 29 stycznia 2004 r. ñ Prawo zamÛwie? publicznych (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm), Zamawiaj?cy informuje o uniewa?nieniu niniejszego post?powania. Uzasadnienie prawne uniewa?nienia post?powania - art. 257 ust. 1 ww Ustawy. Uzasadnienie faktyczne uniewa?nienia post?powania ñ Zamawiaj?cemu nie zosta?y przyznane ?rodki publiczne, ktÛre zamierza? przeznaczy? na sfinansowanie zamÛwienia, o czym informowa? potencjalnych wykonawcÛw w tre?ci Specyfikacji WarunkÛw ZamÛwienia oraz przy publikacji og?oszenia o zamÛwieniu.
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17 Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
17/05/2023 Dostawa autobusÛw elektrycznych oraz systemu do ich ?adowania na rzecz Miejskiego Zak?adu Komunikacji w Malborku Sp. z o.o. w Malborku 22/05/2023 POL National
 
 
C L A S S E    C P V
34140000 - Poids lourds